Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių2
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749450

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRieš NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – NŽT) pareigūnų galimai biurokratiškų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo 2017-01-05 skundą – pretenziją dėl žemės sklypo kadastrinių matavimų atlikimo ir kadastro duomenų bylos derinimo terminų.

2. Skunde Pareiškėjas nurodė:

2.1. „[...] Nuo 2016-02-19 (eina antri kalendoriniai metai) atlikti 699 m2 sklypo kadastriniai matavimai, užregistruotas ir padalintas 4 m2 žemės viršplotis tarp keturių bendraturčių. Darbas lyg ir baigtas, bet UAB „Z“ direktorius nori raštiškos pretenzijos dėl sutarties nesilaikymo termino, o ŽŪM, NŽT, NŽT prie ŽŪM Kauno skyrius, direktoriai, jų pavaduotojai, skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai, vyr. specialistai, matininkai, negali paaiškinti kada UAB „Z“ direktorius atliko darbus, nes už sutartyje (2.10 p.) „vykdytojas moka delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną“. (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „[...] dėl vykdytojo neatsakingumo dirbo visa grupė specialistų, buvo gaišinamas jų brangus laikas. [...] ŽŪM atliko tik „paštininko“ funkciją, kitos tarnybos į tai žiūrėjo pro pirštus [...].“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo:

„[...] norėčiau gauti atsakymą į skundą - pretenziją, kodėl nesilaikyta atlikimo terminų (pastaba: matininko atliekamų kadastrinių matavimo darbų), kada matininkas baigė darbą [...].“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Iš Pareiškėjo skundo tyrimui pateiktų dokumentų ir Seimo kontrolieriaus surinktos informacijos buvo nustatyta:

4.1. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir NŽT pateikė 2017-01-05 skundą – pretenziją, kuriame, be kita ko, nurodė:

4.1.1. „[...]  aš, X, 2016-02-16 su UAB „Z“ [...], atstovaujamai direktoriaus ..., sudarėme darbų sutartį Nr. 16/02/19, kurioje numatėme, kad žemės sklype ..., Kaune, bus atlikti kadastriniai matavimai. Vykdytojas įsipareigojo [...] atlikti darbus iki 2016-07-01, bet sutartai dienai kadastriniai matavimai nebuvo atlikti, todėl 2016-07-04 registruotu laišku su prašymu kreipiausi į Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno m. skyriaus vedėją, prašydamas išaiškinti procedūrų, reikalingų atlikti kadastrinius sklypo matavimus, atlikimo terminus.“;

4.1.2. „Raštiško atsakymo negavau, o žodžiu, nuvykus į tarnyba, specialistai paaiškino, kad matininkams nustatytų darbų atlikimo terminų nėra.“

4.1.3. „2016-07-25 gavau atsakymą iš UAB „Z“ direktoriaus ..., kad kadastriniai matavimai ... Kaune yra pilnai atlikti, reikia sumokėti likusią sumą ir atsiimti parengtą kadastro duomenų bylą, bet man atvykus buvo pasakyta, kad žemės sklypo kadastro duomenų byla yra Nacionalinėje žemės tarnyboje.“;

4.1.4. „2016-08-22 Nr. 08KAM-74731 žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikinimo akte, nukreiptame matininkui ..., nurodoma ištaisyti pastebėtas klaidas.“;

4.1.5. „2016-11-07 pasirašiau darbų atlikimo aktą, [...] sumokėjau likusią pinigų sumą [...], nes direktorius ... pareiškė, kad nesumokėjus ir nepasirašius darbų atlikimo akto neatiduos kadastrinių matavimų bylos. Užsiminus apie uždelstą darbų atlikimo terminą, numatytą sutartyje ir delspinigius už pavėluotas dienas pareiškė; „rašyk pretenziją, tada pažiūrėsiu...“;

4.1.6. „2016-11-08 minėtą kadastro duomenų bylą pateikiau Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno skyriui. 2016-12-30 registruotu laišku gavau 2016-12-21 įsakymą Nr. 8V-15I7-(14.8.2.) „Dėl kitos paskirties žemės sklypo ..., Kaune, dalies dalių nustatymo“, kuriame nurodoma atsiradusią 4 m2 žemės dalies dalį paskirstyti tarp trijų bendraturčių (Y -2 m2; Z -1 m2; X -1 m2). Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, registro Nr. ..., žemės sklypas esantis Kaune, ..., priklauso: A, X, Y, Z pagal kiekvienam priklausančias sklypo dalis.

4.1.7. „Prašau atsakyti:

1. Ar teisėtas ir teisingas Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno skyriaus vedėjos įsakymas Nr. 8VĮ-1517-(14.8.2.).

2. Ar teisingai Nacionalinės žemės tarnybos specialistai mane informavo, kad perdavus peržiūrėti ir susipažinti kadastro bylą kitam specialistui, atsakymo laikas pratęsiamas 20 darbo dienų, nors byla visą laiką būna Nacionalinėje žemės tarnyboje.

3. Norėčiau sužinoti ar UAB „Z“ direktorius privalo laikytis procedūrų atlikimo tvarkos ir terminų nustatytų sutartyje.

Prašau paaiškinti nuo kada ir iki kada reikia skaičiuoti delspinigius už kadastrinių matavimų darbų atlikimo vėlavimus, nes iki šiol neturiu atliktų kadastrinių matavimų darbų bylos.“

4.2. NŽT, atsakydama į Pareiškėjo 2017-01-05 skundą – pretenziją, 2017-03-03 rašte Nr. 1SS-565-(10.5) Pareiškėjui, be kita ko, nurodė:

„[...] UAB „Z“ matininkas ... 2016-08-05 pateikė žemės sklypo (kadastro Nr. ...) kadastro duomenų bylą, parengtą atlikus kadastrinius matavimus, Skyriui tikrinti.

Skyrius, 2016-08-22 patikrinęs žemės sklypo (kadastro Nr. ...) kadastro duomenų bylą, nustatęs aplinkybes, trukdančias suderinti parengtą žemės sklypo planą, surašė Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 08KAM-74731 ir grąžino matininkui, nustatytiems trūkumams pašalinti.

UAB „Z“ matininkas ... 2016-10-20 pakartotinai pateikė žemės sklypo (kadastro Nr. ...) kadastro duomenų bylą Skyriui tikrinti.

Skyrius, 2016-10-26 patikrinęs žemės sklypo (kadastro Nr. ...) kadastro duomenų bylą, nenustatęs aplinkybių, trukdančių suderinti parengtą žemės sklypo planą, surašė Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 08KAM-102366. Skyriaus vedėjas 2016-10-26 suderino parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. ...) planą ir 2016-11-23 priėmė sprendimą Nr. 8SK-1003-(14.8.100.) [...], kuriuo patvirtino žemės sklypo (kadastro Nr....) kadastro duomenis, nustatytus pagal UAB „Z“ matininko ... 2016-06-23 parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. ...) kadastro duomenų bylą. [...]

Skyriaus vedėjas 2016-12-21 įsakymu Nr. 8VĮ-1517-(14.8.2.) „[...] 0,0004 ha viršplotį pardavė trims šio žemės sklypo bendrasavininkams [...].

[...] atsižvelgiant į tai, kad žemės sklypas nuosavybės teise priklauso 4 bendrasavininkams, žemės sklypo (kadastro Nr. ...) ploto viršplotis (0,0004 ha) turėjo būti parduotas 4 bendrasavininkams proporcingai.

[...] atsižvelgdami į Jūsų 2017-01-05 skundo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, Skyriaus vedėjui pavedėme organizuoti Jūsų ir kitų žemės sklypo (kadastro Nr. ...) bendrasavininkų susitikimą, susitikimo metu detaliai išaiškinti Jūsų 2017-01-05 skundo nagrinėjimo metu nustatytus faktus ir siūlyti klaidos ištaisymą Įsakyme spręsti administracine tvarka (tikslinti Įsakymą visiems šio žemės sklypo savininkams sutikus).“

Pastebėtina, kad NŽT 2017-03-03 rašte Nr. 1SS-565-(10.5) Pareiškėjui į jo užduotus klausimus (šio rašto 4.1.7. papunktis) nebuvo atsakyta;

4.3. Pareiškėjo ir UAB „Z“ direktoriaus ... 2016-02-19 pasirašytoje darbų sutartyje Nr. 16/02/19, aptariant bendrąsias sutarties sąlygas, numatyta:

„2.1. „Vykdytojas“ atlieka žemiau nurodytą sutartinį darbą.

2.1.1. Žemės sklypo kad. Nr. ..., ..., Kaunas, kadastriniai matavimai. [...]

2.4. „Vykdytojas“ atlieka darbus iki 2016-07-01. [...]

2.10. „Vykdytojas“, pavėlavęs laiku atlikti darbus, privalo mokėti „Užsakovui“ 0,02 % delspinigių nuo sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.“

Pastebėtina, kad minėtoje darbų sutartyje Nr. 16/02/19 nebuvo aptarta, kokius veiksmus Vykdytojui atlikus, kadastrinių matavimų darbai laikomi atliktais, t. y. ar tik iki kadastrinių matavimų bylos pateikimo NŽT Kauno miesto skyriaus patikrai, ar iki visiško kadastrinių matavimų bylos suderinimo su NŽT Kauno miesto skyriumi;

4.4. remiantis NŽT interneto svetainėje

www.nzt.lt skelbiamu Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų registravimo žurnalo duomenimis, UAB „Z“ matininko ... parengta žemės sklypo, kurio kadastro Nr. ... (toliau vadinama – Žemės sklypas), kadastro duomenų byla NŽT Kauno miesto skyriuje buvo tikrinama 2 kartus: 2016-08-22 (Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktas Nr. 08KAM-74731, Žemės sklypo kadastro duomenų bylą tikrino vyr. specialistė Inga Kelmickienė) bei 2016-10-26 (Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktas Nr. 08KAM-102366, Žemės sklypo kadastro duomenų bylą tikrino vyr. specialistas Benediktas Gečas). UAB „Z“ matininko ... parengta Žemės sklypo kadastro duomenų byla NŽT Kauno miesto skyriaus vyr. specialistės I. Kelmickienės nebuvo suderinta (Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo akte Nr. 08KAM-74731 nurodyti 5 trūkumai ir/ar neatitikimai teisės aktų nuostatoms). 2016-10-26 surašytame Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo akte Nr. 08KAM-102366, kurį pasirašė NŽT Kauno miesto skyriaus vyr. specialistas Benediktas Gečas, trūkumų Žemės sklypo kadastro duomenų bylai nebenustatyta, todėl kadastro duomenų byla buvo suderinta;

4.5. NŽT Kauno miesto skyriaus vedėjos 2017-03-29 įsakymu Nr. 8VJ-378-(14.8.2.) nuspręsta Pareiškėjui, jo sutuoktinei A bei kitiems 2-iems Žemės sklypo (kadastro Nr. ...) bendraturčiams parduoti valstybinės Žemės sklypo dalis;

4.6. NŽT Kauno miesto skyriaus vedėja ir Pareiškėjas bei jo sutuoktinė A 2017-03-30 sudarė Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. RK-1622, kurios pagrindu Pareiškėjui ir jo sutuoktinei parduota 0,0001 ha Žemės sklypo (kadastro Nr. ...) dalis.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Lietuvos Respublikos įstatymai

5.1. Seimo kontrolierių įstatymo:

„3 straipsnis. Seimo kontrolierių veiklos tikslas

Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. [...].“

5.2. Žemės įstatymo:

„32 straipsnis. Valstybės, savivaldybių institucijų ir Valstybės žemės fondo kompetencija reguliuojant žemės santykius

[...] 3. Nacionalinė žemės tarnyba:

1) įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo srityje; [...]

10) atlieka valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą;“

5.3. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo:

„11 straipsnis. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatantys asmenys, jų teisės ir pareigos

[...] 15. Matininko veiklos kontrolę vykdo Vyriausybės įgaliota institucija.

6. Kiti teisės aktai

6.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001-06-14 įsakymu Nr. 194 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintuose Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatuose numatyta:

„6. Svarbiausieji Nacionalinės žemės tarnybos uždaviniai yra: [...];

6.6. užtikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir atlikti jų priežiūrą, atlikti valstybinių geodezijos ir kartografijos darbų valstybinę priežiūrą ir kokybės kontrolę. [...]

7. Tarnyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:[...]

7.10. tvirtina žemėtvarkos planavimo dokumentus; [...];

7.15. atlieka valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą; [...];

7.19. išduoda kvalifikacijos pažymėjimus rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, geodezininko, matininko kvalifikacijos pažymėjimus, stabdo ar panaikina jų galiojimą; [...];

7.27. atlieka žemės sklypų kadastro duomenų patikrą; [...];

7.30. rengia atsakymus į fizinių bei juridinių asmenų prašymus, skundus bei paklausimus, priskirtus Nacionalinės žemės tarnybos kompetencijai, ir juos konsultuoja; [...]“

6.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintose Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėse numatyta:

„9. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų darbų kontrolę organizuoja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

10. Kadastrinių matavimų pagrindas yra nekilnojamojo turto savininko ar naudotojo, bendraturčių arba jų įgaliotų asmenų (toliau – užsakovai) ir kadastrinius matavimus atliekančio juridinio asmens (toliau – vykdytojas) susitarimas, jei kitaip nenumatyta

?statymais ar kitais teisės aktais. [...]

174. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų byla (toliau – byla) – nekilnojamojo turto objektų kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamojo turto objektus sukomplektuotas rinkinys. [...]

177. Parengiami du bylos egzemplioriai, kurie perduodami užsakovui. Užsakovas kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, vieną bylos egzempliorių palieka kadastro tvarkytojui.“

6.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintuose Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nustatyta:

„12. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustato asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos

nekilnojamojo turto kadastro įstatymo11 straipsnyje (toliau vadinama – vykdytojai).

Žemės sklypas laikomas baigtu formuoti Nacionalinės žemės tarnybos vadovui ar jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui priėmus sprendimą patvirtinti nustatytus kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą).

13. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo pagrindas yra užsakovo ir vykdytojo sutartis, jeigu kitaip nenumatyta įstatymuose ir kituose

teisės aktuose. [...]

32.1. Nustatant žemės sklypo kadastro duomenis: [...]

32.1.8. parengiamas žemės sklypo planas. Žemės sklypo planas turi būti suderintas su žemėtvarkos skyriumi; [...]

32.1.10. parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla (du egzemplioriai) ar papildoma jau sudaryta byla. [...]

65. Tais atvejais, kai buvo atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai, pagal šių Nuostatų reikalavimus parengtą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą vykdytojas pateikia žemėtvarkos skyriui ar šių Nuostatų 651 punkte nustatytu atveju – kadastro tvarkytojui ir apie tai informuoja užsakovą.

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla tikrinama vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos vadovo patvirtintomis taisyklėmis. [...]

67. Jeigu žemėtvarkos skyrius, patikrinęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, nenustato aplinkybių, trukdančių suderinti parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus darbuotojas jį suderina. [...]

68. Tuo atveju, kai patikrinimo metu nustatomos aplinkybės, trukdančios suderinti parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyrius nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą grąžina vykdytojui, raštu nurodęs trūkumus.

69. Vykdytojas, pašalinęs trūkumus, pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą žemėtvarkos skyriui pakartotinai suderinti. Žemėtvarkos skyrius pakartotinai pateiktą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą turi patikrinti ir žemės sklypo planą suderinti per 2 darbo dienas nuo jo gavimo.

70. Vykdytojas, su žemėtvarkos skyriumi suderinęs žemės sklypo planą, vieną nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos egzempliorių perduoda kadastro tvarkytojui (jeigu užsakovo ir vykdytojo sutartyje nenumatyta kitaip). Kitas nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos egzempliorius laikomas žemėtvarkos skyriuje. [...]“

6.4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010-09-įsakymu Nr. 1P-90 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintose Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta:

„1. Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų (toliau – asmuo) skundų dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių skyrių (toliau – teritorinis padalinys) sprendimų ir veiksmų (neveikimų), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, pateikimo ir nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) tvarką. [...]

6. Nagrinėjant skundus, Tarnybos valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos

viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais. [...]

20. Skundai turi būti išnagrinėti ir sprendimai priimti per 20 darbo dienų, išskyrus šių Taisyklių 21 punkte nurodytus atvejus. Skundų nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo skundo Tarnyboje gavimo dienos. Jeigu skundo nagrinėjimo metu asmuo patikslina (papildo) skundą arba iš esmės suformuluoja naujus reikalavimus, skundas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo patikslinto (papildyto) skundo gavimo dienos. [...]

30. Atsižvelgiant į skundo turinį ir keliamus reikalavimus, Tarnybos direktorius priima vieną (ar kelis, jei skunde keliami du ar daugiau reikalavimų) iš sprendimų: [...]

30.5. įpareigoti teritorinį padalinį atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su skunde keliamų reikalavimų įgyvendinimu.“

Tyrimo išvados

7. Išanalizavus tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 2 ir 4 paragrafai), taip pat teisinį reglamentavimą, pacituotą šios pažymos 5 ir 6 punktuose, susijusį su NŽT pareigūnų veiksmais nagrinėjant Pareiškėjo 2017-01-05 skundą – pretenziją dėl Žemės sklypo kadastrinių matavimų atlikimo ir kadastro bylos derinimo terminų, konstatuotina:

7.1. kaip patvirtina Pareiškėjo 2017-01-05 skunde – pretenzijoje NŽT suformuluoti klausimai (pažymos 4.1.7 papunktis), Pareiškėjas su skundu – pretenzija į NŽT kreipėsi siekdamas išsiaiškinti keletą jam aktualių dalykų: 1) ar teisėtas NŽT Kauno miesto skyriaus vedėjos 2016-12-21 įsakymas Nr. 8VĮ-1517-(14.8.2.), kurio pagrindu Žemės sklypo 0,0004 ha viršplotis parduotas trims, o ne keturiems Žemės sklypo bendrasavininkams; 2) ar NŽT Kauno miesto skyriaus darbuotojai nevilkino Žemės sklypo kadastrinių matavimo bylos patikrinimo ir suderinimo proceso; 3) ar UAB „Z“ direktorius ..., su kuriuo Pareiškėjas sudarė darbų sutartį dėl kadastrinių matavimų atlikimo (pažymos 4.3 punktas), pagrįstai, t. y. turėdamas tam teisinį pagrindą, sutartus darbus atliko praleidęs 2016-02-19 darbų sutartyje Nr. 16/02/19 numatytą terminą; 4) ar skaičiuojami ir nuo kada gali būti skaičiuojami delspinigiai už UAB „Z“ direktoriaus ... laiku neatliktus kadastrinių matavimų darbus.

Nors Taisyklėse (šios pažymos 6.4 punktas) nustatyta pareiga teikiant informaciją vadovautis informacijos išsamumo principu, tačiau NŽT 2017-03-03 rašte Nr. 1SS-565-(10.5) Pareiškėjui (šios pažymos 4.2 punktas) įvertino ir pasisakė tik dėl vienintelės Pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės, t. y. dėl NŽT Kauno miesto skyriaus vedėjos 2016-12-21 įsakymo Nr.8VĮ-1517-(14.8.2.) pagrįstumo. Pastebėtina, kad Seimo kontrolierius nevertina NŽT pareigūnų veiksmų nagrinėjant šią aplinkybę, nes, kaip nustatyta tyrimo metu, NŽT, remdamasi Taisyklių 30.5 punktu, įpareigojo NŽT Kauno miesto skyrių ištaisyti padarytą klaidą administracine tvarka ir tuo pagrindu Pareiškėjui aktualus klausimas dėl atsiradusio 4 m2 Žemės sklypo viršpločio paskirstymo tarp bendraturčių buvo išspręstas (šios pažymos 4.5 ir 4.6 punktai). Tačiau dėl kitų Pareiškėjui aktualių klausimų, konstatuotina, jog NŽT 2017-03-03 rašte Nr. 1SS-565-(10.5) net nebuvo pasisakyta.

Seimo kontrolierius pabrėžia, kad pagal savo esmę Pareiškėjo 2017-01-05 kreipimasis turėjo būti laikomas skundu ir turėjo būti nagrinėjamas pagal Taisyklėse (šios pažymos 6.4 punktas) nustatytą tvarką, ką NŽT pareigūnai ir atliko. Tačiau svarbu ir tai, kad Pareiškėjo 2017-01-05 kreipimesi taip pat buvo prašoma ir dėl informacijos, susijusios su kadastrinių matavimų atlikimu, suteikimo. Todėl nors esminė Pareiškėjo skundžiama aplinkybė buvo susijusi su NŽT Kauno miesto skyriaus vedėjos 2016-12-21 įsakymo Nr. 8VĮ-1517-(14.8.2.) pagrįstumo įvertinimu, tačiau pareiga suteikti informaciją Pareiškėjui ir atsakyti į kitus jo iškeltus klausimus NŽT tarnautojų turėjo būti įvykdyta;

7.2. pažymėtina, jog, remiantis Taisyklių (šios pažymos 6.4 punktas) nuostatomis, NŽT nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus būtent dėl NŽT teritorinių skyrių sprendimų ir veiksmų (neveikimo). Būtent su galimai buvusiu NŽT Kauno miesto skyriaus pareigūnų neveikimu ir buvo susijęs Pareiškėjo 2017-01-05 skunde – pretenzijoje išdėstytas prašymas įvertinti NŽT Kauno miesto skyriaus pareigūnų Pareiškėjui suteiktą informaciją dėl kadastro bylos tikrinimo proceso (šios pažymos 4.1.7 papunktis). Todėl Seimo kontrolierius akcentuoja, kad netirti Pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl galimai nepagrįstai vilkinto Žemės sklypo plano suderinimo NŽT neturėjo pagrindo. Juolab, kad Pareiškėjui buvo aktualus pats faktas – ar Žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrinimas užsitęsė dėl NŽT Kauno miesto skyriaus tarnautojų veiksmų (neveikimo), ar dėl UAB „Z“ direktoriaus ... kaltės. Seimo kontrolierius pastebi, kad jog NŽT 2017-03-03 rašte Nr. 1SS-565-(10.5) Pareiškėjui buvo išdėstytos faktinės aplinkybės, nurodančios veiksmų seką NŽT Kauno miesto skyriuje tikrinant Žemės sklypo kadastro duomenų bylą, tačiau NŽT Kauno miesto skyriaus pareigūnų veiksmų juridinio įvertinimo galimo neveikimo aspektu nebuvo pateikta. Seimo kontrolieriaus nuomone, NŽT turėjo išaiškinti Pareiškėjui Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose (šios pažymos 6.3 punktas) nustatytą žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo procedūros eigą ir pateikti savo vertinimą dėl šių nuostatų laikymosi/ nesilaikymo Pareiškėjo atveju. Iš to seka išvada, kad NŽT 2017-03-03 rašte Nr. 1SS-565-(10.5) šiuo aspektu nepasisakius Pareiškėjo teisė į tinkamą jo skundo išnagrinėjimą buvo pažeista;

7.3. nors kadastrinių matavimų atlikimo procedūros, tvarka, reikalavimai rengiamiems dokumentams, jų pateikimo tvarka yra imperatyviai nustatyti specialiuosiuose teisės aktuose – Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, juos detalizuojančiuose įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, kurių nuostatų privalo laikytis šia profesine veikla užsiimantys asmenys, tačiau santykiai, susiklostantys tarp kadastrinių matavimų darbus užsakančio asmens ir matininko, pagal savo esmę yra civiliniai teisiniai. Seimo kontrolierius akcentuoja, kad tarp Pareiškėjo ir UAB „Z“ direktoriaus ... sudaryta darbų sutartis (šios pažymos 4.3 punktas) yra tarp šalių susiklosčiusių civilinių teisinių santykių išdavoje sudaryta sutartis, kurios sąlygų vertinimą ir aiškinimą gali atlikti tik teismas. Atsižvelgus į tai, pažymėtina, kad, nagrinėdama Pareiškėjo 2017-01-05 skundą – pretenziją, NŽT negalėjo vertinti Pareiškėjo akcentuojamų, galimai UAB „Z“ direktoriaus ... pažeistų, darbų sutarties sąlygų dėl darbų terminų atlikimo bei delspinigių skaičiavimo. Tačiau, remiantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu (šios pažymos 5.2, 5.3 ir 6.1 punktai), NŽT, kaip institucija neatsiejamai susijusi su matininkų veiklos kontrole, Seimo kontrolieriaus įsitikinimu, turėjo pateikti Pareiškėjui paaiškinimus dėl matininkų veiklos reglamentavimo atliekant kadastrinius matavimus. Pabrėžtina, kad Pareiškėjo 2017-01-05 skunde – pretenzijoje suformuluoti klausimai dėl darbų sutarties sąlygų vykdymo, kaip jau buvo minėta, yra susiję su civiliniais teisiniais santykiais ir NŽT neturi kompetencijos vertinti matininko veiklos šiuo aspektu. Tačiau, Seimo kontrolieriaus nuomone, NŽT Pareiškėjui nurodyta informacija dėl matininko privalomai turimų atlikti veiksmų atliekant Žemės sklypo matavimus ir teikiant kadastro duomenų bylą NŽT patikrinimui, kaip tai reglamentuota Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėse ir Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose (šios pažymos 6.2 ir 6.3 punktai), būtų sąlygojusi Pareiškėjui galimybę pačiam įvertinti UAB „Z“ direktoriaus ... veiksmus (neveikimą) Žemės sklypo kadastrinių matavimų atlikimo ir kadastro bylos suderinimo procese. Tačiau, kaip nustatyta tyrimo metu, NŽT Pareiškėjui šios informacijos nesuteikė. Įvertinus tai, konstatuotina, kad NŽT pažeidė Pareiškėjo teisę į tinkamą viešą administravimą.

8. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, Seimo kontrolierius daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju (NŽT netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjo 2017-01-05 skundą – pretenziją bei nesuteikus prašomos informacijos) buvo pažeistos Pareiškėjo teisės į gerą viešąjį administravimą, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Pareiškėjo skundas pripažintinas pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo 2017-01-05 skundą – pretenziją dėl Žemės sklypo kadastrinių matavimų atlikimo ir kadastro duomenų bylos derinimo terminų, pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui rekomenduoja:

10.1. pakartotinai išnagrinėti Pareiškėjo 2017-01-05 skundą – pretenziją, pateikiant Pareiškėjui išsamius atsakymus į skunde – pretenzijoje iškeltus klausimus (išskyrus dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjos 2016-12-21 įsakymo Nr. 8VĮ-1517-(14.8.2.) pagrįstumo);

10.2. užtikrinti, kad ateityje nagrinėjant pareiškėjų kreipimusis būtų tinkamai įvertinamas jų turinys, kreipimaisi nagrinėjami nepažeidžiant teisės aktų nuostatų, pareiškėjams pateikiami išsamūs ir aiškūs atsakymai.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierių Augustiną Normantą pavaduojantis

Seimo kontrolierius   Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-629
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį