Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau vadinama ir – Tarnyba) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai atsisakius priimti (nagrinėti) Pareiškėjo skundą.

2. Pareiškėjas Skunde pateikia toliau nurodytą informaciją:  

2.1. „Tarnyba atsisakė pagal kompetenciją priimti ir nagrinėti mano [...] Tarnybai adresuotą laišką [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „Pagrindinis Tarnybos motyvas, atsisakant priimti raštą, buvo tai, kad „nėra pasirašytas elektroniniu parašu“, tačiau daugelio valstybinių įstaigų ir teismų praktikoje siuntėjo pasirašyti ir adresatui siunčiami nukopijuoti elektroniniu formatu dokumentai yra priimami.“

3. Pareiškėjas prašo „išnagrinėti šį skundą“.

4. Iš prie Skundo pateiktų dokumentų nustatyta, kad Tarnyba (lraepk@etika.gov.lt) elektroniniu paštu Pareiškėją informavo:

„Lietuvos Respublikos 2007 m. rugpjūčio 22 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės) 28 punkte nustatyta, kad asmenų prašymai raštu, atsiųsti institucijai elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą [...]. Taisyklių 42 punkte nustatyta, kad „asmenų prašymai, pateikti elektroniniais ryšiais nesilaikant Taisyklių 28 punkte nustatyto reikalavimo, per 2 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo institucijoje grąžinami asmeniui ir nurodoma tokio prašymo grąžinimo priežastis [...]. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjamas: [...]; 2) jeigu prašymas ar skundas, teikiamas raštu tiesiogiai ar atsiųstas paštu, arba prašymo ar skundo skaitmeninė kopija, atsiųsta faksu ar elektroniniu paštu, nepasirašyti ir nėra galimybės kitaip patikrinti prašymo ar skundo autentiškumo; [...]. Minėto įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymai į šiuos skundus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenų pageidavimu – siunčiami paštu skunde nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai. [...].

Vadovaujantis aukščiau pateiktu teisiniu reglamentavimu, informuojama, kad Jūsų prašymas nebus nagrinėjamas, nes nėra pasirašytas elektroniniu parašu. Prašome atsiųsti skundą registruotu paštu, atvežti arba pasirašius elektroniniu parašu atsiųsti elektroniniu paštu. [...].“

Rašte nėra nurodyta vykdytojo pavardė, vardas, telefono numeris, į kokį dokumentą (skundą, prašymą) atsakoma, nėra Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus parašo.

TYRIMAS IR IŠVADOS

5. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių (toliau vadinama – Kontrolierius), prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Pareiškėjo skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

6. Kontrolierius Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta:

6.1. „Kontrolierius savo veikloje, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos Seimo
2011-09-15 nutarimu Nr. XI-1583 „Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos įsteigimo ir Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Tarnybos nuostatų (toliau vadinama – Nuostatai) 3 punkte, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais teisės aktais, Nuostatais ir savo darbo reglamentu. Mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio l dalyje nustatyta, kad Kontrolierius yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus, pranešimus ir savo iniciatyva atliekantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, pažeidimų. Nuostatų 13 punkto l papunktyje nustatyta, kad Kontrolierius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, nagrinėja pareiškėjų skundus ir savo iniciatyva atlieka tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų (veikimo ar neveikimo), kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros, taip pat skundus dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų ir padalinių administracijos vadovų piktnaudžiavimo akademinės etikos ir procedūrų srityje.

Nuostatų 2 punkte nustatyta, kad Tarnyba [...] savo veikloje privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kuriame, be kita ko, apibrėžtos ir skundo bei prašymo sąvokos, viešojo administravimo principai, prašymų ir skundų (ne)nagrinėjimo tvarka. To, kas nėra numatyta minėtame įstatyme, detalizuojama, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio l dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose taisyklėse dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose.“

6.2. „Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kas nėra numatyta teisės aktuose, gali būti detalizuojama Tarnybos vidaus teisės aktuose. Pavyzdžiui, Tarnybos darbo reglamento (toliau vadinama – Reglamentas) IV skirsnyje nustatyta asmenų konsultavimo tvarka. Reglamento 52–59 punktai nustato vidaus tvarką, pagal kurią Tarnyboje vykdomi pavedimai ir jų kontrolė, be kita ko, ir skundo nagrinėjimo ar tyrimo atlikimo plano parengimo terminai, informacijos apie pradėtus nagrinėti skundus ir tyrimų atlikimą paskelbimo tvarka ir terminai Tarnybos internetinėje svetainėje, etc. Tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://www.etika.gov.lt/samDie-rjage/asmenu-aptarnavimas/ skelbiama informacija apie asmenų aptarnavimą, pateikiama skundo forma, nurodyta konsultavimo tvarka. Taip pat Kontrolieriaus 2014-11-11 įsakymu Nr. V-32 patvirtintos Tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo ir skundų nagrinėjimo rekomendacijos, kurios skirtos Tarnybos valstybės tarnautojams, atsakingiems už tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimą ir / ar skundų nagrinėjimą.“

6.3. „Tarnyboje priimami nagrinėjimui asmenų skundai ir atsisakoma juos priimti nagrinėti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (l7 str. 9 dalis), Viešojo administravimo įstatymu (14 str. 5 ir 6 dalys). Atsižvelgiant į tai, kad minėti teisės aktai nustato skundui keliamus reikalavimus bei atsisakymo nagrinėti pagrindus, o Kontrolieriui nėra nustatyta pareiga patvirtinti vidaus teisės aktą, nustatantį asmenų aptarnavimo tvarką, kuris iš esmės negali prieštarauti minėtiems teisėms aktams, todėl šiuo požiūriu juos atkartotų, vadovaujantis efektyvumo principu, informuojama, kad atskiros asmenų aptarnavimo tvarkos Kontrolierius nepatvirtinęs.“

6.4. „Tarnyboje nagrinėjami asmenų skundai arba atsisakomai juos nagrinėti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (17 str. l, 10, 11 ir 16 dalys), Nuostatais (l3 punkto l papunktis, 21 punktas), Prašymų nagrinėjimo taisyklėmis (3 punktas, IV skyriaus punktai, susiję su asmenų (šie punktai gali būti taikomi ir skundų nagrinėjimui) prašymų nagrinėjimu), Reglamentu (55 ir 56 punktai), Tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo ir skundų nagrinėjimo rekomendacijomis.“

6.5. „2017-06-21 Tarnyba el. paštu gavo skundą „Dėl rezidentūros studijų, dėl stojimų į rezidentūros studijas vertinimo į rezidentūros studijas“.

Pažymėtina, kad asmuo, kurio tapatybės negalima buvo nustatyti, 2017-06-21 į Tarnybą kreipėsi elektroniniu paštu. Asmens el. pašto adresas /duomenys neskelbtini/, tema „X skundas dėl [...]“. Elektroniniame laiške nenurodytas vardas, pavardė. Tarp gausybės pridedamų dokumentų prisegtas priedas „X AEPK kreipimasis“, kuris iš esmės galėtų atitikti skundo turinio ir formos reikalavimus, tačiau nėra pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Pažymėtina, kad savo el. laiške asmuo po išdėstytų aplinkybių Kontrolieriaus prašė „padėti išspręsti problemas, priimti pokalbiui, aptarti įvardintus klausimus.“

El. laiško, gauto 2017-06-21, pirminį vertinimą atliko Tarnybos valstybės tarnautojas, atsakingas už dokumentų priėmimą ir asmenų aptarnavimą. Nustačius, kad elektroninis laiškas turi prašymo turinio požymių, o tarp pridedamų dokumentų yra ir skundas, atitinkantis skundams keliamus turinio reikalavimus, vadovaudamasis Prašymų nagrinėjimo taisyklėmis ir Viešojo administravimo įstatymu, pateikė apibendrintą informaciją el. paštu asmeniui dėl prašymų ir skundų tinkamo pateikimo reikalavimų.“

6.6. „Reglamento 9 punkte nustatyta, kad kontrolieriaus veiklą užtikrina Tarnybos valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai“; 10 punkte – „Tarnybos valstybės tarnautojai savo darbą organizuoja vadovaudamiesi pareigybių aprašymais“, 34 punkte – „Visą Tarnybos gaunamą korespondenciją priima valstybės tarnautojas, atliekantis dokumentų valdymo funkcijas“.

6.7. „Tarnybos vyriausiojo specialisto pareigybės, patvirtintos Kontrolieriaus 2017-03-02 įsakymu Nr. V-8 „Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų patvirtinimo“ 5 punkte nustatyta, kad, be kita ko, „šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – dokumentų ir informacinių išteklių valdymo [...] srityse“. Minėtos pareigybės 7.6 papunktyje nustatyta, kad „registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus [...], priima iš įstaigų, institucijų, pašto kurjerių, piliečių ir kitų asmenų Kontrolieriaus tarnybai adresuotą korespondenciją, siunčiamus dokumentus išsiunčia elektroniniu arba paprastu paštu.“

6.8. „Dokumentų valdymo funkcijas atliekantis darbuotojas, aptarnaudamas asmenis ir juos konsultuodamas dėl prašymų ir skundų pateikimo, vadovaujasi Prašymų nagrinėjimo taisyklėmis (II, III, IV ir VI skyriai), Reglamentu (IV skirsnis) ir savo pareigybės aprašymu. Nustatęs siunčiamų dokumentų trūkumus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (17 str. 9 dalis), Viešojo administravimo įstatymu (14 str. 5 ir 6 dalys), Prašymų nagrinėjimo taisyklėmis, informuoja suinteresuotus asmenis apie nustatytus trūkumus. Taigi, Tarnybos valstybės tarnautojas, atsakingas už dokumentų priėmimą, atlieka ir jų pirminį vertinimą.“

6.9. „[...] siekiant identifikuoti asmenį, [...] buvo informuoti, kad Tarnybai pateiktas skundas turi būti arba pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, arba turi būti pateiktas jo originalas paštu ar atvykus į Tarnybą. [...] išsiųsta informacija el. paštu negali būti laikoma atsisakymu nagrinėti asmens skundo. Išsiųsta informacija el. paštu, susijusi su skundo tinkamo pateikimo reikalavimais, bet ne turinio klausimu, yra bendro informacinio pobūdžio siekiant užtikrinti, kad būtų galima tinkamai identifikuoti skundą pateikusį asmenį bei su juo susisiekti.“

6.10. „Pastebėtina, kad Kontrolierius, vadovaudamasis Mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 3 dalimi, kurioje nustatyta, kad, be kita ko, skunde turi būti nurodomi pareiškėjo duomenys (vardas, pavardė, etc.), implicitiškai aiškinant, anoniminių skundų nenagrinėja.“

6.11. „Tarnybai pateikus skundą, kuris atitinka Mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 9 dalyje nustatytus turinio reikalavimus ir Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 2 punkte ir 14 straipsnio 6 dalyje nustatytus skundo pateikimo reikalavimus, o būtent – pateiktas tiesiogiai ar atsiustas paštu ir pasirašytas, o jei teikiamas skundas elektroniniu paštu – pasirašytas elektroniniu parašu.“

6.12. „[...] sprendimus nagrinėti ar nenagrinėti asmenų skundus, kurie atitinka pateikimo reikalavimus ir turinio reikalavimus, vadovaudamasis Mokslo ir studijų statymo 17 straipsnio l dalimi, priima Kontrolierius, o asmenų skundus priima, įvertinęs skundo pateikimo reikalavimus, ir asmenis konsultuoja vyriausiasis specialistas, atliekantis dokumentų valdymo funkcijas.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

  7.1. Mokslo ir studijų įstatymo (MSĮ) 17 straipsnyje reglamentuojama: „1. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau – kontrolierius) yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus, pranešimus ir savo iniciatyva atliekantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, pažeidimų (toliau šiame straipsnyje – tyrimas). […]; [...]; 9. Kontrolieriui teikiamame skunde turi būti nurodyta: 1) pareiškėjo vardas, pavardė (arba juridinio asmens pavadinimas) ir gyvenamosios vietos adresas (juridinio asmens buveinė); 2) duomenys apie akademinės etikos ir (arba) procedūrų pažeidimą; 3) pareiškėjo reikalavimas. [...]. 12. Kontrolieriaus veiklą užtikrina Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba (toliau – Tarnyba). Tarnyba yra biudžetinė įstaiga. Tarnybos vadovas yra kontrolierius. Tarnybos nuostatus tvirtina Seimas. [...]. 16. Kontrolierius gali atsisakyti nagrinėti skundą (pranešimą) dėl galimo akademinės etikos pažeidimo ir, informavęs pareiškėją, perduoti šį skundą (pranešimą) atitinkamos mokslo ir studijų institucijos akademinės etikos ar kitai ginčų nagrinėjimo komisijai, prižiūrinčiai akademinės etikos laikymąsi, jeigu dėl to paties galimo akademinės etikos  pažeidimo nebuvo kreiptasi į atitinkamos mokslo ir studijų institucijos akademinės etikos ar kitą ginčų nagrinėjimo komisiją. [...].“

7.2. Viešojo administravimo įstatyme (toliau vadinama – VAĮ) reglamentuojama:

7.2.1. 2 straipsnis – „15. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. [...].“

7.2.2. 14 straipsnis – „5. Prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjamas: 1) jeigu jame nėra asmens vardo ir pavardės ar pavadinimo, adreso arba kitų duomenų ryšiui palaikyti ir nėra galimybės kitaip identifikuoti prašymą ar skundą pateikusį asmenį; 2) jeigu prašymas ar skundas, teikiamas raštu tiesiogiai ar atsiųstas paštu, arba prašymo ar skundo skaitmeninė kopija, atsiųsta faksu ar elektroniniu paštu, nepasirašyti ir nėra galimybės kitaip patikrinti prašymo ar skundo autentiškumo; 6. Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymai į šiuos skundus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenų pageidavimu – siunčiami paštu skunde nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo saugiu elektroniniu parašu. 7. Apie prašymo ar skundo nenagrinėjimą asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo viešojo administravimo subjekte dienos, išskyrus atvejus, kai prašyme ar skunde nenurodyta jokių asmens duomenų ryšiui palaikyti. [...].“

7.2.3. 41 straipsnis – „2. Šio įstatymo trečiojo skirsnio nuostatos Valstybės kontrolei, Seimo kontrolieriams, Vyriausybės atstovams apskrityse, kitiems viešojo administravimo subjektams, atliekantiems funkcijas pagal atskiruose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytą tvarką, taikomos tiek, kiek jų veiklos priimant sprendimus dėl prašymų ar skundų nenustato jų veiklą reglamentuojantys įstatymai.“

7.3. Seimo 2011-09-15 nutarimu Nr. XI-1583 patvirtintuose Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatuose (Nuostatai) reglamentuojama: „2. Kontrolieriaus tarnyba – valstybės biudžetinė įstaiga, kurios veiklos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus (toliau – kontrolierius) darbą, jam nagrinėjant skundus ir inicijuojant tyrimus dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo, prižiūrint, kad nebūtų pažeidžiamos akademinės etikos nuostatos ir procedūros. 3. Kontrolieriaus tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas), kitais teisės aktais, šiais nuostatais ir savo darbo reglamentu. 4. Kontrolieriaus tarnybos veikla grindžiama teisėtumo, teisingumo, nešališkumo, aukštųjų mokyklų ir mokslo institutų dėstytojų ir tyrėjų, taip pat kitų akademinės bendruomenės narių teisių ir jų teisėtų interesų prioriteto, veiklos laisvės, savarankiškumo ir viešumo principais. [...]. 7. Kontrolierius, spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus, įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus ir priima sprendimus. [....]. 13. Kontrolieriaus tarnybos veiklos rūšys – užtikrinti šiuose nuostatuose numatytą kontrolieriaus veiklą. Kontrolierius, vykdydamas jam pavestus uždavinius: 1) nagrinėja pareiškėjų skundus ir savo iniciatyva atlieka tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų (veikimo ar neveikimo), kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros, pirmiausia akademinio sąžiningumo, akademinės laisvės, mokslo darbų vertinimo nešališkumo, lygių teisių dalyvauti konkursuose, etiškų tarpusavio santykių principai; taip pat skundus dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų ir padalinių administracijos vadovų piktnaudžiavimo akademinės etikos ir procedūrų srityje; [...]. 19. Kontrolieriaus tarnybą sudaro: kontrolierius, valstybės tarnautojai ir kiti Kontrolieriaus tarnybos darbuotojai. Seimo valdyba nustato didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių Kontrolieriaus tarnyboje. 20. Kontrolierius: 1) organizuoja Kontrolieriaus tarnybos darbą; [...]. 21. Skundas kontrolieriui pateikiamas, nagrinėjamas ir sprendimas dėl pateikto skundo priimamas Mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka. Kontrolierius privalo raštu atsakyti pareiškėjui. [...].“

7.4. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) (2015-08-26 nutarimo
Nr. 913 redakcija, galiojanti nuo 2015-09-01) nustatyta: „28. Asmenų prašymai raštu, atsiųsti institucijai elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, į asmenų prašymus galima atsakyti nedelsiant. [...]. 42. Asmenų prašymai, pateikti elektroniniais ryšiais nesilaikant Taisyklių 28 punkte nustatyto reikalavimo, per 2 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo institucijoje grąžinami asmeniui ir nurodoma tokio prašymo grąžinimo priežastis. [...]. 50. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame, vadovaujantis Taisyklių 12, 38, 39–42 punktais, pranešime apie asmens prašymo nenagrinėjimo priežastis nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį
(-iuos) gali būti pateiktas skundas
. [...].“

7.5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117 patvirtintose Dokumentų rengimo taisyklėse (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuojama: „1. Dokumentų rengimo taisyklės nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, valstybės įgaliotų asmenų (toliau vadinama – įstaigos) oficialių dokumentų (toliau vadinama – dokumentai) įforminimo ir rengimo bendruosius reikalavimus. [...]. 38. Gauto dokumento nuorodą sudaro žodis „Į“, dokumento, į kurį atsakoma, data ir registracijos numeris, pvz.: Į 2011-07-02 Nr. 2-156. Jei gauto dokumento registracijos numerio nėra, nurodoma dokumento data ir dokumento rūšies pavadinimas, pvz.: Į 2011-08-23 prašymą. Jei gauto dokumento datos ir registracijos numerio nėra, nurodoma dokumento gavimo data, pvz.: Į 2011-09-16 gautą prašymą. [...]. 39. Gauto dokumento nuoroda atsakomuosiuose raštuose rašoma po dokumento datos ir registracijos numerio rekvizitais, nepaliekant vienos eilutės intervalo. Kituose atsakomuosiuose dokumentuose gauto dokumento nuoroda rašoma dokumento dešinėje pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu arba, jei įstaigos duomenys nurodomi apatinėje dokumento paraštėje, – dokumento dešinėje pusėje po dokumento sudarytojo pavadinimu. [...]. 51. Dokumento rengėjo nuorodoje rašomi dokumentą parengusio asmens vardas (vardo raidė) ir pavardė, kontaktinė informacija (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas). Dokumento rengėjo nuoroda išdėstoma dokumento pabaigoje, kairėje pusėje virš apatinės paraštės, pvz.: (Vardas ir pavardė), tel. (8 5) 123 4567, faks. (8 5) 123 4567, el. p. akademija@kam.lt. [...]. 56. Įstaigos rengiamų dokumentų (3, 4 priedai), išskyrus teisės aktus, rekvizitai yra šie: dokumento sudarytojo pavadinimas, dokumento pavadinimas, dokumento data, dokumento registracijos numeris, dokumento sudarymo vieta, dokumento tekstas, parašas. 57. Siunčiamų dokumentų (5, 6, 7, 8 priedai) rekvizitai yra šie: herbas arba prekių ženklas, dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys, adresatas, dokumento pavadinimas (raštuose – antraštė), dokumento data, registracijos numeris, gauto dokumento nuoroda (atsakomuosiuose dokumentuose), dokumento tekstas, parašas, dokumento rengėjo nuoroda. [...].“

7.6. Kontrolieriaus 2015-01-15 įsakymu Nr. V-5 patvirtintame Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos darbo reglamente (toliau vadinama – Reglamentas) nustatyta:

„4. Tarnybai vadovauja tarnybos vadovas (toliau – Kontrolierius), kuris koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos veiklą, atsako už Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų, pavedimų vykdymą bei darbo organizavimą. [...]. 34. Visą Tarnybos gaunamąją korespondenciją priima valstybės tarnautojas, atliekantis dokumentų valdymo funkcijas. Gauti dokumentai, nepriklausomai nuo jų pateikimo formos, teisės aktų nustatyta tvarka registruojami gautų dokumentų registre, [...]. Kol gautas dokumentas neužregistruotas, jokie kiti veiksmai negali būti atliekami. 35. Užregistravus dokumentą, jo pirmajame lape dedamas registracijos spaudas. Registracijos spaude įrašoma dokumento gavimo data ir registracijos numeris. [...]. 43. Elektroniniu paštu gauti dokumentai registruojami ir valdymas Tarnyboje organizuojamas bendrąja tvarka. 44. Telekomunikacijų galiniais įrenginiais (pvz. faksu, elektroniniu paštu)  gauti dokumentai atspausdinami ir registruojami bendrąją tvarka. [...]. 45. Užregistruoti dokumentai perduodami Kontrolieriui, kuris, susipažinęs su dokumentu, laisvame plote tarp dokumento sudarytojo pavadinimo ir dokumento teksto užrašo rezoliuciją. [...]. 49. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atliekantis dokumentų valdymo funkcijas, dokumentus su Kontrolieriaus rezoliucijomis perduoda vykdytojui. [...]. 60. Tarnyboje parengtus dokumentus pasirašo Kontrolierius. [...]. 72. Tarnyboje parengti dokumentai registruojami tik tada, kai jie yra pasirašyti. [...]. 76. Siunčiamame dokumente turi būti nurodytas jį rengusio valstybės tarnautojo ar kito darbuotojo vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Jeigu siunčiamas rašytinis atsakymas, turi būti nurodyti dokumento, į kurį atsakoma, datos ir registracijos numerio nuoroda. [...].“

7.7. Tarnybos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas patvirtintas 2017-03-02 Kontrolieriaus įsakymu Nr. V-8. Šiame pareigybės aprašyme apibrėžtos funkcijos (toliau vadinama – Pareigybės aprašymas):

„7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 7.1. Kontrolieriaus pavedimu atlieka tyrimus (situacijos analizes), teikia išvadas ir pasiūlymus akademinės etikos ir procedūrų laikymosi bei pažeidimų srityje, siekiant kaupti ir apibendrinti duomenis, naudojamus rekomendacijų, teisės aktų projektų rengime bei sprendimų priėmimo procese; 7.2. teikia apibendrintą informaciją Kontrolieriui, kaip mokslo ir studijų institucijos laikosi akademinės etikos kodeksų; 7.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Kontrolieriaus tarnybos veiklos dokumentų valdymą: rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą; 7.4. organizuoja Kontrolieriaus tarnybos darbuotojų susipažinimą su vidaus valdymo dokumentais; 7.5. administruoja kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą; 7.6. registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje, tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus priima iš įstaigų, institucijų, pašto kurjerių, piliečių ir kitų asmenų Kontrolieriaus tarnybai adresuotą korespondenciją, siunčiamus dokumentus išsiunčia elektroniniu arba paprastu paštu;7.7. konsultuoja Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį (toliau - darbuotojai) dokumentų įforminimo klausimais; 7.8. prižiūri dokumentų srautų valdymą, atlieka dokumentų užduočių vykdymo terminų kontrole; 7.9. Kontrolieriaus pavedimu, parengtų ir gautų dokumentų pagrindu, kuria informacines rinkmenas ir teikia statistinius duomenis bei siūlymus rengiant planavimo dokumentus, veiklos ataskaitas, įvairius pranešimus konferencijoms, posėdžiams bei informaciniams pranešimams; 7.10. rengia Kontrolieriaus tarnybos dokumentų registrų sąrašus, dokumentacijos planus, kuriuos derina su valstybės archyvu; 7.11. kaupia dokumentus, juos sistemina, atsako už dokumentų bylų sudarymą, kurias tvarko ir saugo Kontrolieriaus tarnybos archyve, iki jų perdavimo valstybės archyvui; 7.12. pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja prekių ir paslaugų pirkimuose, susijusiuose su Kontrolieriaus tarnybos kanceliarijos darbo užtikrinimu, rengia viešųjų pirkimų planus, pildo supaprastintų pirkimų žurnalą; 7.13. rūpinasi materialinių vertybių išdavimu, darbo priemonėmis ir darbo vieta; 7.14. atsako už sutarčių, susijusių su Kontrolieriaus tarnybos ūkio reikalais, vykdymą; 7.15. pagal kompetenciją konsultuoja Kontrolieriaus tarnybos darbuotojus dėl bibliotekose ir archyvuose naudojamų informacinių technologijų techninių ir funkcinių galimybių, padėsiančių užtikrinti efektyvų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų tyrimą. 7.16. vykdo kitus Kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Kontrolieriaus tarnybos strateginiai tikslai.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

8. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarime, priimtame byloje   Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03, konstatavo:

„Konstitucinis Teismas 2004 m. liepos 1 d. nutarime ir 2004 m. lapkričio 5 d. išvadoje konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, kad piliečiai turi teisę [...] apskųsti jų sprendimus, garantavus piliečiams galimybę ginti savo teises teisme, peticijos teisę, taip pat teisės aktuose reglamentavus piliečių prašymų ir skundų nagrinėjimo procedūrą ir kt. [...].

Priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje įtvirtinto, atkartojamo ir Viešojo administravimo įstatyme, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“ (2013-03-05 nutartis, priimta administracinėje byloje                            Nr. A556-439/2013).

Konstitucinė nuostata, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, konstitucinis atviros visuomenės imperatyvas, konstitucinė valstybės tarnybos samprata suponuoja tai, kad valstybės tarnyba turi būti atvira, prieinama žmonėms, kurių reikalus ji tvarko. Minėta, kad valstybės, kaip visos visuomenės organizacijos, paskirtis, taigi ir valstybės tarnybos paskirtis, – užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą. [...]. Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. Konstitucinis Teismas 2000-06-30 nutarime konstatavo, kad valstybės institucijos, pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teises ir laisves; ypač svarbu, kad, vykdydami jiems patikėtas funkcijas, jie patys nepažeistų žmogaus teisių ir laisvių [...].“

9. Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eI-7418-629/2015 konstatavo: „Teismas, vertindamas Kontrolieriaus 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. SP-18 teisėtumą ir pagrįstumą, pažymi, kad nei Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatuose, nei Mokslo ir studijų įstatyme ar kituose teisės aktuose nėra reglamentuota Kontrolieriui pateiktų skundų nagrinėjimo tvarka, todėl, atsižvelgiant į tai, kad Tarnyba yra viešojo administravimo subjektas, Tarnybos ir Kontrolieriaus veiklai taikytinas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (toliau – ir VAĮ), kurio 8 str. 1 d. įtvirtinta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. [...] nors Kontrolieriaus sprendimų priėmimo procedūra nėra išsamiai reglamentuota, teismo vertinimu, tai nereiškia, kad Kontrolierius savo veikloje gali nesivadovauti gero viešo administravimo principu. Pažymėtina, kad atsakingo valdymo (gero viešojo administravimo) principas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo yra pripažintas koordinuojančio ir determinuojančio konstitucinio teisinės valstybės principo dalimi, viena iš Konstitucijos saugomų ir ginamų vertybių (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). Valdžios institucijos, siekdamos įgyvendinti gero viešojo administravimo principą, užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių
bei privataus asmens, kaip silpnesnės santykio su viešąja administracija šalies, apsaugą, privalo
bet kurioje situacijoje vadovautis fundamentaliais protingumo, teisingumo, sąžiningumo principais, sprendimų priėmimo metu atsižvelgti į susiklosčiusių faktinių aplinkybių visumą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A552-385/2014). [...].“

Tyrimo išvados

10. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei į teisinį reglamentavimą,  konstatuotina:

10.1. MSĮ 17 straipsnio 12 dalyje nustatyta, kad Kontrolieriaus veiklą užtikrina Tarnyba.

Nuostatuose apibrėžta Tarnybos uždaviniai, funkcijos, teisės, pareigos, struktūra ir darbo organizavimas. Pagal Nuostatų 2 punktą, Tarnybos veiklos tikslas – užtikrinti Kontrolieriaus darbą, jam nagrinėjant skundus ir inicijuojant tyrimus dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo, prižiūrint, kad nebūtų pažeidžiamos akademinės etikos nuostatos ir procedūros. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, MSĮ, kitais teisės aktais, šiais nuostatais ir savo darbo reglamentu (Nuostatų 3 punktas). Tarnyba yra viešojo administravimo subjektas, Tarnybos ir Kontrolieriaus veiklai taikytinas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (pažymos 9 punktas);

10.2. nagrinėjamu atveju:

10.2.1. Pareiškėjas skundžiasi, kad Tarnyba nepagrįstai atsisakė priimti ir nagrinėti jo skundą, nes jis nepasirašytas elektroniniu parašu;

10.2.2. atkreiptinas dėmesys į tai, kad VAĮ nustatyta skundų pateikimo viešojo administravimo institucijoms tvarka. Pareiškėjo kreipimasis į Tarnybą atitinka VAĮ 2 straipsnyje (pažymos 7.2.1 punktas) apibrėžtą skundo sąvoką. Vadovaujantis VAĮ 14 straipsnio nuostatomis (pažymos 7.2.2 punktas), skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Pareiškėjas Tarnybai elektroniniu paštu pateikė skundą be elektroninio parašo. Taigi, Tarnyba, atsisakydama nagrinėti Pareiškėjo skundą, kadangi jis nėra pasirašytas elektroniniu parašu, galiojančių teisės aktų nepažeidė. Tarnyba paaiškino Pareiškėjui, kad jis gali pateikti iš naujo tinkamai pasirašytą skundą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad VAĮ nuostatomis įtvirtinta ne tik asmenų teisė pateikti skundą, prašymą viešojo administravimo institucijoms dėl galimai pažeistų teisių, bet ir pareiga pateikti tinkamai, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais, surašytą bei pasirašytą skundą, prašymą;

10.2.3. Tarnyba Pareiškėjui (elektroniniu paštu) išaiškino teisės aktų nuostatas, kuriomis vadovaujantis atsisakoma nagrinėti jo skundą, taip pat MSĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriose apibrėžta Kontrolieriaus kompetencija, tačiau Pareiškėjui pateiktas elektroninis laiškas nelaikytinas tinkamos formos atsakymu, nes:

1) parengtas pažeidžiant Taisyklių (pažymos 7.5 punktas), Reglamento (pažymos 7.7 punktas) nuostatas: Tarnybos parengtame dokumente nėra rekvizitų, kurie turi būti siunčiamuose dokumentuose (dokumento sudarytojo pavadinimo, Tarnybos duomenų, dokumento antraštės, dokumento datos, registracijos numerio, gauto dokumento nuorodos, nes tai yra atsakymas Pareiškėjui, dokumento rengėjo vardo, pavardės, telefono numerio);

2) nepasirašytas Kontrolieriaus, todėl nėra aišku, ar tai yra Kontrolieriaus oficiali pozicija (sprendimas) ir ar toks elektroninis laiškas pareiškėjui laikytinas oficialiu Tarnybos dokumentu, taigi pažeistos MSĮ, Nuostatų, Reglamento, Taisyklių nuostatos:

– pagal MSĮ 17 straipsnio nuostatas (pažymos 7.1 punktas), tik Kontrolierius gali atsisakyti nagrinėti skundą dėl galimo akademinės etikos pažeidimo. Pažymėtina ir tai, kad pateiktame Pareigybės aprašyme (pažymos 7.7 punktas) Tarnybos vyriausiajam specialistui nėra priskirta funkcija Kontrolieriaus vardu priimti sprendimus dėl pateiktų skundų nagrinėjimo (nenagrinėjimo) bei raštu teikti pareiškėjams atsakymus. Pagal Pareigybės aprašymą, vyriausiasis specialistas atlieka tik tyrimus, situacijos analizes, teikia išvadas ir pasiūlymus akademinės etikos ir procedūrų laikymosi bei pažeidimų srityje, organizuoja dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą, bet nepriima sprendimų Kontrolieriaus vardu. Vadovaujantis MSĮ, Nuostatais sprendimus visais teisės aktais priskirtais klausimais priima pats Kontrolierius (Nuostatų 7 punktas; pažymos 7.3 punktas);

– pagal Nuostatų 21 punktą (pažymos 7.3 punktas), skundas Kontrolieriui pateikiamas, nagrinėjamas ir sprendimas dėl pateikto skundo priimamas MSĮ nustatyta tvarka, Kontrolierius pareiškėjui atsako raštu,

– pagal Reglamento (pažymos 7.7 punktas) nuostatas, visi gauti Tarnyboje dokumentai, nepriklausomai nuo pateikimo formos, registruojami gautų dokumentų registre, užregistruoti dokumentai perduodami Kontrolieriui, kuris užrašo rezoliuciją vykdytojui, Tarnyboje parengtus dokumentus pasirašo Kontrolierius, elektroniniu paštu gauti dokumentai registruojami ir jų valdymas Tarnyboje organizuojamas bendrąja tvarka;

– pagal Taisyklių nuostatas (pažymos 7.5 punktas), po tekstu turi būti parašas;

10.2.4. atkreiptinas dėmesys į tai, kad Tarnyba, atsisakydama nagrinėti Pareiškėjo skundą (Tarnyba jį įvardija prašymu), vadovaujasi Prašymų nagrinėjimo taisyklių 28 ir 42 punktais (pažymos 4 punktas). Prašymų nagrinėjimo taisyklių 50 punkte nustatyta, kad „atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame, vadovaujantis Taisyklių 12, 38, 39–42 punktais, pranešime apie asmens prašymo nenagrinėjimo priežastis nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.“ Pažymėtina, kad Tarnyba elektroniniame laiške nenurodė atsakymo apskundimo tvarkos;

10.2.5. atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Pareigybės aprašymą (pažymos 7.7 punktas), vyriausiasis specialistas organizuoja dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą, registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje, tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus priima iš įstaigų, institucijų, pašto kurjerių, piliečių ir kitų asmenų Kontrolieriaus tarnybai adresuotą korespondenciją, siunčiamus dokumentus išsiunčia elektroniniu arba paprastu paštu, konsultuoja Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojus bei darbuotojus dokumentų įforminimo klausimais, taigi šias pareigas užimantis Tarnybos darbuotojas turi būti ne tik susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą ir tvarkymą, bet ir labai gerai juos išmanyti;

10.2.6. atkreiptinas dėmesys į tai, kad nei MSĮ, nei Tarnybos nuostatuose, nei Reglamente nėra aiškiai reglamentuota Kontrolieriui pateiktų skundų nagrinėjimo (nenagrinėjimo) tvarka, Kontrolieriaus sprendimų priėmimo procedūra (tai yra pažymėjęs ir teismas savo sprendime; pažymos 9 punktas). Seimo kontrolieriaus nuomone, asmenims, teikiantiems Kontrolieriui skundus,  kelia abejonių Tarnyboje gaunamų skundų nagrinėjimo tvarka (jiems sunku suprasti, kuo vadovaujantis – ar MSĮ, ar VAĮ nuostatomis – tai atliekama) bei priimtų sprendimų (ir dėl skundų nenagrinėjimo), pateiktų atsakymų pagrįstumas bei teisėtumas, jų teisės skųsti sprendimus, kaip, pavyzdžiui, atsisakymą nagrinėti skundą (Seimo kontrolierių įstaigoje gautas ne vienas skundas panašiais klausimais). 

Vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtintu teisėkūros aiškumo principu, teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas. Pažymėtina, kad teisėkūros principai išreiškia tam tikrus imperatyvius reikalavimus, keliamus teisėkūroje dalyvaujantiems subjektams, siekiant sukurti vientisą, nuoseklią, darnią ir veiksmingą teisės sistemą. Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolieriaus nuomone, tikslinga spręsti klausimą dėl teisės aktų (MSĮ, Reglamento), reglamentuojančių Tarnybos veiklą, tobulinimo.

11. Tarnyba – valstybės biudžetinė įstaiga, kurios veiklos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus darbą, jam nagrinėjant skundus ir inicijuojant tyrimus dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo, prižiūrint, kad nebūtų pažeidžiamos akademinės etikos nuostatos ir procedūros. Tarnybos veikla grindžiama teisėtumo, teisingumo, nešališkumo ir kt. principais. Kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų inter alia  konstitucinių teisės principų. Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Ši nuostata pagal Konstitucinio Teismo jurisprudenciją reiškia, kad turi būti laikomasi gero viešojo administravimo, atsakingo valdymo principų.

Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra pabrėžęs Konstitucijoje  įtvirtintą atsakingo valdymo (gero viešojo administravimo) principą (pažymos 8 punktas): „valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, kad piliečiai turi teisę  apskųsti jų sprendimus, garantavus piliečiams galimybę ginti savo teises teisme, peticijos teisę, taip pat teisės aktuose reglamentavus piliečių prašymų ir skundų nagrinėjimo procedūrą ir kt.“

Viešojo administravimo subjektų veiksmai turi būti aiškūs, nedviprasmiški. „Viešojoje teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, plečiamas valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas yra negalimas (2009-04-09 sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-476/2009; 2009-12-23 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1505/2009).

Teismai ne kartą sprendimuose yra konstatavę, kad „valdžios institucijos, siekdamos įgyvendinti gero viešojo administravimo principą, užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių bei privataus asmens, kaip silpnesnės santykio su viešąja administracija šalies, apsaugą, privalo bet kurioje situacijoje vadovautis fundamentaliais protingumo, teisingumo, sąžiningumo principais, sprendimų priėmimo metu atsižvelgti į susiklosčiusių faktinių aplinkybių visumą“ (pažymos 9 punktas).

12. Tarnyba informavo, kad Pareiškėjas 2017-06-28 paštu pateikė Tarnybai pasirašytą skundą, tačiau skundas nebuvo nagrinėjamas, nes skundė procedūras, kurios nėra įtvirtintos akademinės etikos kodekse. Pareiškėjas apie tai informuotas 2017-06-29 raštu.

13. Apibendrinus pateiktas išvadas bei atsižvelgus į tai, kad tinkamai pasirašytas Pareiškėjo skundas buvo priimtas Tarnyboje, taigi skundžiamos aplinkybės išnyko. Vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis, skundo tyrimo metu išnykus skundžiamoms aplinkybėms, skundo tyrimas nutraukiamas.

Pagal Nuostatų 20 punktą (pažymos 7.3 punktas), Kontrolierius organizuoja Tarnybos darbą, taigi teiktina rekomendacija Kontrolieriui dėl Tarnybos darbo organizavimo, veiklos tobulinimo.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius  nusprendžia X skundo dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui rekomenduoja:

15.1. atkreipti dėmesį į pažymos išvadų 10.2.3–10.2.6 punktus bei, vadovaujantis teisėkūros principais, spręsti klausimą dėl Mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio, Nuostatų, Reglamento tobulinimo;

15.2. atkreipti dėmesį į pažymos išvadų 10.2.3–10.2.6 punktus, imtis priemonių, kad Tarnyboje dokumentai būtų rengiami ir asmenims atsakymai teikiami vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierių Augustiną Normantą pavaduojantis

Seimo kontrolierius                   Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-893
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį