Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių43
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė746475

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai išbraukus jį iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo (toliau vadinama – Skundas). 

2. Skunde nurodyta:

2.1. „2017-06-08 gavau iš Savivaldybės pranešimą, kad esu išbrauktas iš sąrašo paramai socialiniam būstui gauti. Šiame sąraše buvau nuo 2012-10-24“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „Buvau išbrauktas be jokio perspėjimo, motyvuojant tuo, kad nepateikiau gyventojų turto deklaracijos už 2016 metus. Tačiau didžiąją dalį 2016 metų aš buvau bedarbis, registruotas darbo biržoje, ir net nepagalvojau, kad net esant darbo biržoje turiu taip pat deklaruoti pajamas“;

2.3. „Šiuo metu neturiu jokio turto ir pajamų, kurios būtų didesnės už įstatymu apibrėžtus pajamų ir turto dydžius, pagal kuriuos nustatoma teisė į socialinį būstą“;

2.4. „Negavau iš Savivaldybės jokio atskiro informacinio pranešimo ar priminimo, kad turiu deklaruoti pajamas [...].“

3. Pareiškėjas prašo „įpareigoti įgaliotus asmenis grąžinti į sąrašą socialiniam būstui gauti, į prieš tai buvusią eilės vietą.“

4. Iš Skundo tyrimui pateiktų dokumentų nustatyta, kad Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ 2017-06-20 raštu Pareiškėjui atsakė:

„[...] informuojame, kad iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų išbraukiami asmenys ir šeimos, netekę teisės į paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 str. 7 d. 9 p. įtvirtintas imperatyvus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, išbraukimo iš Sąrašo pagrindas – asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės l dienos) nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos. Teisės normoje įtvirtintas imperatyvus Savivaldybės administracijos elgesio modelis ir ji neturi teisės pasirinkti, ar išbraukti asmenis iš Sąrašo ar ne.

Jei asmenys ir šeimos neteko teisės į paramą būstui išsinuomoti (iki gegužės l dienos nedeklaravo turto bei kitais Įstatymo 16 str. 7 d. numatytais atvejais), Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas nenumato galimybės išbrauktus asmenis ir šeimas atstatyti į Sąrašą. Apgailestaujame, tačiau Jūsų atstatymas į Sąrašą prieštarautų galiojantiems įstatymams, todėl pateiktas prašymas nėra tenkinamas.“

Pareiškėjui išaiškinta šio atsakymo apskundimo tvarka.

TYRIMAS IR IŠVADOS

5. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybę, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (toliau vadinama – Ministerija), prašydamas pateikti paaiškinimus dėl skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

6. Savivaldybė Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta:

6.1. „[...] teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 9 straipsnyje nurodytus reikalavimus
(9 str. l d.). Vienas iš Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 9 straipsnyje nurodytų reikalavimų yra Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą ir gautas pajamas (9 str. l d. 2 p.). Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 str. l d. nustatyta, kad asmenys ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti ir atitinkantys šio įstatymo 9 ir 10 straipsniuose nustatytus reikalavimus, pateikę savivaldybės vykdomajai institucijai prašymą, įrašomi į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus pagal įstatymuose nustatyta tvarka asmens (šeimos atveju – vieno iš šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu asmuo gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, vykdomąją instituciją. Pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 str. 10 d., šio įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodyti sąrašai tvarkomi ir tikslinami savivaldybės vykdomosios institucijos nustatyta tvarka.“

6.2. „Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-31 įsakymu Nr. 40-521 buvo patvirtintas Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinio būsto skyriaus [toliau vadinama – Skyrius] ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ [toliau vadinama – Įmonė] socialinio būsto nuomos ir administravimo funkcijų tvarkos aprašas (l punktas) [toliau vadinama – Aprašas], numatantis Skyriaus ir Įmonės funkcijas nuomojant socialinį būstą ir Savivaldybės būstą. Šio aprašo 7.2 p. nustatyta, kad Įmonė koordinuoja asmenų ir šeimų, deklaravusių gyvenamąją vietą Vilniuje arba prie Savivaldybės, įrašymą į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašus (įrašo naujus asmenis ir šeimas, tikslina šeimų sudėtis bei perrašo asmenis ir šeimas iš vieno sąrašo į kitą). Sąrašai sudaromi Socialinių paslaugų informacinėje sistemoje (SPIS). Iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų išbraukiami asmenys ir šeimos, netekę teisės į paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, ir asmenys, kuriems administracijos direktoriaus įsakymu iki gruodžio 31 d. išnuomojamas socialinis būstas. Nurodytu administracijos direktoriaus 2015-12-31 įsakymu Nr. 40-521 taip pat buvo pavesta Skyriui iki 2016-01-08 perduoti Įmonei asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, bylas (3 punktas). Taigi nuo
2016-01-08 minėtos funkcijos yra perduotos Įmonei, kuri koordinuoja, tikslina, tvarko einamuosius asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus ir apskaito gyventojus (įrašo į sąrašus, tikslina šeimų sudėtis, perrašo iš vieno sąrašo į kitą bei išbraukia iš sąrašų) Socialinių paslaugų informacinėje sistemoje (SPIS).“

6.3. „Pagal Aprašo 7.3 p., asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašai administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinami iki kiekvienų metų vasario 20 d. Taigi Įmonės Socialinių paslaugų informacinėje sistemoje (SPIS) patikslinti sąrašai kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 20 dienos tvirtinami administracijos direktoriaus įsakymu.“

6.4. „Administracijos direktoriaus 2017-02-24 įsakymu Nr. 30-369 buvo patvirtinti asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašai. Pareiškėjas į šiuo įsakymu patvirtintą Bendrąjį asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (toliau vadinama – Sąrašas) buvo įrašytas nuo 2012-09-27, vadovaujantis Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-28 nutarimu Nr. 670 „Dėl metinių pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, nustatymo“. Pareiškėjo eilės numeris iki išbraukimo iš Sąrašo 2017-06-06 buvo 1067.“

6.5. „Asmuo ar šeima išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo, jei yra įstatyme numatytas išbraukimo iš sąrašo įstatyminis pagrindas (Aprašo 7.2 p.). Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 str. 7 d. 9 p. įtvirtintas imperatyvus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, išbraukimo iš sąrašo pagrindas – asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės l dienos) nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos. Teisės normoje įtvirtintas imperatyvus savivaldybės vykdomosios institucijos elgesio modelis ir ji neturi teisės pasirinkti, ar išbraukti asmenis iš sąrašo ar ne. Vadovaujantis Aprašo 7,3.5 p.,
2017-06-06 Įmonė patikrino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų bazę ir nustatė, kad Pareiškėjas pasibaigus 2016 metams iki 2017 metų gegužės l dienos nepateikė turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos. 

Pareiškėjui nustatytu terminu nepateikus deklaracijos už 2016 metus (Pareiškėjas nenurodo, ar šiuo metu yra įvykdęs pareigą deklaruoti turtą ir pajamas), Įmonė, kaip Sąrašo koordinatorius, turėjo teisinį pagrindą 2017-06-06 Pareiškėją išbraukti iš Sąrašo. Apie išbraukimą Įmonė įstatymų nustatyta tvarka, registruotu laišku, informavo Pareiškėją 2017-06-08 raštu Nr. 1.35-17/3025 „Dėl išbraukimo iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo“ (Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 str. 8 d.).

Apibendrinant, darytina išvada, kad Įmonės 2017-06-06 sprendimas išbraukti Pareiškėją iš Sąrašo yra teisėtas ir pagrįstas, dėl ko negali būti panaikintas. Atsižvelgiant į tai, atstatyti Pareiškėjo į Sąrašą buvusiu 1067 eilės numeriu nėra teisinio pagrindo, tuo labiau kad nėra pateikta duomenų, ar šiuo metu gyventojas Valstybinėje mokesčių inspekcijos yra užpildęs turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją.“

6.6. „[...] asmens ar šeimos, įrašytų į asmenų ar šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, pareiga pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės l dienos) pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją yra nustatyta tiek Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme (9 str. l d. 2 p., 16 str. 7 d. 9 p.), tiek Gyventojų turto deklaravimo įstatyme
(2 str. l d. 28 p., 7 str. 3–4 d.). Valstybėje visi įstatymai skelbiami viešai, todėl kiekvienas asmuo privalo žinoti ir vykdyti įstatymus, jis negali pasiteisinti įstatymų nežinojimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-09-21 nutartis adm. b. Nr. A146-976/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-10-18 nutartis adm. b. Nr. P-444-205-10). Kaip matyti iš faktinių skundo aplinkybių, Pareiškėjas nebuvo pakankamai aktyvus ir rūpestingas, nesidomėjo įstatymuose nustatytomis pareigomis ir jų nevykdė, dėl ko jam atsirado įstatyme nustatytos neigiamos pasekmės - Pareiškėjas buvo išbrauktas iš sąrašo.“

6.7. „[...] Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nėra įtvirtinta Savivaldybės vykdomosios institucijos pareiga informuoti teisę į socialinio būsto nuomą turinčius asmenis apie pareigą deklaruoti turtą ar iš anksto informuoti asmenį apie išbraukimą iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo. Įmonė, kaip Sąrašo koordinatorius, Pareiškėjui išsiuntė informaciją apie pareigą deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) kartu su 2016-08-01 pasiūlymu pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija
Nr. 1.35-16/3180 bei 2017-03-30 pasiūlymu pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija Nr. 1.35-17/1506, kuriuose, tarp viso kito, atkreipė dėmesį, kad asmenys ir šeimos, įrašyti į savivaldybės sudarytus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, vadovaujantis Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 28 p.,
privalo kasmet už kalendorinius metus deklaruoti turtą ir gautas pajamas, t. y. užpildyti metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formą ir jos priedus bei pateikti iki kalendorinių metų gegužės l d. Šie pasiūlymai buvo išsiųsti paskutiniu žinomu gyvenamosios vietos adresu –
Kovo 11-osios g. 34-70, Vilniuje, neregistruotais laiškais. Apie tai, kad korespondenciją reikia siųsti kitu adresu, Pareiškėjas savivaldybės vykdomosios institucijos neinformavo.“

6.8. „Pareiškėjas, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje deklaravęs turtą (įskaitant pajamas), turi teisę iš naujo teikti prašymą dėl įrašymo į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą. Tokiu būdu asmuo taip pat galės pasinaudoti kita paramos forma, t. y. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija.“

6.9. „[...] teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo
9 straipsnio reikalavimus:

1) duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčių gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių (Asmens be šeimos grynosios metinės pajamos 3 876 Eur ir turtas 9 486 Eur, dviejų ir trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos 7 752 Eur ir turtas 17 136 Eur, keturių ir daugiau asmenų šeimos kiekvienam asmeniui neturi viršyti 2 244 Eur ir turtas 7 650 Eur, t. y. penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos neturi viršyti 11 220 Eur, o turtas – 38 250 Eur);

3) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Atkreiptinas dėmesys, jog, mokant būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas, neprarandama teisė į socialinio būsto nuomą.“

6.10. Įmonė 2016-08-01 ir 2017-03-30 raštais pateikė Pareiškėjui pasiūlymus pasinaudoti būsto nuomos arba išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, kurios dydis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje 2017 metais vienam asmeniui ar šeimos nariui sudaro 78,34 Eur per mėnesį. Pareiškėjas buvo informuotas, kokius dokumentus (atitinkamai iki
2016-11-01 ir 2017-06-30) jis turi pateikti Įmonei. Pažymėtina ir tai, jog Pareiškėjas šiais raštais buvo informuotas, kad privaloma Gyventojų turto deklaravimo įstatyme numatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant pajamas), nedeklaravus turto (įskaitant pajamas) už praėjusius kalendorinius metus iki gegužės 1 d., iš sąrašų asmenys bus išbraukiami.

7. Ministerija Seimo kontrolierių informavo, pateikė paaiškinimus, iš kurių nustatyta:

„[...] Įstatymo 4 straipsnio 6 dalies 4 punkte savivaldybės vykdomajai institucijai nustatyta pareiga ne vėliau kaip likus mėnesiui iki einamųjų metų gegužės l dienos informuoti paramą būstui išsinuomoti gaunančius asmenis ir šeimas apie prievolę Lietuvos .Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas), Įstatymas nenumato pareigos apie šią prievolę informuoti asmenis ir šeimas, įrašytus į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus.

Apie priimtą sprendimą išbraukti asmenis ir šeimas iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, vadovaudamasi Įstatymo 16 straipsnio 8 dalimi, savivaldybės vykdomoji institucija per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos rastu informuoja asmenis ir šeimas pagal paskutinę žinomą asmens ar šeimos gyvenamąją vietą. Savo gyvenamąją vietą asmenys ir šeimos nurodo užpildydami „Prašymo formą įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (BP-2), patvirtintą 2015-04-10 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Apie pasikeitusią gyvenamąją vietą asmenys ir šeimos privalo per mėnesį nuo gyvenamosios vietos pasikeitimo informuoti savivaldybės vykdomąją instituciją, kaip nustatyta Įstatymo 22 straipsnio 4 punkte.

[...] šiuo metu rengiamas naujas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimo projektas (toliau vadinama – projektas), kuriame, be kita ko, numatyta tikslinti išbraukimo iš minėtų sąrašų tvarka. Projekte numatoma, kad apie sprendimą išbraukti asmenis ir šeimas iš paramos laukiančių ir gaunančių paramą sąrašų, savivaldybės vykdomoji institucija ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki išbraukimo dienos [...] raštu informuoja asmenis ir šeimas pagal paskutinę žinomą, asmens ar šeimos faktinę gyvenamąją vietą. Minėtas projektas artimiausiu metu bus teikiamas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

8. Lietuvos Respublikos teisės aktai

8.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje reglamentuojama: „Savarankiškosios savivaldybių funkcijos yra: [...] 15) savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma; [...].“

8.2. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme (toliau vadinama – Įstatymas; aktuali redakcija, galiojanti nuo 2017-01-25) reglamentuojama:

8.2.1. 2 straipsnis – „12. Socialinis būstas – į savivaldybės tarybos patvirtintą savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą įtraukto savivaldybės būsto fondo dalis. Pagal šiame įstatyme nustatytas sąlygas prie socialinio būsto nepriskiriami bendrabučiai, nakvynės namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, gydymo ar globos (rūpybos) įstaigos gyvenamosios patalpos, savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis.“

  8.2.2. 3 straipsnis – „Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama vadovaujantis šiais principais: 1) lygiateisiškumo. Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama užtikrinant asmenų ir šeimų lygybę; 2) socialinio teisingumo. Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama asmenims ir šeimoms, įvertinus jų turimą turtą, gaunamas pajamas ir kitus su asmens ir šeimos socialine padėtimi susijusius veiksnius; 3) pasirinkimo. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimas remiasi teise asmenims ir šeimoms rinktis vieną iš kelių paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti formų;  4) veiksmingumo ir efektyvumo. Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama siekiant didinti asmenų ir šeimų, pagal šį įstatymą turinčių teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, motyvaciją integruotis į darbo rinką ir racionaliai naudoti turimus išteklius.“

8.2.3. 4 straipsnis – „6. Savivaldybės vykdomoji institucija: 1) priima sprendimą išnuomoti savivaldybės būstą ir socialinį būstą; [...]; 3) nustato, ar asmenys ir šeimos turi teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, tvarko ir tikslina asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus.“

8.2.4. 9 straipsnis – „1. Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus: 1) duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą; 2) 

Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. […].“

8.2.5. 16 straipsnis – „1. Asmenys ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti ir atitinkantys šio įstatymo 9 ir 10 straipsniuose nustatytus reikalavimus, pateikę savivaldybės vykdomajai institucijai prašymą, įrašomi į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus pagal įstatymuose nustatyta tvarka asmens (šeimos atveju – vieno iš šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu asmuo gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, vykdomąją instituciją. 2. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, apskaita tvarkoma sudarant šiuos sąrašus: [...]; 5) bendrąjį. Į šį sąrašą įrašomi visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į šios dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytus sąrašus; [...].

6. Asmenys ir šeimos, gaunantys būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, neišbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašų.7. Asmenys ir šeimos iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų išbraukiami, kai: […]; 9) asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos. 8. Apie sprendimą išbraukti asmenis ir šeimas iš šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sąrašų, išskyrus šio straipsnio 7 dalies 3 punkte numatytą atvejį, savivaldybės vykdomoji institucija per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenis ir šeimas pagal paskutinę žinomą asmens ar šeimos gyvenamąją vietą.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

9.

„Viešojoje teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, plečiamas valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas yra negalimas (2009-04-09 sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-476/2009; 2009-12-23 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1505/2009).

Tyrimo išvados

10. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei į teisinį reglamentavimą,  konstatuotina:

10.1. Įstatymo paskirtis – nustatyti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimo asmenims ir šeimoms principus, finansavimo šaltinius, formas, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti gaunančių asmenų teises ir pareigas, taip pat socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomos bei būsto pardavimo sąlygas ir tvarką;

10.2. vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, savivaldybės vykdomoji institucija priima sprendimą išnuomoti savivaldybės būstą ir socialinį būstą, nustato, ar asmenys ir šeimos turi teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, tvarko ir tikslina asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus;

10.3. nagrinėjamu atveju:

10.3.1. Pareiškėjas skundžiasi, kad buvo nepagrįstai išbrauktas iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti Vilniaus mieste, sąrašo, o Savivaldybė jo iš anksto apie tai neinformavo, nepranešė, kad turi deklaruoti turtą (įskaitant ir pajamas);

10.3.2. Pareiškėjas į Sąrašą buvo įrašytas nuo 2012-09-27, jo eilės numeris iki išbraukimo iš Sąrašo 2017-06-06 buvo 1067-as;

10.3.3. vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio nuostatomis, asmenys ir šeimos iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų išbraukiami, kai asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) nepateikė 

Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos.

Įmonė, koordinuojanti asmenų ir šeimų, deklaravusių gyvenamąją vietą Vilniuje arba prie savivaldybės, įrašymą į sąrašus, pagrįstai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, išbraukė Pareiškėją iš Sąrašo, nes:

1) Pareiškėjas iki 2017-05-01 nepateikė turto (įskaitant ir pajamas) deklaracijos (Įmonė informaciją patikrino Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazėje). Atkreiptinas dėmesys, kad Pareiškėjas, iki Savivaldybei teikiant informaciją Seimo kontrolieriui (2017-08-18), nepateikė informacijos apie turto (įskaitant ir pajamas) deklaracijos užpildymą. Pažymėtina, kad Įstatymo nuostatomis įtvirtinta asmenų, turinčių teisę būti įrašytiems į Sąrašą, pareiga deklaruoti turtą (įskaitant ir pajamas) (pažymos 8.2.4, 8.2.5  punktai);

2) Pareiškėjas 2016-08-01 ir 2017-03-30 raštais buvo informuotas apie pareigą deklaruoti turtą (įskaitant ir pajamas) (pažymos 6.10 punktas), nors Įstatyme savivaldybės vykdomajai institucijai prievolė (pareiga) nėra nustatyta informuoti asmenis, įrašytus į Sąrašą, apie jų pareigą deklaruoti turtą (įskaitant ir pajamas);

10.3.4. vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio nuostatomis (pažymos 8.2.5 punktas), apie sprendimą išbraukti asmenis ir šeimas iš sąrašų savivaldybės vykdomoji institucija per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenis ir šeimas pagal paskutinę žinomą asmens ar šeimos gyvenamąją vietą. Įmonė, vadovaudamasi galiojančių teisės aktų nuostatomis, Pareiškėją 2017-06-08 raštu (registruotu laišku) jo nurodytu gyvenamosios vietos adresu pateikė informaciją apie išbraukimą iš Sąrašo. Pareiškėjui buvo išaiškinta sprendimo apskundimo tvarka.

11. Apibendrinus pateiktas išvadas, konstatuotina, kad Įmonė, išbraukdama Pareiškėją iš Sąrašo, galiojančių teisės aktų nuostatų nepažeidė, taigi Pareiškėjo skundas atmestinas.

12. Atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys į tai, kad:

12.1. jis, deklaravęs turtą (įskaitant ir pajamas), turi teisę iš naujo Savivaldybei pateikti prašymą dėl įrašymo į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą;

12.2. jis turi teisę pasinaudoti ir kita paramos forma, t. y. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija. Pažymėtina, kad, mokant būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas, neprarandama teisė į socialinio būsto nuomą.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmesti.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-898
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį