Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ-KALĖJIMĄ, LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĘ, KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2016 m. lapkričio 28 d.gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau vadinama – LTI-K) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai neleidžiant per riboto interneto prieigą (toliau vadinama – RIP) prisijungti prie elektroninių paslaugų portalo (toliau vadinama – EPP), Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau vadinama – LAVL) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai tinkamai nenagrinėjant jo kreipimųsi / nepateikiant atsakymo į 2016 m. spalio 10 d. ir 12 d., lapkričio 7 d. kreipimusis, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – KD) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai pateikus Pareiškėjui teisės aktų reikalavimų neatitinkantį atsakymą Nr. 2S-5927.

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma, kad:

2.1. Pareiškėjas negali susipažinti su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtais sprendimais jo bylose, nes LTI-K nėra sudaryta galimybių per RIP prisijungti prie EPP;

2.2. Pareiškėjas į LAVL kreipėsi 2016 m. spalio 10 d. ir 12 d. raštais, lapkričio 7 d. LAVL pateikė atsakymą tik į 2016 m. spalio 10 d. kreipimąsi; Pareiškėjas kreipėsi į KD, kuris jam pateikė atsakymą Nr. 2S-5927; Pareiškėjo nuomone, pateikti atsakymai neatitinka teisės aktų reikalavimų.

3. Pareiškėjas prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Atsižvelgiant į Skunde išdėstytas aplinkybes, tyrimas bus atliekamas ir išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:

4.1. dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant galimybių susipažinti su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtais sprendimais;

4.2. dėl LAVL ir KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai tinkamai nenagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis / nepateikiant į juos atsakymo.

Dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo),

galimai nesudarant galimybių susipažinti

su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtais sprendimais

Nustatytos Skundo daliai reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Seimo kontrolierius 2016 m. gruodžio 5 d. raštu Nr. 4D-2016/1-1600/3D-3389, 2017 m. gegužės 15 d. raštu Nr. 4D-2016/1-1600/3D-1422 kreipėsi į LTI-K, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2016 m. gruodžio 27 d., 2017 m. gegužės 25 d. Seimo kontrolierius gavo 2016 m. gruodžio 23 d., 2017 m. gegužės 23 d. LTI-K raštus Nr. 9-17667, Nr. 9-6051 (toliau vadinama – LTI-K atsakymai).

Siekdamas išsiaiškinti Skundo tyrimui reikšmingas aplinkybes, 2017 m. gegužės 11 d. Seimo kontrolieriaus įgaliotas asmuo buvo nuvykęs į LTI-K rinkti informacijos, susijusios su Skunde keliamais klausimais.

Šiuose raštuose ir prie jų pridėtuose bei Skundo aplinkybių patikrinimo vietoje metu surinktuose dokumentuose nurodoma:

5.1. LTI-K esantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems nėra sudaryta galimybė prisijungti prie EPP sistemos, nes tai, LTI-K pareigūnų nuomone, prieštarauja bausmių vykdymo tikslams;

5.2. LTI-K esantys nuteistieji, įskaitant Pareiškėją, gauna teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių ir kitų teismo siunčiamų dokumentų popierinius variantus;

5.3. kiekvieną dieną LTI-K direktoriaus įgaliotas asmuo, turintis prisijungimo prie EPP duomenis, tikrina, ar per sistemą nebuvo pateikti suimtiesiems ir nuteistiesiems adresuoti dokumentai, kurie jiems nebuvo išsiųsti paštu; jei tokie dokumentai yra randami, jie atspausdinami ir įteikiami adresatams teisės aktų nustatyta tvarka;

5.4. Skundo aplinkybių patikrinimo vietoje metu nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimą Pareiškėjui pateikė tik per EPP sistemą; duomenų, kad jis būtų įteiktas Pareiškėjui, negauta, tačiau vėliau LTI-K pateikė 2016 m. gruodžio
9 d. pažymą Nr. 111-3100, kurioje nurodoma, kad minėtas teismo sprendimas Pareiškėjui buvo įteiktas; Pareiškėjas tai patvirtino savo parašu.

Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – BVK):

99 straipsnis „Nuteistųjų teisė susirašinėti“

– „[...]. 3. Pataisos įstaigos administracija nuteistojo vardu gautus laiškus jam įteikia, taip pat nuteistųjų įteiktus laiškus išsiunčia adresatams ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo laiško gavimo ar įteikimo dienos. [...]. 6. Nuteistųjų laiškų išsiuntimo ir gavimo tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės.“

7. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų 2003 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 194 (toliau vadinama – PĮVTT):

93 punktas

– „Pataisos įstaigoje nuteistųjų vardu gautus laiškus įteikia šiems nuteistiesiems pataisos įstaigos direktoriaus įsakymu įgaliotas darbuotojas. [...].“

8. Laisvės atėmimo vietų įskaitos tarnybų darbo instrukcijos, patvirtintos 2002 m. gegužės 6 d. KD direktoriaus įsakymu Nr. 57:

54 punktas

– „Iš teismo ar prokuratūros gautos kaltinamojo akto, nuosprendžio ar nutarties kopijos ne vėliau kaip per vieną darbo dieną įteikiamos suimtajam ar nuteistajam, prieš tai padarius reikiamus pakeitimus ar įrašus suimtųjų ir nuteistųjų asmens įskaitos kortelėse. Kad gavo kopiją, jis patvirtina pasirašydamas teismo atsiųstame dokumento įteikimo patvirtinimo blanke arba tam skirtame Pareiškime (13 priedas). Pareiškimas su suimtojo ar nuteistojo parašu išsiunčiamas teismui arba prokuratūrai, iš kurių buvo gauta atitinkamo dokumento kopija.“

Skundo dalies išvados

9. Skunde nurodoma, kad Pareiškėjas negali susipažinti su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtais sprendimais jo bylose tais atvejais, kai jie yra pateikiami per EPP sistemą, prie kurios būdamas LTI-K jis neturi galimybės prisijungti.

10. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad

LTI-K esantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems nėra sudaryta galimybė susipažinti su iš teismų siunčiamais dokumentais jungiantis prie EPP sistemos, tačiau jie gauna teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių ir kitų teismo siunčiamų dokumentų popierinius variantus. Siekiant užtikrinti tinkamą teismo korespondencijos įteikimą, kiekvieną dieną LTI-K direktoriaus įgaliotas asmuo, turintis prisijungimo prie EPP duomenis, tikrina, ar per sistemą nebuvo pateikti suimtiesiems ir nuteistiesiems adresuoti dokumentai, kurie jiems nebuvo išsiųsti paštu; jei tokie dokumentai yra randami, jie atspausdinami ir įteikiami adresatams teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas asmuo nuteistojo vardu gautus laiškus jam įteikia ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo laiško gavimo; nuteistasis gavęs jam teismo adresuotus dokumentus, savo parašu patvirtina jų gavimą.

12. Nagrinėjamu atveju teismai procesinius dokumentus Pareiškėjui dažniausiai siųsdavo paštu. Šie dokumentai buvo įteikiami teisės aktų nustatyta tvarka. Pareiškėjas dėl jų įteikimo pretenzijų neturėjo.

Siekiant užtikrinti tinkamą teismo korespondencijos įteikimą Pareiškėjui, kiekvieną dieną LTI-K direktoriaus įgaliotas asmuo, turintis prisijungimo prie EPP duomenis, tikrino, ar per sistemą teismai nepateikė jam bei kitiems suimtiesiems ir nuteistiesiems adresuotų dokumentų, kurie jiems nebuvo išsiųsti paštu; jei tokie dokumentai būdavo randami, jie būdavo atspausdinami ir LTI-K direktoriaus įgalioto asmens įteikiami Pareiškėjui, kuris teismo korespondencijos įteikimo faktą patvirtindavo savo parašu.

Skundo aplinkybių patikrinimo vietoje metu nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimą Pareiškėjui pateikė tik per EPP sistemą; duomenų, kad jis būtų įteiktas Pareiškėjui, tuo metu nebuvo gauta, tačiau vėliau LTI-K pateikė 2016 m. gruodžio 9 d. pažymą Nr. 111-3100, kurioje nurodoma, kad minėtas teismo sprendimas Pareiškėjui buvo įteiktas; Pareiškėjas tai patvirtino savo parašu.

Šios aplinkybės leidžia teigti, kad, nors Pareiškėjui nėra sudarytos sąlygos jungtis prie EPP sistemos, tačiau teisė susipažinti su jo bylose priimtais teismų sprendimais yra užtikrinama kitu būdu, t. y. įteikiant Pareiškėjui šių dokumentų popierinius variantus.

13.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 10–12 punktuose, Skundo dalis dėl
LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant galimybių susipažinti su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtais sprendimais, atmestina kaip nepagrįsta.

Dėl LAVL ir KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai tinkamai nenagrinėjant Pareiškėjo

kreipimusis / nepateikiant į juos atsakymo

Nustatytos Skundo daliai reikšmingos faktinės aplinkybės

14. Seimo kontrolierius 2016 m. gruodžio 5 d. raštu Nr. 4D-2016/1-1600/3D-3388 kreipėsi į KD, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2016 m. gruodžio 28 d. Seimo kontrolierius gavo 2016 m. gruodžio 27 d. KD raštą „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. 1S-5085.

Seimo kontrolierius 2016 m. gruodžio 5 d. raštu Nr. 4D-2016/1-1600/3D-3387 kreipėsi į LAVL, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2016 m. gruodžio 30 d. Seimo kontrolierius gavo 2016 m. gruodžio 30 d. LAVL raštą „Dėl informacijos pateikimo“
Nr. S-PR-3837.

Šiuose raštuose ir prie jų pridedamuose dokumentuose nurodoma:

14.1. 2016 m. spalio 10 d. Pareiškėjas kreipėsi į LAVL direktorių dėl galimai netinkamai atliktos kratos (t. y. jos metu nepagrįstai reikalaujant nusirengti), dėl nesudaromos galimybės rūkyti, dėl galimai nepagrįstai neišduoto purškalo „Nicorette“, dėl aprūpinimo elektriniu virduliu, arbatiniu šaukšteliu, šakute, šluota, tualetiniu popieriumi, veidrodžiu tualeto patalpoje, dėl informacijos, kokiame skyriuje Pareiškėjas buvo laikomas ir kada išvyko, suteikimo;

14.2. 2016 m. spalio 12 d. Pareiškėjas kreipėsi į LAVL direktorių prašydamas paaiškinti, dėl kokių priežasčių jis šešias dienas neatgauna daiktų, kurie buvo paimti kratos, darytos jam atvykus, metu;

14.3. 2016 m. lapkričio 7 d. LAVL raštu Nr. 7-PR-816 buvo atsakyta į abu šios pažymos 14.1 ir 14.2 punktuose nurodytus jo kreipimusis; šiame rašte Pareiškėjui paaiškinta, kad:

14.3.1. Pareiškėjui atvykus į LAVL buvo atliekama privaloma visuminė jo krata; uždaroje patalpoje Pareiškėjo buvo paprašyta nusirengti (kaip tai nustatyta kratą reglamentuojančiuose teisės aktuose);

14.3.2. purškalas „Nicorette“ jam nebuvo išduotas, nes pagal BVK 110 straipsnio 2 dalies 3 punktą nuteistiesiems yra draudžiama be gydytojo leidimo vartoti medikamentus;

14.3.3. pagal teisės aktų nuostatas yra draudžiama rūkyti visose sveikatos priežiūros institucijose, įskaitant LAVL, ir šių įstaigų teritorijose;

14.3.4. 2016 m. spalio 10 d. jam buvo išduotas muilas ir tualetinis popierius; Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos 2011 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-737, 21 punkte reglamentuota, kad palatoje kiekvienam pacientui turi būti spintelė paciento asmeniniams daiktams laikyti bei spinta (arba atskira spintos dalis) arba kabykla viršutiniams drabužiams laikyti;

14.3.5. į LAVL jis atvyko 2016 m. spalio 7 d. gydytojo psichiatro konsultacijai, todėl buvo laikomas Psichiatrijos skyriuje; iš LAVL jis išvyko 2016 m. spalio 14 d.;

14.3.6. pagal nustatytą teisinį reglamentavimą kratos metu iš asmens paimti daiktai gali būti tikrinami ne ilgiau nei 20 darbo dienų; kadangi Pareiškėjas atvyko 2016 m. spalio 7 d., o išvyko 2016 m. spalio 14 d., teisės aktuose nustatytas terminas nebuvo pažeistas;

14.4. 2016 m. spalio 23 d. Pareiškėjas kreipėsi į KD; asmuo skundėsi dėl paskirto netinkamo gydymo bei netinkamai teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų (t. y. psichiatro konsultacija vyksta dalyvaujant apsaugos ir priežiūros pareigūnams); kreipimesi Pareiškėjas taip pat nurodė, kad 2016 m. rugpjūčio 12 d. dėl šių aplinkybių su skundu kreipėsi į LTI-K pareigūnus, kurie ne tik pavėluotai pateikė atsakymą į jo skundą, bet ir išnagrinėjo jį neobjektyviai, formaliai, neišsiaiškinę visų aplinkybių;

14.5. 2016 m. lapkričio 9 d. KD raštu Nr. 2S-5927 pateikė atsakymą į 2016 m. spalio 23 d. kreipimąsi; šiame atsakyme nurodoma, kad:

14.5.1. sprendimą dėl Pareiškėjui skirtino gydymo priima LTI-K gydytojas psichiatras; duomenų, kad jis būtų atsisakęs šio gydytojo paslaugų, KD nėra gavęs; visi LTI-K sveikatos priežiūros specialistai turi galiojančias licencijas, todėl abejoti jų kompetencija nėra pagrindo;

14.5.2. pagal PĮVTT 252 punktą apsaugos ir priežiūros pareigūnai turi teisę dalyvauti gydytojo konsultacijos, teikiamos nuteistiesiems, metu, todėl teigti, kad sveikatos priežiūros paslaugos yra teikiamos nekokybiškai, nėra pagrindo;

14.5.3. KD sutinka su Pareiškėjo teiginiu, jog LTI-K pareigūnai pavėluotai pateikė atsakymą į jo 2016 m. rugpjūčio 12 d. skundą, todėl įpareigojo LTI-K administraciją išsiaiškinti visas su Pareiškėjo skundo nagrinėjimu susijusias aplinkybes ir apie tai informuoti KD.

Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai

15. BVK:

15.1. 110 straipsnis „Specialiosios nuteistųjų, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, pareigos“ – „2. Laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems draudžiama: [...]; 3) įsigyti, gaminti, platinti ar vartoti alkoholinius gėrimus ar jų surogatus, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, vartoti be gydytojo leidimo medikamentus, naudoti toksines priemones; [...]“;

15.2. 183 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“ – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. [...].“

16. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ):

3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“

„Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais:

1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...]; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...].“

17. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo:

19 straipsnis „Tabako gaminių vartojimo ribojimas“

– „Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes) draudžiama: 1) visose [...] sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose; [...].“

18. PĮVTT:

252 punktas

– „[...]. Medicinos specialistui paprašius, paciento priėmimo metu asmens sveikatos priežiūros tarnybos patalpoje privalo būti tokios pat lyties kaip ir pacientas prižiūrėtojas. [...].“

19. Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 10 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-362 (toliau vadinama – Instrukcija):

19.1. 153 punktas – „Suimtiesiems ir nuteistiesiems visuminė krata privalomai atliekama: 153.1. atvykus į laisvės atėmimo vietą, taip pat išvykstant iš jos; [...]“;

19.2. 154 punktas – „Visuminė asmens krata (išskyrus kratą, atliekamą uždarojoje zonoje) atliekama atskiroje patalpoje. Prieš kratą pasiūloma atiduoti daiktus, neįtrauktus į suimtiesiems ir nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašus. Po to nurodoma suimtajam (nuteistajam) paeiliui nusiimti kepurę (skarelę), nusiauti avalynę, nusirengti drabužius iki apatinių baltinių. Visi turimi daiktai įdėmiai apžiūrimi ir apčiupinėjami. Ypatingas dėmesys atkreipiamas į drabužio siūles, apykaklę, pamušalą. Prireikus įtartinos drabužių vietos praduriamos yla, siūlės išardomos. Avalynė apžiūrima iš išorės ir vidaus. Suimtajam (nuteistajam) nurodoma pakelti rankas ir plačiai išžergti kojas. Kratą atliekantis pareigūnas, kratą atlieka nuosekliai, apčiupinėdamas suimtojo (nuteistojo) kūną iš viršaus į apačią, o paskui apsukus nuteistąjį, iš apačios į viršų. Suimtojo (nuteistojo) kūnas apčiupinėjamas per baltinius (prireikus, kūnas apžiūrimas). Apžiūrimi rankų ir kojų tarpupirščiai, ausys, medicininiai raiščiai, protezai. Įtaręs, kad suimtasis (nuteistasis), kuriam atliekama visuminė krata, gali turėti ginklą, kratą atliekantis asmuo nurodo jam atsistoti taip, kad būtų užtikrintas atliekančio kratą asmens saugumas. Kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad suimtasis (nuteistasis) su savimi turi narkotinių ar psichotropinių medžiagų ar kitų daiktų, kurie gali būti nusikalstamų veikų darymo įrankiai ar priemonės, suimtajam (nuteistajam) gali būti atlikta kūno ertmių apžiūra. Sprendimą atlikti suimtojo (nuteistojo) kūno ertmių apžiūrą nutarimu (37 priedas) priima laisvės atėmimo vietos direktorius, kai jo nėra – direktoriaus budintysis padėjėjas. Suimtojo (nuteistojo) kūno ertmių apžiūrą atlieka laisvės atėmimo vietos asmens sveikatos priežiūros tarnybos medicinos specialistas. Draudžiama kūno ertmių apžiūrą atlikti prieš suimtojo ar nuteistojo valią. Suimtojo (nuteistojo) kūno ertmių apžiūros atsisakymas yra laisvės atėmimo vietos administracijos reikalavimų nevykdymas.“

20. Laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims perduotų ar įsigytų daiktų ir informacijos laikmenų tikrinimo, peržiūrėjimo, perklausymo bei laikymo tvarkos aprašo,
patvirtinto 2012 m. kovo 30 d. KD direktoriaus įsakymu (teisės akto redakcija, galiojusi iki 2016 m. lapkričio 10 d.)
:

12 punktas

– „Daiktai turi būti patikrinti, užregistruoti ir išduoti asmenims pasirašytinai ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo jų priėmimo, kompiuteriai ir informacijos laikmenos – per dešimt darbo dienų nuo jų priėmimo. Šiame punkte nustatytas terminas motyvuotu laisvės atėmimo vietos direktoriaus sprendimu gali būti pratęstas, tačiau bendras patikrinimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip dvidešimt darbo dienų. Nustačius, kad yra pažeistas ar kitaip sugadintas ant daikto užklijuotas jo patikrinimo žymėjimo lapelis arba ant naudojamo daikto nėra šio daikto patikrinimo žymėjimo lapelio, toks daiktas paimamas patikrinti. Patikrinimas turi būti atliekamas ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų, o jei atliekamas tarnybinis tyrimas – iki tyrimo pabaigos.“

Skundo dalies tyrimui reikšminga Lietuvos Respublikos teismų praktika

21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama ir –  LVAT) 2012 m. gruodžio 20 d. sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. A-822-3206-12, konstatavo:

„Pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1791 redakcijos) 5 straipsnį Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos (pagal Statuto 2 straipsnio 1 dalį pataisos namai yra Kalėjimų departamentui pavaldi įstaiga) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Bausmių vykdymo kodeksu, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu, kitais įstatymais, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais. Pagal Statuto 4 straipsnį Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių atlikimo ir viešumo principais. Panevėžio pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas).“

Skundo dalies išvados

22. Skunde nurodoma, kad Pareiškėjas į LAVL kreipėsi 2016 m. spalio 10 d. ir 12 d., lapkričio 7 d. LAVL pateikė atsakymą tik į 2016 m. spalio 10 d. kreipimąsi. Pareiškėjas kreipėsi į KD, kuris jam pateikė atsakymą Nr. 2S-5927. Pareiškėjo nuomone, pateikti atsakymai neatitinka teisės aktų reikalavimų.

23. Nagrinėdami pareiškėjų skundus LAVL ir KD, kaip viešojo administravimo subjektai, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų ir objektyvumo principo, kuris reiškia, kad oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Pažymėtina, kad LVAT, atskleisdamas objektyvumo principo turinį, 2011 m. balandžio 19 d. nutartyje nurodė, jog laisvės atėmimo institucijų, t. y. LAVL ir KD, sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai (šios pažymos 21 punktas).

24. Skundo tyrimo metu nustatyta (šios pažymos 14.3–14.5 punktai), kad 2016 m. spalio 23 d. Pareiškėjas kreipėsi į KD; 2016 m. lapkričio 9 d. KD pateikė atsakymą į šį kreipimąsi; šiame atsakyme nurodoma, kad sprendimą dėl Pareiškėjui skirtino gydymo priima LTI-K gydytojas psichiatras; duomenų, kad jis būtų atsisakęs šio gydytojo paslaugų, KD nėra gavęs; visi LTI-K sveikatos priežiūros specialistai turi galiojančias licencijas, todėl abejoti jų kompetencija nėra pagrindo; pagal PĮVTT 252 punktą apsaugos ir priežiūros pareigūnai turi teisę dalyvauti gydytojo konsultacijoje, todėl teigti, kad sveikatos priežiūros paslaugos yra teikiamos nekokybiškai, nėra pagrindo; KD sutiko su Pareiškėjo teiginiu, jog LTI-K pareigūnai pavėluotai pateikė atsakymą į jo 2016 m. rugpjūčio 12 d. skundą, todėl įpareigojo LTI-K administraciją išsiaiškinti visas su Pareiškėjo skundo nagrinėjimu susijusias aplinkybes ir apie tai informuoti KD.

Šios nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad KD pareigūnai išsamiai išnagrinėjo 2016 m. spalio 23 d. Pareiškėjo skundą, nustatė LTI-K pareigūnų padarytus pažeidimus, ėmėsi priemonių, kad šie pažeidimai būtų ištaisyti ir ateityje nesikartotų, todėl vertintina, kad 2016 m. lapkričio 9 d. atsakymas atitinka teisės aktų reikalavimus, t. y. yra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

25. Skundo tyrimo metu taip pat nustatyta (šios pažymos 14.1–14.3 punktai), kad LAVL pareigūnai raštu Pareiškėjui atsakė iš eilės į visus jo pateiktus klausimus, t. y. paaiškinta, kad reikalavimas nusirengti kratos metu yra pagrįstas, nes toks reikalavimas yra įtvirtintas teisės aktuose (šios pažymos 19 punktas), taip pat nurodyta, kad galimybė rūkyti nebus sudaroma ir purškalas „Nicorette“ nebus išduodamas, nes tai draudžiama galiojančiais teisės aktais (šios pažymos 15.1, 17 punktai), suteikta informacija, kad jis buvo laikomas Psichiatrijos skyriuje ir iš LAVL išvyko 2016 m. spalio 14 d., ir apie tai, kokiu teisiniu pagrindu vadovaujantis jam buvo negrąžinti kratos metu iš jo paimti daiktai (šios pažymos 20 punktas).

Atkreiptinas dėmesys, kad Pareiškėjui buvo tik iš dalies atsakyta į jo prašymą dėl aprūpinimo elektriniu virduliu, arbatiniu šaukšteliu, šakute, šluota, tualetiniu popieriumi, veidrodžiu tualeto patalpoje. LAVL pareigūnai Pareiškėją informavo, kokie reikmenys jam buvo išduoti ir koks kietasis inventorius turi būti palatoje, tačiau 2016 m. lapkričio 7 d. atsakyme nenurodoma, ar bus patenkintas Pareiškėjo prašymas aprūpinti jį elektriniu virduliu, arbatiniu šaukšteliu, šakute, šluota, jei nebus, tai dėl kokių priežasčių.

Šios aplinkybės leidžia teigti, kad Pareiškėjui nebuvo išsamiai atsakyta į jo kreipimąsi, t. y. nenurodyti priimti sprendimai dėl jo pateikto prašymo bei nėra jų pagrindimo objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

Seimo kontrolierius LAVL direktoriui rekomenduoja imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai būtų tiriami atidžiai, įvertinant visas skunde nurodytas aplinkybes, o pareiškėjams pateikiami atsakymai būtų pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais), atitiktų kreipimųsi turinį.

26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 23–25 punktuose, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl LAVL ir KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai tinkamai nenagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis / nepateikiant į juos atsakymo, dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis, yra pagrįsta tiek, kiek tai susiję su LAVL pareigūnų veiksmais (neveikimu), nepateikiant atsakymo į Pareiškėjo prašymą aprūpinti jį elektriniu virduliu, arbatiniu šaukšteliu, šakute, šluota.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant galimybių susipažinti su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtais sprendimais, atmesti.

28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis, pripažinti pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius LAVL direktoriui rekomenduoja imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai būtų tiriami atidžiai, įvertinant visas skunde nurodytas aplinkybes, o pareiškėjams pateikiami atsakymai būtų pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais), atitiktų kreipimųsi turinį.

30. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierių Augustiną Normantą pavaduojantis

Seimo kontrolierius            Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-1600
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį