Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių2
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749450

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĘ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo asociacijos „A“ pirmininkės X (arba toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau  vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nepateikiant atsakymų ir prašomų dokumentų kopijų.

2. Pareiškėja skunde nurodo: „2017-06-14 buvo kreiptasi į Savivaldybės administracijos direktorių S. Budiną dėl Danės gatvės želdinių (dendrofloros) būklės vertinimo bei Orhuso konvencijos pažeidinėjimo. Buvo prašoma atsakyti į kelis klausimus [...]: 1. Pateikite, prašau, Danės gatvės želdinių būklės vertinimą (nurodant, kokie specialistai, kaip teigė spaudoje, jį atliko) ir su juo susijusius dokumentus. Atsakant raštu (2017-07-05 Nr. (4.36)-R2-2037 [...]) į šį prašymą, nurodomas tik specialistas, bet jokie su vertinimu susiję dokumentai, kurie sudaro prašymo esmę, nebuvo pateikti. 2. Antru klausimu buvo prašoma atsakyti, kodėl Danės g. rekonstrukcijos klausimu pažeidė Orhuso konvenciją, bylojančią, kad diskusija su visuomene turi būti nuo pradinio etapo, kol dar nėra priimti jokie sprendimai. Juk galima kalbėtis dėl įvairių alternatyvų, teikti siūlymus, pasverti tiek specialistų, tiek gyventojų visus „už“ ir „prieš“. Atsakant į šį klausimą, nurodomas tik laikas ir vieta, kada vyks galutinis projekto sprendinių pristatymas, bet kodėl nebuvo diskusijos su visuomene pirminiame etape, net neaiškina. Iš pateiktų prašymų ir atsakymų matosi, kad vyksta biurokratinis atsirašinėjimas pagal visas biurokratinio atsirašinėjimo taisykles, ko pasekoje reikia vėl rašyti pakartotinį prašymą ir laukti atsakymo 20 dienų. Toks elgesys pažeidžia mūsų teises viešo administravimo srityje“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo „išsiaiškinti, kodėl taip vyksta, ir siūlyti imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias tokiems atsirašinėjimams.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimo metu nustatytos aplinkybės

4. Asociacijos „A“ pirmininkės X 2017-06-14 prašyme „Dėl Danės gatvės želdinių (dendrofloros) būklės vertinimo bei Orhuso konvencijos pažeidinėjimo“ nurodyta: „Danės gatvę planuojama rekonstruoti siūlant šalinti medžius. Medžiai gana geros būklės, ir vertinant tai, kad mieste yra nemaža tarša, reikalaujame nekirsti medžių, nes padidėję transporto srautai kenks senamiesčio pastatams, nepasiteisins ir taip daug abejonių kelianti Bastiono tilto, kaip teigiama, orientuota į transporto srautų senamiestyje mažinimą, statyba. Visuomenė turi būti supažindinama jau pirminiame gatvės platinimo etape, o ne galutiniame, kuriame jau nieko negalės pakeisti. Todėl: 1. Pateikite, prašau, Danės gatvės želdinių būklės vertinimą (nurodant, kokie specialistai, kaip teigė spaudoje, jį atliko) ir su juo susijusius dokumentus. 2. Atsakykite, kodėl Danės g. rekonstrukcijos klausimu pažeidėte Orhuso konvenciją, bylojančią, kad diskusija su visuomene turi būti nuo pradinio etapo, kol dar nėra priimti jokie sprendimai? Juk galima kalbėtis dėl įvairių alternatyvų, teikti siūlymus, pasverti tiek specialistų, tiek gyventojų visus „už“ ir „prieš“.“

5. Savivaldybės administracijos 2017-07-05 rašte Nr. (4.36)-R2-2037, atsakant į Pareiškėjos 2017-06-14 kreipimąsi, nurodyta: „Danės gatvės rekonstrukcijos projektą rengia UAB „B“, želdinių vertinimą atliko Klaipėdos universiteto Botanikos sodo vyr. mokslo darbuotoja, želdinių ekspertė C. Projekto sprendiniai bus pristatomi visuomenei š. m. liepos 21 d. 17 val. Klaipėdos savivaldybės tarybos salėje, III aukšte. Kviečiame dalyvauti.“

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių: „4. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 4.1. Asmens prašymo nagrinėjimas – institucijos veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą ir atsakymo asmeniui parengimą. 4.2. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu ar raštu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikiama administracinė paslauga, įteikiama prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstoma institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus. [...]“; „47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: 47.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma.“

Tyrimo išvados

7. Pareiškėja skundžiasi, kad Savivaldybės administracija nepateikė atsakymų į 2017-06-14 kreipimesi nurodytus klausimus, taip pat nepateikė prašytų dokumentų kopijų (žr. šios pažymos 2 ir 5 punktus). Remiantis surinkta informacija ir vadovaujantis šioje pažymoje pacituotų teisės aktų nuostatomis (žr. šios pažymos 6 punktą), konstatuotina, kad Pareiškėjos skundas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nepateikiant atsakymų ir prašomų dokumentų kopijų, yra pagrįstas. Nors Pareiškėja Savivaldybės administracijos prašė pateikti ir su Danės gatvės želdinių būklės vertinimu susijusius dokumentus, tačiau, kaip nurodyta skunde, „jokie su vertinimu susiję dokumentai, kurie sudaro prašymo esmę, nebuvo pateikti“. Pareiškėja taip pat teiravosi, „kodėl Danės g. rekonstrukcijos klausimu pažeidė Orhuso konvenciją, bylojančią, kad diskusija su visuomene turi būti nuo pradinio etapo, kol dar nėra priimti jokie sprendimai“, tačiau, kaip teigiama Pareiškėjos skunde, Savivaldybės administracijos atsakyme „nurodomas tik laikas ir vieta, kada vyks galutinis projekto sprendinių pristatymas, bet kodėl nebuvo diskusijos su visuomene pirminiame etape, net neaiškina.“ Seimo kontrolierius pažymi, kad netoleruotina tokia situacija, kuomet į asmenų prašymus nėra atsakoma atsižvelgiant į prašymo turinį, t. y. asmenims nepateikiama tokia informacija, kurios jie prašo, ir taip pažeidžiami teisės aktų reikalavimai. Seimo kontrolierius Savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja vadovaujantis teisės aktų nuostatomis nedelsiant pateikti išsamų atsakymą Pareiškėjai į jos 2017-06-14 prašymą, t. y. pateikti išsamius atsakymus į prašyme išdėstytus klausimus ir prašomų dokumentų kopijas. Tuo atveju, jeigu Pareiškėjos prašoma informacija buvo pateikta vėlesniu nei 2017-07-05 Savivaldybės administracijos raštu, Seimo kontrolieriui pateikti vėlesnio atsakymo kopiją.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: Asociacijos „A“ pirmininkės X skundą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nepateikiant atsakymų ir prašomų dokumentų kopijų, pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja: 9.1. vadovaujantis teisės aktų nuostatomis nedelsiant pateikti išsamų atsakymą Pareiškėjai į jos 2017-06-14 prašymą, t. y. pateikti išsamius atsakymus į prašyme išdėstytus klausimus ir prašomų dokumentų kopijas. Tuo atveju, jeigu Pareiškėjos prašoma informacija buvo pateikta vėlesniu nei 2017-07-05 Savivaldybės administracijos raštu, Seimo kontrolieriui pateikti vėlesnio atsakymo kopiją; 9.2. užtikrinti, kad ateityje asmenų prašymai būtų nagrinėjami laikantis teisės aktų reikalavimų ir atsakymai asmenims būtų pateikiami atsižvelgiant į prašymų turinį.

10. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos. Informuojant apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus, Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus.

Seimo kontrolierius                  Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-971
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį