Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ ALYTAUS PATAISOS NAMUS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. liepos 31 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Alytaus pataisos namų (toliau vadinama – Alytaus PN) pareigūnų veiksmų (neveikimo), t. y., dėl teisės gauti informaciją galimo pažeidimo bei galimai netinkamo 2017 m. liepos 7 d. prašymo išnagrinėjimo.

2. Skunde Pareiškėjas nurodo, kad „[...] 2017-07-07 kreipiausi antrą kartą su prašymu į Alytaus PN direktorių, kad man būtų atsakyta į klausimus, bet tenkinančio mane atsakymo taip ir negavau. Šitie atsakymai reikalingi man pateikti į teismą, kad apginčiau savo pažeistas teises“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Su Skundu pateiktas Pareiškėjui adresuotas Alytaus PN 2017-07-26 raštas Nr. 363-1206,  kuriame teigiama: „[...] Prašėte pateikti duomenis apie ŽIV naujai užsikrėtusius asmenis, apie nuteistuosius vartojančius narkotines medžiagas, taip pat reikalavote nurodyti narkotinių medžiagų rūšis. Jūsų reikalaujama informacija Jums teikiama nebus, nes pateiktas prašymas neatitinka Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje 1 nurodytų reikalavimų. Šie dokumentai ir informacija tik pareikalavus bus pateikti teismui ar atitinkamoms teisėsaugos institucijoms. Jūsų norima gauti informacija yra konfidenciali. [...].“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Lietuvos Respublikos įstatymai:

5.1. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (toliau vadinama – TGIĮ):

1 straipsnio „Įstatymo tikslas ir paskirtis“ 1 dalis

– „Šio įstatymo tikslas – nustatyti asmenų teisės gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ir viešųjų įstaigų, nurodytų šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, informaciją, nurodytą šio įstatymo 5 straipsnyje, ir dokumentus, kuriais jos disponuoja ar (ir) tvarko vykdydamos įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas (toliau – viešoji funkcija), įgyvendinimo priemones ir tvarką“;

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

– „1. Šis įstatymas taikomas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, įmonėms ir viešosioms įstaigoms, finansuojamoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotoms atlikti viešąjį administravimą arba teikiančioms asmenims viešąsias ar administracines paslaugas ar vykdančioms kitas viešąsias funkcijas, įskaitant bibliotekas, muziejus ir valstybės archyvus (toliau – institucijos). [...]. 2. Šis įstatymas netaikomas: 1) dokumentams, kurių tvarkymas nėra institucijai įstatymuose ar kituose norminiuose teisės aktuose nustatyta viešoji funkcija, išskyrus informaciją apie darbuotojų darbo užmokestį; 2) dokumentams, į kuriuos trečiosios šalys turi pramoninės nuosavybės, autorių, gretutines ar duomenų bazių gamintojų (sui generis) teises (toliau – intelektinės nuosavybės teisės); 3) dokumentams, kuriuos teikti draudžia įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti norminiai teisės aktai, įskaitant dokumentus, kurie nėra prieinami dėl nacionalinio ar visuomenės saugumo, šalies gynybos interesų, statistinių duomenų slaptumo, komercinio konfidencialumo arba kurie sudaro valstybės, tarnybos, banko, komercinę, profesinę paslaptį; 4) dokumentams, kuriuos teikti riboja įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti norminiai teisės aktai, taip pat kai pareiškėjai turi pagrįsti dokumentų, kurių prašo, panaudojimo tikslą; 5) dokumentams, kuriuos sudaro tik logotipai, ornamentai ir (arba) emblemos; 6) dokumentų, kurių teikimas nėra draudžiamas, daliai, kurią sudaro asmens duomenys, kurių pakartotinis naudojimas nėra suderinamas su norminiais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu; 7) dokumentams, kuriais disponuoja Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, kiti iš valstybės ar savivaldybės biudžeto išlaikomi radijo ar televizijos programų transliuotojai; 8) dokumentams, kuriais disponuoja valstybės ir savivaldybių švietimo įstaigos, valstybinės aukštosios mokyklos (toliau – aukštoji mokykla), išskyrus aukštųjų mokyklų bibliotekas, ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai; 9) dokumentams, kuriais disponuoja teatrai, koncertinės įstaigos, kitos įstaigos, kurios veikia pagal kultūros įstaigų veiklą reglamentuojančius įstatymus, išskyrus bibliotekas, muziejus. 3. Jeigu dokumentų tvarkymą, teikimą ir skelbimą reglamentuoja kiti įstatymai, šis įstatymas taikomas tiek, kiek kiti įstatymai nenustato kitaip. 4. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu“;

4 straipsnis. Institucijos pareiga teikti dokumentus pareiškėjams

– „1. Institucijos privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams (toliau – pareiškėjas) dokumentus, išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus“;

15 straipsnis. Atsisakymas pateikti dokumentus –

„1. Institucija atsisako pateikti pareiškėjui dokumentus, jeigu: 1) tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tų pačių dokumentų, kurie jam jau buvo pateikti; 2) prašomi dokumentai yra paskelbti institucijos interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse, taip pat naudojant elektronines priemones; tokiu atveju per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos pareiškėjui nurodomas jų paskelbimo šaltinis; 3) pagal pareiškėjo prašymą reikėtų specialiai adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti dokumentus ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis; 4) šio įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka paprašius patikslinti ir (ar) papildyti prašymą, pareiškėjas jo nepatikslina arba patikslinto prašymo turinys yra nekonkretus; 5) institucija prašomų dokumentų tvarkymą nutraukė pasikeitus institucijos funkcijoms; 6) nėra galimybės nustatyti pareiškėjo tapatumo; 7) pareiškėjas kreipiasi dėl dokumentų, kurių teikimui šio įstatymo nuostatos netaikomos šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais. [...].“

5.2. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo:

56 straipsnis. Įrodymai

– „4. Įrodymus pateikia proceso šalys ir kiti proceso dalyviai. Prireikus teismas gali pasiūlyti nurodytiems asmenims pateikti papildomų įrodymų arba šių asmenų prašymu ar savo iniciatyva išreikalauti reikiamus dokumentus, pareikalauti iš pareigūnų paaiškinimų.“

Skundo tyrimui reikšminga teismų praktika

6. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau vadinama ir – LVAT) praktikos, taikant teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo normas, apibendrinimo (2016 m. sausio–vasario biuletenis Nr. 31) (VI.5. Atsisakymas teikti informaciją) nuostatos:

18 punktas – „Pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka. Primenant, jog pirmiau aptartoje Įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas sąrašas atvejų, kada Įstatymo nuostatos netaikomas (plačiau žr. II.2. Įstatymo taikymo apimtis), pažymėtina, jog atsisakymo suteikti informaciją tvarka nustatyta Įstatymo 16 straipsnyje, kurio 1 dalyje nurodyta, kad prašymas, pateiktas nesilaikant šio įstatymo nustatytų reikalavimų, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens rašytiniu pavedimu ar rezoliucija gali būti netenkinamas. Pažymėtina, jog tais atvejais, kada nėra Įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų informacijos teikimo apribojimų ar atsisakymo teikti informaciją pagrindų, numatytų Įstatymo 16 straipsnyje, informacija turi būti teikiama. LVAT yra nurodęs, jog nenustačius pagrindų, dėl kurių pagal Įstatymą pareiškėjų prašoma informacija gali būti neteikiama, taip pat nesant duomenų, kad institucija prašomos informacijos neturėtų, informacija turi būti teikiama; į asmenų prašymus pateikiami atsakymai privalo būti konkretūs, aiškūs ir išsamūs (žr. 2008 m. lapkričio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1698/2008)“;

19 punktas – „Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nustatytas baigtinis atsisakymo teikti informaciją pagrindų sąrašas (žr. 2015 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-852-502/2015)“;

25 punktas – „Pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies nuostatas, jeigu įstaiga atsisako pateikti informaciją, pareiškėjui išsiunčiamas apie tai pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka“;

25.1 papunktis

– „Atsisakymo suteikti informaciją priežastys turi būti aiškios ir konkrečios (žr. 2013 m. vasario 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-591/2013). Administracinėje byloje Nr. A-97-261/2015 teisėjų kolegija iš esmės nurodė, jog institucija, nepateikdama dalies prašomos informacijos, pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalį privalėjo nurodyti atsisakymo pateikti informaciją priežastį ir, vadovaudamasi Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnyje numatytais principais, paaiškinti pareiškėjui, kodėl negali pateikti prašomos informacijos (žr. 2015 m. kovo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-97-261/2015). Administracinėje byloje Nr. AS822-678/2011 buvo konstatuota, jog atsakovas, atsakydamas pareiškėjai, nenurodė nei atsisakymo teikti prašomą informaciją priežasčių, nei šio atsakymo apskundimo tvarkos. Byloje daryta išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog atsakovas rašte nurodė atsisakymo teikti informaciją priežastį (žr. 2011 m. gruodžio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-678/2011).“

7. LVAT 2012-12-20 sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. A-822-3206-12, konstatavo:

„Pagal Tarnybos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1791 redakcijos) 5 straipsnį Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos (pagal Statuto 2 straipsnio 1 dalį pataisos namai yra Kalėjimų departamentui pavaldi įstaiga) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bausmių vykdymo kodeksu, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu, kitais įstatymais, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais. Pagal Statuto 4 straipsnį Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių atlikimo ir viešumo principais. [...] pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas).“

Tyrimo išvados

8. Skunde nurodoma, kad Alytaus PN pareigūnai galimai netinkamai išnagrinėjo Pareiškėjo 2017 m. liepos 7 d. prašymą bei pažeidė jo teisę gauti informaciją.

9. Teisiniai santykiai dėl asmens teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų yra reglamentuojami TGIĮ. Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims. Teisės gauti informaciją įstatyme yra įgyvendinta tiek Konstitucijos 25 straipsnio 5 dalyje nustatyta teisė gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie asmenį, susijusią su viešojo administravimo funkcijų vykdymu, tiek siekiama sudaryti palankias sąlygas asmenims gauti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų disponuojamą informaciją ir panaudoti ją komerciniams ar nekomerciniams tikslams. Teisės gauti informaciją įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje yra įvardinti atvejai, kada šis įstatymas nėra taikomas, o 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima tik šio įstatymo 15 straipsnyje nustatyta tvarka, jame yra pateiktas baigtinis atsisakymo teikti informaciją pagrindų sąrašas.

10. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas Alytaus PN administracijai 2017 m. liepos 7 d. pateikė prašymą pateikti duomenis apie ŽIV naujai užsikrėtusius asmenis, apie nuteistuosius, vartojančius narkotines medžiagas; taip pat prašyme buvo nurodyta, jog ši informacija Pareiškėjui reikalinga siekiant apginti jo pažeistas teises. Alytaus PN administracijos 2017-07-26 raštu Nr. 363-1206 Pareiškėjas buvo informuotas, jog „Jūsų reikalaujama informacija Jums teikiama nebus, nes pateiktas prašymas neatitinka Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje 1 punkte nurodytų reikalavimų“.

LVAT savo praktikoje ne kartą yra konstatavęs, kad, jeigu įstaiga atsisako pateikti informaciją, pareiškėjui išsiunčiamas apie tai pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka bei paaiškinama, kodėl institucija negali pateikti prašomos informacijos. Atsisakymo suteikti informaciją priežastys turi būti aiškios ir konkrečios, baigtinis tokių priežasčių sąrašas yra nustatytas TGIĮ 15 straipsnyje. LVAT taip pat yra nurodęs, jog, nenustačius pagrindų, dėl kurių pagal TGIĮ pareiškėjų prašoma informacija gali būti neteikiama, taip pat nesant duomenų, kad institucija prašomos informacijos neturėtų, informacija turi būti teikiama; į asmenų prašymus pateikiami atsakymai privalo būti konkretūs, aiškūs ir išsamūs.

Paminėtina aplinkybė, jog TGIĮ 16 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, jog „2. Institucija privalo: 1) teikdama adaptuotus, apdorotus ar kitaip perdirbtus dokumentus pagal individualų pareiškėjo prašymą, pagrįsti apskaičiuotą atlyginimo už tokių dokumentų teikimą dydį ir pateikti informaciją apie šio dydžio, kuris neturi viršyti sąnaudų, patiriamų dokumentus sisteminant, adaptuojant, apdorojant ar kitaip perdirbant, perduodant ir teikiant pareiškėjui, apskundimo tvarką; [...].“

Taigi, nagrinėjamu atveju Alytaus PN administracijos 2017-07-26 rašte Nr. 363-1206 (kuriuo pateiktas atsakymas)  nurodoma atsisakymo suteikti Pareiškėjui prašomą informaciją priežastis (prašymas neatitinka TGLĮ įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų reikalavimų) nėra numatyta TGLĮ įstatymo 15 straipsnyje (vadovautasi netinkama teisės norma / tikėtina, senos redakcijos), be to, pagal teismų praktiką, tais atvejais, kada nėra įstatyme įtvirtintų informacijos teikimo apribojimų ar atsisakymo teikti informaciją pagrindų, informacija turi būti teikiama (šios pažymos 6 punktas).

Ši aplinkybė leidžia teigti, kad nagrinėjamu atveju Alytaus PN pareigūnai, pateikdami Pareiškėjui tokio turinio atsakymą (šios pažymos 4. punktas) į jo 2017 m. liepos 7 dienos prašymą, nesivadovavo TGIĮ 15 straipsnio bei 2 straipsnio 2 dalies nuostatomis, todėl netinkamai informavo Pareiškėją apie informacijos neteikimo priežastis. Informacija pareiškėjams neteiktina tik TGIĮ 2 straipsnio 2 dalyje numatytais įstatymo netaikymo arba 15 straipsnyje numatytais atsisakymo suteikti informaciją atvejais.

Taigi atsisakymo suteikti informaciją priežastys turi atitikti įstatymuose numatytąsias, o jei yra konstatuojami įstatyme numatyti informacijos neteikimo pagrindai, atsakyme Pareiškėjui informacijos neteikimo priežastys turi būti nurodomos aktualios, konkrečios, išsamios ir pagrįstos.

11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas dėl Alytaus PN pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjo 2017 m. liepos 7 d. prašymą bei pažeidus Pareiškėjo teisę gauti informaciją, pripažintinas pagrįstu.

12. Pareiškėjui paaiškintina, jog, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 4 dalies nuostatomis, teismas prireikus gali pasiūlyti asmenims pateikti papildomų įrodymų arba šių asmenų prašymu arba savo iniciatyva išreikalauti reikiamus dokumentus (duomenis), pareikalauti iš pareigūnų paaiškinimų.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundą dėl Alytaus PN pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai išnagrinėjus jo 2017 m. liepos 7 d. prašymą bei pažeidus Pareiškėjo teisę gauti informaciją, pripažinti pagrįstu.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Alytaus PN direktoriui rekomenduoja:

14.1. Pareiškėjo 2017 m. liepos 7 dienos prašymą išnagrinėti iš naujo, vadovaujantis aktualiomis TGIĮ nuostatomis;

14.2. imtis priemonių, kad ateityje nebūtų daromi šio tyrimo metu konstatuoti ir šioje pažymoje nurodyti teisės aktų pažeidimai.

15. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierių Augustiną Normantą pavaduojantis

Seimo kontrolierius                                                                                                 Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1087
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį