Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių2
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749450

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Kelmės rajono savivaldybės (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) administracijos ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau citatose ir tekste vadinama – VTPSI) pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant kreipimusis statybos valstybinės priežiūros klausimu.

 2. Pareiškėja skunde nurodo:  2.1. „2016 metų gegužės 30 dieną raštu kreipiausi į Savivaldybės administraciją dėl kaimynystėje, [...], pradėtų statybos darbų (kaip vėliau paaiškėjo, kaimynai ruošėsi statyti tvorą mano sklypo pietinėje pusėje). Rašte prašiau inicijuoti šių statybų sustabdymą, kadangi jokio sutikimo kaimynams statyti prie savo sklypo ribos nedaviau. Prieš keletą savaičių tais pačiais metais kaimynai A ir B prašė sutikimo statyti komercinį pastatą prie mano sklypo ribos, bet tokį sutikimą aš atsisakiau duoti, motyvuodama tuo, kad toks statinys mano sklypo pietinėje pusėje sudarys šešėlį ant mano žemės sklypo, kuris ir taip yra nedidelis. Kaimynai davė suprasti, kad šio atsisakymo aš turėsiu gailėtis ir jie imsis kažkokių veiksmų“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);  2.2. „[...] 2016-05-30 skundą Savivaldybės administracija persiuntė tirti VTPSI Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (toliau – Inspekcija). Inspekcijos 2016-06-07 rašte Nr. KL2-314-(19.30) nurodyta, kad Inspekcijos vyr. specialistas 2016-06-01 atliko statybos, [...], patikrinimą. Patikrinimo metu nustatė, kad 10,80 metrų ilgio ir 1,93 metro aukščio medinė tvora statoma sklypo, [...], ribose. Tvoros kiaurymių plotas virš 50 procentų. Labai keista, kad Inspekcijos specialistas jau antrą dieną po pradėtų darbų turėjo informaciją, kokia tvora yra statoma ir koks jos kiaurymių plotas, nors realiai kaimynai buvo įrengę tik tvoros betoninius pamatus. Inspekcijos specialistas specialiai nurodė mažesnius statinio parametrus, kad kaimynų tvora būtų priskiriama prie I-os nesudėtingų statinių grupės, kas savaime gali būti mažareikšmiu teisės aktų pažeidimu“;  2.3. „Nesutikdama su skundo nagrinėjimo rezultatais Inspekcijoje, 2016-06-27 raštu kreipiausi į VTPSI. Rašte nurodžiau, kad tikėtinas skundą tyrusio Inspekcijos specialisto korupcijos ar aplaidumo atvejis. Rašte išdėsčiau realios būklės faktus ir paprašiau kaimynų tvoros statybą ištirti pakartotinai, tyrimus ir matavimus vietoje atlikti man dalyvaujant. Taip pat 2016-06-27 raštu kreipiausi ir į Savivaldybės administracijos direktorių, informuodama apie realius tvoros statybos rezultatus ir pažeidžiamus mano interesus“; 2.4. „Atsakydama Savivaldybės administracija 2016-07-03 rašte Nr. (10.1)S-2132 teigia, kad aš naujų faktų nenurodžiau, todėl mano raštas pagal kompetenciją nebuvo perduotas nagrinėti [VTPSI] Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Šį atsakymą laikau akivaizdžiu vengimu vykdyti LR įstatymais deleguotas savivaldos funkcijas“; 2.5. „VTPSI 2016-07-19 atsakyme Nr. 2D-10300(7.9) tik palaikomi ankstesnio tyrimo rezultatai, ignoruojant mano pakartotiniame skunde išdėstytą informaciją.“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo: „ištirti, kodėl dėl pastatytos kaimynų tvoros vengiama nagrinėti realią situaciją Savivaldybės administracijoje ir VTPSI“.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimo metu nustatytos aplinkybės

4. VTPSI tuomečio Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2016-06-07 rašte Nr. KL2-314-(19.30), adresuotame Pareiškėjai (žr. šios pažymos 2.2 papunktį), be kita ko, nurodyta: „VTPSI Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau – Šiaulių skyrius) gavo Jūsų 2016-05-30 skundą dėl kaimynų, gyvenančių [...], prie sklypo ribos statomo statinio ir Savivaldybės administracijos persiųstą 2016-05-30 Jūsų skundą dėl statybos darbų, [...] VTPSI Šiaulių skyriaus vyr. specialistas 2016-06-01 atliko statybos, [...], patikrinimą ir surašė statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktą (kontrolinį klausimyną) Nr. SPA-901-(19.30). Patikrinimo metu nustatyta, kad 10,80 metrų ilgio ir 1,93 metro aukščio medinė tvora statoma sklypo, [...], ribose. Tvoros kiaurymių plotas virš 50 procentų. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ [...] priedo 2 lentelės 3.1 punktu, ši tvora priskiriama I grupės nesudėtingiems statiniams. Tokių statinių statybai Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [...] 23 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose bei statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ [...] 6 priede nustatyti statybą leidžiantys dokumentai nėra privalomi. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [...] 25 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad VTPSI nenagrinėja skundų ir pranešimų dėl teisės aktų reikalavimų mažareikšmių pažeidimų statybos srityje. Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių [...] 50.2 punkte nurodyta, kad teisės aktų pažeidimai vykdant statinių, kai nereikia rengti nei statinio projekto, nei gauti statybą leidžiančio dokumento, laikomi mažareikšmiais teisės aktų pažeidimais. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau nurodyta, Jūsų skundas toliau nagrinėjamas nebus. Šis Šiaulių skyriaus atsakymas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo [...] nustatyta tvarka.“

6. Pareiškėjos 2016-06-27 skunde Savivaldybės administracijai (žr. šios pažymos 2.3 papunktį) nurodyta: „Kaimynystėje gyvenantys [...], adresu [...], prie mano sklypo ribos stato aukštą neestetišką tvorą, kuri, mano nuomone, nesuderinama ne tik su LR galiojančiais teisės aktais [...]. Tvoros aukštis, matuojant iš mūsų sklypo [...] pusės, yra 2,10 m iki 2,3 m aukščio. Kaimynai, statydami savo tvoros stulpelius, padarė atramas į senąją tvorą, esančią ant sklypo ribos. Dėl šios priežasties ir dėl vėliau vykdytų tvoros apkalimo darbų senoji tvora ženkliai pakrypo į mūsų pusę. Kaimynai savo tvorą aklinai užkalė lentomis nuo viršaus apie 1 m, neišsprendę cokolinės dalies. Tvoros apačioje nėra nei atraminės sienutės, nei tinklo, o kaimynų supiltas gruntas lietaus nešamas į mano sklypą. Tvoros apatiniame plyšyje kaimynai laiko įvairius daiktus (atliekų konteinerius, kažkokių skysčių tarą ir pan.), todėl netgi įvairūs teršalai gali nekliudomai patekti iš jų į mano žemės sklypą. [...]. Mačiau kelis kartus pas minėtus kaimynus lankantis Savivaldybės vyr. architektą [...]. Jeigu tvora statoma pagal jo nurodymus, prašau įpareigoti jį paisyti ir mano interesų, o kaimynų veiksmus įvertinti pagal galiojančius teisės aktus.“

7. Pareiškėjos 2016-06-27 skunde VTPSI (žr. šios pažymos 2.3 papunktį) nurodyta: „VTPSI Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2016-06-07 raštu Nr. KL2-314-(19.30) informavo, kad inspekcijos Šiaulių skyriaus vyr. specialistas 2016-06-01 atliko statybos, [...], patikrinimą ir surašė statybos patikrinimo, nagrinėjant mano 2015-05-30 skundą, aktą. Atkreipiu jūsų dėmesį, kad skundo tyrimas statybos vietoje buvo atliekamas man nepranešus ir nesudarant galimybės dalyvauti, o inspekcijos specialisto atlikti matavimai neteisingi ir klaidingai interpretuoti, kad statyba būtų traktuojama kaip mažareikšmiu pažeidimu statybos srityje. Tikėtinas specialisto korupcijos arba aplaidumo atvejis. Inspekcijos specialistas, tirdamas savavališkai statomos tvoros skundą, neatkreipė dėmesio į šiuos faktus: 1. Tvoros aukštis, matuojant iš mūsų sklypo ([...]) pusės, yra nuo 2,10 m iki 2,30 m aukščio, o tvoros apačioje kaimyno pusėje gruntas dirbtinai sukeltas taip, kad tvoros aukštis iš jo sklypo pusės būtų mažesnis kaip 2 metrai. 2. Kaimynai, statydami savo tvoros stulpelius, padarė atramas į senąją tvorą, esančią ant sklypo ribos. Dėl šios priežasties ir dėl vėliau vykdytų tvoros apkalimo darbų senoji tvora ženkliai pakrypo į mūsų sklypo pusę. 3. Tvora yra aklinai užkalta lentomis nuo viršaus apie 1 m, neišsprendus cokolinės dalies. Tvoros apačioje nėra nei atraminės sienutės, nei tinklo, o kaimynų supiltas gruntas lietaus nešamas į mano sklypą. Tame plyšyje vietoje tvoros kaimynas laiko įvairius daiktus (konteinerius, skysčių tarą ir pan.). Manau, specialistas tuščią ertmę nuo žemės iki tvoros apačios priskyrė prie užtvaros kiaurymių ploto tam, kad nereikėtų mano sutikimo šios tvoros statybai. Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 11 priedo 1 punkte nurodyta: „Rašytiniai gretimų žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) privalomi: 1. statant užtvarą: [...] 1.2. prie sklypo ribos (arčiau kaip 1 m iki sklypo ribos, konstrukcijoms neperžengiant sklypo ribos): 1.2.1. jei užtvaros kiaurymių plotas mažesnis nei 50 proc. bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – kai statmenai užtvaros į gretimą sklypą (teritoriją) metamas šešėlis nukreiptas šiaurės kryptimi (tarp (>)330° ir (<)30°).“ Taip pat minėto reglamento 9.5 punkte nurodyta: „[...] Jei sklypas yra teritorijoje, kurioje: 9.5.2. nėra komunalinio ar vietinio lietaus nuotakyno, paviršinės nuotekos iš sklypo turi būti nuvedamos į griovius, kanalus arba reljefo paviršiumi į atvirus vandens telkinius ir pan. Draudžiama nuvesti paviršines nuotekas reljefo paviršiumi į gretimus sklypus.“ Prašau kaimynų tvoros statybą ištirti pakartotinai, tyrimą ir matavimus vietoje atlikti man dalyvaujant.“

8. Savivaldybės administracijos 2016-07-13 atsakyme Nr. (10.1)S-2132 į Pareiškėjos 2016-06-27 skundą (žr. šios pažymos 6 punktą) nurodyta: „2016 m. gegužės mėn. Jūs kreipėtės į Savivaldybės administracijos direktorių dėl tvoros statybos. Jūsų raštas pagal kompetenciją buvo perduotas nagrinėti Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Šios institucijos atstovai buvo nuvykę į vietą ir pažeidimų nenustatė. Apie tai Jūs buvote informuota Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2016-06-07 raštu Nr. KL2-314. 2016-06-27 Jūs vėl kreipėtės į Savivaldybės administracijos direktorių dėl kaimynų tvoros. Kadangi naujų faktų nenurodėte, Jūsų raštas pagal kompetenciją nebuvo perduotas nagrinėti Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Savivaldybės Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus vedėjas Rimantas Dobrovolskis tvirtina niekada nėra buvęs pas Jūsų kaimynus, gyvenančius [...]. [...].“

9. VTPSI 2016-07-19 atsakyme Nr. 2D-10300(7.9) į Pareiškėjos 2016-06-27 skundą (žr. šios pažymos 7 punktą) nurodyta: „VTPSI 2016-06-29 (reg. Nr. 3D-1654) gavo Jūsų 2016-06-27 skundą dėl kaimyniniame sklype, [...]je, statomos tvoros ir Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) 2016-06-07 raštą Nr. KL2-314, atsakant į Jūsų 2016-05-30 skundą (VTPSI reg. Nr. KL1-381). Skyriaus 2016-06-07 rašte Nr. KL2-314 nurodyta, kad „tvora statoma sklypo, [...], ribose“ ir pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ priedo 2 lentelės 3.1 punktą yra I grupės nesudėtingas statinys. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 8 dalis reglamentuoja, kad VTPSI nenagrinėja skundų ir pranešimų dėl teisės aktų reikalavimų mažareikšmių pažeidimų statybos srityje. Teisės aktų reikalavimų mažareikšmių pažeidimų statybos srityje sąrašą tvirtina VTPSI viršininkas. To paties straipsnio 9 dalis nustato, kad skundų ar pranešimų dėl pažeidimų statybos srityje nagrinėjimo tvarką, atvejus, kai šie skundai ar pranešimai nenagrinėjami arba jų nagrinėjimas nutraukiamas, nustato VTPSI. Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų VTPSI viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5 (toliau – taisyklės), 46.5 punkte nustatyta, kad skundas ar pranešimas, paduotas dėl mažareikšmių teisės aktų pažeidimų, nurodytų taisyklių 50 punkte, VTPSI nenagrinėjamas. Taisyklių 50 punkte nurodyta: „50. Mažareikšmiais teisės aktų pažeidimais laikomi; 50.1. naujo nesudėtingo statinio statyba ar nesudėtingo statinio rekonstravimas neturint Statybos įstatymo 23 straipsnio l dalies 5 punkte nurodyto dokumento, išskyrus atvejus, kai: 50.1.1. statyba vykdoma ar įvykdyta valstybinėje žemėje; 50.1.2. rašytinį sutikimą privaloma gauti iš valstybinės žemės patikėtinio; 50.1.3. įvyko ar gresia statinio avarija; 50.1.4. tokio statinio statyba toje vietoje pagal teisės aktus negalima (pvz., pažeidžia teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, prieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams ir pan.); 50.2. teisės aktų pažeidimai vykdant statinių, kai nereikia rengti nei statinio projekto, nei gauti statybą leidžiančio dokumento, statybą, išskyrus atvejus, kai: 50.2.1. įvyko ar gresia statinio avarija; 50.2.2. tokio statinio statyba toje vietoje pagal teisės aktus negalima (pvz., pažeidžia teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, prieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams ir pan.)“. Jūsų ginčijamo nesudėtingo statinio statyba nėra išskirtinis atvejis, nurodytas taisyklių 50.1.1–50.1.4 ar 50.2.1–50.2.2 punktuose. Taigi skundžiamame skyriaus 2016-06-07 rašte Nr. KL2-314 pagrįstai remiamasi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 8 dalimi ir taisyklių 50.2 punkto nuostata, apibrėžiančia mažareikšmius teisės aktų pažeidimus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 8 dalimi, taisyklių 46.5 punktu bei 50 dalimi Jūsų skundas nenagrinėjamas. Šis sprendimas gali būti skundžiamas: VTPSI viršininkui (A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius) per vienerius metus nuo sprendimo priėmimo Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka, jei skundas susijęs su teritorijų planavimo arba statybos klausimais; VTPSI viršininkui (A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius) per 6 mėnesius nuo sprendimo gavimo Viešojo administravimo įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka, jei skundas susijęs su kitais klausimais; Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

10. Seimo kontrolierių įstatymas: 12 straipsnis. Seimo kontrolierių tiriami skundai „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...].“

11. Viešojo administravimo įstatymas (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2015-05-01 iki 2017-03-31, aktuali nagrinėjant skunde nurodytas aplinkybes): 23 straipsnis. Skundo priėmimas ir nagrinėjimas „1. Kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo priimti skundus ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus. [...]. [...] 4. Jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui. [...]. [...].“

12. Statybos įstatymas (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2016-04-01 iki 2017-01-01, aktuali nagrinėjant skunde nurodytas aplinkybes): 2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos „[...] 6. Nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio didžiausias aukštis 8,5 m, kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai. [...]“; 20 straipsnis. Statinio projektas. Prisijungimo sąlygos „[...] 11. [...] nesudėtingų statinių sąrašą ir statinių priskyrimo nesudėtingiems statiniams ypatumus nustato Vyriausybės įgaliota institucija. [...]“; 23 straipsnis. Statybą leidžiantys dokumentai „1. Statybą leidžiantys dokumentai yra: 1) naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybos atveju – leidimas statyti naują statinį; 2) ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju – leidimas rekonstruoti statinį; 3) pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju – leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą; 4) kitais, negu šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais, atvejais – rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas šio Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4-13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis yra privalomas); 5) tais atvejais, kai šios dalies 1-4 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, tačiau pagal teisės aktų nuostatas privaloma gauti žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimus, – šių sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai; 6) norint tęsti sustabdytą statybą – leidimas tęsti sustabdytą statybą. [...]“; 27 straipsnis. Statybos valstybinė priežiūra „1. Statybos valstybinė priežiūra atliekama Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. [...].“

13. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2014-01-01 iki 2016-07-14, aktuali nagrinėjant skunde nurodytas aplinkybes): 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas „1. Šis įstatymas nustato [...] statybos valstybinės priežiūros tvarką, priežiūrą atliekančias institucijas, jų kompetenciją, pareigas ir teises“; 8 straipsnis. Statybos valstybinės priežiūros institucija ir jos atliekamos funkcijos „1. Statybos valstybinę priežiūrą atlieka Inspekcija. 2. Statybos valstybinė priežiūra apima: 1) prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų (toliau – Specialieji reikalavimai) išdavimo terminų laikymosi priežiūrą ir (ar) išduotų prisijungimo sąlygų ir (ar) Specialiųjų reikalavimų teisėtumo tikrinimą; 2) statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą; 3) statybos dalyvių veiksmų atitikties statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams tikrinimą; 4) statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą; 5) privalomųjų nurodymų pateikti reikalingą informaciją, dokumentus, pašalinti patikrinimų metu nustatytus teisės aktų pažeidimus teikimą; 6) statybos užbaigimo procedūrų atlikimą; 7) šiame įstatyme nurodytų administracinių aktų išdavimą; 8) statomų statinių avarijų tyrimą; 9) asmenų prašymų, skundų ar pranešimų, susijusių su statybos procesu, nagrinėjimą; 10) konsultacijų ir metodinės pagalbos teikimą; 11) kitus prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų skaičių; 12) kitus šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytus su statybos valstybine priežiūra susijusius veiksmus. 3. Statybos valstybinės priežiūros pareigūnai (toliau – Inspekcijos pareigūnai) statybos valstybinės priežiūros procedūras atlieka naudodamiesi IS „Infostatyba“; 11 straipsnis. Statybos patikrinimas „1. Inspekcija statybos patikrinimus atlieka: [...] 3) viešojo administravimo subjektų, fizinių asmenų, juridinių asmenų ir jų padalinių, kitų juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų ir jų padalinių pateiktų skundų ar pranešimų pagrindu; [...] 2. Statybos patikrinimus atlieka Inspekcijos pareigūnai. Į statybos patikrinimus gali būti kviečiami kitų viešojo administravimo subjektų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys. [...] 4. Inspekcijos pareigūnas kartu su šio straipsnio 2 dalyje nurodytais kitų viešojo administravimo subjektų atstovais patikrinimo metu: 1) išnagrinėja statytojo pateiktus dokumentus ir patikrinimo metu pareikalautus dokumentus; 2) patikrina statinio atitiktį esminiams statinio projekto sprendiniams, nurodytiems Statybos įstatyme; 3) turi teisę pasirinktinai patikrinti statinio atitiktį statinio projekto sprendiniams, išskyrus nurodytus šios dalies 2 punkte; 4) patikrina, ar statinio statyba nepažeidžia teisės aktų reikalavimų, kai statinio projektas nėra privalomas; 5) patikrina, ar statybos metu teisės aktų nustatyta tvarka pildomi su statybos vykdymu susiję dokumentai; 6) patikrina, ar statybos dalyviai turi teisę užsiimti atitinkama statybos veikla; 7) patikrina, ar statybos dalyviai yra apsidraudę privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu (kai jis privalomas). [...] 6. Užbaigus statybos patikrinimą, surašomas statybos patikrinimo aktas. [...]. [...] 13. Išsamią statybos patikrinimo tvarką, [...] nustato, Inspekcijos pareigūnui privalomų pateikti dokumentų sąrašą ir surašomų dokumentų formas tvirtina Inspekcijos viršininkas“; 25 straipsnis. Skundų ar pranešimų nagrinėjimas „[...] 8. Inspekcija nenagrinėja skundų ir pranešimų dėl teisės aktų reikalavimų mažareikšmių pažeidimų statybos srityje. Teisės aktų reikalavimų mažareikšmių pažeidimų statybos srityje sąrašą tvirtina Inspekcijos viršininkas. 9. [...]. Skundų ar pranešimų dėl pažeidimų statybos srityje nagrinėjimo tvarką, atvejus, kai šie skundai ar pranešimai nenagrinėjami arba jų nagrinėjimas nutraukiamas, nustato Inspekcija. 10. Skundas dėl Inspekcijos padalinių priimtų administracinių sprendimų teikiamas teismui, o Inspekcijos viršininko nustatytais atvejais skundas gali būti teikiamas Inspekcijos viršininkui ar jo įgaliotam asmeniui. [...].“

14. Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2012-03-01 iki 2017-01-01, aktuali nagrinėjant skunde nurodytas aplinkybes) nustatyta: „6. Nesudėtingi statiniai skirstomi į šias grupes: 6.1. I grupės nesudėtingi statiniai; 6.2. II grupės nesudėtingi statiniai. 7. Nesudėtingų statinių sąrašas pateikiamas Reglamento priede. Šio priedo 1 ir 2 lentelėse nurodyti objektai laikomi nesudėtingais statiniais tik tais atvejais, jei jie atitinka Statybos įstatyme [...] nustatytą statinio apibrėžtį“.

Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ priedas   NESUDĖTINGŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

INŽINERINIAI STATINIAI     2 lentelė   Eil. Nr. Inžineriniai statiniai I grupė II grupė Pastabos 3. Įvairios užtvaros (tvoros, aptvarai, diendaržiai, voljerai):     1) 3.1. aukštis ≥ 1 m, ≤ 2 m + –  3.2. aukštis > 2 m, ≤ 5 m aukštesnių kaip 2 m užtvarų dalių akylumas ≥ 80 proc. – +  1) aukštis nuo žemės paviršiaus. Jei dėl cokolinės dalies įrengimo atsiranda iki 0,2 m aukščių skirtumas tarp žemės paviršių, aukštis skaičiuojamas nuo žemesniojo žemės paviršiaus. Jei aukščių skirtumas didesnis kaip 0,2 m, laikoma, kad užtvara įrengiama ant atraminės sienutės; šiuo atveju taikomos lentelės 5 punkto nuostatos; [...].“

15. Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2016-03-11 iki 2016-06-17, aktuali nagrinėjant skunde nurodytas aplinkybes) nustatyta: „33. Kai naujo nesudėtingo statinio statybos ar nesudėtingo statinio rekonstravimo atveju pagal teisės aktų reikalavimus neprivaloma parengti supaprastinto statybos projekto arba supaprastinto rekonstravimo projekto, kaip statybą leidžiančius dokumentus privaloma turėti rašytinius sutikimus (susitarimus): 33.1. žemės sklypo bendraturčių – kai žemės sklypas nuosavybės teise priklauso dviem (keliems) bendraturčiams; 33.2. besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų – kai statinį numatoma statyti ar rekonstruoti arčiau žemės sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose (tik tuo atveju, jei teisės aktai tokį susitarimą numato); statinio rekonstravimo atveju tokie rašytiniai sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų ribų ir (ar) naujos konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų ribų; atvejai, kai būtina gauti besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus, detalizuojami Reglamento 11 priede; 33.3. žemės sklypo savininko ar valdytojo – kai statinį numatoma statyti ar rekonstruoti ne statytojui priklausančiame ar valdomame žemės sklype.“

Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 11 priedas

BESIRIBOJANČIŲ SKLYPŲ (TERITORIJŲ) SAVININKŲ AR VALDYTOJŲ RAŠYTINIŲ SUTIKIMŲ PRIVALOMUMO ATVEJAI

„Rašytiniai gretimų žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) privalomi: 1. statant užtvarą: 1.1. ant sklypo ribos (konstrukcijomis peržengiant sklypo ribą); 1.2. prie sklypo ribos (arčiau kaip 1 m iki sklypo ribos, konstrukcijoms neperžengiant sklypo ribos): 1.2.1. jei užtvaros kiaurymių plotas mažesnis nei 50 proc. bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – kai statmenai užtvaros į gretimą sklypą (teritoriją) metamas šešėlis nukreiptas šiaurės kryptimi (tarp (>)330° ir ([)30°); 1.2.2. jei užtvaros kiaurymių plotas mažesnis nei 25 proc. bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – kai statmenai užtvaros į gretimą sklypą (teritoriją) metamas šešėlis nukreiptas rytų (tarp 30° ir 90°) ar vakarų (tarp 270° ir 330°) kryptimis. Pastaba. Užtvaros su cokoliais neturi kliudyti paviršiniam vandeniui nuo gretimo žemės sklypo nutekėti. Kai yra toks pavojus, statytojas privalo, susitaręs su gretimo žemės sklypo savininku, gavęs savininko sutikimą raštu, {rengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą ar rasti abiem savininkams priimtiną sprendimą). [...].“

15. VTPSI viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5 patvirtintose Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėse (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2016-05-09 iki 2016-12-01, aktuali nagrinėjant skunde aprašytas aplinkybes) nustatyta: „5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: [...] Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į Inspekciją, kuriame nurodoma, [...] kito asmens (ne viešojo administravimo subjekto) veiksmais ar neveikimu yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. [...] Prašymo, skundo ar pranešimo nagrinėjimas – Inspekcijos darbuotojo (-ų) veikla, apimanti asmens prašymo, skundo ar pranešimo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą, faktinių duomenų patikrinimą (jeigu to reikia), faktų ir aplinkybių atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimą, atsakymo parengimą ir išsiuntimą (įteikimą) asmeniui. [...] [...] Mažareikšmiai teisės aktų pažeidimai – teisės aktų reikalavimų pažeidimai, nepadarę žalos viešajam interesui ir kitiems konkrečia teisės norma saugomiems interesams arba kuriais padaryta žala labai nedidelė, nurodyti Taisyklių 50 punkte (pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 8 dalį). [...]“; „46. Skundų ir pranešimų nenagrinėjimo atvejai: [...] 46.5. skundas ar pranešimas paduotas dėl mažareikšmių teisės aktų pažeidimų, nurodytų Taisyklių 50 punkte; [...]“; „48. Skundų ir pranešimų nagrinėjimo nutraukimo atvejai: 48.1. pradėjus nagrinėti skundą ar pranešimą, paaiškėja, kad egzistuoja Taisyklių 46 punkte nurodytos aplinkybės; [...]“; „50. Mažareikšmiais teisės aktų pažeidimais laikomi: [...] 50.2. teisės aktų pažeidimai vykdant statinių, kai nereikia rengti nei statinio projekto, nei gauti statybą leidžiančio dokumento, statybą, išskyrus atvejus, kai: 50.2.1. įvyko ar gresia statinio avarija; 50.2.2. tokio statinio statyba toje vietoje pagal teisės aktus negalima (pvz., pažeidžia teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, prieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams ir pan.); [...].“

16. VTPSI viršininko 2012-03-29 įsakymu Nr. 1V-53 patvirtintame Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos apraše (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2016-03-01 iki 2017-01-02, aktuali nagrinėjant skunde nurodytas aplinkybes) nustatyta:  „1. Statybos [...] patikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato [...] neplaninių patikrinimų atlikimo tvarką, [...], neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus, [...]“; 9. Statybos [...] patikrinimai atliekami surašant patikrinimo aktus (kontrolinius klausimynus), kurių rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Naudojantis šiais klausimynais, patikrinama, ar statyba vykdoma teisėtai ir ar ūkio subjektai, veikdami statybos srityje, laikosi Statybos įstatymo [...] ir kitų teisės aktų svarbiausių reikalavimų“; „28. Neplaninis statybos [...] patikrinimas atliekamas Inspekcijos vadovybės ar Inspekcijos administracijos padalinio vedėjo sprendimu (pavedimu, įsakymu, potvarkiu, suformuota užduotimi, rezoliucija ir pan.): 28.1. gavus kito viešojo administravimo subjekto, teisėsaugos institucijos ar Seimo kontrolieriaus rašytinį prašymą, pranešimą ar pavedimą atlikti statybos, ūkio subjekto veiklos patikrinimą ar kitos valstybės institucijos prašymą; 28.2. turint informacijos (gavus skundą) ar kilus pagrįstų įtarimų dėl statybos dalyvio, ūkio subjekto veiklos (pvz., pasirodžius tam tikrai informacijai žiniasklaidoje), kuri galbūt prieštarauja teisės aktams ar neatitinka teisės aktų reikalavimų; [...]“; „30. Aprašo 28 punkte išvardyti dokumentai (skundai, pranešimai, informacija ir kt.), priklausomai nuo juos pateikusio asmens statuso, nagrinėjami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [...], Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5, [...] nustatyta tvarka. Tačiau, jei nagrinėjant pirmiau nurodytus dokumentus privaloma atlikti statybos ar ūkio subjekto veiklos patikrinimą, jis atliekamas pagal šį Aprašą“; „34. [...]. Neplaniniai patikrinimai gali būti mažesnės apimties, kai tikrinama tik dalis klausimyne nurodytų aspektų, susijusių su neplaninio patikrinimo pagrindu“; „41. Klausimynas pildomas atsižvelgiant į statinio statybos stadiją (atliktų statybos darbų mastą), apžiūrint statomą statinį (konstrukcijų išdėstymą, laikančiųjų konstrukcijų atrėmimo mazgus, pastebimus neatitikimus, atitvarų konstrukcijas, šilumos, garso bei drėgmės izoliacijai naudojamų statybos produktų ženklinimą ir pan.). Jeigu patikrinimo metu pagal atliktų darbų mastą negalima patikrinti kai kurių statybos proceso aspektų, tai šį aspektą atitinkantis klausimyno klausimas pažymimas kaip netikrintas. [...].“

Tyrimo išvados

17. Pareiškėja skundžiasi dėl Savivaldybės administracijos ir VTPSI pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant kreipimusis statybos valstybinės priežiūros klausimu. Seimo kontrolierius, įvertinęs Pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, pacituotą šioje pažymoje, ir tyrimo metu nustatytas aplinkybes, tyrimo išvadas pateikia šiomis dalimis: 17.1. dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant kreipimusis statybos valstybinės priežiūros klausimu; 17.2. dėl VTPSI pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant kreipimusis statybos valstybinės priežiūros klausimu.   Dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo),  nagrinėjant kreipimusis statybos valstybinės priežiūros klausimu

18. Pareiškėja skundžiasi, jog: „atsakydama Savivaldybės administracija 2016-07-03 rašte Nr. (10.1)S-2132 teigia, kad aš naujų faktų nenurodžiau, todėl mano raštas pagal kompetenciją nebuvo perduotas nagrinėti [VTPSI] Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Šį atsakymą laikau akivaizdžiu vengimu vykdyti LR įstatymais deleguotas savivaldos funkcijas“ (žr. šios pažymos 2.4 papunktį). Tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija, 2016-07-13 atsakydama į Pareiškėjos 2016-06-27 skundą, nurodė, jog Pareiškėja šiame skunde naujų faktų nenurodė, todėl jos skundas „pagal kompetenciją nebuvo perduotas nagrinėti Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui“ (žr. šios pažymos 8 punktą). Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio nuostatomis, kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo priimti skundus ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus, o tuo atveju, jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui (žr. šios pažymos 11 punktą). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Savivaldybės administracija nesilaikė teisės aktų reikalavimų perduoti skundą tam viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus nagrinėti tokį skundą, todėl ši skundo dalis pripažintina pagrįsta. Savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduotina užtikrinti, kad ateityje Savivaldybės administracijos pareigūnai tinkamai vadovautųsi teisės aktų nuostatomis ir tais atvejais, kai neturi įgaliojimų nagrinėti skunde išdėstytų klausimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduotų skundą tam viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneštų skundą padavusiam asmeniui.

Dėl VTPSI pareigūnų veiksmų (neveikimo),  nagrinėjant kreipimusis statybos valstybinės priežiūros klausimu

19. Pareiškėja skundžiasi VTPSI pareigūnų veiksmais (neveikimu), nagrinėjant  jos skundą dėl VTPSI tuomečio Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūnų atliktos statybos valstybinės priežiūros. Pareiškėja piktinasi, kad „VTPSI 2016-07-19 atsakyme Nr. 2D-10300(7.9) tik palaikomi ankstesnio tyrimo rezultatai, ignoruojant mano pakartotiniame skunde išdėstytą informaciją“ (žr. šios pažymos 2.5 papunktį). Išanalizavus šioje pažymoje pacituotą teisinį reglamentavimą dėl statybos patikrinimų atlikimo tvarkos, būtų galima daryti išvadą, kad, gavus asmens skundą ir / arba kito viešojo administravimo subjekto prašymą atlikti statybos patikrinimą, turi būti atliekamas statybos patikrinimas vietoje, pavyzdžiui: „statybos [...] patikrinimai atliekami surašant patikrinimo aktus (kontrolinius klausimynus) [...]. Naudojantis šiais klausimynais, patikrinama, ar statyba vykdoma teisėtai“. Tyrimo metu nustatyta, kad, gavę Pareiškėjos skundą, VTPSI tuomečio Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūnai 2016-06-01 atliko statybos, [...], patikrinimą ir surašė statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktą (kontrolinį klausimyną) Nr. SPA-901-(19.30). Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad 10,80 metrų ilgio ir 1,93 metro aukščio medinė tvora statoma sklypo, [...], ribose. Tvoros kiaurymių plotas virš 50 procentų; vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ priedo 2 lentelės 3.1 punktu, ši tvora priskiriama I grupės nesudėtingiems statiniams, o tokių statinių statybai statybą leidžiantys dokumentai nėra privalomi. Kadangi teisės aktų pažeidimai vykdant statinių, kai nereikia rengti nei statinio projekto, nei gauti statybą leidžiančio dokumento, laikomi mažareikšmiais teisės aktų pažeidimais, o VTPSI nenagrinėja skundų ir pranešimų dėl teisės aktų reikalavimų mažareikšmių pažeidimų statybos srityje, Pareiškėjos skundas nebuvo toliau nagrinėjamas (žr. šios pažymos 4 punktą). VTPSI pareigūnai, nagrinėję Pareiškėjos skundą dėl VTPSI tuomečio Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūnų atliktos statybos valstybinės priežiūros, konstatavo, kad „skundžiamame skyriaus 2016-06-07 rašte Nr. KL2-314 pagrįstai remiamasi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 8 dalimi ir taisyklių 50.2 punkto nuostata, apibrėžiančia mažareikšmius teisės aktų pažeidimus“ (žr. šios pažymos 9 punktą). Seimo kontrolierius, įvertinęs tai, kad VTPSI, gavusi Pareiškėjos skundą dėl VTPSI tuomečio Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūnų atliktos statybos valstybinės priežiūros, ėmėsi jį nagrinėti ir pateikė atsakymą, taip pat atsižvelgęs į šioje pažymoje pacituotą teisinį reglamentavimą, susijusį tiek su tuo, kas yra laikoma mažareikšmiais teisės aktų pažeidimais, tiek su skundų nagrinėjimo nutraukimo tvarka, daro išvadą, kad nėra pagrindo pripažinti, kad šių teisės aktų reikalavimų šiuo atveju nebuvo laikytasi. Pažymėtina, kad tai, jog Pareiškėja nesutinka su atliktos statybos valstybinės priežiūros išvadomis dėl tvoros aukščio, ilgio, kiaurymių ploto procentais (nuo to priklauso, ar buvo reikalingas rašytinis jos sutikimas; žr. šios pažymos 15 punktą), iš esmės yra ginčas, kuris turėtų būti sprendžiamas įstatymo nustatyta tvarka – teisme. Seimo kontrolierius tiria skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje, tad neturi įgaliojimų tirti ir vertinti Pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes tokiu aspektu, kuris reikalauja tam tikros srities specialiųjų žinių, t. y. neturi įgaliojimų įvertinti, ar atliktos statybos valstybinės priežiūros metu buvo teisingai nustatytas tvoros aukštis, ilgis, kiaurymių plotas ir pan. Pareiškėja, manydama, kad jos teisės dėl atliktos statybos valstybinės priežiūros yra pažeistos, jas gali ginti kreipdamasi į teismą.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundą dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant kreipimusis statybos valstybinės priežiūros klausimu, pripažinti pagrįstu.

21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundą dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant kreipimusis statybos valstybinės priežiūros klausimu, atmesti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja atkreipti dėmesį į šios pažymos 18 punkte išdėstytas pastabas ir užtikrinti, kad ateityje Kelmės rajono savivaldybės administracijos pareigūnai tinkamai vadovautųsi teisės aktų nuostatomis ir tais atvejais, kai neturi įgaliojimų nagrinėti skunde išdėstytų klausimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduotų skundą tam viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneštų skundą padavusiam asmeniui.

23. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos. Informuojant apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus, Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus.

Seimo kontrolierius        Augustinas Normantas             

Seimo kontrolierius        Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-757
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį