Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama ir – NŽT) pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant [...], esančio žemės sklypo (toliau ir citatose vadinama – Žemės sklypas) privatizavimo klausimą.    2. Pareiškėjas skunde nurodo: 2.1. jo senelis A 1992-04-24 pateikė prašymą dėl naudojamo Žemės sklypo privatizavimo. Po senelio mirties ([...] m.) paaiškėjo, kad „[...] Žemės sklypo nuosavybės dokumentai nesutvarkyti“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „2003 metais kreipiausi į Kauno m. žemėtvarkos skyrių [pastaba: tuometis Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno miesto žemėtvarkos skyrius;  toliau – Kauno AVA Kauno miesto žemėtvarkos skyrius] dėl Žemės sklypo nuosavybės dokumentų, tačiau iki 2004-06-09 atsakymo nesulaukiau. 2004-06-09 kreipiausi raštu į [tuometį] Kauno apskrities viršininką [...], tačiau net ir po to nuosavybės dokumentai nebuvo sutvarkyti“; 2.3. „Paaiškėjo, kad pradingo Žemės sklypo kadastriniai matavimai [dokumentai], nors 2003-06-02 raštu Nr. 526-2-906 [Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos ir architektūros skyrius] paaiškino: „grąžiname šių parduodamų namų valdų žemės sklypų dokumentaciją (t. y. suderintą sklypo planus [-ą] geodeziniams matavimams [...])“; 2.4. „2004 m. gruodžio mėnesį kartotinai kreipiausi raštu į Kauno apskrities viršininką [...], kuris nukreipė pas matininką B, kuris paaiškino, kad dokumentus grąžino Kauno m. žemėtvarkos skyriui, ir dėl kokių priežasčių Žemės sklypo planas nebuvo įregistruotas valstybės įmonėje „Registrų centras“ [...], atsakyti negalėjo.“           3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo: „Išaiškinti priežastis, kodėl nepavyksta sutvarkyti Žemės sklypo nuosavybės dokumentų [...], ir patarti, kokiu būdu galėčiau sutvarkyti Žemės sklypo nuosavybės dokumentus.“

4. Pareiškėjas skundo tyrimui pateikė: 4.1. Kauno AVA Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus 2003-05-20 raštą Nr. 02-03-765 (kopija) (adresuotas Kauno miesto savivaldybės administracijai), kuriame nurodyta: „Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 [...] siunčiame Žemės sklypo dokumentų kopijas ir prašome atsižvelgiant į pateiktą medžiagą: 1. Parengti parduodamo Žemės sklypo planą [...]. [...]“; 4.2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2003-06-02 raštą Nr. 526-2-906 (kopija) (adresuotas Kauno apskrities viršininkui), kuriame nurodyta: „[...] grąžiname šių [tarp jų, ir Žemės sklypo] parduodamų namų valdų žemės sklypų dokumentaciją (suderintus sklypo planus geodeziniams matavimams [...])“; 4.3. Kauno AVA Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus 2004-07-07 raštą Nr. 02-431 (kopija), kuriuo Pareiškėjas buvo informuotas: „[...] žemės sklypų savininkai, norintys užsakyti kadastrinius matavimus, kreipiasi į bet kurį kadastrinius matavimus atlikti licencijas turintį asmenį ir sudaro tarpusavio susitarimą. 2003-06-04 šiuos dokumentus paėmėte (pasirašytinai) ir, mūsų duomenimis, kreipėtės į UAB „C“ matininką B dėl kadastrinių matavimų atlikimo. [...].“    TYRIMAS IR IŠVADOS Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjo skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į NŽT.

6. Iš NŽT pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos), nustatyta: 6.1. „[...] A 1992-04-24 Kauno miesto valdybai pateikė prašymą parduoti naudojamą 600 kv. m ploto Žemės sklypą. Prie šio prašymo buvo pridėta: 1) naudojamo Žemės sklypo plano kopija iš techninės apskaitos bylos; 2) namų valdybos techninės apskaitos kortelės kopija; 3) gyvenamojo namo su dviem priestatais ir rūsiu 1986-06-17 pirkimo–pardavimo sutarties kopija; 4) Kauno miesto valdybos 1992-04-10 pažymos Nr. 716, kuria pažymima, kad A yra namo, esančio [...], savininkas, kopija. Remiantis Žemės sklypo įkainojimo aktu, Žemės sklypo kaina nurodyta 5 818 rub. Pagal Kauno miesto valdybos mokėjimo pranešime esančias banko žymas matyti, kad A 1992-12-01 už Žemės sklypą sumokėjo 5 818 rub. valstybės vienkartinėmis išmokomis“; 6.2. „Pareiškėjas tuometiniam Kauno AVA Kauno miesto žemėtvarkos skyriui [...] 2003-05-09 pateikė prašymą (gauta 2003-05-09, reg. Nr. 3203), kuriuo prašė parduoti 600 kv. m ploto Žemės sklypą. Kauno AVA Kauno miesto žemėtvarkos skyrius, vadovaudamasis Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos [...] (redakcija, galiojusi nuo 2002-10-19 iki 2003-12-27) nuostatomis, 2003-05-20 raštu Nr. 02-03-765 „Dėl žemės sklypų planų parengimo ir specialiųjų sąlygų nustatymo“ kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės [toliau vadinama – Savivaldybė] administraciją dėl parduodamo Žemės sklypo plano parengimo, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymo, pasiūlymų dėl žemės servitutų nustatymo pateikimo, parduodamo Žemės sklypo vertės priedo dėl inžinerinių statinių apskaičiavimo. Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos ir architektūros skyrius 2003-06-02 raštu Nr. 526-2-906 „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo“ Kauno AVA Kauno miesto žemėtvarkos skyriui grąžino parduodamo Žemės sklypo dokumentaciją (suderintą Žemės sklypo planą „geodeziniams matavimams“, parduodamo Žemės sklypo privalomuosius teritorijos režimo reikalavimus, apskaičiuotą Žemės kainos priedą dėl inžinerinių statinių)“; 6.3. „Kauno AVA Kauno miesto žemėtvarkos skyrius, išnagrinėjęs Pareiškėjo 2004-06-09 prašymą, 2004-07-07 raštu Nr. 02-431 informavo Pareiškėją, kad, Kauno AVA Kauno miesto žemėtvarkos skyriui pateikus atliktą ir nustatyta tvarka suderintą kadastrinių matavimų bylą, bus rengiami Žemės sklypo išpirkimo dokumentai, bei nurodė, kad norint užsisakyti Žemės sklypo kadastrinius matavimus, nustatant Žemės sklypo ribų posūkio taškus ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje (toliau –  kadastriniai matavimai), reikia kreiptis į bet kurį asmenį, turintį licenciją atlikti kadastrinius matavimus. Minėtame rašte taip pat buvo nurodyta, kad Pareiškėjas 2003-06-04 paėmė (pasirašytinai) Savivaldybės administracijos 2003-06-02 raštu Nr. 526-2-906 grąžintą Žemės sklypo dokumentaciją ir Kauno AVA Kauno miesto žemėtvarkos skyrius kreipėsi į UAB „C“ matininką B dėl kadastrinių matavimų atlikimo“; 6.4. „Kauno AVA Kauno miesto žemėtvarkos skyrius, išnagrinėjęs pakartotinį Pareiškėjo 2004-12-07 prašymą, 2005-01-20 raštu Nr. 02-801 informavo Pareiškėją, kad Kauno AVA Kauno miesto žemėtvarkos skyriui dar nėra pateikti Žemės sklypo kadastriniai matavimai, todėl nėra galimybės parengti galutinius Žemės sklypo išpirkimo dokumentus, bei paaiškino, kad dėl Žemės sklypo planų sudarymo Pareiškėjas turi kreiptis į UAB „C“ matininką B“; 6.5. „Pateikti dokumentą, įrodantį, kad Pareiškėjui pasirašytinai buvo grąžintas Žemės sklypo „planas geodeziniams matavimams“, nėra galimybės, nes Žemės sklypo dokumentų byloje tokio dokumento nėra“; 6.6. „Pareiškėjas 2015-05-19 Savivaldybės administracijos direktoriui pateikė prašymą organizuoti Žemės sklypo projekto rengimą, kurio tikslas – formuoti naują valstybinės žemės sklypą (ŽPDRIS paslaugos Nr. ZSFP-7477). Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-02 įsakymu Nr. A-2077 „Dėl žemės sklypo prie statinių, [...], formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“ priėmė sprendimą pradėti rengti projektą. Vadovaudamasis ŽSFP taisyklių [Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių] 25 punktu, Kauno miesto skyrius 2015-07-09 per ŽPDRIS [žemėtvarkos planavimo dokumentų informacinė sistema] pateikė Žemės sklypo projekto rengimo reikalavimus Nr. SFP-128-(14.8.36.). Šiuo metu [NŽT rašto rengimo metu] ŽPDRIS (paslaugos Nr. ZSFP-7477) matyti, kad rengiamas Žemės sklypo projektinis sprendinys. Daugiau duomenų apie šio Žemės sklypo formavimo eigą Kauno miesto skyrius neturi“; 6.7. „Informuojame, kad, tik parengus ir patvirtinus projektą, atlikus suformuoto Žemės sklypo kadastrinius matavimus, parengus Žemės sklypo kadastro duomenų bylą, galės būti tęsiama namų valdos Žemės sklypo pardavimo procedūra.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai 7.1. Apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo: 2 straipsnis – „4. Apskričių viršininkų ir jų pavaduotojų pareigybės panaikinamos 2010-06-30 ir apskričių viršininkų administracijos likviduojamos teisės aktų nustatyta tvarka 2010-07-01.“ 7.2. Seimo kontrolierių įstatymo: 15 straipsnis – „Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip.“

8. Kiti teisės aktai 8.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės): 3 punktas – „Prie nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių žemės sklypai parduodami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose planuose arba Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose žemės valdos projektuose nustatyto dydžio, kuris būtinas esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.“ 8.2. Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 patvirtintų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų: 8.2.1. 12 punktas – „[...]. Žemės sklypas laikomas baigtu formuoti Nacionalinės žemės tarnybos vadovui ar jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui priėmus sprendimą patvirtinti nustatytus kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą)“; 8.2.2. 15 punktas – „Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, atliekami: [...]; 15.3. formuojant valstybinės žemės sklypus [...].“ 8.3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (ŽSFP): 2 punktas – „Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams. [...]. Projektas rengiamas šiais atvejais: [...]; 2.4. kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.“

Tyrimo išvados

9. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos) (pažymos 6 punktas), teisinį reglamentavimą (pažymos 7–8 punktai), susijusius su NŽT Kauno miesto skyriaus pareigūnų veiksmais (neveikimu), galimai nesprendžiant Žemės sklypo suformavimo klausimo, pažymėtina: 9.1. tiek iš Pareiškėjo skundo, tiek iš NŽT pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) turinio nustatyta, jog Pareiškėjas skundžia tuometės Kauno AVA Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus pareigūnų 2003–2005 metais atliktus veiksmus (neveikimą) (galimai nesprendžiant Žemės sklypo suformavimo klausimo, galimai praradus Žemės sklypo kadastrinių matavimų dokumentus)  (pažymos 2.2–2.4, 4.1–4.3, 6.1–6.5. punktai); 9.2. vadovaujantis Apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo 2 straipsnio 4 dalies nuostatomis (pažymos 7.1 punktas), Kauno AVA nuo 2010-07-01 yra likviduota, o teisės aktais NŽT kompetencijai nepriskirtos teisės ir (arba) pareigos tirti buvusių apskrities viršininkų administracijų pareigūnų veiksmus (neveikimą); 9.3. pagal Seimo kontrolierių įstatymo 15 straipsnį skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip (pažymos 7.2 punktas).

10. Atsižvelgiant į tai, kad: 10.1. Kauno AVA Kauno miesto žemėtvarkos skyrius nuo 2010-07-01 yra likviduotas,  Seimo kontrolierius nevertins tuomečių Kauno AVA Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) (pažymos 9.2 punktas); 10.2. nuo Pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių (įvykių) yra praėję daugiau nei dešimt metų (pažymos 9.1, 9.3 punktai), Pareiškėjo skundas dėl NŽT Kauno miesto skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesprendžiant Žemės sklypo privatizavimo klausimo, atmestinas.

11. Atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys: 1) žemės sklypai prie nuosavybės teise priklausančių statinių, vadovaujantis Taisyklių 3 punktu (pažymos 8.1 punktas), parduodami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose planuose arba Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose žemės valdos projektuose nustatyto dydžio, kuris būtinas esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Taigi, Žemės sklypas, siekiant jį privatizuoti, turi būti suformuotas vadovaujantis šiuo metu galiojančiomis teisės aktų nuostatomis; 2) formuojant valstybinės žemės sklypus, vadovaujantis Nuostatų 15.3 punktu (pažymos 8.2.2 papunktis), atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje. Pagal Nuostatų 12 punktą, žemės sklypas laikomas baigtu formuoti NŽT vadovui ar jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui priėmus sprendimą patvirtinti nustatytus kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą) (pažymos 8.2.1 papunktis); 3) vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 2.4 punktu, reglamentuojančiu, kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas, kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį (pažymos 8.3 punktas) bei Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-02 įsakymu Nr. A-2077 (pažymos 6.6 punktas) parengus ir patvirtinus Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – formuoti naują valstybinės žemės sklypą, atlikus suformuoto Žemės sklypo kadastrinius matavimus, parengus Žemės sklypo kadastro duomenų bylą, galės būti tęsiama Žemės sklypo pardavimo procedūra.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant žemės sklypo, [...], privatizavimo klausimą, atmesti. 

 

Seimo kontrolierius                          Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-905
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį