Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių2
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749450

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SEIMO KONTROLIERIAUS INICIATYVA PRADĖTO TYRIMO PRIEŠ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Raimondas Šukys, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 73 straipsnį ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 3 straipsnį, nusprendė pradėti tyrimą savo iniciatyva dėl Panevėžio miesto savivaldybės (toliau ir citatose vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Panevėžio mieste esančio Pušaloto g. 26 žemės sklypo (toliau vadinama – Žemės sklypas), skirto Panevėžio lopšeliui-darželiui „Žibutė“ (toliau vadinama ir – Darželis), suformavimo, kurio metu galimai buvo atskirta Žemės sklypo dalis (apie 2 arai) bei parduota privatiems asmenims, klausimus.

Tyrimo tikslas

. Nustatyti, ar atlikus Žemės sklypo (skirtas Panevėžio lopšeliui-darželiui „Žibutė“) kadastrinius matavimus keitėsi (sumažėjo) Žemės sklypo plotas; jeigu taip, nustatyti, dėl kokių priežasčių ir ar tuo nebuvo pažeistos Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenės teisės ir teisėti interesai.  

Tyrimo pagrindas

. Pagrindas pradėti tyrimą savo iniciatyva yra Seimo kontrolierių įstatymo 13 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatyta, kad, jeigu skundas yra gautas žodžiu, telefonu arba Seimo kontrolierius nustatė pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeistų žmogaus teisių ir laisvių požymių iš visuomenės informavimo priemonių bei iš kitų šaltinių, Seimo kontrolierius gali pradėti tyrimą savo iniciatyva.

Seimo kontrolierius 2017-06-21 gavo Lietuvos Respublikos Seimo nario Bronislovo Matelio raštą, kuriame nurodyta: „[...]. 2013 metais minėto darželio teritorijoje buvo atlikti geodeziniai matavimai, po kurių teritorija dėl neaiškių priežasčių sumažinta maždaug 2 arais. Minėtus likusius 2 arus pasiūlyta įsigyti šalia darželio gyvenantiems miesto gyventojams, iš kurių vienas – minėto darželio ūkio dalies vedėjo brolis.

Manoma, kad dėl sumažėjusios lopšelio-darželio teritorijos, jose esančių žaidimo aikštelių, smėlio dėžių, pavėsinių skaičius neatitinka 2016 metais patvirtintų higienos normų. [...]“  (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

Taigi, šiuo atveju tyrimą savo iniciatyva Seimo kontrolierius pradeda atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos Seimo nario Bronislovo Matelio 2017-06-21 rašte nurodytą informaciją.

Tyrimo objektas

. Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmai (neveikimas), sprendžiant Žemės sklypo, skirto Darželiui, suformavimo, kurio metu galimai buvo atskirta Žemės sklypo dalis (apie 2 arai) bei parduota privatiems asmenims, klausimus.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

2. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius dėl tyrimui reikalingos informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

3. Iš Savivaldybės 2017-07-28 raštu Nr. 19-2003(4.6.) (Seimo kontrolierių įstaigoje gautas  2017-08-02) pateiktos informacijos nustatyta:

3.1. Savivaldybės taryba 2011-07-14 sprendimu Nr. 1-6-13 „Dėl pritarimo teikti projektą „Panevėžio miesto teritorijų planavimo dokumentų parengimas“ Europos Sąjungos struktūriniams fondams finansinei paramai gauti ir dalinio finansavimo“ buvo nuspręsta pradėti rengti projektą „Panevėžio miesto teritorijų planavimo dokumentų parengimas, II etapas, Laisvos valstybinės žemės ir probleminių teritorijų Panevėžio mieste detalusis planas ir Panevėžio miesto  teritorijų prie biudžetinių įstaigų žemės sklypų planų, prilyginamų detaliesiems planams, parengimas“ (toliau vadinama – Projektas).

Atsižvelgiant į priimtą 2011-07-14 Tarybos sprendimą, Savivaldybės administracijos direktorius 2011-10-12 įsakymo Nr. A-1041 „Dėl leidimo rengti laisvos valstybinės žemės ir probleminių teritorijų Panevėžio mieste detalųjį planą, Panevėžio miesto teritorijų prie biudžetinių įstaigų žemės sklypų planus, prilyginamus detaliesiems planams, planavimo darbų programos patvirtinimo ir pavedimo Architektūros ir urbanistikos skyriui“ 1 punktu leido rengti Panevėžio miesto teritorijų prie biudžetinių įstaigų žemės sklypų planus, prilyginamus detaliesiems planams. Vadovaudamasis šiuo sprendimu, Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius 2012-01-19 išdavė Žemės sklypo plano rengimo reikalavimus Nr. ŽPR-12, kurių priede – preliminarioje formuojamo Žemės sklypo schemoje (toliau vadinama – Preliminari schema) – nurodytas apie 0,4406 ha Žemės sklypo plotas, t. y. Žemės sklypo Preliminarioje schemoje nurodyta, kad Darželis naudoja ir tarp privačių žemės sklypų (Radviliškio g. 19A, Pušaloto g. 24A) įsiterpusį laisvą valstybinės žemės sklypą (toliau vadinama – ginčo teritorija).  

3.2. UAB „Z“ (Žemės sklypo Plano rengėjas), vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-21 nutarimu
Nr. 1124, 28 punktu, apie rengiamą Žemės sklypo Planą 2013-07-01 raštu Nr. SR-13/24 informavo Žemės sklypo naudotoją, t. y., Darželį, ir tos pačios dienos raštais Nr. SR-18/167, Nr. Sr-13/168, Nr. SR-18/169 – gretimų žemės sklypų savininkus (D. Š., V. Š., Č. B.; vardai ir pavardės Seimo kontrolieriui žinomi), nurodydama, kad su Planu susipažinti galima plano rengėjo (UAB „Z“) patalpose nuo 2013-07-15 iki 2013-07-26, kad pasiūlymai / pastabos gali būti teikiami planavimo organizatoriui (Savivaldybės administracijai) ir (arba) Plano rengėjui (UAB „Z“).

„[...]. Pastabų dėl formuojamo Žemės sklypo ribų iš Žemės sklypo naudotojo [Darželis]  nebuvo gauta. Plano sprendiniai (pasirašytinai) buvo suderinti su Darželio [...] direktore.“

3.3. Žemės sklypas (0,4218 ha) „[...] suplanuotas Žemės sklypo planu, prilyginamu detaliajam teritorijų planavimo dokumentui, kuris patvirtintas 2013-10-18 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-921 „Dėl žemės sklypo (Pušaloto g. 26, Panevėžys) plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio nustatymo“ (toliau ir citatose vadinama – Planas).

3.4. Vadovaujantis parengtu ir patvirtintu Žemės sklypo Planu 2014-10-21 buvo atlikti Žemės sklypo ribų ženklinimo darbai, surašytas Žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas Nr. 26, kuris suderintas su Darželio vedėja. „[...] parengta 0,4218 ha Žemės sklypo Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla [...] buvo perduota Darželiui tolesniems Žemės sklypo įteisinimo veiksmams atlikti.“

Darželis su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ir citatose vadinama – NŽT) Panevėžio skyriumi 2015-11-05 sudarė valstybinės žemės sklypo panaudos sutartį Nr. 23SUN-29-(14.23.56) dėl Žemės sklypo (0,4218 ha) naudojimo.

3.5. „2017-05-15 gautas [...] [V. Š.] prašymas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kuriame pilietis pageidavo prisijungti įsiterpusį laisvos žemės plotą, esantį į rytus nuo jo nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (Radviliškio g. 19A).“

„Savivaldybės administracijos sudaryta Darbo grupė teritorijų planavimo ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo klausimams spręsti (toliau – Darbo grupė) 2017-05-16 vykusio posėdžio metu išnagrinėjo pareiškėjo [V. Š.] gautą prašymą ir pritarė, nes prašomas prisijungti valstybinės žemės plotas atitiko įsiterpusio valstybinės žemės ploto sąvoką. Apie įsiterpusio žemės sklypo prisijungimo galimybes, įstatymų nustatyta tvarka, buvo informuoti besiribojantys žemės sklypų naudotojai.“

„2017-05-22 buvo gautas [...] [D. Š.] (Pušaloto g. 24A) prašymas leisti išsipirkti valstybinės žemės sklypą ir 2017-05-29 buvo gautas [...] Žemės sklypo naudotojo Darželio raštas Nr. SD-41, kurį Darbo grupė posėdžio, vykusio 2017-06-07 metu, pakartotinai išnagrinėjo ir pasiūlė nepritarti įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimui prie žemės sklypo, Radviliškio g. 19A. Darbo grupė šią teritoriją pasiūlė palikti kaip laisvos valstybinės žemės sklypą.“

3.6. Atsižvelgiant į Darbo grupės siūlymą, Savivaldybės administracijos direktorius
2017-06-20 įsakymu Nr. ADP-334 „Dėl atsisakymo organizuoti žemės sklypo (Radviliškio g., 19A, Panevėžys) formavimo ir pertvarkymo projektą“ atsisakė organizuoti žemės sklypo, Radviliškio g. 19A, Panevėžyje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kurio tikslas – prisijungti valstybinės žemės plotą prie Radviliškio g. 19A žemės sklypo, kadangi šis plotas reikalingas Darželio veiklai vykdyti.  

4. Iš NŽT pateiktos informacijos nustatyta:

4.1. NŽT Panevėžio skyriaus vedėjo 2015-07-02 sprendimo Nr. 23SK-1194-(14.23.110.) „Dėl nustatytų žemės sklypo, esančio Panevėžio miesto savivaldybėje, Panevėžio mieste, Pušaloto g. 26, kadastrinių duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo), servitutų nustatymo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teisės į šį žemės sklypą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre“ 1 punktu buvo suformuotas Žemės sklypas ir patvirtinti šio Žemės sklypo kadastro duomenys;

4.2. Žemės sklypas (0,4218 ha) 2015-07-28 įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Lietuvos Respublikos įstatymai:

5.1. Vietos savivaldos įstatymo:

6 straipsnis

– „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...] 19) teritorijų planavimas, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas; [...].“

5.2. Seimo kontrolierių įstatymo:

15 straipsnis

– „Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip.“

6. Kiti teisės aktai

6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtinto Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo (toliau vadinama – Aprašas) (galiojo iki 2014-01-01):

6.1.1. 4 punktas – „Rengiant žemės sklypo planą, atliekami šie veiksmai: 4.1. suformuojami naudojami valstybinės žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti; [...]“;

6.1.2. 16 punktas – „Žemės sklypo plano rengimo reikalavimų priedas yra preliminari žemės sklypo ribų schema (toliau – schema), rengiama šia tvarka: [...]; 16.2. Schemoje pažymimos siūlomos preliminarios [...] formuojamų ar pertvarkomų žemės sklypų ribos, kurios nustatomos atsižvelgiant į naudojamo žemės sklypo planą iš nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ar kitus dokumentus [...], galiojančius teritorijų planavimo dokumentus [...]“;

6.1.3. 28 punktas – „Kai žemės sklypo planas rengiamas Aprašo 4.1 punkte nurodytu atveju, plano rengėjas apie parengtą žemės sklypo planą registruotais laiškais informuoja formuojamame žemės sklype esančių statinių savininkus ir (ar) naudotojus ir gretimų žemės sklypų savininkus ir (ar) naudotojus [...]“;

6.1.4. 40 punktas – „Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas žemės sklypo planas (sprendinių brėžinys), kuris prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.“

6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 patvirtintų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (galiojo nuo 2014-07-26 iki 2015-01-01):

6.2.1. 15 punktas – „Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, atliekami: [...] 15.3. formuojant valstybinės žemės sklypus [...];

6.2.2. 21 punktas – „[...]. Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas, nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes nei ankstesnių matavimų priemones, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba teritorijų planavimo dokumente [...] suprojektuoto, bet neįregistruoto Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ploto [...].“

6.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-02 nutarimu Nr. 692 patvirtinimo „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“:

2.15 punktas

– „laisvos valstybinės žemės plotai, įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų [...] jeigu šiuose plotuose negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypų, Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu gali būti parduodami ne aukciono būdu besiribojančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų privačios žemės sklypų savininkams [...].

[...]. Jeigu įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas tiesiogiai ribojasi daugiau negu su vienu žemės sklypu, apie galimybę pirkti arba nuomoti šį plotą teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto rengimo organizatorius praneša raštu su įsiterpusiu laisvos valstybinės žemės plotu besiribojančių žemės sklypų savininkams ir (ar) nuomininkams [...]. Besiribojančių žemės sklypų savininkai ir (ar) nuomininkai valią dėl įsiterpusio žemės ploto pirkimo ar nuomos turi pareikšti raštu pranešimą pateikusiam subjektui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo [...]. Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje paskelbimo, jeigu pranešimas nesiunčiamas.

Kai prašymus parduoti ar išnuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą pateikia keli besiribojančių žemės sklypų savininkai ir (ar) nuomininkai, savivaldybės administracijai jie
turi pateikti rašytinį susitarimą dėl pageidaujamų pirkti ar nuomoti įsiterpusio žemės ploto dalių dydžių. [...].‘

Tyrimo išvados

7. Apibendrinus informaciją, dokumentus (kopijos), gautus siekiant nustatyti, ar atlikus Žemės sklypo kadastrinius matavimus keitėsi (sumažėjo) Žemės sklypo plotas; jeigu taip, dėl kokių priežasčių ir ar tuo nebuvo pažeistos Darželio bendruomenės teisės ir teisėti interesai, bei teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 5–6 punktuose, konstatuotina:

7.1. teritorijų planavimas, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies
19 punktu (pažymos 5.1 punktas), yra viena iš savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų) savivaldybės funkcijų. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas žemės sklypo planas, vadovaujantis Aprašo (galiojo iki 2014-01-01) 40 punkto nuostatomis (pažymos 6.1.4 papunktis), buvo prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

7.2. pagal patvirtintą Žemės sklypo Planą, šio Žemės sklypo plotas – 0,4218 ha (pažymos 3.3 punktas). Atlikus Žemės sklypo kadastrinius matavimus šio Žemės sklypo plotas nesikeitė, nes  NŽT Panevėžio skyriaus vedėjas 2015-07-02 sprendimu Nr. 23SK-1194-(14.23.110.) patvirtino 0,4218 ha ploto Žemės sklypo kadastro duomenis (pažymos 4.1 punktas), analogiško ploto Žemės sklypas 2015-07-28 buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (pažymos 4.2 punktas) ir 2015-11-05 valstybinės žemės sklypo panaudos sutarties Nr. 23SUN-29-(14.23.56) pagrindu perduotas naudotis Darželiui (pažymos 3.4 punktas);

7.3. Žemės sklypo Plano rengimui Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2012-01-19 išduotų Žemės sklypo plano rengimo reikalavimų Nr. ŽPR-12 priede – Preliminarioje schemoje – nurodyta, kad planuojamo Žemės sklypo plotas yra apie 0,4406 ha. Taigi, palyginus Žemės sklypo plotus, nurodytus Preliminarioje schemoje ir Žemės sklypo Plane, nustatyta, kad Žemės sklypo plotas, patvirtinus Planą, sumažėjo apie 0,0188 ha. Palyginus Preliminarioje schemoje ir Žemės sklypo Plane nurodytas Žemės sklypo ribas, nustatyta, kad rengiant Žemės sklypo Planą Darželiui nebuvo suplanuota ginčo teritorija (apie 0,0188 ha) (pažymos 3.1 punktas).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Darželio vedėja parengtą Žemės sklypo Planą suderino be pastabų; Darželis Žemės sklypo Plano rengimo metu nepareiškė jokių pastabų ar pasiūlymų dėl rengiamo Žemės sklypo ribų, dėl mažesnio ploto, nors apie rengiamą Žemės sklypo planą, apie galimybę teikti pastabas ir pasiūlymus buvo informuotas UAB „Z“ raštu (pažymos 3.2 punktas).

Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 15 straipsniu,  reglamentuojančiu, kad skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo, o skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip (pažymos 5.2 punktas), nevertins Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), rengiant Žemės sklypo Planą, nes Žemės sklypo Planas buvo rengiamas 2012–2013 metais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo buvo patvirtintas Žemės sklypo Planas, priimtas 2013 metais (pažymos 3.1, 3.3 punktai), t. y., nuo skundžiamų veiksmų padarymo ir (arba) sprendimo priėmimo yra praėję daugiau nei vieneri metai;

7.4. vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1999-06-02 nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (toliau vadinama – Nutarimas) 2.15 punktu, laisvos valstybinės žemės plotai, įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, jeigu šiuose plotuose negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypų, NŽT vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu gali būti parduodami ne aukciono būdu besiribojančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų privačios žemės sklypų savininkams arba išnuomojami besiribojančių valstybinės žemės sklypų nuomininkams. Jeigu įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas tiesiogiai ribojasi daugiau negu su vienu žemės sklypu, apie galimybę pirkti arba nuomoti šį plotą teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto rengimo organizatorius praneša raštu su įsiterpusiu laisvos valstybinės žemės plotu besiribojančių žemės sklypų savininkams ir (ar) nuomininkams (pažymos 6.3 punktas); 

7.5. Savivaldybės administracija 2017-05-15 gavo V. Š.  prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kurio metu prie žemės sklypo, Radviliškio g.   19A, būtų prijungtas įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas, t. y. ginčo teritorija (pažymos 3.5 punktas). Savivaldybės administracijai, vadovaujantis Nutarimo 2.15 punktu (pažymos 6.3 punktas), informavus su ginčo teritorija besiribojančių žemės sklypų savininkus (naudotojus) apie galimybę pirkti (nuomoti) ginčo teritoriją, 2017-05-22 buvo gautas D. Š. (Pušaloto g. 24A sklypo savininkės) prašymas leisti išsipirkti ginčo teritoriją, 2017-05-29 buvo gautas Darželio kreipimasis Nr. SD-41 dėl galimybės ginčo teritorija naudotis Darželiui (pažymos 3.5 punktai).

Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į  Darbo grupės siūlymą (priimtas 2017-06-07 posėdyje) nepritarti įsiterpusio laisvos valstybinės žemės ploto, t. y. ginčo teritorijos, prijungimui prie žemės sklypo, Radviliškio g. 19A, 2017-06-20 įsakymu Nr. ADP-334 atsisakė organizuoti žemės sklypo, Radviliškio g. 19A, formavimo ir pertvarkymo projekto, kurio tikslas prie žemės sklypo, Radviliškio g. 19A, prijungti ginčo teritoriją, rengimą, nes ginčo teritorija reikalinga Darželio veiklai vykdyti (pažymos 3.8 punktas).

  

8. Atsižvelgiant į tai, kad Žemės sklypo plotas, atlikus šio Žemės sklypo kadastrinius matavimus, nepasikėtė (pažymos 7.2 punktas), į tai, kad Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu atsisakė organizuoti žemės sklypo, Radviliškio g. 19A, formavimo ir pertvarkymo projekto, kurio tikslas prie šio žemės sklypo prijungti ginčo teritoriją, rengimą (pažymos 7.4 punktas), t. y. ginčo teritorija nebuvo parduota (išnuomota) privatiems asmenims, tyrimą, pradėtą savo iniciatyva, baigiu.  

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

savo iniciatyva pradėtą tyrimą

dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant žemės sklypo, Pušaloto g. 26, Panevėžyje, skirto Panevėžio lopšeliui-darželiui „Žibutė“, suformavimo, kurio metu galimai buvo atskirta Žemės sklypo dalis (apie 2 arai) bei parduota privatiems asmenims, klausimus, baigti.   

Seimo kontrolierius                       Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-925
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį