Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių37
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749777

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X skundą dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau vadinama – ŠMM) pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jo prašymus, susijusius su valstybinės pensijos skyrimu bei apdovanojimais už nuopelnus švietimui.

2. Skunde Pareiškėjas nurodo, kad jis „nuo 2015 m. prarado ŠMM garbės ženklo apdovanojimą, o ŠMM atsakingi pareigūnai vilkino komisijai pateikti dokumentus dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo, „(nuo 2015 m. liepos mėn.) prarandu aukščiausią ŠMM apdovanojimą – garbės ženklą už gyvenimo nuopelnus Lietuvos švietimui, nors yra pateiktos reikiamos rekomendacijos pagal Personalo skyriaus vedėjos nurodymus (O. Kacevičienės)“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Vedėja)  (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

„Ji pasakė galima pristatyti laisva forma, ką ir parašė /duomenys neskelbtini/ gimnazijos [toliau citatose ir tekste vadinama – Gimnazija] direktorė [...]. tačiau, negaunant apdovanojimo, Vedėja 2015 m. spalyje melagingai pareiškia: pirma – negautos rekomendacijos (turėjo savo pašte nuo 2015-07-10), antra – komisija svarstė, bet nepritarė (nebuvo svarsčiusi, vėliau parašė raštą – klastotę atgaline data), trečia – ne tokia forma pristatytas (pati prieštarauja sau, o antra – Vedėja reikiamą formą turėjo išreikalauti iš institucijų, pristačiusių apdovanojimui). [...] Į apdovanojimo klastas įtraukiamas ŠMM kancleris T. Daukantas, kuris [...] atgaline data teigia, kad buvęs svarstymas 2015 m. liepos mėn., netgi nuspręsta mane apdovanoti ŠMM padėkos raštu [...], nors aš tokiai paskatai pretenduoti nebeturiu teisės – ketvirtas tapatus apdovanojimas neteikiamas [...].“ „Abejais atvejais Vedėja naudojo seną, seniai žinomą korupcinę formą – pareigų nevykdymą vilkinant. Dokumentų dėl Antrojo laipsnio valstybinės pensijos gavimo nepateikė komisijos svarstymui net 14 mėnesių, o dėl Garbės ženklo apdovanojimo 7 mėnesius – vis nesusirenka komisija – nuo 2015 m. liepos iki 2016 m. vasario mėn.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

3. Seimo kontrolierius, susipažinęs su skundu, konstatavo, kad Pareiškėjo skundas iš esmės susijęs su ginču dėl teisės viešojo administravimo srityje (antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimu), faktinių aplinkybių nustatymu (dėl nuopelnų Lietuvos švietimo sistemai) bei galimais jo prašymų nagrinėjimo ŠMM tvarkos pažeidimais, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymu 2017-07-13 raštu Nr. 4D-2017/1-920/3D-2073 informavo Pareiškėją, kad Seimo kontrolierius nenagrinės skundo dalies valstybinės pensijos skyrimo, nuopelnų Lietuvos švietimo sistemai vertinimo, galimo dokumentų klastojimo ir panašiais klausimais, tačiau nagrinės skundo dalį, susijusią su galimais Pareiškėjo 2016–2017 metų prašymų nagrinėjimo ŠMM tvarkos pažeidimais.

4. Iš kartu su skundu pateiktų dokumentų nustatyta:

4.1. Pareiškėjas 2016-02-01 pateikė ŠMM prašymą (skundą) (toliau vadinama – Skundas-1), kuriame nurodyta:

4.1.1. „2015-11-20 prašymu Nr. R-10388 [toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymas-1] kreipiausi [...] dėl daugiau kaip pusės metų nesvarstomo mano pristatymo aukštai ŠMM paskatai. Atsakymo negavau.“

4.1.2. „Pokalbiai su Vedėja yra be rezultatų, [...] primena, kad nuopelnai atitinka rekomenduojamai paskatai. Paskutinį kartą Vedėja prižadėjo, kad 2016 metų sausio mėnesį komisijoje svarstymas bus. Tačiau svarstymo kaip nėra, taip nėra. [...]. Prašau Jūsų [švietimo ir mokslo ministro] priėmimo Jums patogiu laiku.“

4.2. ŠMM 2016-03-03 raštu Nr. SR-904 (toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas-1) pateikė tokio turinio atsakymą Pareiškėjui į jo Prašymą-1 ir Skundą-1 (Vedėjos veiksmų (neveikimo) įvertinimo bei atsakymo dėl priėmimo pas ministrą nėra):

4.2.1. „ŠMM 2015-07-10 gavo Vilniaus miesto savivaldybės [...] raštą „Dėl apdovanojimo Lietuvos švietimo žymūno ženklu“, kuriame buvo prašoma už nuopelnus Lietuvos švietimui apdovanoti Lietuvos Respublikos žymūno ženklu Gimnazijos /duomenys neskelbtini/ Pareiškėją. Prie minėto rašto buvo pridėta Gimnazijos rekomendacija.“

„Atkreipiame dėmesį, kad ŠMM minėto apdovanojimo nėra įsteigusi. Atsižvelgiant
į Vilniaus miesto savivaldybės [...] raštą, švietimo ir mokslo ministro 2015-07-24 įsakymu
Nr. 24.2-09-P2-180 „Dėl X apdovanojimo padėkos raštu“ esate apdovanotas padėkos raštu. Apie tai informavome telefonu.“

4.2.2. „2015-11-20 ŠMM gavo Jūsų Prašymą-1 dėl apdovanojimo Garbės ženklu arba Atminimo medaliu. Atsižvelgdama į Apdovanojimo ŠMM garbės ženklu nuostatus, švietimo ir mokslo ministro sudaryta Apdovanojimo ŠMM garbės ženklu komisija [toliau citatose ir tekste vadinama – Komisija] apsvarstė jūsų kandidatūrą ir nutarė neteikti švietimo ir mokslo ministrei jūsų kandidatūros. Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį, kad ŠMM nėra įsteigusi apdovanojimo Atminimo medaliu.“

4.2.3. „Atsižvelgdami į jūsų praeityje nuveiktą pedagoginę veiklą, Vilniaus miesto savivaldybės [...] raštą ir Gimnazijos rekomendaciją, primename, kad esate apdovanotas švietimo ir mokslo ministro padėkos raštu. Maloniai kviečiame atvykti į ŠMM atsiimti padėkos rašto.“

4.3. Pareiškėjas 2016-03-15 pateikė ŠMM prašymą (toliau vadinama – Skundas-2), kuriame nurodyta:

4.3.1. „Į Jus kreipiausi registruotais raštais du kartus – 2015-11-20 Nr. R-10388
[Prašymas-1] ir 2016-02-01 Nr. R-897 [Skundas-1]. Atsakymų nustatytais terminais negavau. Tik po to, kai Vedėja ir T. Daukantas sužinojo, kad turiu [...] [ministro] audienciją, suskubo parašyti man klastotėmis pasižymintį atsakymą už prašymus kartu.“

4.3.2. „Deja, mano pristatymai paskatai ŠMM nesvarstomi dėl akivaizdžiai šališko tarnybinių pareigų neatlikimo. Vilkinimu bandoma mano kantrybė [...]. Vedėja, neneigdama svarstymo reikmės, nevykdo tarnybinių pareigų – techniškai  (fiziškai) neperduoda dokumentų Komisijai ir viena nusprendžia – išeliminuoja mane iš rekomenduojamo apdovanojimo, kurį turėtų spręsti Komisija.“

4.3.3.  „[...] Atsakyme-1 yra daug melo ir yra Ministrės įsakymo klastotė su atgaline data.“ 

4.3.4. „Prašymai: 1. [...] Ministre, tiesiogiai spręsti klausimą dėl mano apdovanojimo [...]. 2. Gal galėtumėte surasti galimybę kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją [...] Antrojo laipsnio valstybinės pensijos kompensavimo už nuopelnus išimties būdu [...].“

4.4. ŠMM 2016-04-07 raštu Nr. SR-1467, atsakydama į Skundą-2 (toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas-2) (nėra ŠMM pareigūnų veiklos (neveikimo) dėl visų Skunde-2 nurodytų aplinkybių vertinimo, nėra atsakymų, paaiškinimų kai kuriais Skundo-2 klausimais):

4.4.1. kartotinai pateikė informaciją, nurodytą Atsakyme-1;

4.4.2. „[...]. Atkreipiame dėmesį, kad ŠMM nėra reglamentavusi asmens paskatinimo padėkos raštu skaičiaus. Kelių padėkos raštų gavimas neužkerta kelio gauti aukštesnį apdovanojimą“;

4.4.3. „Apdovanojimo ŠMM garbės ženklu nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007-02-27 įsakymu Nr. ISAK-287 [...] (toliau – Nuostatai), numatyta, kad teikti siūlymą apdovanoti asmenį garbės ženklu gali švietimo įstaigos, suderinusios su steigėju, mokslo ir studijų institucijos, ŠMM, ekspertinės institucijos ir kitos institucijos bei organizacijos. Siūlymą teikiantys asmenys atsako už apdovanoti teikiamų asmenų duomenų tikrumą ir užpildo teikimą, kurio forma pateikiama nuostatų 1 priede. Teikimai ne vėliau kaip prieš mėnesį iki apdovanojimo dienos pristatomi ŠMM Personalo skyriui (nuostatų 6, 7, 8 punktai). Pažymime, kad ŠMM negavo minėtus reikalavimus atitinkančio teikimo Jus apdovanoti ŠMM garbės ženklu. Vilniaus miesto savivaldybės [...] 2015-07-10 raštu [...] neprašoma Jus apdovanoti ŠMM garbės ženklu. Be to, minėtas raštas neatitinka nuostatų nustatytų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, gavus Vilniaus miesto savivaldybės [...] 2015-07-10 raštą [...] Jūsų kandidatūra nebuvo svarstoma apdovanojimui ŠMM garbės ženklu. Tačiau gavus Jūsų Prašymą-1, kuriame įvardinate prielaidą, kad savivaldybė pateikdama dokumentus galimai nežinojo apie aukščiausią ŠMM apdovanojimą, Komisija 2016-01-14 posėdyje (posėdžio protokolas pridedamas) išanalizavo Jūsų pateiktus dokumentus ir nutarė neteikti švietimo ir mokslo ministrei Jūsų kandidatūros apdovanoti ŠMM garbės ženklu“;

4.4.4. „Atkreipiame dėmesį, kad rašte Jūsų minimas atminimo medalis nėra įteisintas ŠMM apdovanojimas, tai vardinis proginis suvenyras“;

4.4.5. „Atsakydami į Jūsų klausimus dėl valstybinės pensijos skyrimo, informuojame, kad ŠMM, įvertinusi Jūsų nuopelnus /duomenys neskelbtini/ ugdymo srityje, 2008-04-07 teikė Jūsų dokumentus Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo. [...] komisija nutarė nesvarstyti kandidatūrų ir grąžinti institucijoms jų pateiktus dokumentus (posėdžio protokolas ir raštas dėl dokumentų grąžinimo pridedami). Atkreipiame dėmesį, kad Vedėja nebuvo Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo komisijos [...] narė, taigi ji niekaip negalėjo įtakoti komisijos sprendimo. [...]. Nuo
2011-01-01 Lietuvos Respublikos valstybinė pensija už nuopelnus Lietuvai kuriant bei plėtojant jos valstybingumą, ūkį, kultūrą, mokslą, meną ir sportą [...] nebėra skiriama.“

4.5. Pareiškėjas 2017-03-20 pateikė ŠMM prašymą (toliau vadinama – Skundas-3), kuriame kartotinai skundžiamasi Vedėjos veiksmais (neveikimu) (Pareiškėjas nurodo, kad Skundas-3 „Išsiųstas per kurjerį ministrei ir el. paštu viceministrui G. Kazakevičiui. Atsakymo nebuvo“):

4.5.1. „Įrodymai – [...] Ministro D. Jankausko pasirašytas raštas 2011-01-11 [...] „Dėl dokumentų grąžinimo“ pasirašytas tik dėl Vedėjos melo – „Pareiškėjas atsisako pensijos“,  „Įrodymai – neatsakymas į mano registruotus du prašymus, rašytus Ministrei iki užsirašymo audiencijai, ir p. T. Daukanto pasirašyto su suklastotomis datomis (netgi ranka taisytomis), staiga pasipylę raštai atsakymai, kurie atsirado tik po to, kai sužinojo, kad užsirašiau Ministrės priėmimui. [...]. Įrodymai – tikrinti kompiuterių kietųjų diskų duomenis, kurie patvirtins raštų sukūrimo ir esamas raštuose klastojimo datas. [...]. Vedėja ir T. Daukantas jau nebesustabdomi. Abejoju, ar ŠMM gali savyje atlikti objektyvų tarnybinį patikrinimą. Jų įtaka per daug didelė“; 

4.5.2. „Prašau ŠMM kabinetuose įrengti audio video įrašymo technines galimybes interesantų priėmimo metu su interesanto teise gauti įrašus. Tai galėtų būti įrodymai, ir ne tik pokalbių [...].“

4.6. Pareiškėjas 2017-04-20 pateikė ŠMM skundą „Dėl negauto atsakymo į mano prašymą, įteiktą 2017-03-20“ (toliau vadinama – Skundas-4) (Pareiškėjas nurodo, kad Skundas-4 „Išsiųstas registruotai 2017-04-20 (per kurjerį). Neatsakyta“; Siuntų, perduotų Pasiuntinių pašto departamento regionui (paštui), 2017-04-20 registras Nr. 1876-33-104; kvito Nr. 063896), kuriame nurodyta:

4.6.1. „2017-03-20 turėjau Jūsų audienciją Vyriausybės rūmuose. Priėmė patarėjas [...]. Priėmime man buvo pasakyta, kad prašymo (ir dokumentų segtuvo) įteikimas prilyginamas registracijai ir gausiu raštišką atsakymą. Tačiau atsakymo negavau iki šios dienos“;

4.6.2. „Gerb. ponia Ministre, labai prašau Jūsų asmeniškai spręsti prašyme išdėstytus klausimus. Antra, norėčiau Jūsų priėmimo ŠMM, kurio metu pateikčiau Jums daug neįtikėtinų korupcinių faktų ne tik švietimo sistemoje, bet ir betarpiškai esamus ŠMM“ (duomenys apie ŠMM atsakymus į Skundą-3 ir Skundą-4 nepateikti).

5. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes, kreipėsi į ŠMM, prašydamas motyvuotai (nurodant teisės aktų nuostatas ir nustatytas faktines aplinkybes) paaiškinti 2016–2017 metų Pareiškėjo prašymų, skundų nagrinėjimo aplinkybes (pateikiant nurodomas aplinkybes patvirtinančius dokumentus): dėl Prašymo-1 ir Skundo-1: kokia prašymų (siūlymų) dėl apdovanojimo ŠMM garbės ženklu nagrinėjimo procedūra (kartu pateikti tokių prašymų nagrinėjimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus), kaip buvo laikomasi nustatytos tvarkos nagrinėjant Prašymą-1; kodėl į Prašymą-1 buvo atsakyta daugiau nei 3 kartus viršijus teisės aktuose nustatytą prašymų nagrinėjimo terminą, ar Prašymo-1 nagrinėjimo terminas buvo pratęstas teisės aktuose nustatyta tvarka, jeigu ne – nurodyti priežastis; kokių priemonių ŠMM ėmėsi 2016 metais, kad ateityje asmenų prašymai būtų nagrinėjami laikantis teisės aktuose nustatytų terminų, jeigu nesiėmė – nurodyti priežastis; ar Skundas-1 dėl Vedėjos neveikimo buvo išnagrinėtas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (toliau vadinama – VAĮ) nustatyta administracinės procedūros tvarka, jeigu taip – koks sprendimas buvo priimtas, ar apie jį buvo informuotas Pareiškėjas, jeigu ne – nurodyti priežastis; ar, Skundu-1 gavus informaciją apie galimą Vedėjos tarnybinį nusižengimą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (toliau vadinama – VTĮ)  nustatyta tvarka buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas, jeigu ne – nurodyti priežastis; kodėl Atsakyme-1 nėra pateikti paaiškinimai dėl laiku neparengto ŠMM atsakymo į Prašymą-1; kodėl Atsakyme-1 nėra pateikta informacija dėl Pareiškėjo prašymo organizuoti priėmimą pas ministrą; dėl Skundo-2: ar Skundas-2 dėl ŠMM pareigūnų veiklos (neveikimo) buvo išnagrinėtas VAĮ nustatyta administracinės procedūros tvarka, jeigu taip – koks sprendimas buvo priimtas, ar apie jį buvo informuotas Pareiškėjas, jeigu ne – nurodyti priežastis; ar, Skundu-2 kartotinai gavus informaciją apie galimus ŠMM pareigūnų tarnybinius nusižengimus, VTĮ nustatyta tvarka buvo atlikti tarnybinių nusižengimų tyrimai, jeigu ne – nurodyti priežastis;  kodėl Atsakyme-2 nėra pateikti paaiškinimai dėl laiku neparengto ŠMM atsakymo į Prašymą-1 ir Skundą-1; kodėl Atsakyme-2 nėra pateikti paaiškinimai dėl to, kad „Atsakyme-1 yra daug melo ir yra Ministrės įsakymo klastotė su atgaline data“; kodėl Atsakyme-2 nėra atsakyta į Pareiškėjo prašymą ministrui „tiesiogiai spręsti klausimą dėl mano apdovanojimo“; dėl Skundo-3: ar ŠMM pateikė atsakymą į Skundą-3, jeigu taip – pateikti atsakymo kopiją, jeigu ne – nurodyti priežastis ir išnagrinėti jį teisės aktuose nustatyta tvarka; jeigu ŠMM atsakymas į Skundą-3 buvo pateiktas nesilaikant teisės aktuose nustatytų terminų, nurodyti priežastis; ar, Skundu-3 kartotinai gavus informaciją apie galimus ŠMM pareigūnų tarnybinius nusižengimus, VTĮ nustatyta tvarka buvo atlikti tarnybinių nusižengimų tyrimai ir apie jų rezultatus informuotas Pareiškėjas, jeigu ne – nurodyti priežastis; ar Pareiškėjui buvo atsakyta į prašymą „įrengti audio video įrašymo technines galimybes interesantų priėmimo metu su interesanto teise gauti įrašus“, jeigu ne – pateikti atsakymą Pareiškėjui (Seimo kontrolieriui – jo kopiją); dėl Skundo-4: ar ŠMM pateikė atsakymą į Skundą-4, jeigu taip – pateikti atsakymo kopiją, jeigu ne – nurodyti priežastis ir išnagrinėti jį teisės aktuose nustatyta tvarka; jeigu ŠMM atsakymas į Skundą-4 buvo pateiktas nesilaikant teisės aktuose nustatytų terminų, nurodyti priežastis; informuoti: kokių priemonių ŠMM ėmėsi 2017 metais, kad asmenų prašymai bei skundai ŠMM būtų nagrinėjami laikantis teisės aktuose tvarkos ir terminų, jeigu nesiėmė – nurodyti priežastis; ar šiuo metu ŠMM dirba Pareiškėjo prašymuose, skunduose nurodyti ŠMM pareigūnai; pateikti visą kitą informaciją, ŠMM nuomone, reikalingą ŠMM pareigūnų veiklos juridiniam vertinimui.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

6. Iš ŠMM Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta:

6.1. Dėl Prašymo-1 ir Skundo-1:

6.1.1. ŠMM šio tyrimo metu neatsižvelgė į Seimo kontrolieriaus prašymą (pažymos 5 paragrafas) ir nepateikė paaiškinimų, kokia prašymų (siūlymų) dėl apdovanojimo ŠMM garbės ženklu nagrinėjimo procedūra, nepateikė tokių prašymų nagrinėjimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų, nepaaiškino, kaip buvo laikomasi specialios tvarkos nagrinėjant Prašymą-1;

6.1.2. „Pareiškėjo Prašymo-1 nagrinėjimo terminas buvo praleistas dėl šių priežasčių: 1. Pareiškėjas su Prašymu-1 pateikė nemažai dokumentų, kurie buvo rengti 2006 metais, todėl reikėjo laiko dokumentų analizei ir Gimnazijos pateiktos rekomendacijos tikslinimui. 2015-12-09 el. paštu [...] buvo kreiptasi į Gimnaziją el. paštu /duomenys neskelbtini/, dėl Gimnazijos pateiktos rekomendacijos patikslinimo. Nesulaukus raštiško atsakymo į elektorinį laišką, į mokyklą buvo kreiptasi telefonu; 2. nevyko Komisijos posėdžiai dėl ŠMM valstybės tarnautojų kaitos (nutraukė darbo santykius ministerijos kancleris, kuris buvo Komisijos pirmininkas ir jos narys, atliekantis Komisijos sekretoriaus funkcijas). Švietimo ir mokslo ministro 2016-01-08 įsakymu
Nr. V-17 „Dėl apdovanojimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos garbės ženklu komisijos pakeitimo“ buvo patvirtinta naujos sudėties Komisija [...]; 3. Komisijos posėdis įvyko 2016-01-14 (2016-01-14 posėdžio protokolas Nr. l [...]); 4. Rengiant Atsakymą-1 Pareiškėjui
2016-02-01 buvo gautas kitas Pareiškėjo skundas (Skundas-1). Skundo-1 turinyje buvo įvardinti kaltinimai ŠMM tarnautojams, todėl nuspręsta neatsakyti Pareiškėjui į jo Prašymą-1, „kol nebus išnagrinėtos Skunde-1 nurodytos aplinkybės ir tik tada pateikti Pareiškėjui vieną atsakymą“; 5. Pareiškėjui buvo žinoma jo Prašymo-1 nagrinėjimo atidėjimo priežastis, kadangi su juo buvo nuolat bendraujama telefonu (pokalbių turinį Pareiškėjas komentuoja savo Skunduose)“;

6.1.3. „ŠMM kancleris nuolat vykdo pavedimų vykdymo kontrolę (el. paštu ir posėdžių metu atkreipia padalinių vadovų dėmesį į savalaikį pavedimų vykdymą). ŠMM tarnautojai ir darbuotojai supažindinti su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įtaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007-08-22 nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimo Nr. 913 redakcija) [toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės],pagrindinėmis nuostatomis, reglamentuojančiomis prašymų ir skundų nagrinėjimą tvarką. Taip pat ŠMM dokumentų valdymo ir darbo organizavimo sistemoje (VIS) atsakingi vykdytojai mato nustatytus pagal teises aktus užduočių vykdymo terminus“. ŠMM kancleris elektroniniais laiškais visiems ministerijos tarnautojams ir darbuotojams primena prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarką
(2016-09-09 ir 2017-07-05 el. laiškai);

6.1.4. „Nagrinėjant Prašymą-1 ir Skundą-1 buvo įvertintos aplinkybės, nurodytos Skunde-1, susijusios su Vedėjos neveikimu dėl Pareiškėjo apdovanojimo klausimo svarstymo Komisijoje sausio mėnesį (2016-01-14 Komisija svarstė Pareiškėjui rūpimą klausimą), ir dėl Komisijos narių nebuvimo (darbuotojų kaita ir būtinybė sudaryti naują Komisiją). Pareiškėjo nurodyti kaltinimai nepasitvirtino. Pažymime, kad Vedėjai nebuvo pavesta nagrinėti Pareiškėjo pateiktų dokumentų. Ji kaip valstybės tarnautoja ir Personalo skyriaus vedėja vykdė savo tiesiogines funkcijas teikdama Pareiškėjui informaciją į jo klausimus telefonu.“

„Tarnybinio nusižengimo tyrimas neatliktas dėl (dėl Prašymo-1 ir Skundo-1)“ pažymos 6.3 punkte nurodytų priežasčių;

6.1.5. ŠMM, atsakydama į Seimo kontrolieriaus klausimą, „kodėl Atsakyme-1 nėra pateikti paaiškinimai dėl laiku neparengto ŠMM atsakymo į Prašymą-1, pažymėjo, kadPareiškėjui buvo žinomos jo Prašymo-1 nagrinėjimo atidėjimo priežastys, kadangi su juo buvo nuolat bendraujama telefonu [...]“;

6.1.6. ŠMM dėl Seimo kontrolieriaus klausimo, „kodėl Atsakyme-1 nėra pateikta informacija dėl Pareiškėjo prašymo organizuoti priėmimą pas ministrą“, paaiškino, kad „Pareiškėjo susitikimo laikas buvo kelis kartus derintas su švietimo ir mokslo ministre Audrone Pitrėniene, tačiau dėl jos įtemptos darbotvarkės, iki atsakymo į Prasymą-1 ir Skundą-1 parengimo, konkretus susitikimo laikas nebuvo nustatytas.“

6.2. Dėl Skundo-2 nagrinėjimo:

6.2.1. „Nagrinėjant Skundą-2 buvo įvertintos aplinkybės dėl Pareiškėjo apdovanojimo padėkos raštu [...] (ŠMM tinklalapyje nurodomi tik ŠMM darbuotojų skatinimai), dėl Pareiškėjo apdovanojimo klausimo svarstymo Komisijoje sausio mėnesį (2016-01-14 Komisija svarstė Pareiškėjui rūpimą klausimą), dėl kelių apdovanojimų padėkos raštais (nenustatomas apdovanojimo padėkos raštais skaičius), dėl dokumentų neperdavimo Komisijai (visi dokumentai Komisijai pateikti), dėl vienasmenių sprendimų ir įtakos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl valstybinės pensijos skyrimo Pareiškėjui (Vedėja nėra valstybinių pensijų komisijos narė), dėl dokumentų klastojimo (dokumentai registruojami ŠMM dokumentų valdymo ir darbo organizavimo sistemoje (VIS)). Pareiškėjo teiginiai nepasitvirtino.“

„Tarnybinių nusižengimų tyrimai neatlikti dėl [...] [pažymos 6.3 punkte] nurodytų priežasčių“;

6.2.2. „Pareiškėjui buvo žinomos jo prašymo nagrinėjimo atidėjimo priežastys, kadangi su juo buvo nuolat bendraujama telefonu (pokalbių turinį Pareiškėjas komentuoja savo Skunduose)“, todėl Atsakyme-2 nėra pateikti paaiškinimai dėl laiku neparengto ŠMM atsakymo į Prašymą-1 ir Skundą-1;

6.2.3. ŠMM, pateikdama atsakymą į Seimo kontrolieriaus klausimą:

1) „kodėl Atsakyme-2 nėra pateikti paaiškinimai dėl to, kad „Atsakyme-1 yra daug melo ir yra Ministrės įsakymo klastotė su atgaline data“, paaiškino: „Skunde-2 minimi teiginiai abstraktaus pobūdžio, nepagrįsti ir akivaizdžiai neatitinka tikrovės. Atžvelgdami į tai ir į Prašymų nagrinėjimo taisyklių 38 punktą minėtų teiginių neaiškinome“;

2) „kodėl Atsakyme-2 nėra atsakyta į Pareiškėjo prašymą ministrui tiesiogiai spręsti kausimą dėl mano apdovanojimo“, pažymėjo: „Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pasirašė Atsakymą-2. Ši aplinkybė patvirtina faktą, kad švietimo ir mokslo ministras dalyvavo sprendimų dėl Pareiškėjo apdovanojimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos garbės ženklu priėmime.“

6.3. Dėl Skundo-3 ir Skundo-4:

6.3.1. „2017-03-20 Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame Pareiškėjas buvo susitikęs su švietimo ir mokslo ministro patarėju Mariumi Ablačinsku dėl jam rūpimų klausimų“;

6.3.2. „Ministerijos Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyrius informavo, kad 2015–2016 metais gavo tris Pareiškėjo raštus: 2015-11-20 [Prašymas-1], 2016-02-15 [Skundas-1] ir 2016-03-15 [Skundas-2]. 2017 metais Pareiškėjo raštų Ministerijoje negauta.“

6.4. „2017 metais dėl pavedimų vykdymo terminų laikymosi Ministerijos vadovai ne tik taiko tas pačias priemones kaip 2016 metais (kontrolės ir informavimo), bet ir sugriežtino atsakomybę dėl pavedimų įvykdymo.“

6.5. „Šiuo metu ŠMM dirba skunduose ir prašymuose nurodyti pareigūnai.“

Tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos

7. Įstatymai

7.1. Viešojo administravimo įstatyme (redakcija, galiojanti nuo 2017-03-31) (VAĮ) nustatyta:

7.1.1. 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“

7.1.2. 14 straipsnis – „1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė. [...]. 3. Skundai dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų nagrinėjami šio įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka.“

7.1.3.  19 straipsnis – „1. Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant skundą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. [...].“

7.2. Valstybės tarnybos įstatymo (VTĮ) 30 straipsnyje nustatyta: „1. [...]. Tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens [...] iniciatyva arba kai jie gauna oficialią informaciją apie valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą. [...].

8. Vyriausybės 2015-08-26 nutarimu Nr. 93 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (Prašymų nagrinėjimo taisyklės) nustatyta:

8.1. „8. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. [...].“

8.2. „34. Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje.“

8.3. „35. Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.“

8.4. „38. Jeigu institucija, užregistravusi asmens prašymą, nustato, kad prašymas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba prašymo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to institucija negali tokio prašymo išnagrinėti, prašymo nagrinėjimas institucijos vadovo sprendimu nutraukiamas. Apie tokio prašymo nagrinėjimo nutraukimą institucija nedelsdama praneša asmeniui.“

8.5. „45. Į asmenų prašymus atsakoma [...] tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu [...].“

8.6. „47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...] 47.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, [...] ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

9. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (arba toliau vadinama – LVAT) formuojama praktika:

9.1. 2012-03-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012) – „[...] Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999-05-11, 2004-12-13 nutarimai, 2004-11-05 išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-05-31 nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.)“;

9.2. 2013-03-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-439/2013 – „Priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje įtvirtinto, atkartojamo ir

Viešojo administravimo įstatyme, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“;

9.3. 2010-12-06 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1135/2010 – „Viešojo administravimo subjektas individualų administracinį aktą turi pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (

Viešojo administravimo įstatymo 8 str.1 d.). [...] konstitucinis valstybės įstaigų paskirties tarnauti žmonėms principas (Konstitucijos 5 str. 3 d.) suponuoja jų pareigą užtikrinti palankiausią žmogaus teisių įgyvendinimo režimą ir ginti bei saugoti šias teises, pačioms jų nepažeisti. Ši konstitucinė nuostata perkelta į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą. Spręsdamas įstatymo leidėjo pavestus uždavinius viešojo administravimo subjektas turi veikti taip, kad tie uždaviniai būtų įgyvendinti laiku, laikantis efektyvumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir kitų viešojo administravimo principų.“

Tyrimo išvados

10. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją (pažymos 1–6 paragrafai), teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką (pažymos 7–9 paragrafai), konstatuotina:

10.1. Pareiškėjas skundžiasi ŠMM pareigūnų veikla (neveikimu), nagrinėjant jo 2016–2017 prašymus (skundus), susijusius su ŠMM apdovanojimo skyrimu;

10.2. vadovaujantis VAĮ bei remiantis LVAT formuojama praktika, viešajame administravime yra labai svarbu užtikrinti asmenų teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų jų prašymų, skundų nagrinėjimą, priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo veikti paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje įtvirtinto, atkartojamo ir

VAĮ, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, į prašymą ar skundą atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis buvo remtasi vertinant prašymo ar skundo turinį (pažymos 7.1 punktas ir 9 paragrafas);

10.3. remiantis VAĮ, skundai dėl viešojo administravimo subjektų veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų nagrinėjami šio įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta privaloma administracinės procedūros tvarka, priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą (pažymos 7.1.2 ir 7.1.3 papunkčiai).

Taigi, ŠMM, nagrinėdama Skundą-1 ir Skundą-2 dėl ŠMM pareigūnų veiksmų (neveikimo), turėjo taikyti administracinę procedūrą ir nustatyta tvarka informuoti Pareiškėją apie priimtus administracinės procedūros sprendimus dėl ŠMM pareigūnų veiksmų (neveikimo), Pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų pažeidimo / nepažeidimo;

10.4. vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklėmis, asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją, per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje (jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų; pratęsus terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis), į asmenų prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu, atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį (pažymos 8.1 punktas).

Atsižvelgus į tai, kad ŠMM šio tyrimo metu nepateikė paaiškinimų, kokia prašymų (siūlymų) dėl apdovanojimo ŠMM garbės ženklu nagrinėjimo procedūra, nepateikė specialių tokių prašymų nagrinėjimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų, nepaaiškino, ar buvo laikomasi galimos specialios tvarkos nagrinėjant Prašymą-1 (pažymos 6.1.1 papunktis), darytina išvada, kad Prašymas-1 turėjo būti išnagrinėtas bendra Prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka (pažymos 8 paragrafas).

Taigi, ŠMM Prašymą-1 bei likusias Skundo-1 ir Skundo-2 dalis („pvz., „Prašau Jūsų [švietimo ir mokslo ministro] priėmimo Jums patogiu laiku“; „Prašymai: 1. [...] Ministre, tiesiogiai spręsti klausimą dėl mano apdovanojimo [...]. 2. Gal galėtumėte surasti galimybę kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją [...] Antrojo laipsnio valstybinės pensijos kompensavimo už nuopelnus išimties būdu“; pažymos 4.1.2 ir 4.3.4 papunkčiai) turėjo išnagrinėti pagal jų turinį, per 20 darbo dienų pateikti atsakymą Pareiškėjui (arba raštu pranešti apie priimtą sprendimą pratęsti Prašymo-1 nagrinėjimo terminą, nurodant priežastis) tokia pačia forma, kaip Pareiškėjas kreipėsi į ŠMM (t. y. raštu), paaiškinant visas Prašyme-1 nurodytas aplinkybes.

Be to, ŠMM, Prašymų nagrinėjimo taisyklių 38 punkte nurodytais atvejais (jeigu nustatoma, kad asmens rašymas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba prašymo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to institucija negali tokio prašymo išnagrinėti), turėjo teisę institucijos vadovo sprendimu nutraukti tokio prašymo nagrinėjimą, nedelsiant apie tai raštu pranešant asmeniui (pažymos 8.4 punktas);

10.5. vadovaujantis VTĮ, tarnybinio nusižengimo tyrimas turi būti pradėtas gavus oficialią informaciją apie valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą (pažymos 7.2 punktas);

10.6. nagrinėjamu atveju ŠMM:

10.6.1. dėl Prašymo-1: 

1) išnagrinėjo Prašymą-1 ir Atsakymą-1 Pareiškėjui pateikė daugiau nei 3 kartus viršydami nustatytą prašymų nagrinėjimo terminą. Kaip sužinota iš ŠMM paaiškinimų, pateiktų šio tyrimo metu (pažymos 6.1.2 papunktis),Prašymo-1 nagrinėjimo terminas nebuvo pratęstas nustatyta tvarka, t. y. nustatyta tvarka nebuvo priimtas sprendimas pratęsti Prašymo-1 nagrinėjimo terminą dėl Prašymų nagrinėjimo taisyklių 35 punkte nurodytų priežasčių ir Pareiškėjui nebuvo išsiųstas pranešimas raštu dėl Prašymo-1 nagrinėjimo termino pratęsimo priežasčių;

2) pažymėtina, kad ŠMM nurodomos Prašymo-1 nagrinėjimo aplinkybės – „[...] nuspręsta neatsakyti Pareiškėjui į jo Prašymą-1, „kol nebus išnagrinėtos Skunde-1 nurodytos aplinkybės ir tik tada pateikti Pareiškėjui vieną atsakymą“;  „Pareiškėjui buvo žinoma jo Prašymo-1 nagrinėjimo atidėjimo priežastis, kadangi su juo buvo nuolat bendraujama telefonu (pokalbių turinį Pareiškėjas komentuoja savo skunduose)“ (pažymos 6.1.2 papunktis) – rodo, kad ŠMM, nagrinėdama asmenų prašymus, nesilaiko teisės aktų reikalavimų, t. y. priima sprendimus, kuriems priimti neturi teisinio pagrindo, ignoruoja Prašymų nagrinėjimo taisyklių reikalavimą apie prašymų nagrinėjimo terminų pratęsimą pranešti asmeniui raštu;

10.6.2. dėl Skundo-1:

1) Skundas-1 dėl Vedėjos ir / ar kito ŠMM pareigūno neveikimo (nebuvo laiku pateiktas atsakymas į Prašymą-1, galimai Pareiškėjui suteiktų nepagrįstų lūkesčių dėl jo Prašymo-1 svarstymo eigos ir rezultatų; pažymos 4.1 punktas) nebuvo išnagrinėtas VAĮ nustatyta administracinės procedūros tvarka, Pareiškėjui nepagrįstai nebuvo pateikta motyvuota išvada dėl to, ar Vedėja ir / ar kitas ŠMM pareigūnas veikė (neveikė) tinkamai Skunde-1 aprašytu atveju, ar buvo pažeistos / nepažeistos Pareiškėjo teisės ir teisėti interesai, VTĮ nustatyta tvarka nebuvo atlikti galimų tarnybinių nusižengimų tyrimai (Skundu-1 buvo gauta oficiali informacija dėl galimų  ŠMM pareigūnų tarnybinių nusižengimų).

ŠMM šio tyrimo metu pateikti paaiškinimai dėl Vedėjos elgesio atitikties teisės aktų reikalavimams nėra pagrįsti ŠMM nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, konstatavus, kad „Vedėjai nebuvo pavesta nagrinėti Pareiškėjo pateiktų dokumentų“, nepateiktas ŠMM pareigūno, kuriam buvo pavesta nagrinėti Pareiškėjo pateiktus dokumentus arba organizuoti jų nagrinėjimą bei parengti atsakymą į Prašymą-1, veiksmų (neveikimo) vertinimas (pažymos 6.1.4 papunktis);

2) Atsakyme-1 nepagrįstai nebuvo pateikti paaiškinimai dėl Pareiškėjo Skunde-1 nurodytų aplinkybių, susijusių su laiku neparengtu ŠMM atsakymu į Prašymą-1, Pareiškėjo prašymu organizuoti priėmimą pas ministrą (pažymos 4.2 punktas). ŠMM šio tyrimo metu informavo, kodėl Atsakyme-1 nebuvo pasisakyta dėl pirmiau nurodytų aplinkybių (pažymos 6.1.5 ir 6.1.6 papunkčiai), tačiau pateikti paaiškinimai nėra motyvuoti ir nepaneigia ŠMM pareigos Pareiškėjo Skundą-1 išnagrinėti pagal visą jo turinį, t. y. išsamiai atsakant į keliamus klausimus, pasisakant dėl problemų;

10.6.3.  dėl Skundo-2:

1) Skundas-2 dėl Vedėjos ir / ar kito ŠMM pareigūno neveikimo (nebuvo laiku pateiktas atsakymas į Prašymą-1 ir Skundą-1 ir kt.; pažymos 4.3 punktas) nebuvo išnagrinėtas VAĮ nustatyta administracinės procedūros tvarka, Pareiškėjui nepagrįstai nebuvo pateikta motyvuota išvada dėl to, ar Vedėja ir / ar kitas ŠMM pareigūnas veikė (neveikė) tinkamai Skunde-2 aprašytais atvejais, ar buvo pažeistos / nepažeistos Pareiškėjo teisės ir teisėti interesai, Skundu-2 kartotinai gavus informaciją apie galimus ŠMM pareigūnų tarnybinius nusižengimus, VTĮ nustatyta tvarka nebuvo atlikti jų tyrimai (Skundu-2 buvo gauta oficiali informacija dėl galimų  ŠMM pareigūnų tarnybinių nusižengimų).

ŠMM šio tyrimo metu pateikti paaiškinimai dėl to, kokios aplinkybės buvo įvertintos nagrinėjant Skundą-2, nėra pagrįsti konkrečiomis ŠMM nustatytomis aplinkybėmis, dokumentais, jie nepaneigia ŠMM pareigos apie galimai atlikto aplinkybių vertinimo rezultatus informuoti Pareiškėją, kas nepagrįstai nebuvo atlikta pateikiant Pareiškėjui Atsakymą-2 (pažymos 6.2.1 ir 6.2.2 papunkčiai);

2) Atsakyme-2 nepagrįstai nebuvo pateikti paaiškinimai dėl laiku neparengto ŠMM atsakymo į Prašymą-1 ir Skundą-1, dėl to, kad „Atsakyme-1 yra daug melo ir yra Ministrės įsakymo klastotė su atgaline data“, nėra atsakyta į Pareiškėjo prašymą ministrui „tiesiogiai spręsti klausimą dėl mano apdovanojimo“.

ŠMM šio tyrimo metu informavo, kodėl Atsakyme-1 nebuvo pasisakyta dėl pirmiau nurodytų aplinkybių („Skunde-2 minimi teiginiai abstraktaus pobūdžio, nepagrįsti ir akivaizdžiai neatitinka tikrovės. Atžvelgdami į tai ir į Prašymų nagrinėjimo taisyklių 38 punktą minėtų teiginių neaiškinome“, „Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pasirašė Atsakymą-2. Ši aplinkybė patvirtina faktą, kad švietimo ir mokslo ministras dalyvavo sprendimų dėl Pareiškėjo apdovanojimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos garbės ženklu priėmime; pažymos 6.2.3 papunktis).

Atsižvelgus į tai, kad šiuo atveju ŠMM Atsakymu-2 Prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka neinformavo Pareiškėjo apie tai, kad Skundo-2 dalies dėl kai kurių galimai abstrakčių ir galimai akivaizdžiai neatitinkančių tikrovės Pareiškėjo teiginių nagrinėjimas nutraukiamas, kad Atsakyme-2 nebuvo pateikti paaiškinimai dėl Pareiškėjo prašymo (kad ministras tiesiogiai spręstų klausimą dėl Pareiškėjo apdovanojimo), nelaikytina, kad Skundo-2 dalis, susijusi su Pareiškėjo prašymais, būtų buvusi išnagrinėta tinkamai;

10.7. dėl Skundo-3 ir Skundo-4:

1) ŠMM šio tyrimo metu informavo Seimo kontrolierių, kad ŠMM negavo Skundo-3 ir Skundo-4 (Seimo kontrolieriui nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys šias aplinkybes; pažymos 6.3.2 papunktis), tačiau Pareiškėjas, nurodydamas, kad šie skundai perduoti ŠMM per kurjerį, šias aplinkybes dėl Skundo-4 patvirtino rašytiniais įrodymais, t. y. Siuntų, perduotų Pasiuntinių pašto departamento regionui (paštui), 2017-04-20 registro Nr. 1876-33-104 dokumentu bei registruotos pašto siuntos apmokėjimo kvitu (pažymos 4.5 ir 4.6 punktai);

2) kadangi šiuose skunduose yra aprašytos aplinkybės, susijusios su galimais Pareiškėjo teisių į gerą viešąjį administravimą pažeidimais, ŠMM pareigūnų tarnybiniais nusižengimais (netinkamas Pareiškėjo prašymų, skundų nagrinėjimas, atsakymų nepateikimas, galimai klaidinančios informacijos teikimas, priėmimo pas ministrą neorganizavimas) bei Pareiškėjo siūlymais dėl interesantų priėmimo organizavimo tobulinimo ir kt., jos turi būti išnagrinėtos teisės aktuose nustatyta tvarka, Pareiškėjui pateiktas teisės aktų reikalavimus atitinkantis atsakymas.

11. Apibendrinus pirmiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ŠMM pareigūnai, nagrinėdami Pareiškėjo prašymus, skundus, netinkamai įgyvendino konstitucinę nuostatą dėl valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms, nesilaikė VAĮ ir Prašymų nagrinėjimo taisyklių reikalavimų, pažeidė Pareiškėjo teisę į gerą viešąjį administravimą, taigi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Pareiškėjo skundas dėl ŠMM pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažintinas pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia Pareiškėjo skundą dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 15 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui rekomenduoja:

13.1. supažindinti su šia pažyma ŠMM pareigūnus, nagrinėjančius asmenų prašymus, skundus, pasirašytinai, įpareigojant juos ateityje laikytis teisės aktuose nustatytų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos bei terminų;

13.2. nustatyti priežastis, dėl kurių galimai ŠMM nebuvo gauti, neregistruoti Pareiškėjo skundai (Skundas-3 ir Skundas-4), ir priimti atitinkamus sprendimus (dėl ŠMM veiklos šiais klausimais tobulinimo, tarnybinių nusižengimų tyrimų inicijavimo ir kt.) bei apie tai informuoti Seimo kontrolierių;

13.3. šią Seimo kontrolieriaus pažymą laikyti ŠMM gauta oficialia informacija apie galimus ŠMM pareigūnų, nagrinėjusių šioje pažymoje aprašytus Pareiškėjo prašymus, skundus, tarnybinius nusižengimus, Seimo kontrolieriui pateikti informaciją apie priimtus sprendimus dėl tarnybinės atsakomybės taikymo ir atliktų atitinkamų tarnybinių patikrinimų išvadų kopijas;

13.4. išnagrinėti Skundą-3 ir Skundą-4 nustatyta tvarka, pateikiant Pareiškėjui informaciją apie priimtus sprendimus, nurodant visas skundų nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis buvo remtasi vertinant skundų turinį, pateikiant atsakymus, paaiškinimus dėl Pareiškėjo prašymų, siūlymų (Seimo kontrolieriui pateikti atsakymo Pareiškėjui kopiją).

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos. 

 

Seimo kontrolierius           Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-920
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį