Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių2
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749450

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

nustatyta:  5.1. „Savivaldybė 2017-05-11 gavo Pareiškėjų prašymą organizuoti administratoriaus pasirinkimą (prašoma organizuoti administratoriaus pasirinkimą, ne pakeitimą). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau vadinama – CK) 4.84 str. 4 d. įtvirtinta, kad, likus 6 mėn. iki Administratoriaus teikiamų paslaugų termino pabaigos arba jeigu Savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos, pradedama šio str. 3 d. numatyta procedūra (organizuojamas administratoriaus pasirinkimas iš naujo). Kadangi per visą paskirto Administratoriaus veiklos laikotarpį skundų ar kitokių pageidavimų dėl Administratoriaus veiklos iš Namo butų savininkų negauta, iki Administratoriaus teikiamų paslaugų termino pabaigos likę daugiau nei 6 mėn., Savivaldybė 2017-06-09 raštu Nr. SD-1210 kreipėsi į butų savininkus ir paaiškino, kad administratoriaus pasirinkimas likus daugiau nei 6 mėn. iki Administratoriaus teikiamų paslaugų termino pabaigos negali būti organizuojamas, nes tai prieštarautų CK įtvirtintoms nuostatoms, reglamentuojančioms administratoriaus pasirinkimą (CK 4.84 str. 4 d. taip pat įtvirtinta, kad visais atvejais butų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui, tačiau šiuo konkrečiu atveju butų savininkai kreipėsi prašydami organizuoti administratoriaus pasirinkimą, o ne pakeitimą)“;  5.2. „2017-07-11 likus mažiau nei 6 mėn. iki Administratoriaus teikiamų paslaugų termino pabaigos, Savivaldybėje gautas pakartotinis Namo butų savininkų prašymas organizuoti administratoriaus pasirinkimą. Kadangi iki Administratoriaus veiklos termino buvo likę mažiau nei 6 mėn., Savivaldybės vykdomoji institucija pradėjo Administratoriaus pasirinkimo iš naujo procedūrą ir apie šios procedūros pradėjimą informavo butų savininkus 2017-07-27 raštu Nr. SD-1602“;  5.3. „Pradėjus procedūrą paaiškėjo, kad 2012-12-31 įsakymas Nr. ĮS-2152, kuriuo A paskirtas Daugiabučio namo Administratoriumi, Savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau vadinama – Administracijos direktoriaus) 2014-06-30 įsakymu Nr. ĮS-1223 pripažintas netekusiu galios (įsigaliojo 2014-07-01), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatas, pagal kurias, visi iki šio įstatymo įsigaliojimo neterminuotam laikui paskirti administratoriai savo veiklą vykdo iki 2014-07-01. Iki 2014-07-01 turi būti paskirti šio įstatymo nustatyta tvarka ir šio įstatymo reikalavimus atitinkantys administratoriai. Todėl Administracijos direktoriaus 2014-06-30 įsakymu Nr. ĮS-1223 A paskirtas šio Daugiabučio namo Administratoriumi penkeriems metams (iki 2019-07-01)“;  5.4. „Atsižvelgdama į suformuotą teismų praktiką, kad administravimo santykius reglamentuojančiose teisės normose yra įtvirtinta turto savininko interesų pirmenybė, butų ir kitų patalpų savininkai, įgyvendindami bendrosios dalinės nuosavybės teisę, turi teisę laisvai nuspręsti dėl jiems priklausančios bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, o savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas dėl administratoriaus skyrimo (pakeitimo) yra tik butų ir kitų savininkų valios išraišką įforminantis dokumentas, Administracija priėmė sprendimą nestabdyti inicijuotos administratoriaus pasirinkimo iš naujo procedūros. Tokiu būdu bus tęsiamas šiuo metu vykdomas balsavimas raštu dėl Namo administratoriaus pasirinkimo. 2017-07-26 butų savininkams į pašto dėžutes įdėtas vardinis balsavimo biuletenis, pridėtas asmenų, pretenduojančių teikti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas. Pranešimas apie vykdomą balsavimą raštu patalpintas Namo laiptinių skelbimo lentose. Balsavimo biuleteniai organizatoriui (Kauno rajono savivaldybės administracijai) turi būti grąžinti iki 2017-08-16. Administratoriaus pasirinkimo klausimas yra sprendžiamas iš naujo“;  5.5. „Siekdama ištaisyti 2017-06-09 rašte Nr. SD-1210 ir 2017-07-27 rašte Nr. SD-1602 esančius netikslumus bei paaiškinti juose išdėstytų sprendimų aplinkybes, Savivaldybė kreipėsi į butų savininkus 2017-08-14 raštu Nr. SD-1699“;  5.6. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-14 įsakymu Nr. ĮS-1783 UAB „B“ paskirtas Namo administratoriumi. Administravimo pasikeitimo juridinis faktas užregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir įsigaliojo nuo  2017-09-22.       

 6. Ministerija Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta:  „CK 4.84 straipsnio 4 dalyje, be kita ko, nustatyta, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus (toliau – administratorius) paskyrimo klausimą iš naujo, savivaldybės vykdomoji institucija, likus šešiems mėnesiams iki administratoriaus paskyrimo termino galiojimo pabaigos, vadovaudamasi CK 4.84 straipsnio 3 dalimi, turi organizuoti butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar sušaukti susirinkimą dėl administratoriaus pasirinkimo. Aplinkos ministerijos nuomone, tokiu atveju, kai savivaldybės institucija gauna daugiau kaip l/5, bet mažiau už 1/4 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pageidavimą spręsti administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo, organizuoti butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar sušaukti susirinkimą dėl administratoriaus pasirinkimo privalo tik likus šešiems mėnesiams iki administratoriaus paskyrimo termino galiojimo pabaigos.  Tokiu atveju, jeigu savivaldybės institucija gauna 1/4, daugiau už 1/4, bet ne daugiau kaip pusę daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pageidavimą spręsti administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo, savivaldybės vykdomoji institucija privalo ne vėliau kaip per vieną mėnesį sušaukti susirinkimą (CK 4.84 straipsnio 3 dalies ir 4.85 straipsnio 5 dalis). Pažymėtina, kad tokiu atveju, jeigu savivaldybės institucija per vieną mėnesį nuo reikalavimo pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, susirinkimą turi teisę sušaukti 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, jeigu savivaldybės institucija gauna pusę ar daugiau nei pusę daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pageidavimą spręsti administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo, kas, Aplinkos ministerijos nuomone, atitiktų butų ir kitų patalpų savininkų valią pakeisti administratorių nesuėjus penkerių metų terminui (CK 4.84 straipsnio 4 dalis), savivaldybės vykdomoji institucija turėtų parengti butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar sušaukti susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo vadovaudamasi CK 4.84 straipsnio 3 dalimi. Dėl savivaldybės paaiškinimo pareiškėjams kreiptis iš naujo į savivaldybę likus šešiems mėnesiams iki administratoriaus paskyrimo termino galiojimo pabaigos, manome, kad savivaldybės institucijai nereikia papildomai gauti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pageidavimo spręsti administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo, todėl ji privalo atitinkamai veikti, atsižvelgdama į gautą daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pageidavimą spręsti administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo skaičių.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai 7.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje nustatyta, kad vienos iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra: „42) [...] savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles.“ 7.2. Civiliniame kodekse (CK) nustatyta: 7.2.1. 1.136 straipsnio 2 dalis – „[...] civilinės teisės ir pareigos atsiranda: 1) iš šio kodekso ir kitų įstatymų numatytų sutarčių ir kitokių sandorių, taip pat, nors įstatymų ir nenumatytų, bet jiems neprieštaraujančių sandorių; [...]; 5) dėl žalos padarymo, taip pat dėl nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo; [...].“ 7.2.2. 1.138 straipsnis – „Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas [...].“ 7.2.3. 4.84 straipsnis – „4. Savivaldybės vykdomoji institucija bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama šio straipsnio 3 dalyje numatyta procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam daugiabučiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

8. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pvz., nutartis administracinėje byloje Nr. A14-1052/2007) ne kartą pažymėta, kad viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto teisėtumo klausimas turi būti sprendžiamas taikant įgalinimų ribų kriterijų.: „Viešojoje teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, plečiamas valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas yra negalimas; administracinis aktas, priimtas viešojo administravimo subjektui viršijus savo įstatyminės kompetencijos ribas (lot. – ultra vires), yra besąlygiškai neteisėtas ir naikintinas (2009-04-09 sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-476/2009; 2009-12-23 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1505/2009).“

 Tyrimo išvados 

9. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei į teisinį reglamentavimą,  konstatuotina: 9.1. vadovaujantis CK nuostatomis, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato Vyriausybė. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo šaukia savivaldybės vykdomoji institucija  CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka. Savivaldybės vykdomoji institucija bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama šio straipsnio 3 dalyje numatyta procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam daugiabučiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui;  9.2. nagrinėjamu atveju:  9.2.1. Pareiškėjai skundžiasi, kad yra nepatenkinti esamo Administratoriaus veikla, Savivaldybė nepagrįstai atsisakė organizuoti kito administratoriaus pasirinkimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Pareiškėjai (butų savininkai) Savivaldybei nenurodė priežasčių, kodėl jie pageidauja pasirinkti kitą administratorių, nepakankamai aiškiai suformulavo savo prašymą. Pareiškėjai Seimo kontrolieriui taip pat nepateikė informacijos, kad jie anksčiau yra skundęsi Savivaldybei dėl Administratoriaus galimai netinkamos veiklos, prašę jį pakeisti; 9.2.2. Savivaldybė, gavusi Pareiškėjų 2017-05-11 prašymą, nepakankamai įsigilino į jį, nepatikrino informacijos, kada ir iki kokios datos Administratorius paskirtas vykdyti veiklą, todėl Savivaldybės 2017-06-09 atsakymas nelaikytinas tinkamu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus (Savivaldybei nereikia papildomai gauti Namo butų savininkų pageidavimo dėl administratoriaus paskyrimo iš naujo, ji privalėjo atitinkamai veikti, atsižvelgdama į jau gautą Namo butų ir kitų patalpų savininkų prašymą spręsti administratoriaus paskyrimo/ pasirinkimo klausimą). Tačiau Savivaldybė, gavusi pakartotinį Pareiškėjų prašymą (2017-07-11), pradėjo administratoriaus pasirinkimo iš naujo procedūrą ir apie tai informavo Pareiškėjus 2017-07-27 raštu: butų savininkams į pašto dėžutes buvo pateikti vardiniai balsavimo biuleteniai, asmenų, pretenduojančių teikti administravimo paslaugas, sąrašas, pranešimas apie vykdomą balsavimą raštu patalpintas laiptinių skelbimų lentose. Balsavimas buvo vykdomas iki 2017-08-16. Savivaldybė 2017-08-14 raštu dar kartą Pareiškėjams paaiškino priežastis, dėl kurių jiems buvo pateiktas netinkamas atsakymas (2017-06-09), atsiprašė, kad Pareiškėjų „prašymuose išdėstytas klausimas nebuvo išspręstas laiku“; 9.2.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-14 įsakymu Nr. ĮS-1783 UAB „B“ paskirtas Namo administratoriumi. Administravimo pasikeitimo juridinis faktas užregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir įsigaliojo nuo  2017-09-22.       

10. Apibendrinus pateiktas išvadas bei atsižvelgus į tai, kad Savivaldybė vis dėlto suorganizavo administratoriaus pasirinkimą iš naujo, naujas administratorius yra paskirtas, taigi skundžiamos aplinkybės išnyko. Vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis, skundo tyrimo metu išnykus skundžiamoms aplinkybėms, skundo tyrimas nutraukiamas.  

 SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia [...] daugiabučio namo butų savininkų skundo dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), organizuojant Namo Administratoriaus pakeitimą,  tyrimą nutraukti.

Seimo kontrolierius                    Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-919
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį