Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių62
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749802

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-06-26 gavo X, ... namo (toliau citatose ir tekste vadinama – Namas) gyventojos (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėja), skundą dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) vykdant Namo savininkų bendrijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrija) valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę.

2. Pareiškėja skunde „Dėl [Savivaldybės] pareigūnų, kurie nekreipė dėmesio į mano prašymus, nevykdė kontrolės pagal įstatymus“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta) nurodo:

2.1. „2016 kovo mėn. [...] pateikiau prašymą dėl Bendrijos valdybos pirmininko ... [toliau citatose ir tekste vadinama – Pirmininkas] veiklos patikrinimo [...]“ (toliau vadinama – Prašymas-1).

„Su Namo objektų priežiūra nesusipažino, į įrodymus nekreipė dėmesio, pusę metų, iki rugpjūčio mėnesio imtinai, mokė dirbti „jauną“ specialistą (10 m. pirmininkaujantį). Per tris etapus siuntė nurodymus dėl įstatų taisymo ir kitokių dokumentų pateikimo. „Išmokytam dirbti“ pateikė 12-kos klausimų darbotvarkę, pagal kurią visuotiniame susirinkime turėjo viską padaryti iš naujo pagal įstatus. O padarė kaip visada... „Sukūrė“ protokolą ir „atsiskaitė“. Savininkams iškabino informaciją, kad viskas gerai, kontrolė baigta. Jei nebūtume reikalavę, tai taip ir būtų išsisukęs“; „Tik po dviejų mėnesių nuo susirinkimo susipažinimui, kas nuspręsta, išsireikalavau protokolą, o įstatus – po 3-jų.“

2.2. „2016 m. rugsėjo mėn. apie suklastotą protokolą informavau Savivaldybės Turto skyriaus vedėją [...]. Atsakė, kad tai Pirmininko moralės reikalas“ (2016-09-05 pareiškimas Savivaldybei; Savivaldybės 2016-09-08 atsakymas Nr. 6B-06-3383).

2016-10-27 prašymu ji kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių. „Atsakymas toks pats“ (Savivaldybės 2016-10-31 raštas Nr. 6B-06-4189).

2016-12-28 kreiptasi į policiją dėl galimai suklastoto Bendrijos 2016-06-30 susirinkimo protokolo (Jonavos rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyrius 2016-12-29 atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą: „Iš surinktos medžiagos matyti, kad šioje veikoje nėra nusikaltimo požymių [...], siūloma jai kilusius klausimus spręsti vadovaujantis Bendrijos įstatais“). „Medžiagą apie suklastotą protokolą įteikiau prokurorui Artūrui Bužavui 2017-06-16.“

2.3. Kartu su 20 Bendrijos narių ji 2017-03-13 kreipėsi į Savivaldybę dėl netinkamos Pirmininko veiklos. „Per atsakymo terminą – 21 dieną, turėjau tris pokalbius su meru, tris su teisininku Justu Budriūnu, kuris siuntinėjo mane pas kitus Savivaldybės pareigūnus: Valdą Rėklaitį, Venskų..., reikalavo iš naujo rinkti parašus, aprėkė, kad protokolo nerašys. Mano iniciatyva buvo pokalbis trise: aš, meras ir teisininkas: aš apie adm. pažeidimus, o jie apie ginčus. Praėjo terminas ir jokio atsakymo.“

„2017-05-18 pakartotinis prašymas merui“, „Po trijų savaičių atsakymas [...] [Savivaldybės 2017-06-05 atsakymas į 2017-03-13 ir 2017-05-18 prašymus Nr. 6B-08-2479], kuriame nurodyta, kad teisininkas neturi teisių kreiptis į prokuratūrą.“

3. Pareiškėja prašo Seimo kontrolierių: „1. Kad būtų išnagrinėtas ir įvertintas suklastotas protokolas. 2. Kad pagal 2017-01-01 įstatymą Savivaldybės kontrolė išnagrinėtų ir įvertintų Pirmininko administracinius pažeidimus.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Iš kartu su skundu pateiktų dokumentų nustatyta:

4.1. Prašymas-1 ir Savivaldybės atsakymas į šį prašymą Seimo kontrolieriui nėra pateikti;

4.2. Pareiškėjos 2016-09-05 prašyme Savivaldybei „Dėl visuotinio susirinkimo, įvykusio 2016-06-30, melagingo protokolo, pateikto Savivaldybės Turto skyriui“ (toliau atitinkamai vadinama – Prašymas-2, Susirinkimas, Protokolas) nurodyta:

„Kadangi Protokolo nuorašo iš Pirmininko reikalavau registruotu laišku, tai du pirmuosius puslapius gyventojų žiniai paskelbė tik po 2 mėnesių – rugsėjo 1 d.“; „Pagal įstatymus Susirinkimą organizuojanti valdyba ar jos Pirmininkas turėjo pasiūlyti pirmininkaujantį asmenį, kuris pasirašytų Protokolą ir dalyvių sąrašą. To pareikalavome [...]. Pirmininkas į pastabas nereagavo ir pats pradėjo pirmininkauti“; „Susirinkime nebuvo nei vieno paaiškinimo, už ką balsuojama, nei vieno klausimo, pasiūlymo, pasisakymo... Pats balsus skaičiavo, be jokių apibendrinimų, skaitė darbotvarkės klausimus, kai kuriuos praleisdamas, lengvatikiai, suprasdami, už ką balsuoja, kilnojo rankas. Bet pagal Pirmininko sukurtą Protokolą visi užsiregistravę balsavo beveik vienbalsiai“; „Prašome Pirmininko parengtą Protokolą įvertinti teisingiau.“

„Informacija apie Susirinkimą“: „laiptinių stenduose neiškabino skelbimų apie organizuojamą visuotinį susirinkimą [...]“; „Supažindinimo su Bendrijos valdymo organais ir Savivaldybės nustatytais veiklos trūkumais nebuvo, Namo objektų aprašo nepateikė. Trečią kartą tvirtino įstatus, bet apie juos – niekada nė žodžio...“; „Revizoriaus neišrinko [...]. Apie įgaliotą asmenį darbo sutarties pasirašymui su juo ir buhaltere net neužsiminė“; „Dėl privalomo mokesčio kaupimo jokio konkretaus sprendimo nesugeba pateikti. Savininkai pyksta, reikalauja: nori žinoti, kiek sukaupę, kam ir kiek panaudota, kas toliau“; „Jau mėnuo po susirinkimo (rugpjūčio 1 d.) ir jokios informacijos – protokolinio išrašo apie „priimtus“ svarbius sprendimus.“

4.3. Savivaldybės Turto skyriaus 2016-09-08 atsakyme į Prašymą-2 Nr. 6B-06-3383 (toliau vadinama – Atsakymas-2) pažymėta:

4.3.1. „[...] 2016-03-24 buvo pradėtas ir 2016-08-31 užbaigtas kompleksinis Bendrijos valdymo organų veiklos [...] patikrinimas, kurio metu buvo ištaisyta eilė Bendrijos valdymo organų veiklos trūkumų: sutvarkyti bei atnaujinti Bendrijos duomenys Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registruose [toliau citatose ir tekste atitinkamai vadinama – NTR ir JAR]; pakeisti ir užregistruoti Bendrijos įstatai; Atnaujinti Bendrijos narių ir bendrojo naudojimo objektų sąrašai; Perrinkti Bendrijos valdymo organai; Pakeisti privalomą kaupimą reglamentuojantys sprendimai; Patvirtinti Bendrijos narių mokesčiai“;

4.3.2. „Kontrolės metu nesprendžiami Bendrijos narių ir jos valdymo organų ginčai bei negali būti tikrinami Bendrijos valdymo organų galimi dokumentų klastojimo ar falsifikavimo faktai. [...] [šių] faktų nustatymas yra teisėsaugos institucijų, o ne Savivaldybės kompetencija. Siūlau Jums, vadovaujantis Bendrijos įstatais, apskųsti Bendrijos valdymo organų veiksmus Bendrijos ginčus nagrinėjančiam asmeniui, o negavus atsakymo ar gavus netenkinantį atsakymą, savo reikalavimus pateikti teismui. [...]“;

4.3.3. „Mano atsisakymas tikrinti ir tirti Jūsų pareiškime nurodytus teiginius gali būti skundžiamas Savivaldybės administracijos direktoriui.“

4.4. Pareiškėjos 2016-10-27 prašyme Savivaldybei (toliau vadinama – Prašymas-3) nurodyta:

Pirmininkas „be jokių viešų skelbimų, savo požiūriu „sulipdė“ susirinkimą. [...] Pažeidė visus įstatyminius reikalavimus. Pvz., 7 darbotvarkės punktas „Balsavimo komisijos rinkimai. Nepasiūlė, praleido, o protokole surašė, kad balsuota vienbalsiai, jog balsus skaičiuos valdyba, o kas tie 3 balsavimo komisijos nariai ir jų pirmininkas? [...]. Taigi, ir balsus skaičiavo, ir pats save pirmininku pasitvirtino“; „Dokumentus susipažinimui su Susirinkime patvirtintais sprendimais iš Pirmininko išsireikalavome registruotais laiškais: po dviejų mėnesių Protokolą, po trijų – įstatus“;  „Manome, kad ir kiti dokumentai: metinių ataskaitų pateikimas savininkams, visuotinių ataskaitinių susirinkimų ir valdybos sprendimai ir kt. [...] irgi yra sukurti, nes savininkai niekada jų nematė“;  „Patvirtintuose įstatuose Namo objektų aprašas [toliau citatose ir tekste vadinama – Aprašas] neatitinka tikrovės: net butų nesuskaičiuoja ir nežino, kaip daugiabutis sublokuotas. [...]. Visos priežiūros atiduotos „J“, kurios į bendrijų problemas nesikiša“; „Nepriima jokių pasiūlymų bei prašymų, net siunčiamų registruotais laiškais“; „Prašome bent griežtai įspėti, kad netrukdytų mums organizuoti balsavimą raštu. Kaip savininkai pasakys, taip ir bus: ar likviduojamės ar bandome persitvarkyti pagal pasiūlymus balsavimo biuletenyje.“

4.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-31 atsakyme į Prašymą-3
Nr. 6B-06-4189 (toliau vadinama – Atsakymas-3; apskundimo tvarka nenurodyta), pateikiant informaciją, analogišką nurodytai Atsakyme-2, kartu pažymint: „Atsisakome tenkinti Jūsų prašymą griežtai įspėti esamą Pirmininką, kad jis netrukdytų gyventojams organizuoti balsavimo raštu, nes ir be mūsų atskiro įspėjimo Lietuvos Respublikoje pakanka teisės aktų, draudžiančių vienų asmenų neteisėtus veiksmus kitų asmenų atžvilgiu. Laikytis įstatymų asmenys privalo visuomet, be jokių atskirų priminimų ir įspėjimų.“

4.6. Pareiškėjos (kartu su 20 Bendrijos narių) 2017-03-13 prašyme Savivaldybei (toliau vadinama – Prašymas-4) akcentuota:

„[...] pakartotinai prašome pagal naują įstatyminę redakciją, įsigaliojusią nuo 2017-01-01, įvertinti Pirmininko administracinius pažeidimus (20 str. 2 p.) ir likviduoti Bendriją (15 str. 3 p.)“;  „[...] Dėl Pirmininko administracinių pažeidimų, įstatyminių reikalavimų nevykdymo:  a) niekada neaiškino ir netvirtino Bendrijos įstatų, naudojosi vienvaldiškumu; b) visuotiniams susirinkimams neteikė tvirtinti darbo sutarčių, trumpalaikių ir ilgalaikių planų ir atskaitų pagal sutartis; c) savavališkai priiminėjo sprendimus, nebuvo nė vieno balsavimo raštu, kuriame dalyvautų visi mokesčių mokėtojai; d) visuotiniams susirinkimams nesiūlė pirmininko ir sekretoriaus, pats pirmininkavo ir balsus skaičiavo; e) be savininkų sprendimų, kiek kartų didėjo atlyginimų minimumai, tiek kartų ir didinosi, sudarinėjo sutartis su „Jonavos paslaugomis“, pvz., dėl aplinkos tvarkymo, vamzdynų remonto; f) nesubūrė darnaus kolektyvo: vien tik barniai ir konfliktai. Nėra vidaus tvarkos taisyklių. Neatsakinėjo į gyventojų pareiškimus, prašymus, net reikalavimus su parašais... Prieš oponentus, žinančius įstatymus, siekdamas nutildyti, naudojo psichologinį smurtą. Todėl susirinkimuose niekada nebuvo pasisakymų, diskusijų, sprendimų... Todėl ir viešų skelbimų apie patvirtintus nutarimus niekas niekada nematė.“

„Name – 60 butų; yra negyvenamų, parduotų, nuomojamų... Todėl pagal Pirmininką visuotinio susirinkimo kvorumui užtenka 25 narių“; „Šį prašymą [Prašymą-4] pasirašė 20 narių.“

4.7. Pareiškėjos 2017-05-18 kartotiniame prašyme (toliau vadinama – Prašymas-5) Savivaldybei nurodyta:

„[...] iki šiol negavome atsakymo į mūsų pareiškimą [Prašymą-4], pateiktą Savivaldybei 2017-03-13, dėl Pirmininko administracinių pažeidimų kontrolės“; „Į mūsų prašymą Savivaldybė nereagavo. Per pirmą apsilankymą pas gerb. merą nudžiugau, kai pakvietė atsakingus ir pasakė: „Kad būtų padaryta!“. Bet pareigūnai nurodymo nevykdė“; „Teisininkas, manęs net neišklausęs, atspausdino puslapį su nurodymu iš naujo rinkti parašus, kad Pirmininkas organizuotų susirinkimą dėl jo paties atleidimo iš pareigų, ir t. t. Tai utopija... To jis nedarys“; „O teisininkas Budriūnas pasakė griežtai: „Nerašysiu to protokolo!“; „Jutau nepagarbą bet kokio amžiaus žmonėms. Esu Jonavos kraštui nusipelniusiųjų sąraše. Dvi knygos po 400 puslapių apie to krašto istorinius laikmečius ir žmones juose. Be niekieno pagalbos ir paramos kiekvienai iš jų skirtas keturių metų tiriamasis darbas ir leidyba po du su puse tūkst. eurų iš pensijinių santaupų, ir atpildas – tik įvaizdis, kad teisingumo ieškojimas pagal įstatymus – šauksmas tyruose.“

„Jau pirmą savaitę po pareiškimo Savivaldybei galėjome sudaryti komisiją iš Bendrijos ir Savivaldybės atstovų. Pagal Bendrijos įstatus aptarti atmintinę (žinau padėtį, turiu įrodymus, galėčiau ją paruošti), kad apklausoje nekiltų ginčai. Toliau – komisija klausia, Pirmininkas teikia atsakymus... Pvz., darbo sutartys, protokolai, sprendimai ir t. t. Kodėl nenorima to daryti?“ „Pirmiausia: 1. Patikrinti Bendrijos objektų priežiūrą. 2. Pareikalauti iš Pirmininko Nepriekaištingos reputacijos aprašo pagal įstatymą... 3. Būtinas sugrįžimas prie suklastoto Protokolo, pateikto Savivaldybei, pvz., kad patvirtino darbo sutartį, kurios savininkai niekada nematė, negirdėjo ir kt.“

4.8. Savivaldybės mero 2017-06-05 atsakyme Nr. 6B-08-2479 į Prašymą-4 ir Prašymą-5 (toliau vadinama – Atsakymas-4–5) pažymėta:

„[...] siekiant išsiaiškinti Bendrijos problemas bei išspręsti kilusius konfliktus 2017-05-18 11:00 val. buvo suorganizuotas Jūsų ir Pirmininko susitikimas Savivaldybėje, kuriame turėjote dalyvauti ne tik Jūs, bet ir Savivaldybės Meras, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės Turto skyriaus vedėjas [...] bei kiti galintys Jums padėti asmenys, tačiau Jūs į šį susirinkimą neatvykote“; „Primename, kad [...] tik visuotinis Bendrijos susirinkimas turi teisę priimti sprendimą dėl Bendrijos likvidavimo. Aukščiau paminėto bendro susitikimo, į kurį Jūs neatvykote, pagrindinis tikslas ir buvo įpareigoti dabartinį Pirmininką sušaukti visuotinį Bendrijos narių susirinkimą, kuriame būtų sprendžiamas klausimas dėl Bendrijos likvidavimo.“

5. Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas aplinkybes, kreipėsi į:

5.1. Savivaldybę, prašydamas išsamiai informuoti apie 2016 metais atlikto Bendrijos valdymo organų veiklos kompleksinio patikrinimo rezultatus (kartu pateikiant valdytojo veiklos patikrinimo akto, dokumentų, pavirtinančių Savivaldybės reikalavimų vykdymo kontrolę ir rezultatus, kopijas); ar Savivaldybė atliko naujų Bendrijos dokumentų bei priimtų sprendimų (sudarytų, priimtų po 2016 m. valdytojo veiklos patikrinimo akto surašymo pagal Savivaldybės reikalavimus: dėl valdytojo paskyrimo ar išrinkimo, lėšų kaupimo namui atnaujinti Bendrijos narių sąrašo, Aprašo ir kt.) patikrinimą dėl jų atitikimo teisės aktų reikalavimams, jeigu taip – pateikti tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ne, nurodyti priežastis ir tai atlikti, surašant valdytojo veiklos patikrinimo aktą (su motyvuotomis išvadomis) ir jo kopijas pateikiant Seimo kontrolieriui bei Pareiškėjai; ar Savivaldybė atliko Pirmininko veiklos dėl informacijos teikimo Pareiškėjai pagal jos prašymus patikrinimą (dėl Protokolo, Bendrijos įstatų pateikimo), jeigu taip – pateikti tai patvirtinančius dokumentus ir motyvuotas išvadas šiuo klausimu, jeigu ne, nurodyti priežastis ir tai atlikti, surašant valdytojo veiklos patikrinimo aktą (su motyvuotomis išvadomis) ir jo kopijas pateikiant Seimo kontrolieriui bei Pareiškėjai; ar Savivaldybė atliko Pirmininko veiklos dėl informacijos teikimo Namo patalpų savininkams patikrinimą (dėl informavimo apie planuojamą Susirinkimą, Susirinkime priimtus sprendimus), jeigu taip – pateikti tai patvirtinančius dokumentus ir motyvuotas išvadas šiuo klausimu, jeigu ne, nurodyti priežastis ir tai atlikti, surašant valdytojo veiklos patikrinimo aktą (su motyvuotomis išvadomis) ir jo kopijas pateikiant Seimo kontrolieriui bei Pareiškėjai; ar Savivaldybė atliko Pirmininko veiklos dėl Bendrijos susirinkimų organizavimo kontrolę (pvz., dėl Susirinkimo kvorumo, dalyvių balsų skaičiavimo, Protokolo surašymo tvarkos, siūlomų patvirtinti dokumentų projektų pateikimo / nepateikimo ir pan.), jeigu taip – pateikti tai patvirtinančius dokumentus ir motyvuotas išvadas šiuo klausimu, jeigu ne, nurodyti priežastis ir tai atlikti, surašant valdytojo veiklos patikrinimo aktą (su motyvuotomis išvadomis) ir jo kopijas pateikiant Seimo kontrolieriui bei Pareiškėjai; 6) ar Savivaldybė atliko Pirmininko veiklos dėl metinių veiklos ataskaitų Bendrijos nariams pateikimo, informavimo apie Bendrijos valdybos sprendimus bei sutarčių su UAB „J“ sudarymo „dėl aplinkos tvarkymo, vamzdynų remonto“ „be savininkų sprendimų“ kontrolę, jeigu taip – pateikti tai patvirtinančius dokumentus ir motyvuotas išvadas šiuo klausimu, jeigu ne, nurodyti priežastis ir tai atlikti, surašant valdytojo veiklos patikrinimo aktą (su motyvuotomis išvadomis) ir jo kopijas pateikiant Seimo kontrolieriui bei Pareiškėjai; ar Savivaldybė taikė Pirmininkui administracinio poveikio priemones, jeigu ne – nurodyti priežastis; ar apie tai Savivaldybė informavo Pareiškėją, jeigu taip – pateikti tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ne – nurodyti priežastis ir informuoti Pareiškėją (Seimo kontrolieriui pateikti atsakymo Pareiškėjai kopiją); motyvuotai (nurodant konkrečių teisės aktų nuostatas ir Savivaldybės nustatytas faktines aplinkybes) paaiškinti: kodėl nagrinėjant Prašymą-2:  jis nebuvo išnagrinėtas pagal jo turinį, t. y.: nebuvo atliktas Pirmininko veiklos dėl Susirinkime priimtų sprendimų paskelbimo, Protokolo nuorašo Pareiškėjai pateikimo, dėl Susirinkimo organizavimo tvarkos (skelbimo apie planuojamą Susirinkimą, siūlomų patvirtinti dokumentų projektų pateikimo, pirmininkaujančio asmens rinkimų, pasisakymų ir jų fiksavimo, Protokolo pasirašymo) bei dėl lėšų kaupimo Namui atnaujinti) patikrinimas ir šiais klausimais nepateikti atsakymai Pareiškėjai; nebuvo pateiktas atsakymas Pareiškėjai dėl Bendrijos revizoriaus išrinkimo / neišrinkimo; nebuvo pateiktas atsakymas Pareiškėjai dėl įgaliotų pasirašyti darbo sutartis su Pirmininku ir Bendrijos buhalteriu asmenų; kodėl nagrinėjant Prašymą-3: jis nebuvo išnagrinėtas pagal jo turinį, t. y.: nebuvo atliktas Pirmininko veiklos dėl Susirinkime priimtų sprendimų paskelbimo, Protokolo nuorašo bei Bendrijos įstatų pateikimo Pareiškėjai, metinių ataskaitų pateikimo Namo patalpų savininkams, informavimo apie valdybos sprendimus ir pan., dėl informacijos teikimo Pareiškėjai pagal jos prašymus, dėl balsų skaičiavimo tvarkos Susirinkime, dėl Namo bendrojo naudojimo objektų aprašo atitikimo teisės aktų reikalavimams) patikrinimas ir šiais klausimais nepateikti atsakymai Pareiškėjai; nebuvo pateikti paaiškinimai Pareiškėjai dėl balsavimo raštu organizavimo tvarkos; kodėl nagrinėjant Prašymą-4 ir Prašymą-5: jie nebuvo išnagrinėti pagal jų turinį, t. y.: nebuvo atliktas Pirmininko veiklos patikrinimai dėl: Bendrijos įstatų pateikimo Susirinkimui, dėl darbo sutarčių pasirašymo, tvirtinimo, „trumpalaikių ir ilgalaikių planų ir atskaitų pagal sutartis“ nepateikimo, balsavimo raštu neorganizavimo, Susirinkimo organizavimo (Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus rinkimų neorganizavimo, netinkamo balsų skaičiavimo. Bendrijos susirinkimų kvorumo skaičiavimo), Bendrijos darbuotojų darbo užmokesčio didinimo bei sutarčių su UAB „J“ sudarymo „dėl aplinkos tvarkymo, vamzdynų remonto“ „be savininkų sprendimų“, vidaus tvarkos taisyklių nebuvimo, informacijos pagal Pareiškėjos ir kitų Namo patalpų savininkų prašymus teikimo ir šiais klausimais nepateikti atsakymai Pareiškėjai; nebuvo pateikti paaiškinimai Pareiškėjai dėl, jos nuomone, Pirmininko padarytų administracinių nusižengimų; nebuvo pateiktas Pirmininkui įpareigojimas organizuoti Bendrijos narių sprendimo dėl Bendrijos likvidavimo priėmimą (kartu paaiškinant, kokiu teisiniu pagrindu įpareigojimas Pirmininkui galimai buvo nepateiktas argumentuojant, kad „bendro susitikimo, į kurį Jūs neatvykote, pagrindinis tikslas ir buvo įpareigoti dabartinį Pirmininką sušaukti visuotinį Bendrijos narių susirinkimą, kuriame būtų sprendžiamas klausimas dėl Bendrijos likvidavimo“); nebuvo paaiškinta, ar šiuo atveju taikytini Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau citatose ir tekste vadinama  – Bendrijų įstatymas) 15 straipsnio 3 punkto reikalavimai; nebuvo pateikti paaiškinimai Pareiškėjai dėl jos aprašytų Savivaldybės valstybės tarnautojų veiksmų, elgesio, dėl laiku nepateikto atsakymo į Prašymą-4; kodėl atsakymas Pareiškėjai į Prašymą-4 nebuvo pateiktas per teisės aktuose nustatytą terminą; Pareiškėjos nurodomas aplinkybes dėl Savivaldybės valstybės tarnautojų elgesio (kartu informuojant ir pateikiant patvirtinančius dokumentus dėl priemonių, kurių Savivaldybė ėmėsi šioms aplinkybėms išsiaiškinti); ar nagrinėjamu atveju (dėl Bendrijos narių iniciatyvos likviduoti Bendriją įgyvendinimo) taikytini Bendrijų įstatymo 15 straipsnio 3 punkto reikalavimai; kartotinai išnagrinėti Prašymą-2, Prašymą-3 bei Prašymą-4 ir Prašymą-5 pagal jų turinį ir teisės aktų reikalavimus, tinkamai įgyvendinant viešojo administravimo išsamumo principo reikalavimus, pateikiant Pareiškėjai išsamius, argumentuotus atsakymus dėl prašymuose nurodytų aplinkybių (atsakymo kopiją pateikti Seimo kontrolieriui); informuoti, ar: Pareiškėja kreipėsi į Savivaldybę dėl galimai netinkamos Namo techninės priežiūros, jeigu taip – patikti susirašinėjimo dokumentus; ar Savivaldybė 2016–2017 metais nustatyta tvarka atliko Namo naudojimo priežiūrą, jeigu taip – pateikti patikrinimų aktų kopijas bei informaciją apie juose pateiktų reikalavimų įgyvendinimo rezultatus, jeigu ne – nurodyti priežastis ir atlikti Namo naudojimo priežiūrą bei pateikti Seimo kontrolieriui patikrinimo akto kopiją ir kt.;

5.2. Jonavos rajono apylinkės prokuratūrą (toliau citatose ir tekste vadinama – Prokuratūra) – informuoti, kokia Pareiškėjos pateiktos informacijos apie galimai suklastotą dokumentą nagrinėjimo eiga, kokie sprendimai dėl to priimti ir pan.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

6. Iš Savivaldybės Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta:

6.1. Savivaldybė bendrijų valdymo organų kontrolę vykdo vadovaudamasi Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014-09-25 sprendimu Nr. 1TS-272 patvirtintomis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklėmis (toliau vadinama – Taisyklės).

6.2. „Vadovaujantis Taisyklėmis, 2016-03-24 buvo pradėtas ir 2016-08-31 užbaigtas kompleksinis Bendrijos valdymo organų veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, kompleksinis patikrinimas, kurio metu buvo ištaisyta eilė Bendrijos valdymo organų veiklos trūkumų: pakeisti ir užregistruoti Bendrijos įstatai; atnaujinti Bendrijos narių ir bendro naudojimo objektų sąrašai; perrinkti Bendrijos valdymo organai; pakeisti privalomą kaupimą reglamentuojantys sprendimai; patvirtinti Bendrijos narių mokami mokesčiai.“

Valdytojų veiklos patikrinimo 2016-04-27 akte Nr. 3 (toliau vadinama – Patikrinimo aktas) nurodyta:

6.2.1. „3. Bendrijos veiklos aprašymas ir įvertinimas:

1) „3.1. Bendrija JAR įregistruota 2004-07-28. JAR įregistruoti Bendrijos įstatai neatitinka Bendrijų įstatymo reikalavimų. Neįvykdytas Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo 2012-04-12 Nr. XI-1967 3 straipsnio l dalies reikalavimas suderinti esamus įstatus su naujos įstatymo redakcijos reikalavimais“;

2) „3.2. NTR nėra duomenų apie juridinį asmenį, vykdantį daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo bei administravimo veiklą. Neįvykdytas Bendrijų įstatymo 2, 7, 8 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo 2014-05-15 Nr. XII-882 5 straipsnio 4 dalies reikalavimas bendrijos įsteigimo ir įregistravimo JAR faktą įregistruoti NTR“;

3) „3.3. Bendrijos įstatai, patvirtinti Bendrijos narių susirinkime 2016-02-25, neįregistruoti JAR“;

4) „3.4. Įstatuose nėra aiškiai atskirtų Bendrijos pirmininko ir valdybos funkcijų bei atsakomybės. Bendrijos pirmininkas įvardinamas valdybos pirmininku bei numatoma, kad valdybos pirmininką renka valdyba. Toks įstatų rengėjų bandymas perkelti asmeninę Bendrijos pirmininko atsakomybę kolegialiam organui neatitinka Įstatymo 9 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad bendrijos valdymo organas yra valdyba ir pirmininkas arba tik pirmininkas, ir Įstatymo 14 straipsnio 2 dalies nurodymo, kad bendrijos pirmininką renka, iš pareigų atšaukia, tvirtina bendrijos pirmininko pareigybės aprašymą ir nustato bendrijos pirmininko darbo užmokestį visuotinis susirinkimas. Įstatymas ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksas aiškiai numato vadovo – bendrijos pirmininko funkcijas ir atsakomybę. Valdyba – tarpinis valdymo organas tarp pirmininko ir visuotinio narių susirinkimo, kuris neprivalo būti sudaromas. Bendrijos įstatuose numatytos valdymo organų teisės, pareigos ir atsakomybė turi būti suderinta su Bendrijų įstatymo nuostatomis“;

5) „3.5. Pirmininko pateiktas Bendrijos narių sąrašas neatitinka Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 7 punkto reikalavimų, kuriuose numatyta, kad Bendrijos narių sąraše turi būti nurodyti bendrijos narių ar jų atstovų (įgaliotinių) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas korespondencijai ir (arba) elektroninio pašto adresas, telefono numeris)“;

6) „3.6. 2015-03-26 bendrijos narių visuotiniame susirinkime išrinkta Bendrijos valdyba neatitinka JAR duomenų. Visuotinio susirinkimo protokolas pateiktas be susirinkime dalyvavusių ir sprendimo projektui pritarusių Bendrijos narių sąrašo, todėl nėra galimybių spręsti, ar priimtas sprendimas yra teisėtas“;

7) „3.7. 2015-03-30 Bendrijos valdyba viršijo savo įgaliojimus, rinkdama valdybos pirmininką. Bendrijų įstatymo 15 straipsnio l dalyje yra numatyta, kad bendrijos pirmininkas yra kartu ir valdybos pirmininkas, o Įstatymo 10 straipsnio l dalies 2 punktas nurodo, kad bendrijos pirmininko rinkimas yra visuotinio Bendrijos narių susirinkimo kompetencija“;

8) „3.8. Pradinio patikrinimo metu nepavyko nustatyti, ar Bendrijos visuotinis susirinkimas yra patvirtinęs Bendrijos pirmininko kandidatūrą, naujus Bendrijos įstatus, Aprašą, Bendrijos veiklos ataskaitas, kurių neatskiriama dalis yra Bendrijos veiklos planai ir prognozės, daugiabučio namo gyventojams taikomų mokesčių ir tarifų dydžius. Neaišku, ar Bendrija vykdo Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse [toliau citatose ir tekste vadinama – CK] numatytą prievolę kaupti lėšas bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui ir ar toks kaupimas, jei jis vykdomas, ar atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimu Nr. 390 patvirtinto Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo nuostatas“;

9) „3.9. Bendrijos valdybos ir jos pirmininko veiklos bei revizorės patikrinimo ataskaitos yra neišsamios, nestruktūrizuotos, duomenys pateikiami padrikai, be pageidautinos analizės ir palyginimų. Iš tokių ataskaitų negalima susidaryti išsamios nuomonės apie Bendrijos veiklą“;

10) „3.10. Bendrijos pirmininkas neįvykdė Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirto Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdytojo nurodymo iki 2016-04-20 NTR įregistruoti Bendrijos įsteigimo ir įregistravimo JAR faktą bei pateikė ne visus dokumentus, nurodytus Savivaldybės 2016-03-24 rašte Nr. 6B-06-1173, reikalingus Bendrijos veiklos priežiūrai ir kontrolei atlikti“;

6.2.2. „4. Reikalavimai trūkumams pašalinti: Pirmininkas ne vėliau kaip iki 2016-06-15 turi atlikti šiuos veiksmus trūkumams pašalinti:

1) „4.1. Įregistruoti NTR Bendrijos įsteigimo ir įregistravimo JAR faktą; 4.2. Parengti naują, Bendrijos įstatymo reikalavimus atitinkančią, Bendrijos įstatų redakciją ir pateikti ją tvirtinti visuotiniam Bendrijos narių susirinkimui, kartu pateikiant informaciją apie šio patikrinimo metu nustatytus Bendrijos veiklos trūkumus; 4.3. Atnaujinti JAR duomenis apie Bendrijos valdymo organus ir aktualią įstatų redakciją“;

2) „4.4. [...] pateikti tokius dokumentus ir jų kopijas (pateikiami dokumentai turi atitikti teisės aktų jiems keliamus reikalavimus, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba bendrijos pirmininko parašu ir bendrijos antspaudu) arba rašytinės formos Bendrijos pirmininko paaiškinimus, dėl ko Bendrijoje nėra patvirtinti ir (arba) negali būti pateikti nurodyti dokumentai: 4.4.1. Bendrijos narių sąrašą, atitinkantį Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 7 punkto reikalavimus; 4.4.2. Rašytinės formos Pirmininko paaiškinimą, dėl kokių priežasčių Savivaldybė, būdama teisėtu buto savininku Bendrijos valdomame name, nėra Bendrijos nariu; 4.4.3. 2015-03-26 visuotinio Bendrijos narių susirinkimo dalyvių sąrašą; 4.4.4. 2016-02-25 visuotinio Bendrijos narių susirinkimo protokolą ir susirinkimo dalyvių sąrašą; 4.4.5. Bendrijos visuotinių susirinkimų, kuriuose buvo patvirtinta Pirmininko kandidatūra, Aprašas, metinė Bendrijos veiklos 2015 metais ataskaita, daugiabučio namo gyventojams taikomų administravimo ir techninės priežiūros tarifų dydžiai; 4.4.6. Rašytinės formos Pirmininko paaiškinimą, ar Bendrija vykdo CK 4.82 straipsnio 4 dalyje nustatytą daugiabučių namų savininkų pareigą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kaupti lėšas namo atnaujinimui pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, nurodant taikomą kaupiamosios įmokos tarifą, sukauptų ir 2015 metais panaudotų kaupiamųjų lėšų duomenis. Jei taikomas kaupiamosios įmokos tarifas viršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų dydį ir (arba) 2015 m. buvo naudojamos sukauptos lėšos, pateikite visuotinio Bendrijos narių susirinkimo protokolus, kuriais buvo pritarta didesniam nei minimaliam kaupimo tarifui ir (arba) lėšų panaudojimui“;

6.2.3. „ 5. Rekomendacijos Bendrijos valdymo organams: 5.l. Atnaujinti Bendrijų tinkamam valdymui reikalingas teisės aktų žinias. Aktualių ir rekomenduotinų teisės aktų sąrašas skelbiamas http://www.ionava.lt/daugiabuciu-valdymo-kontrole. 5.2. Rengiant ir teikiant veiklos ataskaitas naudoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-11-26 įsakyme Nr. D l-849 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-05-21 įsakymo Nr. Dl-428 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitos pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo“ nurodytą pavyzdinę ataskaitos formą.“

6.3. Savivaldybės raštuose Pirmininkui dėl jam pateiktų reikalavimų vykdymo kontrolės  pažymėta:

6.3.1. 2016-06-21 raštas Nr. B-06-2389 – įvertinus Pirmininko pateiktus Savivaldybei dokumentus, buvo konstatuota, kad:

1) „tik dalinai pašalinote Patikrinimo akte nurodytus trūkumus. Atsižvelgus į tai, kad numatote Bendrijos narių susirinkimą [...] [2016 m.] birželio 30 d., prašau iki [...] rugpjūčio 12 d. Savivaldybei pateikti trūkstamus dokumentus ir Pirmininko raštiškai nurodytas priežastis, dėl ko nebuvo atsižvelgta į rekomendacijas (jei į jas bus nuspręsta neatsižvelgti)“: JAR įregistruoti Bendrijos įstatai (pateiktos pastabos dėl Bendrijos įstatų projekto), JAR išrašas (kuriame būtų informacija apie atnaujintus Bendrijos įstatus ir duomenys apie valdymo organus), visuotinio Bendrijos narių susirinkimo protokolas („turi būti visuotinio susirinkimo patvirtinti įstatai, Aprašas, išrinktas Pirmininkas ir kiti įstatuose nurodyti Bendrijos organai, patvirtinti Bendrijos narių mokami mokesčiai“);

2) „Rekomenduoju būsimo visuotinio susirinkimo darbotvarkę papildyti sprendimo projektu, siūlančiu patvirtinti Bendrijos narių mokamus mokesčius (administravimo, techninės priežiūros, privalomo kaupimo (jei viršija 0,03 Eur už kv. m / mėn.) ir gali būti kiti Bendrijai mokami mokesčiai, jei dėl jų yra priimtas gyventojų sprendimas), nes iš Jūsų pateiktų dokumentų nėra aišku, kokie pastovių mokesčių Bendrijai tarifai taikomi Namo gyventojams. Protokoluose, prie įvardinto sprendimo, turi matytis balsavimo rezultatai, t. y., kiek dalyvaujančių Bendrijos narių balsavo už sprendimo projektą, kiek – prieš, o kiek nebalsavo arba sulaikė“; 

6.3.2. 2016-08-18 raštas Nr. 6B-06-3089 – įvertinus Pirmininko Savivaldybei papildomai pateiktus dokumentus, buvo konstatuota, kad: „Jūs pateikėte tik Susirinkimo protokolą. Prašau iki [...] [2016 m.] rugsėjo 2 d. Savivaldybei pateikti Susirinkimo dalyvių sąrašą, įgaliojimus ir kitus dokumentus, patvirtinančius teisę balsuoti Bendrijos narių vardu visuotiniame susirinkime (jei tokių buvo), taip pat dokumentus, patvirtinančius, kad Bendrijos nariams buvo pranešta apie šaukiamą visuotinį susirinkimą.“

6.4. Savivaldybė pabrėžė, kad „įstatymų leidėjas savivaldybės vykdomajai institucijai numatė teisę, tačiau ne pareigą kontroliuoti bendrijos valdymo organų atliekamas funkcijas, todėl, Savivaldybės nuomone, tarnautojai tinkamai ir savalaikiai įvykdė visas įstatyme numatytas funkcijas.“

6.5. Savivaldybė 2016-05-10 raštu Nr. 6B-06-1854 pateikė Pareiškėjai Patikrinimo akto kopiją (Pareiškėja 2016 m. kovo mėn. Prašymu-1 kreipėsi į Savivaldybę dėl netinkamos Pirmininko veiklos).

6.6. Pareiškėja 2017-07-04 raštu kreipėsi į Savivaldybę, prašydama „patikrinti [...] Namo objektų priežiūros organizavimą ir šių objektų būklę“ (Savivaldybė šio prašymo nepateikė Seimo kontrolieriui).

Savivaldybė 2017-07-18 raštu Nr. 6B-19-3220 Pareiškėją informavo: „Patikrinus nustatyta, kad dokumentacija nesutvarkyta. Statinio techninės priežiūros žurnalas užvestas, tačiau nepildomas, nėra jokio įrašo apie Namo nuolatinius stebėjimus ir kasmetines bei neeilines apžiūras. [...]. Tikrinimo metu buvo pateikti 5 (penki) apžiūrų aktai be pastabų. Aktai neužregistruoti techninės priežiūros žurnale. Tikrinimo išvadoje nurodyta Bendrijai ištaisyti trūkumus iki [...] [2016 m.] rugpjūčio 30 d. Pirmininkas supažindintas su tikrinimo išvadomis“ (Savivaldybė šiuo raštu pateikė Pareiškėjai statinio techninės priežiūros patikrinimo 2017-07-11 akto Nr. 1-2017/7/11 kopiją; toliau vadinama – Aktas).

Akte pažymėta: „3. Apžiūrėjus Namo bendrojo naudojimo objektus, deformacijų ar avarinės būklės nerasta. Pastebėta eksploataciniai defektai ar netvarkymai: senų šiluminių vamzdynų remontas, buitinės kanalizacijos vamzdynų sandarinimas, rūsio atskirų patalpų dalinis užgriozdinimas senais baldais, statybinėmis medžiagomis. Tikslinga būtų sutvarkyti kitoje Namo pusėje esantį takelį.“

Statinio apžiūros 2017-07-11 akte Nr. 1-17/07/11 (pasirašė ir statinių naudojimo priežiūros vykdytojas) nurodyti rekomenduojami darbai defektams pašalinti: „Sutvarkyti šildymo vamzdyną“, pašalinti vamzdyno nesandarumą, planuoti takelio tvarkymą.

6.7. „Pareiškėja po kompleksinio patikrinimo vėl kreipėsi į Savivaldybę su prašymu surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą Bendrijos pirmininkui ... už dokumentų klastojimą.

Šis prašymas (reikalavimas) buvo išreikštas ne vieną kartą tiek žodžiu, tiek raštu, todėl 2017-06-05 Savivaldybės raštu Nr. 6B-08-2479 Pareiškėja buvo informuota, jog tokius pažeidimus nagrinėja Jonavos rajono apylinkės prokuratūra.“

7. Iš Prokuratūros Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta:

7.1. Pareiškėja „pareiškimu į Kauno apskrities VPK [Vyriausiojo policijos komisariato] Jonavos raj. PK [policijos komisariatą] kreipėsi 2016-12-19 dėl galimo Bendrijos protokolo suklastojimo. [...] atlikus pareiškimo aplinkybių patikslinimą, Jonavos raj. PK tyrėja atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl dokumentų suklastojimo, nenustačiusi nusikalstamos veiklos [...] sudėties požymių. Šio sprendimo Pareiškėja per įstatymo numatytą 7 dienų laikotarpį Prokuratūrai neskundė“. 

7.2. „2017-06-16 Kauno apylinkės prokuratūros penktajam skyriui (Jonava) [Prokuratūrai] Pareiškėja pateikė skundą Nr. AP-1531, prašydama panaikinti tyrėjos nutarimą, kaip neteisėtą, ir pradėti tyrimą. Šis skundas buvo išnagrinėtas ir 2017-06-19 nutarimu atmestas, kaip paduotas praleidus apskundimo terminą. Šio Prokuratūros nutarimo Pareiškėja Jonavos rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui neskundė.“

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai

8. Įstatymai

8.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vienos iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra: „21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka“; „42) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų [...] veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles.“

8.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (Bendrijų įstatymas) nustatyta:

8.2.1. 10 straipsnis – „1. Visuotinis susirinkimas: 1) keičia bendrijos įstatus; 2) renka ir atšaukia bendrijos pirmininką (valdybos narius); 3) renka ir atšaukia revizijos komisijos narius arba revizorių ir tvirtina revizijos komisijos arba revizoriaus darbo tvarkos aprašą; [...] 8) tvirtina įmokų, skirtų bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ar kitoms išlaidoms apmokėti, tarifus; įmokas arba jų apskaičiavimo tvarką kaupiamajam pastato ar jo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo fondui arba investiciniam naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų sukūrimo fondui sudaryti ir nustato šių lėšų naudojimo tvarką; 9) tvirtina metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą; 10) tvirtina bendrojo naudojimo objektų aprašą; [...] 12) tvirtina kitas įmokas, susijusias su bendrijos administravimu, bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip; 13) tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir bendrijos veiklos metinę ataskaitą; [...] 15) priima sprendimus reorganizuoti arba likviduoti bendriją; [...].“

8.2.2. 11 straipsnis – „1. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių [...]. 2. Pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą šio straipsnio 1 dalyje nurodytas susirinkimo organizatorius (iniciatorius) turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose, nurodyti susirinkimo vietą, datą ir laiką, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti bendrijos valdymo organą, keisti bendrijos įstatus ar svarstyti bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimus, metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą, apie visuotinį susirinkimą bendrijos nariams pranešama raštu. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta priimti šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatytus sprendimus, apie visuotinį susirinkimą raštu pranešama visiems to pastato (tų pastatų), kuriame (kuriuose) įsteigta bendrija, butų ir kitų patalpų savininkams. [...] 7. Visuotinio susirinkimo sprendimai dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl bendrijos valdymo organo arba bendrijos valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo, dėl bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių (trys penktadaliai visų įgaliotinių šio įstatymo 13 straipsnyje nustatytais atvejais). [...].10. Visuotiniai susirinkimai turi būti protokoluojami. Visuotinio susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. 11. Visuotinio susirinkimo protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susirinkimo dienos. Prie visuotinio susirinkimo protokolo pridedamas šio susirinkimo dalyvių sąrašas, įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys teisę balsuoti bendrijos narių vardu visuotiniame susirinkime, taip pat dokumentai, patvirtinantys, kad bendrijos nariams buvo pranešta apie šaukiamą visuotinį susirinkimą. [...] 13. Visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimai (tarp jų priimti ir balsuojant raštu) registruojami ir skelbiami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka.“

8.2.3. 14 straipsnis – „6. Bendrijos pirmininkas atsako už: 1) bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; [...] 6) informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu; [...]; 8) bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymą ir tvarkymą; 9) pastato (pastatų), jo (jų) priklausinių ir pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros organizavimą, šios priežiūros dokumentų parengimą, pildymą ir tvarkymą [...]; [...] 7. Visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir nagrinėjami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla. [...].“

8.2.4. 15 straipsnis – „3. [...] taip pat bendrijos valdyba turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų administratoriaus skyrimo, vadovaujantis Civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriumi.“

8.2.5. 20 straipsnis – „1. Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės. 2. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems priskirtas funkcijas, ir, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba perduoti administracinių nusižengimų bylas nagrinėti teismui.“

8.2.6. 21 straipsnis – „3. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo: [...] 5) reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrojo naudojimo objektų naudojimas ir priežiūra užtikrintų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisių įgyvendinimą ir atitiktų jų teisėtus interesus; [...] 7) apskųsti bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) ir kitus butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sprendimus CK 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka [...].“

8.2.7. 27 straipsnis – „1. Savivaldybių vykdomosios institucijos teikia teisinę ir organizacinę pagalbą daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkams steigiant bendrijas, organizuoja ir teikia nemokamas konsultacijas bendrijų steigimo ir veiklos, bendrijų reorganizavimo ir likvidavimo klausimais. [...].“

8.3. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ) 3 straipsnyje nustatyta: „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“

8.4. Civiliniame kodekse (CK) nustatyta:

8.4.1. 1.138 straipsnis – „Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas [...].“

8.4.2. 2.82 straipsnis – „4. Juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Ieškinį gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia jų teises ar interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti įstatymuose numatyti asmenys. Tokiems ieškiniams nustatomas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas. Jis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą, jeigu šis kodeksas ir kiti įstatymai nenustato kitokio ieškinio senaties termino ir kitokios sprendimo nuginčijimo tvarkos.“

8.4.3. 4.85 straipsnis – „1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. [...]. 9. Buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.“

9. Kiti teisės aktai

9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-30 įsakymu Nr. D1-971 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau vadinama – Reglamentas) nustatyta:

9.1.1. „98. Gyvenamojo namo techninę priežiūrą organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas,  paskirdamas gyvenamojo namo techninį prižiūrėtoją. [...].“

9.1.2. „105. Šio Reglamento [...] 102.3 [savivaldybės] papunkčiuose nurodyti Subjektai turi atlikti šių konkrečių statinių (jo dalių) Naudojimo priežiūrą vietoje: 105.1. ypatingųjų statinių, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ [...], ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, – ne rečiau kaip vieną kartą per metus. [...].“

9.1.3. „106. Reglamento [...] 102.3 papunkčiuose nurodyti Subjektai konkretaus statinio (jo dalies) Priežiūrą vietoje gali atlikti dažniau, nei nurodyta šio Reglamento 105 punkte, kai: [....]; 106.3. gautas skundas, prašymas ar pranešimas dėl statinių priežiūros, kuris nagrinėjamas VAĮ [...] nustatyta tvarka ir terminais.“

9.1.4. „108. Priežiūros vykdytojas, tikrindamas Naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo: [...] 108.3. apžiūrėti statinį ar jo dalį vietoje; 108.4. apžiūrėjus statinį ar jo dalį, nustatyti: [...] 108.4.4. padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą atsižvelgiant į 108.2.1–108.4.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus; 108.5. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą [...]; jo 1 egzempliorių įteikti (nusiųsti) Naudotojui arba techniniam prižiūrėtojui, kitą saugoti Subjekte; 108.6. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti; 108.7. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą; 108.8. statinio techninės priežiūros žurnale ir prižiūrimų naudojamų statinių naudotojų sąraše pažymėti apie atliktą statinio techninės priežiūros patikrinimą.“

9.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (toliau vadinama – Priežiūros ir kontrolės taisyklės) nustatyta:

9.2.1. redakcija, galiojusi iki 2017-01-01:

1) „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas organizuoja ir vykdo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir užduotį, tačiau ne rečiau kaip kartą per (nurodoma per kiek, 1 ar 2 ) metus;  5.2. patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas, vadovaujantis VAĮ [...] nustatyta tvarka ir terminais, ir valdytojų konsultavimas, jų veiklos klausimais; 5.3. neplanuotas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos“;

2) „6. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama: 6.1 valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams – tikrinami valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis (pagal patalpų savininkų sprendimo protokolus, jungtinės veiklos sutartį, juridinių asmenų registro duomenis); 6.2. patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymas – ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams; 6.3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus; 6.4. daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį; 6.5. namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar yra bendrojo naudojimo objektų valdytojo patvirtintos paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklės (išskyrus atvejus, kai bendrojo naudojimo objektų valdytojas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą), ar paslaugos ir rangos darbai perkami vadovaujantis nustatyta tvarka; 6.6. informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams; 6.7. metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus; 6.8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo; 6.9. dokumentų ir duomenų pateikimas Juridinių asmenų registrui – ar įstatymų nustatytais atvejais ir terminais perregistruojami juridinio asmens (bendrijos) įstatai, pateikiami duomenys apie juridinio asmens buveinę, valdymo organus“;

3) „7. Atlikus patikrinimą, pagal pavyzdinių taisyklių priede pateiktą Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto pavyzdinę formą surašomas valdytojo veiklos patikrinimo aktas (toliau – aktas), kuriame nurodomi reikalavimai ir terminas, ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti. Aktas surašomas 2 egzemplioriais. Vienas pateikiamas valdytojui, antras saugomas priežiūros ir kontrolės vykdytojo dokumentacijoje. Jeigu patikrinimas atliktas pagal pareiškėjo skundą, patikrinimo akto kopija pateikiama pareiškėjui.“;

9.2.2. redakcija, galiojanti nuo 2017-01-01:

1) „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas organizuoja ir vykdo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir planuojamų tikrinti valdytojų sąrašą (pagal savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus tikrinamų valdytojų sąrašo sudarymo kriterijus, patikrinimų tvarką ir trukmę); 5.2. neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu“;

2) „6. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama: 6.1. valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams – tikrinami valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis [...]; 6.2. patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymas – ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams; 6.3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus; 6.4. daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį; 6.5. namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar pirkimai organizuojami ir vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka; 6.6. informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams; 6.7. metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus; 6.8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo; 6.9. dokumentų ir duomenų pateikimas viešam registrui – ar administravimo, ar jungtinės veiklos sutarties sudarymo faktas registruotas Nekilnojamojo turto registre, [...]“;

3) „7. Atlikus pavyzdinių taisyklių 5.1 ar 5.2 papunkčiuose nurodytus patikrinimus, vadovaujantis pavyzdinių taisyklių priede pateikta Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto pavyzdine forma, surašomas valdytojo veiklos patikrinimo aktas (toliau – aktas). Jei reikia, jame nurodomi reikalavimai ir terminas, ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti. Aktas surašomas 2 egzemplioriais. Vienas pateikiamas valdytojui, antras saugomas priežiūros ir kontrolės vykdytojo teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu patikrinimas atliktas pagal pareiškėjo skundą, akto kopija pateikiama pareiškėjui.“

9.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimu Nr. 93 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) nustatyta:

9.3.1. „8. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. [...].“

9.3.2. „47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...].“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

10. Konstitucinio Teismo 2004-12-13 nutarimas – „Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybės pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai. Savivaldybių savarankiškumas ir veiklos laisvė pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją – konstituciniai principai (Konstitucinio Teismo 2002-12-24 nutarimas). Konstitucijos nuostata, kad savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, vertintina kaip šių vietos bendruomenių dalyvavimo valdant šias teritorijas garantija (Konstitucinio Teismo 2001-06-28, 2002-12-24 nutarimai). Kartu pažymėtina, jog Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai, negalima atsieti nuo toje pačioje dalyje įtvirtintos nuostatos, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje bei įstatymuose apibrėžtos jų kompetencijos (Konstitucinio Teismo 2000-06-13, 2002-12-24 nutarimai).

Pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų paneigiama galimybė savivaldybėms įgyvendinti savo kompetenciją, tiesiogiai įtvirtintą Konstitucijoje. Jeigu Konstitucijoje ar įstatymuose tam tikros funkcijos yra priskirtos savivaldybėms, tai savivaldybės ir vykdo šias funkcijas ta apimtimi, kuria šios yra joms priskirtos. [...] Tačiau pabrėžtina, kad ir tos funkcijos, kurios priklauso išimtinai savivaldybėms, yra reglamentuojamos įstatymais. Nė viena iš šių funkcijų nereiškia, kad savivaldybės atitinkamoje srityje yra absoliučiai savarankiškos (Konstitucinio Teismo 2002-12-24 nutarimas)“.

11. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (arba toliau vadinama – LVAT) formuojama praktika:

11.1. 2012-03-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012) – „[...] Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999-05-11, 2004-12-13 nutarimai, 2004-11-05 išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-05-31 nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). VAĮ 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. VAĮ 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.)“;

11.2. 2013-03-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-439/2013 – „Priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje įtvirtinto, atkartojamo ir

VAĮ, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“;

11.3. 2010-12-06 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1135/2010 – „Viešojo administravimo subjektas individualų administracinį aktą turi pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (

VAĮ 8 str.1 d.). [...] konstitucinis valstybės įstaigų paskirties tarnauti žmonėms principas (Konstitucijos 5 str. 3 d.) suponuoja jų pareigą užtikrinti palankiausią žmogaus teisių įgyvendinimo režimą ir ginti bei saugoti šias teises, pačioms jų nepažeisti. Ši konstitucinė nuostata perkelta į VAĮ. Spręsdamas įstatymo leidėjo pavestus uždavinius viešojo administravimo subjektas turi veikti taip, kad tie uždaviniai būtų įgyvendinti laiku, laikantis efektyvumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir kitų viešojo administravimo principų“;

11.4. 2003-12-05 nutartis administracinėje byloje Nr.A7-1235-2003 – „Aiškindamas aprašymo 33 p. nuostatą dėl teisės atlikti ikiteisminį tyrimą, teismas padarė išvadą, jos negalima šios teisės aiškinti kaip pareigūno teisę pasirinkti atlikti ar neatlikti ikiteisminį tyrimą. Atsižvelgdamas į 31 p. numatytą pareigą vykdyti komisariato vadovų nurodymus ir įžvelgdamas sisteminius 31 p. bei 33 p. nuostatų ryšius, teismas konstatavo, kad pareigūno teisė vykdyti ikiteisminį tyrimą kartu suponuoja pareigą tokį tyrimą atlikti, jei yra duotas pagal pavaldumą kompetentingo pareigūno atitinkamas nurodymas. Konstatuota, kad nuostata „turi teisę vykdyti“ yra skirta iš esmės tretiesiems asmenims, t. y. asmenims, kurių atžvilgiu vykdomas ikiteisminis tyrimas, ar asmenims, turintiems įgalinimus tikrinti ir kontroliuoti ikiteisminį tyrimą.“

Tyrimo išvados

12. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją (pažymos 1–7 paragrafai), teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką (pažymos 8–11 paragrafai), konstatuotina:

12.1. Savivaldybė, remdamasi Vietos savivaldos įstatymu, privalo vykdyti Bendrijos valdymo organų veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal Priežiūros ir kontrolės taisykles bei statinių naudojimo priežiūrą Reglamento nustatyta tvarka (pažymos 8.1, 9.1 ir 9.2 punktai).

Pažymėtina, kad, atsižvelgus į teismų praktiką, viešojo administravimo subjektui įstatymais suteikta teisė suponuoja pareigą konkrečioje situacijoje, esant įstatymuose numatytoms sąlygoms, šia teise pasinaudoti, o atsisakymas be pateisinamų priežasčių pasinaudoti šia teise vertintinas kaip viešojo administravimo subjekto (šiuo atveju – Savivaldybės) kompetencijai priskirtų funkcijų nevykdymas (pažymos 11.4 punktas).

Priežiūros ir kontrolės taisyklėse (redakcija, galiojusi iki 2017-01-01, kai buvo atliekamas Bendrijos valdymo organų veiklos kompleksinis patikrinimas) buvo nustatyta, kad Savivaldybė organizuoja daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūrą, kurios turinį sudaro patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas vadovaujantis VAĮ, kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir užduotį bei neplanuotas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu (pažymos 9.2.1 papunktis).

Savivaldybei 2016 metais vykdant kompleksinį Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimą, turėjo būti patikrinta: valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams (tikrinami valdytojo paskyrimo arba išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis), patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymas (ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams), daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams (ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus), daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas (ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį), namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas (ar yra bendrojo naudojimo objektų valdytojo patvirtintos paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklės, ar paslaugos ir rangos darbai perkami vadovaujantis nustatyta tvarka), informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus (ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą, ar gauta skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams), metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams (ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus), patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas (ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo), dokumentų ir duomenų pateikimas Juridinių asmenų registrui (ar įstatymų nustatytais atvejais ir terminais perregistruojami juridinio asmens (bendrijos) įstatai, pateikiami duomenys apie juridinio asmens buveinę, valdymo organus).

Atlikus patikrinimą, pagal Priežiūros ir kontrolės taisyklių priede pateiktą Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto pavyzdinę formą turėjo būti surašytas valdytojo veiklos patikrinimo aktas, kuriame turėjo būti aprašyta ir įvertinta visa pirmiau nurodyta Bendrijos valdymo organų veikla, nurodyti reikalavimai ir terminas, ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti (pažymos 9.2.1 ir 9.2.2 papunkčių 3 pastraipos);

12.2. vadovaujantis Reglamentu, Savivaldybė, vykdydama statinių naudojimo priežiūros funkciją, privalo patikrinti, apžiūrėti statinį arba jo dalį vietoje, padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą, surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą, kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą ir kt. (pažymos 9.1.4  papunktis);

12.3. remiantis VAĮ bei LVAT formuojama praktika, viešajame administravime yra labai svarbu užtikrinti asmenų teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų nagrinėjimą, priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo veikti paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje – įtvirtinto, atkartojamo ir

VAĮ, principo, kad „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“, į prašymą ar skundą atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis buvo remtasi vertinant prašymo ar skundo turinį (pažymos 8.3 punktas ir 10 paragrafas).

Savivaldybė, gavusi Pareiškėjos skundus dėl Bendrijos valdymo organų veiklos, privalėjo priimti sprendimus dėl Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimo arba skundus, prašymus nagrinėti VAĮ, Prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka, pagal Savivaldybės kompetenciją ir prašymų (skundų) turinį (pažymos 9.3 punktas): išnagrinėti skunde nurodytas Bendrijos valdymo organų veiklos aplinkybes, pateikti motyvuotas išvadas dėl jų veiklos, nurodytos prašyme (skunde), atitikimo teisės aktų reikalavimams, imtis priemonių Bendrijos valdymo organų veiklai gerinti, nustatyta tvarka bei terminais pateikti Pareiškėjai aiškų ir argumentuotą atsakymą į prašymą (skundą).

Taigi, pagal teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, Savivaldybės pareigūnai (tinkamai įgyvendindami konstitucinę nuostatą dėl valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms ir kitus gero viešojo administravimo principų reikalavimus) Pareiškėjos prašymus šiuo atveju turėjo išnagrinėti:

12.3.1. vykdydami Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolės bei Namo naudojimo priežiūros funkcijas, t. y. nustatyta tvarka patikrinti:

1) Namo ir jo techninės priežiūros būklę (pažymos 4.6 ir 4.7 punktai); 

2) ar Bendrijos valdymo organų veikla toliau nurodytais klausimais atitinka teisės aktų reikalavimus:

- dėl Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų planavimo ir organizavimo, pirkimų taisyklių, privalomojo lėšų kaupimo (pažymos 4.2, 4.6 ir 4.7 punktai);

- dėl Namo patalpų savininkų susirinkimų bei balsavimo raštu organizavimo (taip pat ir dėl to, ar tinkamai įgyvendinama Bendrijos narių teisė inicijuoti Bendrijos susirinkimą, pvz., dėl Bendrijos likvidavimo; pažymos 4.2 ir 4.4 punktai);

- dėl Aprašo sudarymo, jo formos ir turinio (pažymos 4.2 ir 4.4 punktai);

- dėl informacijos apie priimtus sprendimus pateikimo Namo patalpų savininkams (pažymos 4.2, 4.4 ir 4.6 punktai);

-  dėl Namo patalpų savininkų prašymų nagrinėjimo (pažymos 4.4 ir 4.6 punktai);

- dėl Bendrijos įstatų (pažymos 4.6 punktas);

12.3.2. pateikdami paaiškinimus dėl kitų, su Bendrijos veikla susijusių, aplinkybių (pvz., „visuotiniams susirinkimams nesiūlė pirmininko ir sekretoriaus, pats pirmininkavo ir balsus skaičiavo“, „be savininkų sprendimų kiek kartų didėjo atlyginimų minimumai“, „Nėra vidaus tvarkos taisyklių“, „Name – 60 butų; [...] Todėl pagal Pirmininką visuotinio susirinkimo kvorumui užtenka 25 narių“, „kad patvirtino darbo sutartį, kurios savininkai niekada nematė, negirdėjo“; „Pareikalauti iš Pirmininko Nepriekaištingos reputacijos aprašo pagal įstatymą“, „Būtinas sugrįžimas prie suklastoto Protokolo“; pažymos 4.6 ir 4.7 punktai);

12.4. nagrinėjamu atveju Savivaldybė:

12.4.1. Atsakyme-2 nepagrįstai konstatavo, kad „2016-08-31 užbaigtas kompleksinis Bendrijos valdymo organų veiklos [...] patikrinimas“ (pradėtas 2016-03-24, Patikrinimo aktas surašytas 2016-04-27; pažymos 4.3.1 papunktis), nes:

1) kaip Patikrinimo akte nurodo pati Savivaldybė, atliktas tik „pradinis patikrinimas“ (pažymos 6.2.1 papunkčio 8 pastraipa) ir kai kurie Patikrinimo akte pateiktų pradinių reikalavimų vykdymo kontrolės veiksmai, tačiau iš esmės jie susiję tik su reikalavimais pateikti būtinus dokumentus, o ne tų dokumentų turinio analize ir jų trūkumų šalinimu (išskyrus dėl Bendrijos įstatų ir Bendrijos narių sąrašo; pažymos 6.2.1 ir 6.3.1 papunkčiai);

2) nėra surašytas valdytojo veiklos patikrinimo aktas, atitinkantis Priežiūros ir kontrolės taisyklėse nustatytą kompleksinio patikrinimo turinį, t. y., nėra Savivaldybės išvadų dėl Bendrijos valdymo organų veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams toliau nurodytais klausimais, Pareiškėja nėra supažindinta su šiomis Savivaldybės išvadomis):

- dėl Aprašo sudarymo ir tvarkymo (ar Aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus);

- dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimo ir lėšų kaupimo organizavimo (ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį);

- dėl  namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimo (ar yra bendrojo naudojimo objektų valdytojo patvirtintos paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklės, ar paslaugos ir rangos darbai perkami vadovaujantis nustatyta tvarka);

- dėl informacijos patalpų savininkams teikimo pagal teisės aktų reikalavimus (ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams, pvz., dėl informavimo apie priimtus sprendimus, dėl informacijos teikimo pagal patalpų savininkų prašymus, ir skelbimo apie savo veiklą);

- dėl metinės veiklos ataskaitos rengimo ir jos pateikimo patalpų savininkams (ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus);

- dėl patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimo (ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais arba patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo), taip pat ir dėl to, ar tinkamai įgyvendinama Bendrijos narių teisė inicijuoti Bendrijos susirinkimą, pvz., dėl Bendrijos likvidavimo;

12.4.2. šio tyrimo metu nepateikė paaiškinimų, kodėl, gavus Pareiškėjos prašymus, jie nebuvo išnagrinėti pagal jų turinį ir kt. (pažymos 5.1 punktas):

1) dėl Prašymo-2 (Atsakymas-2; pažymos 4.3 punktas): „nebuvo atliktas Pirmininko veiklos dėl Susirinkime priimtų sprendimų paskelbimo, Protokolo nuorašo Pareiškėjai pateikimo, dėl Susirinkimo organizavimo tvarkos (skelbimo apie planuojamą Susirinkimą, siūlomų patvirtinti dokumentų projektų pateikimo, pirmininkaujančio asmens rinkimų, pasisakymų ir jų fiksavimo, Protokolo pasirašymo) bei dėl lėšų kaupimo Namui atnaujinti) patikrinimas ir šiais klausimais nepateikti atsakymai Pareiškėjai; nebuvo pateiktas atsakymas Pareiškėjai dėl Bendrijos revizoriaus išrinkimo / neišrinkimo; nebuvo pateiktas atsakymas Pareiškėjai dėl įgaliotų pasirašyti darbo sutartis su Pirmininku ir Bendrijos buhalteriu asmenų“ (pažymos 5.1 punktas). Be to, šio tyrimo metu Savivaldybė neištaisė pirmiau nurodytų Prašymo-2 nagrinėjimo trūkumų (Seimo kontrolieriui nėra pateikta kartotinio atsakymo į Prašymą-2 Pareiškėjai kopija);

2) dėl Prašymo-3 (Atsakymas-3; pažymos 4.5 punktas): „nebuvo atliktas Pirmininko veiklos dėl Susirinkime priimtų sprendimų paskelbimo, Protokolo nuorašo bei Bendrijos įstatų pateikimo Pareiškėjai, metinių ataskaitų pateikimo Namo patalpų savininkams, informavimo apie valdybos sprendimus ir pan., dėl informacijos teikimo Pareiškėjai pagal jos prašymus, dėl balsų skaičiavimo tvarkos Susirinkime, dėl Aprašo atitikimo teisės aktų reikalavimams patikrinimas ir šiais klausimais nepateikti atsakymai Pareiškėjai; nebuvo pateikti paaiškinimai Pareiškėjai dėl balsavimo raštu organizavimo tvarkos“ (pažymos 5.1 punktas). Be to, šio tyrimo metu Savivaldybė neištaisė pirmiau nurodytų Prašymo-3 nagrinėjimo trūkumų (Seimo kontrolieriui nėra pateikta kartotinio atsakymo Pareiškėjai į Prašymą-3 kopija);

3) dėl Prašymo-4 ir Prašymo-5 (Atsakymas-4–5; pažymos 4.8 punktas): nebuvo atlikti Pirmininko veiklos patikrinimai dėl: Bendrijos įstatų pateikimo Susirinkimui, dėl darbo sutarčių pasirašymo, tvirtinimo, „trumpalaikių ir ilgalaikių planų ir atskaitų pagal sutartis“ nepateikimo, balsavimo raštu neorganizavimo, Susirinkimo organizavimo (Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus rinkimų neorganizavimo, netinkamo balsų skaičiavimo, Bendrijos susirinkimų kvorumo skaičiavimo), Bendrijos darbuotojų darbo užmokesčio didinimo bei sutarčių su UAB „J“ sudarymo „dėl aplinkos tvarkymo, vamzdynų remonto“ „be savininkų sprendimų“, vidaus tvarkos taisyklių nebuvimo, informacijos pagal Pareiškėjos ir kitų Namo patalpų savininkų prašymus teikimo ir šiais klausimais nepateikti atsakymai Pareiškėjai; nebuvo pateikti paaiškinimai Pareiškėjai dėl, jos nuomone, Pirmininko padarytų administracinių nusižengimų; nebuvo pateiktas Pirmininkui įpareigojimas organizuoti Bendrijos narių sprendimo dėl Bendrijos likvidavimo priėmimą (kartu paaiškinant, kokiu teisiniu pagrindu įpareigojimas Pirmininkui galimai buvo nepateiktas argumentuojant, kad „bendro susitikimo, į kurį Jūs neatvykote, pagrindinis tikslas ir buvo įpareigoti dabartinį Pirmininką sušaukti visuotinį Bendrijos narių susirinkimą, kuriame būtų sprendžiamas klausimas dėl Bendrijos likvidavimo“); nebuvo paaiškinta, ar šiuo atveju taikytini Bendrijų įstatymo 15 straipsnio 3 punkto reikalavimai [„bendrijos valdyba turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų administratoriaus skyrimo, vadovaujantis CK ketvirtosios knygos XIV skyriumi“; pažymos 8.2.4 papunktis]; nebuvo pateikti paaiškinimai Pareiškėjai dėl jos aprašytų Savivaldybės valstybės tarnautojų veiksmų, elgesio, dėl atsakymo į Prašymą-4 nepateikimo laiku; kodėl atsakymas Pareiškėjai į Prašymą-4 nebuvo pateiktas per teisės aktuose nustatytą terminą“. Be to, šio tyrimo metu Savivaldybė neištaisė pirmiau nurodytų Prašymo-4 ir Prašymo-5 nagrinėjimo trūkumų (Seimo kontrolieriui nėra pateikta kartotinio atsakymo į Prašymą-4 ir Prašymą-5 Pareiškėjai kopija);

12.4.3 Savivaldybė, gavusi Pareiškėjos 2017-07-04 prašymą, atliko Namo naudojimo priežiūrą, surašė Aktą ir jo kopiją pateikė Pareiškėjai (pažymos 6.6 punktas; Pareiškėja neskundė Seimo kontrolieriui šių Savivaldybės veiksmų).

13. Apibendrinus pirmiau nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, konstatuotina, kad Savivaldybė netinkamai vykdė Bendrijos veiklos priežiūrą ir kontrolę, neužtikrino Pareiškėjos teisės į įstatymais pagrįstą ir objektyvų jos prašymų, skundų nagrinėjimą (pažymos 11.1 punktas), taigi  Pareiškėjos skundas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažintinas pagrįstu.

14. Kartu Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį:

14.1. Savivaldybės pareigūnų:

14.1.1. Konstitucinis Teismas  ne kartą yra pažymėjęs, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje bei įstatymuose apibrėžtos jų kompetencijos, savivaldybės įstatymais joms priskirtas funkcijas vykdo ta apimtimi, kuria šios yra joms priskirtos (pažymos 10 paragrafas);

14.1.2. viešojo administravimo subjektui įstatymais suteikta teisė suponuoja pareigą konkrečioje situacijoje, esant įstatymuose numatytoms sąlygoms, šia teise pasinaudoti, o atsisakymas be pateisinamų priežasčių pasinaudoti šia teise vertintinas kaip viešojo administravimo subjekto (šiuo atveju – Savivaldybės) kompetencijai priskirtų funkcijų nevykdymas (pažymos 11.4 punktas);

14.2. Pareiškėjos:

14.2.1. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsniu, tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų, šiuo atveju, Savivaldybės,  veiklos viešojo administravimo srityje, tačiau netiria prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo.

Nagrinėjamu atveju ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir prokurorai nustatyta tvarka yra priėmę sprendimus dėl Pareiškėjos nurodomų Bendrijos susirinkimų protokolų galimo klastojimo aplinkybių (pažymos 7 paragrafas). Pažymėtina, kad Seimo kontrolierius nėra įgaliotas tirti šių sprendimų teisėtumo;

14.2.2. Bendrijos sprendimai (protokolai) gali būti pripažinti neteisėtais CK nustatyta tvarka teisme Pareiškėjos ir / arba kitų Namo patalpų savininkų iniciatyva („Juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams“; pažymos 8.4.2 papunktis), buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas (pažymos 8.4.3 papunktis).

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

15. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia Pareiškėjos skundą dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 15 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja:

16.1. atlikti Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę Priežiūros ir kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka, surašant valdytojo veiklos patikrinimo aktą, kuriame būtų aprašyta ir įvertinta visa Savivaldybės pagal kompetenciją tikrintina Bendrijos valdymo organų veikla (atsižvelgti į pažymos 12.4.1 papunktyje pateiktas išvadas), pateikti Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui patikrinimo akto kopijas;

16.2. pateikti paaiškinimus Pareiškėjai dėl jos prašymuose Savivaldybei nurodytų kitų aplinkybių, pvz., aprašytų pažymos 12.4.2 papunktyje (Seimo kontrolieriui pateikti atsakymo Pareiškėjai kopiją);

16.3. šią Seimo kontrolieriaus pažymą laikyti Savivaldybės gauta oficialia informacija apie galimus Savivaldybės pareigūnų, vykdžiusių šioje pažymoje aprašytą Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolę bei nagrinėjusius Pareiškėjos šioje pažymoje nurodytus prašymus, tarnybinius nusižengimus, Seimo kontrolieriui pateikti atliktų atitinkamų tarnybinių patikrinimų išvadas.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                                                                                                 Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-894
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį