Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulik Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui perdavė X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Panevėžio miesto savivaldybės (toliau ir citatose vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant  buto privatizavimo klausimą. 

2. Pareiškėja skunde nurodo:

2.1. 1991 metais jos vyrui buvo suteiktas butas, esantis bendrabutyje (...) Panevėžyje (toliau vadinama ir – Butas). 

2.2. „Gyvenu 32,05 kv. m bute, o moku už 40,62 kv. m. Kodėl niekas nieko nepaaiškina? Butas dabar priklauso Savivaldybei. Dabar butą noriu išsipirkti [...], bet man siūlo pirkti ne 32,05 kv. m, kur gyvenu, o 40,62 kv. m. Paaiškino tik tiek, kad likusi kvadratūra – bendras koridorius“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

„[...] Kai paklausiau, kodėl man pridėjote tokį didelį viršplotį, nes kambariai neišsiplėtė, paaiškino, kad butas yra Savivaldybės ir tam butui tiek priskirta ploto. Kadangi aš esu nuomininkas, man kaskart grasina, kad iškeldins iš buto.“

2.3. „Gyvename 3 aukšte, pačiame koridoriaus gale. Visi keturi aukštai užsitvėrę apie 6 kv. m koridoriaus galus ir pasidarę virtuves. Liko neužtvertas tik mūsų aukštas. Tais pačiais metais, kai kitų aukštų kaimynai tvėrėsi tuos kampus, buvome iš Savivaldybės gavę žodinį leidimą ir mes, kaip ir visi kiti gyventojai, užsitverti tą kampą ir įsirengti virtuvę. Prieš mėnesį bandėme užsitverti ir mes, nes už tą plotą mes mokame, bet prasidėjo didžiulis triukšmas, [...] užtvarą išgriovėme, nebereikia mums to koridoriaus, bet negaliu jo atsisakyti nei turėti, tik pinigus mokėti.“

2.4. „Padavė man dar kažkokį susitarimą, rašytą 2014 m. [...]. Tuo susitarimu, matyt, ir remiasi, nes nuo tų metų man pridėjo ir viršplotį. Tiesa, ant susitarimo mano parašas yra. Prisiminiau, tais metais tuo laiku vyras gulėjo komos būsenoje, Vilniuje, po pirmos širdies operacijos. Grįžau į namus iš ligoninės, trumpam su reikalais, tuo pačiu užbėgau į Savivaldybę ir pasirašiau ant kažkokių popierių. Paaiškino, kad vyko namo kvadratūrų permatavimai. Nieko nesigilindama viską pamiršau, nes po 4 mėnesių vyrą operavo antrą kartą, įdėjo donoro širdį.

To susitarimo kopijos niekas man [...] nesiteikė per tuos du metus net atsiųsti. Gavau tą susitarimą tik prieš porą mėnesių, kai pradėjau aiškintis dėl viršpločio. Paaiškino, kad dabar reikės pirkti ne 32,05 kv. m, bet 40,62 kv. m. plotą, nes yra mano parašas ant susitarimo.“

2.5. „Butų ūkyje paklausus atsakė – išsipirkite 40,62 kv. m, gal ir kada nors galėsite užsitverti tą kampą, bet reikės visų šeimų parašų ir perdaryti planus savo lėšomis. Neturiu aš tokių pajamų. Nenoriu aš to koridoriaus, tik išsipirkti gyvenamą plotą, tuos 32,05 kv. m patalpas. Tik vien dėl to, kad galėtumėm ramiai gyventi. Nes įdėta daug pinigų už buto remontą. [...]. Paprašius lėšų Savivaldybės, turto administratorius drėbė: gyvenate ir remontuokitės.“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo:

„Padėkite susigrąžinti tas 32,05 kv. m patalpas ir jas išsipirkti [...].“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjos skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

5. Iš Savivaldybės administracijos pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos), nustatyta:

5.1. Vadovaujantis 1991-05-28 Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymu, vietos savivaldybės pardavė joms priklausančius, o įmonės, įstaigos, organizacijos – jų balanse esančius gyvenamuosius namus, butus.

„Pastatas – daugiabutis gyvenamasis namas (unikalus ...), adresu ..., Panevėžys, yra 1979 m. statybos. Pastatas buvo pastatytas pagal tipinius bendrabučio tipo pastatų projektą ir žinybiniu pavaldumu priklausė tuo metu veikusiai gamyklai ... . Žinybiniame ... bendrabutyje buvo apgyvendinami gamyklos dirbantieji. Pasikeitus valstybės statusui, apie 1994–1998 metus bendrabutis buvo privatizuojamas, tuometiniams gyventojams buvo paskirstyti bendrabučio kambariai ir kitos pagalbinės patalpos, suformuojant atskirus turto vienetus. Dabartiniu metu pastate yra 134 gyvenamosios paskirties ir 1 negyvenamosios paskirties patalpos, kuriuos įregistruotos Nekilnojamojo turto registre kaip atskiri vienetai.“

„Informacijos, kaip, kokiu pagrindu buvo skirstomos žinybinio pastato gyvenamosios ir bendro naudojimo patalpos atskiriems gyventojams, Savivaldybė neturi, privatizavimo procese nedalyvavo. [...].“

5.2. „[...] po privatizavimo likusias neprivatizuotas gyvenamąsias patalpas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotas asmuo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1995-02-05 nutarimu Nr. 199, perdavė Savivaldybei. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-03-01 priėmimo–perdavimo aktu – važtaraščiu Savivaldybės nuosavybėn buvo perduota gyvenamoji patalpa Nr. ... [Butas], esanti bendrabučio tipo name, ....“

5.3. „2010–2012 m. Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus užsakymu valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas atliko perduotų Savivaldybei nuosavybės teise bendrabučių gyvenamųjų patalpų su bendro naudojimo patalpomis kadastro duomenų nustatymo darbus, parengė šių bendrabučių patalpų (su bendro naudojimo patalpomis)  kadastrinių matavimų (inventorines) bylas. [...].

Atlikus matavimus, butų plotai (bendrabučiuose su bendro naudojimo patalpomis) buvo patikslinti. Vadovaujantis pasirašyta 2011-05-23 paslaugų teikimo sutartimi Nr. F13-96, valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas parengė bendrabučių gyvenamųjų patalpų (su bendro naudojimo patalpomis) kadastrinių matavimų bylas ir atliko jų teisinę registraciją. Atsižvelgdama į plotų pasikeitimus pagal Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašus, kuriuose nurodyti bendro naudojimo patalpų plotai, naudingi plotai bei gyvenamieji plotai, Savivaldybė su  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomininkais pasirašė susitarimus dėl nuomos sutarčių pakeitimo.“

5.4. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-27 įsakymu Nr. A-816 bendrabučio patalpai, esančiai ..., buvo suteiktas adresas. 2012-03-27 Nekilnojamojo turto registre įregistruotas Butas / patalpa – butas su bendrojo naudojimo patalpomis (gyvenamasis plotas 33,16 kv. m, naudingasis plotas 34,33 kv. m, bendrojo naudojimo patalpų plotas 6,29 kv. m).

5.5. Savivaldybės butų fondo gyvenamosios nuomos sutartis Nr. 679/48625 su Pareiškėja buvo sudaryta 2005-02-25 (patalpų plotas – 32,05 kv. m), Butą pareiškėja nuomoja ne socialinio būsto sąlygomis.

Atsižvelgiant į pasikeitusius Nekilnojamojo turto registro duomenis, 2014-12-23, „[...] Savivaldybė ir Pareiškėja pasirašė susitarimą Nr. 22-1484 „Dėl Savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos 2005-02-25 nuomos sutarties 1 punkto pakeitimo šalių susitarimu. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais [...], po vieną kiekvienai šaliai, todėl pasirašydama susitarimą Pareiškėja turėjo gauti ir savo egzempliorių.“

5.6. „... namo III aukšte Savivaldybė nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų daugiau neturi (tik butą ...). Visi kiti [...] butai buvo privatizuoti
1994–1998 m. pagal 1991-05-28 LR butų privatizavimo įstatymą [...], todėl Savivaldybė jokios informacijos apie juos pateikti negali [...].“

5.7. „[...]. Jei nuomininkas pageidauja privatizuoti nuomojamą patalpą, Savivaldybė vadovaujasi Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašu, daikto kadastrinių matavimų byla ir Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (4.82 str. 1 d.), kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos. Dėl pastato išplanavimo specifikos – [...] bendrabučio tipo pastatuose yra patalpų, kuriomis naudojasi tik dalis gyventojų. 2012-02-27 buvo patikslinti buto kadastriniai duomenys, nurodant, kad butui priklauso 6,29 kv. m bendro naudojimo patalpų iš 28,46 kv. m, [...] koridoriaus, kuriuo naudojasi 5 butų gyventojai. Pareiškėjai buvo siūloma privatizuoti Savivaldybei priklausantį, NT registre [...] įregistruotą, turtinį vienetą, t. y. butą su 6,29 kv. m. bendro naudojimo patalpomis. Privatizuoti dalies koridoriaus Pareiškėjai nebuvo siūloma.“

5.8. „[...]. Manoma, bendraturčiai nesutiks leisti Pareiškėjai užsitverti dalies bendro naudojimo patalpos (koridoriaus), Pareiškėja nurodo seniai, privatizavimo metu vykusius faktus, kuomet vyko turto dalybos. Savivaldybės turimais duomenimis, dabartiniu metu laisvo nepadalinto turto, dėl kurio dalybų būtų reikalingas bendraturčių sutikimas, ... gyvenamajame name nėra.“

6. Iš Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad butams (konkretūs butų numeriai Seimo kontrolieriui yra žinomi), esantiems ... gyvenamojo namo III aukšte, taip pat yra priskirtos bendrojo naudojimo patalpos.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai

7.1. Civilinio kodekso:

4.82 straipsnio

– „7. Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.“

7.2. Civilinio proceso kodekso:

22 straipsnis

– „1. Teismams nagrinėti šio Kodekso nustatyta tvarka priskiriami ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų ir kitų privatinių teisinių santykių. [...].“

7.3. Butų privatizavimo įstatymo (galiojo nuo 1998-01-01):

4 straipsnis

– „Pagal šį įstatymą vietos savivaldybės parduoda joms priklausančius, o įmonės, įstaigos, organizacijos – jų balanse esančius gyvenamuosius namus, butus.“

7.4. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo:

24 straipsnis

– „2. Už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos 

turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodami šie savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir jų dalys: [...] 5) savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas. [...].“

7.5. Nekilnojamojo turto registro įstatymo:

4 straipsnis

– „Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.“

7.6. Seimo kontrolierių įstatymo:

7.6.1. 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“;

7.6.2. 15 straipsnis – „Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip“;

7.6.3. 17 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...]; 6) padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje. [...]. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“

8. Kiti teisės aktai

8.1. Lietuvos Respublikos Seimo 1997-04-29 nutarimo Nr. VIII-206 „Dėl Aukščiausiosios Tarybos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo įsigaliojimo“ pakeitimo“:

1 straipsnis

– „Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymas įsigalioja nuo 1991-06-30 ir galioja iki 1998-07-01 [...].“

8.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-12-05 įsakymu Nr. 622 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (toliau vadinama – Reglamentas):

18 punktas

– „Statinio bendrojo naudojimo objektų paprastojo remonto darbai gali būti vykdomi tik gavus statinio bendraturčių sutikimą Civilinio kodekso [5.2] nustatytais atvejais ir tvarka.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

9. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-07-09 nutartyje (administracinė byla Nr. A556-385/2008) konstatuota:

„[...] valstybė ir savivaldybės, kaip viešieji asmenys, per tam tikras institucijas vykdo dvejopas funkcijas. Be tam tikrų valdžios, t. y. viešojo administravimo, funkcijų, tiek valstybė, tiek savivaldybės vykdo ir ūkinę – komercinę veiklą, dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose kaip civilinių teisinių santykių subjektai. Dalyvaudama šiuose santykiuose, valstybė ar savivaldybė atlieka veiksmus, priima sprendimus, kurie vertintini kaip juridiniai faktai, sukuriantys, pakeičiantys ar panaikinantys tam tikrus civilinius teisinius santykius (subjektines civilines teises bei pareigas). Viešojo administravimo institucijų veikla, šioms institucijoms dalyvaujant civiliniuose teisiniuose santykiuose, negali būti pripažinta viešuoju administravimu. Administravimo institucija tokiu atveju veikia ne kaip viešojo administravimo subjektas, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas ir jos priimti aktai (atlikti veiksmai), dalyvaujant tokiuose santykiuose, nepakeičia tų santykių pobūdžio. [...]“

Tyrimo išvados

10. Atsižvelgiant į skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką (pažymos 7–9 punktai), susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), sprendžiant Buto, ..., Panevėžyje, privatizavimo klausimą, konstatuotina:

10.1. Butų privatizavimo įstatymo 4 straipsnio nuostatos, galiojusios iki 1998-01-01, reglamentavo, kad pagal šį įstatymą vietos savivaldybės parduoda joms priklausančius, o įmonės, įstaigos, organizacijos – jų balanse esančius gyvenamuosius namus, butus (pažymos 7.4 punktas).

Atsižvelgiant į tai, kad gyvenamasis namas (bendrabutis), ..., Panevėžyje (toliau vadinama – Bendrabutis), žinybiniu pavaldumu priklausė tuometei gamyklai ..., Savivaldybė nedalyvavo Bendrabučio gyvenamųjų ir kitų patalpų privatizavimo procese, vykusiame 1994–1998 metais (pažymos 5.1, 5.6 punktai). Bendrabutyje likusi vienintelė neprivatizuota gyvenamoji patalpa ... (nuomoja Pareiškėja) Savivaldybės nuosavybėn buvo perduota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-03-01 priėmimo–perdavimo aktu – važtaraščiu (pažymos 5.2 punktas).

10.2. 2005-02-25  tarp Pareiškėjos ir Savivaldybės buvo sudaryta Savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 679/48625, pagal kurią Pareiškėjai buvo išnuomota Bendrabučio gyvenamoji patalpa ... (plotas – 32,05 kv. m) ne socialinio būsto sąlygomis (pažymos 5.5 punktas).

10.3. Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 7 dalis reglamentuoja, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui (pažymos 7.1 punktas).

Savivaldybės užsakymu VĮ Registrų centro Panevėžio filialas 2010–2012 metais atliko perduotų Savivaldybei nuosavybės teise bendrabučių gyvenamųjų patalpų su bendrojo naudojimo patalpomis kadastro duomenų nustatymo darbus, parengė šių bendrabučių patalpų (su bendrojo naudojimo patalpomis) kadastrinių matavimų (inventorines) bylas ir atliko jų teisinę registraciją (pažymos 5.3 punktas).

10.4. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-27 įsakymu Nr. A-816  Bendrabučio gyvenamajai patalpai ... suteiktas adresas, 2012-03-27 minėtos gyvenamosios patalpos įregistruotos Nekilnojamojo turto registre Butas / Patalpa – butas su bendrojo naudojimo patalpomis, gyvenamasis plotas – 33,16 kv. m, naudingasis plotas – 34,33 kv. m, bendrojo naudojimo patalpų plotas – 6,29 kv. m)  (pažymos 5.4 punktas). Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto registre Butas su bendrojo naudojimo patalpomis įregistruotas kaip vienas turtinis objektas (pažymos 5.4 punktas).

10.5. Savivaldybė ir Pareiškėja 2014-12-23 pasirašė susitarimą Nr. 22-1484 „Dėl Savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos 2005-02-25 nuomos sutarties 1 punkto pakeitimo šalių susitarimu“, kuriuo Savivaldybė Pareiškėjai išnuomojo Butą su bendrojo naudojimosi patalpomis (40,62 kv. m ploto) (pažymos 5.5 punktas).

10.6. Pagal Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašą, Bendrabučio III aukšto butams (konkretūs butų numeriai Seimo kontrolieriui yra žinomi) taip pat yra priskirtos tam tikros Bendrojo naudojimo patalpos (pažymos 6 punktas). 

11. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos šios išvados:

11.1. vadovaujantis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodami  savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas (pažymos 7.5 punktas), Pareiškėja turi teisę privatizuoti Butą, nes Butas Pareiškėjai yra nuomojamas ilgiau nei penkeri metai ir išnuomotas ne socialinio būsto nuomos sąlygomis (pažymos 10.2 punktas);

11.2. Butas, kurį siekia privatizuoti Pareiškėja, Nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas su bendrojo naudojimo patalpomis kaip vienas turtinis objektas (pažymos 10.4 punktas), t. y. bendrojo naudojimo patalpos (6,29 kv. m) Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotos kaip atskiras turtinis vienetas, kurį būtų galima privatizuoti. Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruotus Buto duomenis, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu, reglamentuojančiu, kad visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, t. y. teisme (pažymos 7.5 punktas), galima nuginčyti tik teisme;

11.3. Seimo kontrolierius, vadovaujantis, Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje (pažymos 7.6.1 papunktis), tačiau nesprendžia ginčų. Savivaldybė, kaip tai konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-07-09 nutartyje (pažymos 9 punktas), vykdydama komercinę veiklą (pvz.: turto pardavimas, nuoma), civiliniuose teisiniuose santykiuose dalyvauja kaip civilinių teisinių santykių subjektas. Atsižvelgiant į tai, ginčus, kylančius iš civilinių teisinių santykių, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalies nuostatomis (pažymos 7.2 punktas), nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai, todėl Pareiškėjai nesutinkant su nustatytu ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoto Buto plotu (esant ginčui), šis klausimas gali būti sprendžiamas teisme.

12. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pažymos 11.1–11.3 punktuose, ir vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punkto ir 17 straipsnio 4 dalies punkto nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jeigu skundo tyrimo metu padaroma išvada, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje (pažymos 7.6.3 papunktis), Pareiškėjos skundo dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Buto privatizavimo klausimą, tyrimas nutrauktinas, nes skunde keliamas klausimas spręstinas teisme.  

13. Atkreiptinas Pareiškėjos dėmesys į tai, kad bendrojo naudojimo koridoriuje paprastojo remonto darbai (pvz.: įrengiant pertvarą), vadovaujantis Reglamento 18 punktu, nustatančiu, kad statinio bendrojo naudojimo objektų paprastojo remonto darbai gali būti vykdomi tik gavus statinio bendraturčių sutikimą Civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka (pažymos 8.2 punktas), gali būti atliekami tik gavus visų bendraturčių sutikimus.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X

skundo dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant buto, ..., Panevėžyje, privatizavimo klausimą, tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui Tomui Juknai:

15.1. informuoti Pareiškėją apie tai, kam bei kokius dokumentus Pareiškėja turėtų pateikti kreipiantis dėl Buto privatizavimo;

15.2. informuoti Pareiškėją apie tai, kam bei kokius dokumentus Pareiškėja turėtų pateikti, tam, kad nustatant privatizuojamo Buto kainą būtų įvertintos ir nuomininko (Pareiškėjos)  investicijos, pakeitusios parduodamo objekto, t. y. Buto, vertę;

15.3. informuoti, kokį remontą, vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis bei 2005-02-25 Savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi Nr. 679/48625, turi atlikti nuomininkas bei kokį – nuomotojas.

16. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Informuojant apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus, Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus.

Seimo kontrolierius                    Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-477
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį