Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių90
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių102
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė758363

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X, ... namo (toliau citatose ir tekste vadinama – Namas) gyventojos (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėja), skundą dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant jos 2017-05-23 prašymą dėl Namo techninės priežiūros pakartotinio patikrinimo (toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymas).

2. Pareiškėja skunde nurodo:

„[...] gavau Savivaldybės [...] 2017-06-15 raštą Nr. (33.215)R-1996, parengtą pagal Namo bendrasavininkių kreipimąsi dėl netinkamo daugiabučių namų savininkų bendrijos „D“ [toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrija] pirmininko pareigų vykdymo“ bei Šilainių seniūnijos specialisto pareigų vykdymo“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas) (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

„Vėdinimo sistemos užkimštos, [...] rūsio langai išmušti, (šilumos taupymas) aprašas neatitinka.“ „Vėdinimo kanalai – LR aplinkos ministerijos pasisakymą pateikiau, rūsio langai.“ „Aprašas [Namo bendrojo naudojimo objektų aprašas; toliau citatose ir tekste vadinama – Aprašas] – neatitinka pagal Aplinkos ministeriją, Savivaldybė pateikė 2016-12-05 Nr. 64-19-332 saldainių popierėlį, ilgalaikis Namo atnaujinimo planas, tik be visuotinio butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo“; „Akivaizdu, kad tokios netinkamos Namo priežiūros atsiranda nukrypimų nuo teisės aktuose įtvirtintų statinio privalomųjų reikalavimų visumos, ko pasėkoje yra pažeidžiamos Namo bendraturčių ir kitų Name gyvenančių asmenų teisės į sveiką ir saugią aplinką ir normalias gyvenimo sąlygas“; Savivaldybė netinkamai pateikė Pareiškėjai 2015-05-14 ir 2015-06-04 Bendrijos visuotinių susirinkimų protokolus.

Dėl nurodytų priežasčių „Atsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas“, „Savivaldybės sprendimas, kuriuo buvo atsisakyta patenkinti Namo bendraturčių prašymą; yra nepagrįstas bei pažeidžiantis mano ir kitų bendraturčių teises ir teisėtus interesus [...].“

3. Pareiškėja prašo Seimo kontrolierių: Atsakymą „pripažinti negaliojančiu“, įpareigoti Savivaldybę „pakartotinai atlikti statinio techninės priežiūros patikrinimą, pagal mano pareikštas pastabas, skiriant kitą vykdytoją“.

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Iš kartu su skundu pateiktų dokumentų nustatyta:

4.1. Prašyme nurodyta:

4.1.1. „Susipažinus su Savivaldybės filialo Šilainių seniūnijos [...] 2017-05-16 aktu
Nr. 16-8-149 [toliau citatose ir tekste atitinkamai vadinama – Seniūnija, Aktas] yra nepagrįstas, neteisėtas, priimtas neteisingai ir netinkamai taikant teisės normas. [...] išvadoje parašė visiškai nekreipiant dėmesio į tai, kad rūsių langai išdaužyti (nuotraukas rūsio pateikiau 2017-01-26)“;

4.1.2. „Atkreiptinas dėmesys, Savivaldybė 2016-10-13 Nr. 64-19-256 pateikė 2015-05-14 ir 2015-06-04 nepatvirtintus visuotinio susirinkimo protokolus“;

4.1.3. „Savivaldybės tarnautojas [Seniūnijos vyriausiasis specialistas P. Tamoliūnas; toliau citatose ir tekste vadinama – Specialistas] akivaizdžiai neatitinka užimamų pareigų [...]“;

4.1.4. „Prašau pakartotinai atlikti statinio techninės priežiūros patikrinimą, pagal mano pareikštas pastabas, skiriant kitą vykdytoją“;

4.2. Atsakyme (pasirašytas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Romaldo Rabačiaus) pažymėta:

4.2.1. „Išnagrinėję Prašymą, informuojame, kad Namo naudojimo priežiūra buvo atlikta ir patikrinimo Aktas buvo surašytas 2017-05-16.“

„Statinio naudojimo priežiūros vykdytojas Namo naudojimo priežiūrą atliko tinkamai, Namo savybės atitinka esminius statinių bei privalomuosius daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimus, todėl pakartotina Namo naudojimo priežiūra nebus atliekama.“

„Vadovaujantis Statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtintais statinio naudojimo priežiūros privalomaisiais reikalavimais, nustatyta, kad Namas naudojamas pagal paskirtį, statinyje nevykdomi jokie statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, statinys nebuvo kapitališkai remontuotas ar rekonstruotas, apžiūros atliekamos nuolatinių stebėjimų metu, būklės, keliančios pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ir aplinkai, nėra“;

4.2.2. „Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 [toliau vadinama – CK] straipsnio nuostatas, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui, priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga, pagal 4.83 straipsnio nuostatas, butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti.“

„Vadovaujantis Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau vadinama – Bendrijų įstatymas) nuostatomis, sprendimai dėl daugiabučio namo [...], kuriame [...] įsteigta bendrija, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų bendrų interesų tenkinimo ([...] patalpų (pastatų) savininkų sutarčių su paslaugų teikėjais sudarymo ar nutraukimo ir pan.), taip pat dėl priemonių, nesusijusių su pastato (pastatų) naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, dėl pastato (pastatų) atnaujinimo, lėšų šiam tikslui kaupimo [...], priimami visų daugiabučio namo [...], kuriame yra įsteigta bendrija, savininkų balsų dauguma, nepažeidžiant teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų“;

4.2.3. „Jūsų nuolatiniuose raštuose keliami Namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo klausimai turėtų būti sprendžiami Bendrijos narių susirinkimuose, Bendrijos įstatų nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad Bendrijos narių susirinkimus gali šaukti ne tik Bendrijos pirmininkas arba Bendrijos valdyba, bet ir kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis Bendrijos narių“;

4.3. Aplinkos ministerijos raštuose Pareiškėjai (ir Savivaldybei) pažymėta:

4.3.1. 2016-08-09 rašte Nr. (13-1)-D8-6196 – „Išnagrinėję [...] skundą dėl Savivaldybės Būsto valdymo skyriaus vedėjos pavaduotojos atsakymo į Pareiškėjos prašymą pateikti informaciją apie Bendrijos valdomame Name paskutinį kartą atliktą ventiliacijos valymą, paaiškiname, kad Aplinkos ministerijai nesuteikti įgaliojimai oficialiai vertinti kitų institucijų veiksmų teisėtumą (pagrįstumą). [...]. Teikiame Aplinkos ministerijos specialistų nuomonę bendrijos veiklos vykdant daugiabučio namo priežiūrą klausimu.“

„[...] informacijos apie atliktus ar planuojamus atlikti pastato vėdinimo kanalų dezinfekcijos darbus, taip pat kilus poreikiui atlikti tokius darbus, reikia kreiptis į Bendrijos pirmininką.“ „Kada buvo atlikta vėdinimo kanalų dezinfekcija, priežiūros ir kontrolės vykdytojai galėtų patikrinti vykdydami planinį arba neplaninį Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimą“;

4.3.2. 2017-05-24 rašte Nr. (14-4)-D8-3816 – „Išnagrinėję [...] skundą dėl Savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus Pareiškėjai pateiktos Aprašo kopijos, pakartotinai paaiškiname, kad Aplinkos ministerijai nesuteikti įgaliojimai oficialiai vertinti kitų institucijų veiksmų teisėtumo (pagrįstumo), todėl teikiame Aplinkos ministerijos specialistų nuomonę skunde nurodytu klausimu.“

„[...] Pareiškėjai pateiktas Aprašas neatitinka Daugiabučio namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinėje (pavyzdinėje) formoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-11-02 įsakymu Nr. D1-895 [...] [toliau citatose ir tekste vadinama – Aprašo forma], nustatytų reikalavimų, kadangi nėra nurodyti su bendrojo naudojimo objektais susiję patalpų savininkai. Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, bendrijos namo bendrojo naudojimo objektų aprašą turi sudaryti pagal bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinę (pavyzdinę) formą (nuo 2012-07-01). Nustatytą formą neatitinkantis Aprašas turėtų būti patikslintas ir pateiktas tvirtinti Bendrijos visuotiniam susirinkimui.“

5. Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs ankstesnius Pareiškėjos skundus prieš Savivaldybę, aktualiais šio skundo tyrimo klausimais:

5.1. 2017-05-31 pažymoje Nr. 4D-2017/2-296 pažymėjo:

5.1.1. „Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-03-06 gavo Pareiškėjos [...] skundą dėl Seniūnijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant jos 2017-01-26 prašymą dėl galimai netinkamos Namo techninės priežiūros (registracijos Nr. R13-150; toliau citatose ir tekste vadinama – prašymas). Pareiškėja skunde nurodo, kad ji gavo Seniūnijos 2017-02-09 raštą Nr. 16-2-69, „parengtą pagal Namo bendrasavininkių kreipimąsi dėl netinkamo Bendrijos pirmininko pareigų vykdymo“ (rengėjas – Specialistas; toliau citatose ir tekste vadinama – atsakymas). „Pažymėtina, kad [...] Specialistas visiškai nepagrįstai atsisakė patenkinti Namo bendraturčių reikalavimus, ko pasėkoje buvo pažeistos mano ir kitų Namo bendraturčių teisės ir teisėti interesai; kad toks Specialistas [...] neatitinka užimamų pareigų, yra akivaizdu“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta).

„Pareiškėja skundžiasi Seimo kontrolieriui tuo, kad Savivaldybės pareigūnai netinkamai išnagrinėjo jos prašymą dėl Namo naudojimo priežiūros (nesutvarkytų Namo rūsių langų), paskutinio statinio techninės priežiūros patikrinimo akto kopijos pateikimo, nes nepateikė prašomos informacijos bei dokumentų [...]“;

5.1.2. „pagal teisinį reglamentavimą Savivaldybės pareigūnai prašymą dėl galimai netinkamos Namo techninės priežiūros turėjo išnagrinėti: [...] vykdydami statinių naudojimo priežiūros funkciją Reglamente nustatyta tvarka [...], t. y., jeigu  2016 ir 2017 metais nebuvo atlikta [...], pateikti Pareiškėjai paskutinį Namo techninės priežiūros patikrinimo aktą arba atsisakyti jį pateikti [...] nustatyta tvarka, t. y., nurodant [...] nustatytas galimas dokumento nepateikimo priežastis ir tokio sprendimo apskundimo tvarką [...].“

„[...] nagrinėdama prašymą, Savivaldybė: [...] nesilaikė [...] reikalavimų dėl
Namo naudojimo priežiūros atlikimo periodiškumo, nesurašė Namo techninės priežiūros patikrinimo akto [...]“;

5.1.3. „šio Pareiškėjos skundo tyrimo metu Savivaldybė: [...] nustatyta tvarka atliko Namo techninės priežiūros patikrinimą, surašė Aktą [...]; atsižvelgė į Seimo kontrolieriaus tarpininkavimą, kartotinai išnagrinėjo prašymą ir pateikė Pareiškėjai Akto kopiją [...]; sudarė komisiją daugkartiniuose Pareiškėjos prašymuose (skunduose) nurodomoms aplinkybėms ištirti [...]“;

5.2. 2017-07-04 pažymoje Nr. 4D-2017/2-497 nurodė:

5.2.1. „Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius [gavo] 2017-04-06 Pareiškėjos skundą dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant jos 2017-03-02 prašymą dėl galimai netinkamos Namo techninės priežiūros (toliau vadinama – prašymas)“. „Pareiškėja skundžiasi Seimo kontrolieriui tuo, kad Savivaldybės pareigūnai netinkamai išnagrinėjo jos Prašymą, kuriame buvo iškelti klausimai dėl to, „kada paskutinį kartą valyta ventiliacija“, kad „Bendrijos pirmininkas atsisako pateikti: Aktus ventiliacijos valymas“;

5.2.2. „[...] tiriamo skundo atveju Savivaldybė, nagrinėdama prašymą, nepagrįstai: [...] neatliko patikrinimo, ar Namo vėdinimo kanalai buvo nustatyta tvarka reguliariai valomi ir dezinfekuojami (2015 ir 2017 metais Namo naudojimo priežiūros patikrinimo metu nebuvo patikrinta, ar per trejus metus bent kartą buvo valyti (dezinfekuoti) Namo vėdinimo kanalai); neišanalizavo, ar pagal Bendrijų įstatymą Bendrijos pirmininkas privalo pateikti Pareiškėjai jos prašomų dokumentų – Namo vėdinimo kanalų valymo aktų – kopijas, jeigu taip – nepagrįstai nepateikė įpareigojimo pateikti Pareiškėjai šiuos dokumentus, nepagrįstai nepaaiškino, kodėl nesiimta Bendrijos pirmininko veiklos kontrolės priemonių, kodėl galimai nebuvo priimtas sprendimas atlikti neplanuotą kompleksinį Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimą [...]; nesilaikė [...] [teisės aktų] reikalavimų (dėl to, kokiais atvejais Savivaldybė gali nepateikti asmens prašomos informacijos, nemotyvuodami Atsakymo konkrečiomis teisės aktų nuostatomis) [...].“

„[...] šio tyrimo metu Savivaldybė: [...] nurodė, kad prašymo nenagrinėjo dėl jo pakartotinumo [...], tačiau šių paaiškinimų nepagrindė teisės aktų reikalavimais (kaip buvo rašyta pirmiau, tai nebuvo nurodyta ir atsakyme); [...] ėmėsi Namo naudojimo priežiūros priemonių, t. y. pateikė įpareigojimą Bendrijos pirmininkui dėl informacijos apie Namo vėdinimo kanalų valymą [„kada paskutinį kartą buvo valyti vėdinimo kanalai arba kada planuojate tai atlikti“] pateikimo iki 2017-06-16, informavo apie tai Pareiškėją, tačiau neinformavo Seimo kontrolieriaus apie tai, ar  įpareigojimas buvo įvykdytas laiku [...]; nesiėmė Bendrijos pirmininko veiklos teikiant informaciją Pareiškėjai kontrolės priemonių, t. y. įpareigojime nėra reikalavimo Bendrijos pirmininkui, kad
jis pateiktų Pareiškėjai jos prašomą informaciją [...]“; informavo Seimo kontrolierių, kad iki
2017-12-31 atliks išsamų Bendrijos valdymo organų veiklos kompleksinį patikrinimą“; pateikė informaciją apie Komisijos (sudarytos daugkartiniuose Pareiškėjos prašymuose (skunduose) nurodomoms aplinkybėms ištirti) siūlymą Savivaldybės administracijos direktoriui įpareigoti skyriaus vedėją kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą daugiabučių gyvenamųjų namų  butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę, tačiau nepateikė informacijos apie tai, ar Savivaldybės administracijos direktorius įgyvendino šį Komisijos siūlymą“;

5.2.3. „Savivaldybė, atsižvelgdama į Seimo kontrolieriaus 2017-04-06 pažymos
Nr. 4D-2017/2-109 17.1 punkte ir 2017-03-27 pažymos Nr. 4D-2017/2-15  15.2.1 punkte pateiktas rekomendacijas, iki 2017-12-31 yra numačiusi atlikti išsamų kompleksinį Bendrijos veiklos organų patikrinimą“;

5.2.4. „Seimo kontrolierius Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja iki 2018-01-01: 12.1. kartotinai pateikti motyvuotą išvadą, ar iki 2017-01-01 Namo ventiliacijos kanalų valymo (dezinfekavimo) darbai buvo vykdomi [...] nustatyta tvarka (reguliarumu), informuoti, kada paskutinį kartą jie buvo atlikti (apie tai informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių, kartu jiems pateikiant dokumentus, patvirtinančius išvadą ir nurodomą informaciją); [...] atliekant Bendrijos pirmininko veiklos kompleksinį patikrinimą iki 2017-12-31 kartu patikrinti, ar Bendrijos primininkas nustatyta tvarka teikė informaciją (dokumentus) Pareiškėjai dėl Namo vėdinimo kanalų valymo (dezinfekavimo) darbų atlikimo, ir apie tai informuoti Pareiškėją bei Seimo kontrolierių, pateikiant jiems valdytojo veiklos patikrinimo akto kopijas; [...] informuoti: [...] kokių priemonių Savivaldybė ėmėsi, kad ateityje, Savivaldybės pareigūnams nagrinėjant asmenų prašymus, būtų atsižvelgiama į šių prašymų turinį, jie (jų dalys) būtų nagrinėjami remiantis atitinkamų teisės aktų reikalavimais bei kartu būtų vykdomos Savivaldybei priskirtos ir prašymų turinį atitinkančios funkcijos; atsisakius nagrinėti prašymus dėl jų pakartotinumo, šiuos sprendimus išsamiai motyvuoti ir nurodyti jų apskundimo tvarką Prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka; [...] ar Savivaldybės administracijos direktorius įgyvendino Komisijos siūlymus dėl papildomų Skyriaus vedėjo įpareigojimų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros klausimais, jeigu taip – kokių priemonių buvo imtasi šių įpareigojimų vykdymo kontrolei užtikrinti.“

6. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas motyvuotai (nurodant konkrečių teisės aktų nuostatas ir Savivaldybės nustatytas faktines aplinkybes) paaiškinti: kodėl, nagrinėjant Prašymą, nebuvo paaiškintos aplinkybės, kad „Savivaldybė 2016-10-13 Nr. 64-19-256 pateikė 2015-05-14 ir 2015-06-04 nepatvirtintus visuotinio susirinkimo protokolus“, nepateikta informacija apie Savivaldybės sudarytos komisijos daugkartiniuose Pareiškėjos prašymuose (skunduose) nurodomoms aplinkybėms ištirti veiklos rezultatus, planuojamą iki 2017-12-31 atlikti išsamų Bendrijos valdymo organų veiklos kompleksinį patikrinimą; ar Atsakymas yra Savivaldybės administracinės procedūros sprendimas pagal Prašymą, jeigu taip – ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas R. Rabačius buvo įgaliotas priimti Savivaldybės administracinės procedūros sprendimus seniūnijų darbuotojų atžvilgiu (jeigu taip – pateikti jo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus; jeigu ne – priimti administracinės procedūros sprendimą pagal Prašymą Viešojo administravimo  įstatymo nustatyta tvarka (jo kopijas pateikti Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui); pateikti paaiškinimus dėl Pareiškėjos skunde Seimo kontrolieriui nurodytų aplinkybių, susijusių su Aprašu, ilgalaikiu Namo atnaujinimo planu, kartu informuojant, ar Pareiškėja šiais klausimais kreipėsi į Savivaldybę, ar Savivaldybė planuoja atlikti (atliko) šių aplinkybių patikrinimą Bendrijos valdymo organų veiklos kompleksinio patikrinimo metu; ar Bendrijos valdymo organų veiklos kompleksinio patikrinimo metu (kaip tai rekomenduoja Aplinkos ministerija) Savivaldybė planuoja nustatyti, kada paskutinį kartą buvo išvalyti Namo vėdinimo kanalai  (jeigu ne – nurodyti priežastis); kartotinai pateikti atsakymą į Prašymą, pašalinus Atsakymo trūkumus ir kt.

7. Pareiškėja 2017-07-19 patikslino skunde nurodytas aplinkybes, susijusias su Aprašu, nurodydama, kad Savivaldybė jai neatsakė dėl Aplinkos ministerijos Savivaldybei pateikto prašymo  „pagal kompetenciją įpareigoti Bendrijos pirmininką organizuoti Aprašo patikslinimą pagal pavyzdinę formą ir pagal Bendrijų įstatymo nuostatas organizuoti jo svarstymą, tvirtinimą ir pateikimą Namo butų savininkams“ (pažymos 4.3.2 papunktis).

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

8. Iš Savivaldybės Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos (dokumentų), paaiškinimų nustatytos šios aplinkybės:

8.1. Savivaldybė 2017-06-08 raštu Nr. 53-5-841, Pareiškėjai pateikė informaciją, kad: „Savivaldybė 2017-06-07 raštu Nr. 53-5-840 informavo Bendrijos pirmininką, jog Bendrijos pateiktas Aprašas neatitinka“ teisės aktų reikalavimų, ir „nurodė, kad Aprašas turi būti patikslintas pagal nustatytą formą ir pateiktas tvirtinti Bendrijos visuotiniam susirinkimui. Bendrijos pirmininkas įpareigotas iki š. m. birželio 20 d. informuoti Savivaldybę, kada planuoja patikslintą Aprašą pateikti tvirtinti Bendrijos visuotiniam susirinkimui.“

8.2. „Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117 patvirtintų Dokumentų rengimo taisyklių 53 punkte nurodyta, kad tikrumo žyma naudojama, jei teisės aktų nustatytais atvejais reikia paliudyti įstaigos sudaryto ar jos gauto dokumento kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumą, Savivaldybės 2016-10-13 raštu Nr. 64-19-256 Pareiškėjai pateiktos Bendrijos 2015-05-14 ir
2015-06-04 visuotinio susirinkimo protokolų kopijos tokios, kokios buvo gautos atliekant Bendrijos valdymo organų patikrinimą. Savivaldybė nėra šių dokumentų sudarytoja ir neturi jų
originalų, todėl šiuo atveju, Pareiškėjai pateikiant dokumentų kopijas, nebuvo pagrindo naudoti tikrumo žymą.“

8.3. „Savivaldybės 2017-08-02 raštu Nr. 53-5-903 Pareiškėja informuota, kad iki š. m. gruodžio 31 d. planuojama atlikti išsamų kompleksinį Bendrijos valdymo organų patikrinimą, kurį atliekant, bus atsižvelgta į 2017-04-06 LR Seimo kontrolieriaus pažymos Nr. 4D-2017/2-109
17.1 papunktyje nurodytas rekomendacijas, taip pat numatoma išnagrinėti klausimus, susijusius su mokesčių skaičiavimu.“

Savivaldybės 2017-08-02 rašte (atsakyme į Pareiškėjos 2017-01-02, 2017-03-29,
2017-04-24, 2017-06-12, 2017-07-28 prašymus), be kita ko, nurodyta:

8.3.1. „Atsakydami į Jūsų daugkartinius skundus ir prašymus dėl Bendrijos pirmininko veiklos, adresuotus Savivaldybei, bei atsižvelgę į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pateiktas rekomendacijas informuojame, kad iki š. m. gruodžio 31 d. yra planuojamas Bendrijos veiklos kompleksinis patikrinimas, kurio metu numatoma išnagrinėti ir Jūsų keliamus klausimus. Apie patikrinimo rezultatus informuosime ir Jus“;

8.3.2. „Atsakydami į Jūsų prašymą pateikti Aprašo [...] kopijas, informuojame, kad Pirmininkui yra pateikti įpareigojimai parengti Aprašą, atitinkantį Aprašo formoje nustatytus reikalavimus. Parengtas Aprašas, vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 10 punktu, turės būti patvirtintas Bendrijos visuotiniame susirinkime.“

8.4. „Savivaldybės Atsakymas nėra administracinės procedūros sprendimas, tai informacinio pobūdžio atsakymas į pakartotinį Pareiškėjos prašymą atlikti statinio techninės priežiūros patikrinimą, kuriuo Pareiškėjai atsakyta, kad pakartotina Namo naudojimo priežiūra nebus atliekama. Atsakymą pasirašė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Romaldas Rabačius“ (Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-01 įsakymu Nr. A-696 nustatyta, kad šio pareigūno kuruojamai sričiai priskirtos ir seniūnijos).

„Pažymėtina, kad priimti administracinės procedūros sprendimą Specialisto atžvilgiu nėra galimybės, kadangi Specialistas, dėl kurio Pareiškėja pateikusi nusiskundimus, Savivaldybėje nebedirba nuo 2017-05-12“ (Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-12 įsakymas
Nr. AP-437 „Dėl Pauliaus Tamoliūno atleidimo“).

8.5. „Atliekant išsamų kompleksinį Bendrijos valdymo organų patikrinimą numatoma (pagal galimybes) patikrinti ir Aprašo atitikimą teisės aktų reikalavimams bei Namo atnaujinimo planą. Bendrijos pirmininkas 2017-07-28 telefonu informavo, kad yra parengęs Aprašą pagal Aprašo formą, kurį teiks tvirtinti visuotiniam susirinkimui (Bendrijos pirmininkas susirinkimo datos dar nėra numatęs).“ Kartotinai pažymėtina, jog „Pareiškėja informuota, kad iki š. m. gruodžio 31 d. yra planuojama atlikti išsamų kompleksinį Bendrijos valdymo organų patikrinimą, kurį atliekant numatyta patikrinti ir Pareiškėjos minimų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams.“

8.6. Atsakant į Seimo kontrolieriaus klausimą, ar Bendrijos valdymo organų veiklos kompleksinio patikrinimo metu Savivaldybė planuoja nustatyti, kada paskutinį kartą buvo išvalyti Namo vėdinimo kanalai, rašte buvo akcentuota, kad „Savivaldybė, atsižvelgdama į LR Seimo kontrolierius 2017-07-18 rašto Nr. 4D-2017/2-875/3D-2920 5.2.3 punkte pateiktą rekomendaciją, 2017 metų IV ketvirtį planuoja organizuoti pakartotinį neplaninį Namo naudojimo priežiūros patikrinimą.“

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai

9. Įstatymai

9.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vienos iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra: „21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka“; „42) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų [...] veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles.“

9.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (Bendrijų įstatymas) nustatyta:

9.2.1. 14 straipsnis – „6. Bendrijos pirmininkas atsako už: 1) bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; [...] 6) informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu; [...] 8) bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymą ir tvarkymą; 9) pastato (pastatų), jo (jų) priklausinių ir pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros organizavimą, šios priežiūros dokumentų parengimą, pildymą ir tvarkymą [...]; [...] 7. Visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir nagrinėjami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla. [...].“

9.2.2. 21 straipsnis – „3. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo: [...] 5) reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrojo naudojimo objektų naudojimas ir priežiūra užtikrintų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisių įgyvendinimą ir atitiktų jų teisėtus interesus; [...] 7) apskųsti bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) ir kitus butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sprendimus CK 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka [...].“

9.3. Viešojo administravimo įstatyme (toliau vadinama – VAĮ) nustatyta:

9.3.1. 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“

9.3.2. 19 straipsnis – „1. Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant skundą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. [...].“

9.3.3.  33 straipsnis – „Pareigūnas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atlikęs administracinę procedūrą, surašo teikimą priimti administracinės procedūros sprendimą ir perduoda jį viešojo administravimo subjekto vadovui. [...].“

10. Kiti teisės aktai

10.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-30 įsakymu Nr. D1-971 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau vadinama – Reglamentas) nustatyta:

10.1.1. „105. Šio Reglamento [...] 102.3 [savivaldybės] papunkčiuose nurodyti Subjektai turi atlikti šių konkrečių statinių (jo dalių) Naudojimo priežiūrą vietoje: 105.1. ypatingųjų statinių, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ [...], ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, – ne rečiau kaip vieną kartą per metus. [...].“

10.1.2. „106. Reglamento [...] 102.3 papunkčiuose nurodyti Subjektai konkretaus statinio (jo dalies) Priežiūrą vietoje gali atlikti dažniau, nei nurodyta šio Reglamento 105 punkte, kai: [....]; 106.3. gautas skundas, prašymas ar pranešimas dėl statinių priežiūros, kuris nagrinėjamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo [9.11] nustatyta tvarka ir terminais.“

10.1.3. „108. Priežiūros vykdytojas, tikrindamas Naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo: [...] 108.3. apžiūrėti statinį ar jo dalį vietoje; 108.4. apžiūrėjus statinį ar jo dalį, nustatyti: [...] 108.4.4. padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą atsižvelgiant į 108.2.1–108.4.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus; 108.5. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą [...]; jo 1 egzempliorių įteikti (nusiųsti) Naudotojui arba techniniam prižiūrėtojui, kitą saugoti Subjekte; 108.6. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti; 108.7. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą.“

10.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (toliau vadinama – Priežiūros ir kontrolės taisyklės) nustatyta:

10.2.1. „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas organizuoja ir vykdo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir planuojamų tikrinti valdytojų sąrašą (pagal savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus tikrinamų valdytojų sąrašo sudarymo kriterijus, patikrinimų tvarką ir trukmę); 5.2. neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.“

10.2.2. „6. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama: [...] 6.3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus; 6.4. daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį; [...] 6.6. informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams; [...].“

10.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimu Nr. 93 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) nustatyta:

10.3.1. „8. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. [...].“

10.3.2. „47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...] 47.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; [...].“

11. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą, išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis:

11.1. dėl Prašymo nagrinėjimo tvarkos;

11.2. dėl Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūros ir kontrolės.

Tyrimo išvados

Dėl Prašymo nagrinėjimo tvarkos

12. Išanalizavus pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą (pažymos 9–10 paragrafai) ir atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–8 paragrafai), konstatuotina:

12.1. Pareiškėja Prašyme iškėlė du prašymus, t. y. skundėsi Specialisto, surašiusio Aktą, veiksmais (neveikimu), kad jai buvo pateikti nepatvirtinti Bendrijos susirinkimų protokolai, bei prašė atlikti pakartotinę Namo naudojimo priežiūrą (įvertinti Namo vėdinimo kanalų valymo organizavimo tinkamumą) (pažymos 2 ir 3 paragrafai);

12.2. dėl Prašymo dalies – skundo dėl Specialisto veiksmų (neveikimo):

12.2.1. pagal teisinį reglamentavimą:

1) VAĮ garantuoja asmenų teisę į objektyvų, teisingą, nešališką jų prašymų, skundų  nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose,  nustato viešojo administravimo subjekto pareigą į prašymą ar skundą atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas prašymo, skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį (pažymos 9.3.1 papunktis);

2) pažymėtina, kad skundai apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą nagrinėtini VAĮ nustatytos administracinės procedūros tvarka, priimant administracinės procedūros sprendimą (pažymos 9.3.2 papunktis);

12.2.2. nagrinėjamu atveju:

1) Savivaldybė šio tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateikė motyvuotus ir pagrįstus paaiškinimus, kodėl ši dalis Prašymo nebuvo nagrinėta administracinės procedūros tvarka, t. y. dėl to, kad Specialistas nebedirbo Seniūnijoje, kai buvo gautas prašymas (Prašymas Savivaldybei buvo pateiktas 2017-05-23, Specialistas atleistas iš darbo 2017-05-12; pažymos 1 paragrafas ir 8.4 punktas);  

2) Savivaldybė šio tyrimo metu Seimo kontrolieriui motyvuotai (pagrįsdama konkrečiomis teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis) paaiškino aplinkybes, susijusias su Pareiškėjai pateiktais nepatvirtintais Bendrijos susirinkimų protokolais (pažymos 8.2 punktas);

3) tačiau pripažintina, kad Savivaldybė, Atsakyme neinformavusi Pareiškėjos apie  administracinės procedūros  pagal jos skundą nevykdymo priežastis bei apie tai, kodėl jai buvo pateikti nepatvirtinti Bendrijos susirinkimų protokolai (pažymos 4.2 punktas), nesilaikė VAĮ nustatytų išsamumo principo reikalavimų (pažymėtina, kad Savivaldybė šio tyrimo metu neatsižvelgė į Seimo kontrolieriaus prašymą „kartotinai pateikti atsakymą į Prašymą, pašalinant Atsakymo trūkumus“; pažymos 6 paragrafas);

12.3. atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs vieną iš daugelio Pareiškėjos skundų, 2017-07-04 pažymoje Nr. 4D-2017/2-497 Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendavo iki 2018-01-01 (taigi, rekomendacijų nagrinėjimo terminas nėra pasibaigęs) „informuoti: [...] kokių priemonių Savivaldybė ėmėsi, kad ateityje, Savivaldybės pareigūnams nagrinėjant asmenų prašymus, būtų atsižvelgiama į šių prašymų turinį, jie (jų dalys) būtų nagrinėjami remiantis atitinkamų teisės aktų reikalavimais bei kartu būtų vykdomos Savivaldybei priskirtos ir prašymų turinį atitinkančios funkcijos; atsisakius nagrinėti prašymus dėl jų pakartotinumo, šiuos sprendimus išsamiai motyvuoti ir nurodyti jų apskundimo tvarką Prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka“ (pažymos 5.2.4 papunktis);

12.4. dėl Prašymo dalies, susijusios su pakartotine Namo naudojimo priežiūra:

12.4.1. pagal teisinį reglamentavimą:

1) remiantis Reglamentu, statinių naudojimo priežiūra Name gali būti atlikta ir dažniau nei vieną kartą per metus (pažymos 10.1.2 papunktis); atlikus statinių naudojimo priežiūrą surašomas statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas (pažymos 10.1.3 papunktis);

2) vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklėmis, viešojo administravimo subjektų atsakymas į prašymus parengiamas atsižvelgiant į prašymo turinį, į prašymą priimti administracinį sprendimą (šiuo atveju – surašyti pakartotinį Namo techninės priežiūros patikrinimo aktą) atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys (pažymos 10.3.2 papunktis);

12.4.2. atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs vieną iš daugelio Pareiškėjos skundų, 2017-07-04 pažymoje Nr. 4D-2017/2-497 Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendavo, Bendrijos pirmininko veiklos kompleksinį patikrinimą atlikus iki
2018-01-01 (taigi, rekomendacijų nagrinėjimo terminas nėra pasibaigęs), „pateikti motyvuotą išvadą, ar iki 2017-01-01 Namo ventiliacijos kanalų valymo (dezinfekavimo) darbai buvo vykdomi [...] nustatyta tvarka (reguliarumu), informuoti, kada paskutinį kartą jie buvo atlikti (apie tai informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių, kartu jiems pateikiant dokumentus, patvirtinančius išvadą ir nurodomą informaciją)“ (pažymos 5.2.4 papunktis);

12.4.3. nagrinėjamu atveju:

1) Savivaldybė Atsakyme Pareiškėją informavo, kad kartotinai Namo naudojimo priežiūra nebus atliekama, ir nurodė tokio sprendimo priežastis („Statinio naudojimo priežiūros vykdytojas Namo naudojimo priežiūrą atliko tinkamai, Namo savybės atitinka esminius statinių bei privalomuosius daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimus“, pažymos 4.2.1 papunktis), taigi, šį Atsakymo dalis atitinka teisės aktų reikalavimus;

2) be to, Savivaldybė šio tyrimo metu informavo Seimo kontrolierių, kad, atsižvelgdama į Seimo kontrolierius 2017-07-18 raštu pateiktą rekomendaciją, 2017 metų IV ketvirtį planuoja organizuoti pakartotinį neplaninį Namo naudojimo priežiūros patikrinimą (pažymos 8.6 punktas).

13. Apibendrinus pirmiau nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, konstatuotina, kad ši Pareiškėjos skundo dalis pripažintina pagrįsta pagal pažymos 12.2.2 papunkčio 3 pastraipoje pateiktą išvadą.

Dėl Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolės

14. Išanalizavus pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą (pažymos 9–10 paragrafai) ir atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–8 paragrafai), konstatuotina:

14.1. Pareiškėja skundžiasi tuo, kad Savivaldybė netinkamai vykdo Bendrijos pirmininko veiklos, susijusios su Namo atnaujinimo darbų planavimu bei Aprašo atitikimu teisės aktų reikalavimams, priežiūrą (pažymos 2 ir 7 paragrafai);

14.2. remiantis Vietos savivaldos įstatymu (pažymos 9.1 punktas), Bendrijos valdymo organų veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė vykdoma vadovaujantis Vyriausybės įgaliotos institucijos (Aplinkos ministerijos) patvirtintomis Priežiūros ir kontrolės taisyklėmis, kuriose nustatyta, kad Savivaldybė Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolę ir priežiūrą turi atlikti, organizuodama kompleksinį planinį patikrinimą ir neplanuotą patikrinimą pagal patalpų savininkų skundų bei pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu (šiuo atveju – dėl Aprašo ir Namo atnaujinimo darbų planavimo atitikimo teisės aktų reikalavimams; pažymos 10.2 punktas).  

14.3. atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs vieną iš daugelio Pareiškėjos skundų, 2017-07-04 pažymoje Nr. 4D-2017/2-497 pritarė Savivaldybės įsipareigojimui Bendrijos pirmininko veiklos kompleksinį patikrinimą atlikti iki 2017-12-31 (pažymos 5.2.3 ir 5.2.4 papunkčiai), taigi, Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūros atlikimo suderintas terminas nėra pasibaigęs;

14.4. nagrinėjamu atveju:

14.4.1. Savivaldybė, dar iki Pareiškėjai pateikiant Seimo kontrolieriui nagrinėjamą skundą, 2017-06-08 raštu Nr. 53-5-841 informavo ją apie tai, kad:

1) Bendrijos pirmininkui 2017-06-07 raštu Nr. 53-5-840 pateiktas reikalavimas patikslinti Aprašą pagal Aprašo formos reikalavimus ir teikti jį tvirtinti Bendrijos visuotiniam susirinkimui (šio tyrimo metu gautais duomenimis, susirinkimo data dar nėra nustatyta; pažymos 8.1 ir 8.5 punktai bei 8.3.2 papunktis), taigi, Savivaldybė atsižvelgė į Pareiškėjos ir Aplinkos ministerijos prašymus bei pagal kompetenciją ėmėsi Bendrijos pirmininko veiklos priežiūros ir kontrolės veiksmų;

2) iki š. m. gruodžio 31 d. planuojama atlikti išsamų kompleksinį Bendrijos valdymo organų patikrinimą (pažymos 8.3.1 papunktis);

14.4.2. pažymėtina, kad Savivaldybė šio tyrimo metu papildomai įsipareigojo, atlikdama Bendrijos valdymo organų kompleksinį patikrinimą iki 2017-12-31, „patikrinti ir Aprašo atitikimą teisės aktų reikalavimams bei Namo atnaujinimo planą“ (pažymos 8.5 punktas).

15. Apibendrinus pirmiau nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, konstatuotina, kad Savivaldybei  suplanavus kompleksinį Bendrijos valdymo organų patikrinimą atlikti iki 2017-12-31, nepasibaigus Seimo kontrolieriaus rekomendacijų (dėl šio patikrinimo atlikimo) nagrinėjimo terminui, nėra teisinio pagrindo Savivaldybės pareigūnus kaltinti biurokratizmu, taigi, ši Pareiškėjos skundo dalis atmestina.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

16. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia X skundo dalį dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) Prašymo nagrinėjimo klausimais pripažinti pagrįsta.

17. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia X skundo dalį dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolės klausimais atmesti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui:

18.1. atlikus kartotinę Namo naudojimo priežiūrą, Namo techninės priežiūros patikrinimo akto kopijas pateikti Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui;

18.2. informuoti, kokių priemonių Savivaldybė ėmėsi, kad ateityje nagrinėjant asmenų prašymus, skundus  būtų laikomasi viešojo administravimo išsamumo principo reikalavimų;

18.3. informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių apie Bendrijos valdymo organų veiklos kompleksinio patikrinimo rezultatus, pateikiant valdytojo veiklos patikrinimo akto kopijas.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                                                                                                   Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-875
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį