Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių64
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749804

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su Pareiškėjo skundų nagrinėjimu. 

2. Pareiškėjas Skunde, be kitų aplinkybių, nurodo: 2.1. „2016-08-01 kreipiausi į Lukiškių TI-K administraciją su skundu Nr. 29-1772, į ką 2016-08-04 raštu Nr. 96-2710 buvau informuotas, kad yra atsisakoma nagrinėti skundą [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „[...] buvau priverstas kreiptis pakartotinai 2016-08-09/7.40(3)-445 su skundu Nr. 29-1856. Į ką 2016-09-06 raštu Nr. 96-3109 gavau atsakymą [...]“; 2.3. „Nesutikdamas su gautais atsakymais 2016-11-14 skundu kreipiausi į Kalėjimų departamentą, į kurį atsakyta 2016-12-09 [raštu] Nr. 2S-6511, parengęs atsakymą pareigūnas T. M.“; 2.4. „Atsakymą 2016-12-09 [...] parengęs pareigūnas [...] nepateikė atsakymų į skunde 2016-11-14 [...] nurodytus prašymus: pateikti atsakymą į 2016-09-22 „Dėl Lukiškių TI-K pareigūnų: APS, S. R., A. Z. biurokratizmo, piktnaudžiavimo tarnyba, tinkamo pareigų nevykdymo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių“ Jūsų įstaigai adresuotą skundą“; 2.5. „Kalėjimų departamentas į prašymą [...] pateikti man šio skundo registravimo faktą patvirtinantį dokumentą – spaudu pažymėtą šio skundo kopiją; [...] nepateikia jokio atsakymo [...]“; 2.6. Kalėjimų departamento pareigūnas T. M atsisakė nagrinėti jo 2016-11-14 skundą, remdamasis tuo, kad praleistas Lukiškių TI-K direktoriaus veiksmų ir sprendimų apskundimo terminas. Pareiškėjas, remdamasis anksčiau surašyta Seimo kontrolieriaus pažyma, teigia, kad skundo nenagrinėjimas vadovaujantis vien apskundimo termino praleidimu negali būti laikomas geru viešuoju administravimu; 2.7. „[...] pareigūnas T. M., pateikdamas tokį formalų atsakymą, išnaudoja neproporcingai didelį laiko tarpą, imituodamas administracinę procedūrą.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes ir „[...] priversti Kalėjimų departamentą nagrinėti pakartotinai pateiktą skundą 2016-09-22 [...] kartu su skundu, į kurį atsakyta 2016-12-09 Nr. 2S-6511.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės   4. Seimo kontrolierius paklausimais kreipėsi į Lukiškių TI-K ir Kalėjimų departamento administraciją, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

5. Iš Lukiškių TI-K ir Kalėjimų departamento administracijos pateiktų dokumentų ir informacijos nustatyta: 5.1. Pareiškėjas Lukiškių TI-K administracijai pateikė 2016-08-01 skundą. Lukiškių TI-K administracija 2016-08-04 raštu Nr. 06-2710 Pareiškėją informavo, kad šis skundas nebus nagrinėjamas, nes jis nepasirašytas; 5.2. Pareiškėjas Lukiškių TI-K administracijai pateikė 2016-08-09 skundą, kuriame skundėsi Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmais (neveikimu) galimai nepagrįstai neleidžiant skambinti telefonu (2016-07-30), galimai klaidinant Pareiškėją dėl pasivaikščiojimo laiko (2016-07-30), galimai nepriimant Pareiškėjo pranešimo apie badavimą (2016-07-30), galimai netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjo 2016-08-01 skundą; 5.3. į Pareiškėjo 2016-08-09 skundą Lukiškių TI-K administracija atsakė 2016-09-06 raštu Nr. 96-3109, kuriame paaiškino skambinimo telefonu tvarką, aplinkybes dėl pasivaikščiojimo laiko ir 2016-08-01 skundo nagrinėjimo, informavo Pareiškėją, jog atlikus tyrimą nesurinkta duomenų, kad Pareiškėjas 2016-07-30 būtų atsisakęs maisto davinio; 5.4. Pareiškėjas Kalėjimų departamento administracijai pateikė (Kalėjimų departamente gautas 2016-11-16) 2016-11-14 skundą, kuriame teigė, kad negavo atsakymo į Kalėjimų departamentui adresuotą savo 2016-09-22 skundą. Kartu Pareiškėjas pateikė 2016-09-22 skundą dėl pirmiau nurodytų Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmų (šios pažymos 5.1–5.3 papunkčiai) ir prašė jį išnagrinėti. Pareiškėjas 2016-11-14 skunde taip pat prašė „pateikti man šio skundo registravimo faktą patvirtinantį dokumentą – spaudu pažymėtą šio skundo kopiją“; 5.5. Kalėjimų departamento administracija Pareiškėjui pateikė 2016-11-16 pažymą Nr. 2S-6044 apie priimtus dokumentus, kurioje nurodyta, kad „Jūsų prašymas / skundas / kitas kreipimasis dėl administracijos elgesio gautas 2016-11-16 Nr. 2G-3781“; 5.6. Kalėjimų departamento administracija į Pareiškėjo 2016-11-14 skundą atsakė 2016 12-09 raštu Nr. 2S-6511, kuriame nurodė, kad Pareiškėjo 2016-09-22 skundas Kalėjimų departamente nebuvo gautas, o kadangi 2016-11-14 skunde Pareiškėjas skundžia Lukiškių TI-K direktoriaus veiksmus, kurių apskundimo terminas yra praleistas (t. y. Lukiškių TI-K 2016-08-04 ir 2016-09-06 atsakymus), Pareiškėjo skundas nenagrinėtinas.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama  – BVK): 183 straipsnis. Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. [...].“

7. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2015-05-01 iki 2017-03-31) (toliau vadinama – VAĮ): 3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“ – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; 3) proporcingumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų“; 23 straipsnis. Skundo priėmimas ir nagrinėjimas – „1. Kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo priimti skundus ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus. Skundo priėmimo faktas patvirtinamas tam tikru dokumentu, kuriame nurodoma skundo priėmimo data, skundą priėmusio pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris, skundo registracijos numeris. Skundo priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas asmeniui įteikiamas arba siunčiamas paštu ar elektroniniu paštu. Skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formą nustato Vyriausybė. [...]. 6. Skundas nenagrinėjamas, jeigu tuo pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą arba tas pats viešojo administravimo subjektas yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą, taip pat jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai. Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.“

8. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58: 7 punktas – „Kalėjimų departamento veiklos tikslai yra dalyvauti nacionalinės bausmių vykdymo ir probacijos politikos formavimo procese organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant tinkamą ir vienodą probacijos, bausmių [...] vykdymą Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose, nepažeidžiant asmens teisių ir laisvių“; 8 punktas – „8. Kalėjimų departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas: [...] 8.31. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Kalėjimų departamento kompetencijai; [...].“

9. Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos, patvirtintos 2000 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-09-01 nutarimu Nr. 1039 (toliau vadinama – Tvarka): 3 punktas – „Oficialaus dokumento kopija rengiama tik pareiškėjui iš anksto atlyginus įstaigai išlaidas už jos parengimą.“

Tyrimui reikšminga Lietuvos Respublikos teismų praktika

10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2012-12-20 sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. A-822-3206-12, konstatavo: „Pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1791 redakcijos) 5 straipsnį Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos (pagal Statuto 2 straipsnio 1 dalį pataisos namai yra Kalėjimų departamentui pavaldi įstaiga) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bausmių vykdymo kodeksu, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu, kitais įstatymais, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais. Pagal Statuto 4 straipsnį Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių atlikimo ir viešumo principais. Panevėžio pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas).“

Tyrimo išvados   11. Atsižvelgiant į Skunde nurodytas ir tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai: 11.1. Dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant Pareiškėjui jo skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento. 11.2. Dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) atsisakant nagrinėti Pareiškėjo 2016-11-14 skundą.

Dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant Pareiškėjui jo skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento   12. Pareiškėjas Skunde nurodo, kad Kalėjimų departamento pareigūnai neatsakė į jo prašymą pateikti „[...] skundo registravimo faktą patvirtinantį dokumentą – spaudu pažymėtą šio skundo kopiją“.

13. Tyrimo metu nustatyta, kad 2016-11-14 skunde Pareiškėjas suformulavo prašymą „pateikti man šio skundo registravimo faktą patvirtinantį dokumentą – spaudu pažymėtą šio skundo kopiją“. Atsakydami į šį prašymą, Kalėjimų departamento pareigūnai Pareiškėjui išsiuntė 2016 11 16 pažymą apie priimtus dokumentus. Pareiškėjo 2016-11-14 skundo gavimo Kalėjimų departamente metu galiojusios VAĮ redakcijos 23 str. 1 dalyje buvo nustatyta, kad skundo priėmimo faktas patvirtinamas tam tikru dokumentu, kuriame nurodoma skundo priėmimo data, skundą priėmusio pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris, skundo registracijos numeris. Skundo priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas asmeniui įteikiamas arba siunčiamas paštu ar elektroniniu paštu. Skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formą nustato Vyriausybė (pastebėtina, kad skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento forma yra reglamentuota Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875. Tai yra pažyma apie priimtus dokumentus).  Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad asmeniui, pageidaujančiam gauti dokumentą, liudijantį skundo priėmimo (registravimo) įstaigoje (šiuo atveju – Kalėjimų departamente) faktą, yra išsiunčiama pažyma apie priimtus dokumentus, o ne jo skundo kopija su registravimo žyma. Jei asmuo vis dėlto pageidauja gauti skundo kopiją, ji jam pateikiama tik iš anksto padengus įstaigai išlaidas už šios kopijos parengimą (šios pažymos 8 punktas). Kadangi Kalėjimų departamento pareigūnai išsiuntė Pareiškėjui 2016-11-16 pažymą apie priimtus dokumentus, konstatuotina, kad jie tinkamai, laikydamiesi tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimų, pranešė Pareiškėjui apie jo 2016-11-14 skundo registravimo faktą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Pareiškėjo teisė būti informuotam apie jo skundo priėmimą nagrinėti nebuvo apribota.

14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant Pareiškėjui jo skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento atmestina.

Dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo)  atsisakant nagrinėti Pareiškėjo 2016-11-14 skundą

15. Pareiškėjas Skunde nesutinka su Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmais (neveikimu) atsisakant nagrinėti jo skundą.

16. Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas Lukiškių TI-K administracijai pateikė 2016-08-01 skundą, kurį įstaigos pareigūnai 2016-08-04 raštu atsisakė nagrinėti. Pareiškėjas pakartotinai kreipėsi į Lukiškių TI-K administraciją su 2016-08-09 skundu. Į šį skundą Lukiškių TI-K administracija atsakė 2016-09-06 raštu. Nesutikdamas su Lukiškių TI-K atsakymais, Pareiškėjas kreipėsi į Kalėjimų departamentą su 2016-11-14 skundu, prašydamas pateikti atsakymą į 2016-09-22 skundą (Pareiškėjas teigia, jog į Kalėjimų departamentą kreipėsi jau su 2016-09-22 skundu, tačiau tyrimo metu negauta jokių duomenų, patvirtinančių, kad šis skundas buvo gautas Kalėjimų departamente. Atsižvelgiant į tai, 2016-09-22 skundas traktuotinas kaip 2016-11-14 skundo dalis). Kalėjimų departamento pareigūnai 2016-12-09 raštu Pareiškėją informavo, kad Pareiškėjo 2016-09-22 skundas Kalėjimų departamente nebuvo gautas, o kadangi 2016-11-14 skunde Pareiškėjas skundžia Lukiškių TI-K direktoriaus veiksmus, kurių apskundimo terminas yra praleistas,  šį skundą atsisakoma nagrinėti.

17. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą Kalėjimų departamentas nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus šios įstaigos kompetencijai, tarp jų, ir skundus dėl laisvės atėmimo bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų, vadovų veiksmų bei sprendimų (šios pažymos 8 punktas). Nagrinėdamas šiuos skundus Kalėjimų departamentas, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų, ir objektyvumo principo, kuris reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs (šios pažymos 7 ir 10 punktai).

18. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad BVK 183 str. 2 d. yra įtvirtintas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmų ir sprendimų apskundimo Kalėjimų departamento direktoriui terminas, tai yra, vienas mėnuo. Kartu pažymėtina, kad Seimo kontrolierius laikosi pozicijos, jog neatsižvelgimas į skunde nurodytas aplinkybes vien dėl to, kad praleistas BVK 183 str. numatytas vieno mėnesio pareigūnų veiksmų apskundimo terminas, negali būti laikomas geru viešuoju administravimu, ypač atsižvelgiant į tai, kad Kalėjimų departamento viena iš pagrindinių funkcijų – kontroliuoti laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklą. Seimo kontrolieriaus manymu, priimant sprendimą atsisakyti nagrinėti asmens skundą turi būti atsižvelgiama ir į viešojo administravimo principus, visų pirma – į objektyvumo principą.

19. Įvertinus Pareiškėjo 2016-11-14 skundo (kartu su 2016-09-22 skundu) turinį, nustatyta, kad jame Pareiškėjas nurodė nesutinkąs su Lukiškių TI-K direktoriaus 2016-08-04 ir 2016-09-06 atsakymais. Lukiškių TI-K pareigūnai 2016-08-04 raštu atsisakė nagrinėti Pareiškėjo 2016-08-01 skundą, nes jis buvo nepasirašytas, o 2016-09-06 raštu atsakė į 2016-08-09 skundo (kurio turinys analogiškas 2016-08-01 skundui) teiginius dėl Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepagrįstai neleidžiant Pareiškėjui skambinti telefonu (2016-07-30), galimai klaidinant Pareiškėją dėl pasivaikščiojimo laiko (2016-07-30), galimai nepriimant Pareiškėjo pranešimo apie badavimą (2016-07-30), galimai netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjo 2016-08-01 skundą. Konstatuotina, kad Pareiškėjas Kalėjimų departamentui skundė vienkartinius, jau įvykusius, galimus pažeidimus, kuriuos praėjus vieno mėnesio apskundimo terminui nėra tikslinga vertinti, nes tai nesukeltų Pareiškėjui jokių teisinių pasekmių. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad atsisakius nagrinėti Pareiškėjo 2016-11-14 skundą nebuvo pažeisti viešojo administravimo principai, todėl Kalėjimų departamento pareigūnai turėjo teisę atsisakyti nagrinėti šį skundą.

20. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nors Kalėjimų departamento pareigūnai priėmė sprendimą atsisakyti nagrinėti Pareiškėjo 2016-11-14 skundą, Pareiškėjas apie šį sprendimą buvo informuotas tik 2016-12-09 raštu, t. y. priimdami sprendimą dėl 2016-11-14 skundo Kalėjimų departamento pareigūnai vadovavosi 20 darbo dienų skundo nagrinėjimo terminu. Pirma, tokie Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmai neatitinka proporcingumo principo (VAĮ 3 str. 3 d.), nes šiuo atveju skundas nebuvo nagrinėjamas, o, savaime suprantama, kad priimti sprendimą dėl atsisakymo nagrinėti skundą ir apie tai informuoti Pareiškėją turėtų užtrukti kur kas trumpiau nei įprasta skundo nagrinėjimo procedūra (20 darbo dienų). Antra, nors tuo metu galiojusioje VAĮ redakcijoje nebuvo numatytas atsisakymo nagrinėti skundą pagrindas, taikomas Pareiškėjo atveju, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad VAĮ numatytais atvejais, kada skundas nenagrinėjamas (pavyzdžiui, „jeigu tuo pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą arba tas pats viešojo administravimo subjektas yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą, taip pat jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai“ (VAĮ 23 str. 6 d.), apie tokį sprendimą asmeniui turėjo būti pranešta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. Pastebėtina, kad ir pagal dabar galiojančią VAĮ redakciją apie sprendimą nenagrinėti skundo asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Kalėjimų departamento pareigūnai nepagrįstai ilgai užtruko priimdami sprendimą nenagrinėti Pareiškėjo 2016-11-14 skundo, todėl Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) atsisakant nagrinėti Pareiškėjo 2016-11-14 skundą pripažintina pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

21. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia:  X skundo dalį dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant asmeniui jo skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento atmesti.

22. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia:  X skundo dalį dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) atsisakant nagrinėti jo 2016-11-14 skundą pripažinti pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduoja imtis priemonių, kad Kalėjimų departamento pareigūnai, nagrinėdami asmenų skundus ir priimdami sprendimus dėl atsisakymo nagrinėti skundą, laikytųsi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 str. 7 d. reikalavimo („apie prašymo ar skundo nenagrinėjimą asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo viešojo administravimo subjekte dienos, išskyrus atvejus, kai prašyme ar skunde nenurodyta jokių asmens duomenų ryšiui palaikyti“).

24. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant, priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierių Augustiną Normantą pavaduojantis

Seimo kontrolierius             Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-1704
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį