Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS PATAISOS NAMUS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-05-11 gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Vilniaus pataisos namų (toliau vadinama ir – Vilniaus PN) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nesudarant galimybės palaikyti socialinius ryšius su artimaisiais.

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodyta:

2.1. „[...] kreipiausi į Vilniaus PN direktorių su prašymu, kad būtų suteikta galimybė palaikyti socialinius ryšius su sūnumi ir žmona bei artimaisiais, kurie yra užsienyje, internetinės telefonijos pagalba [...], Vilniaus PN administracija nesuteikė man tokios galimybės [...], aš esu nemokus ir neturiu galimybės įsigyti taksofono kortelių, kad galėčiau paskambinti į užsienį. [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „[...] ne kartą kreipiausi į direktorių, kad skirtų man išmoką ar pašalpą, kad galėčiau įsigyti taksofono kortelę, bet man nebuvo skiriama pašalpa, kadangi turėjau nuobaudą [...].“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti Skunde aprašytus pareigūnų galimai daromus pažeidimus.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Nustatytos reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017 m. gegužės 30 d. raštu Nr. 4D-2017/1-679/3D-1612 kreipėsi į Vilniaus PN direktorių, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

5. 2017 m. birželio 12 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. birželio 9 d. Vilniaus PN raštą Nr. 9-3079(07) „Dėl informacijos pateikimo“. Šiame rašte ir prie jo pridedamuose dokumentuose nurodoma:

5.1. „Pataisos įstaigos administracija laikotarpiu nuo 2016-04-01 iki šios dienos (t. y. laikotarpiu, nuo kurio atsirado pakeitimas, numatantis nuteistiesiems galimybę palaikyti socialinius ryšius su artimaisiais internetinės telefonijos būdu) gavo vieną nuteistojo X prašymą – 2016-10-06 prašymą Nr. 29(8)-1800. Minėtame atsakyme nuteistajam buvo paaiškinta, jog ši paslauga šiuo metu pataisos įstaigose nėra teikiama ir kad tai nelaikytina jo teisių pažeidimu, kadangi skambinimas internetinės telefonijos būdu yra vienas iš skambinimo būdų ir jis neatima galimybės skambinti telefonu.“

5.2. „[...] laikotarpyje nuo 2016-10-06 iki šios dienos (t. y. laikotarpiu, nuo kada buvo gautas nuteistojo prašymas leisti pabendrauti su šeima vaizdo skambučio būdu) buvo gauti šie nuteistojo X prašymai dėl socialinės paramos ar piniginės išmokos skyrimo:

1) 2016-10-27 prašymas Nr. 29(10)-1564 skirti pašalpą už spalio mėnesį. Pataisos įstaigos direktoriaus sprendimu nuspręsta nuteistajam pašalpos neskirti, atsižvelgus į tai, kad nuteistasis tuo metu turėjo 68 galiojančias nuobaudas, iš kurių paskutinė – perkėlimas 6-iems mėnesiams į kamerų tipo patalpas (skirta 2016-09-14);

2) 2016-11-04 prašymas Nr. 29(10)-1626 skirti piniginę išmoką už spalio mėnesį. Skirta 3 eurų išmoka;

3) 2016-11-29 prašymas Nr. 29(10)-1724 skirti pašalpą už lapkričio mėnesį. Skirta 3 eurų pašalpa;

4) 2016-11-29 prašymas Nr. 29(10)-1872 skirti piniginę išmoką už lapkričio mėnesį. Skirta 3 eurų išmoka;

5) 2016-12-27 prašymas Nr. 29(10)-2009 skirti pašalpą. Nuteistajam buvo pateiktas atsakymas raštu (2017-01-06 atsakymas į prašymą Nr. 42-21(1)), kuriame, nurodyta, jog atsižvelgus į tai, kad nuteistajam 2016-09-01 buvo skirta drausminė nuobauda – perkėlimas į drausmės grupę 12-ai mėnesių (už narkotinių medžiagų vartojimą), bei į tai, kad atliekant laisvės atėmimo bausmę drausmės grupėje nuteistajam buvo skirta dar viena nuobauda – perkėlimas 6-iems mėnesiams į kamerų tipo patalpas (skirta 2016-09-14), be to, tuo metu turėjo 68 galiojančias nuobaudas, tai pataisos įstaigos direktoriaus sprendimu nuspręsta nuteistajam pašalpos už gruodžio mėnesį neskirti.

Iš Atsiskaitymo su kreditoriais žiniaraščio matyti, jog laikotarpiu nuo 2016-10-06 iki šios dienos nuteistajam X piniginės išmokos po 3 eurus buvo skirtos 3-is kartus (2016-11-21; 2016-12-19; 2017-01-17), o socialinė pašalpa skirta 1-ą kartą (3 eurai, 2016-12-05).“

5.3. „Iš Atsiskaitymo su kreditoriais žiniaraščio matyti, jog nuteistasis (laikotarpyje nuo 2016-10-01 iki 2017-01-17 periodiškai, atsižvelgus į socialinės paramos ir piniginių išmokų skyrimo kriterijus, gaudavo pinigines išmokas ar pašalpą, kurių kiekviena po 3 eurus. Nuo
2017-02-22 pradėjo gauti pinigines perlaidas iš kitų asmenų: 2017-02-22 (76 eurai), 2017-03-01 (26 eurai), 2017-03-01 (50 eurų), 2017-04-19 (20 eurų), 2017-05-18 (30 eurų), 2017-05-22 (50 eurų); bei iš Teisingumo ministerijos: 2017-05-18 (300 eurų), 2017-05-24 (300 eurų).“

5.4. „[...] nuteistasis X yra linkęs pažeidinėti bausmės atlikimo tvarkos režimą, aktualiu laikotarpiu (t. y. nuo 2016-09-01 iki šios dienos) buvo skirtos šios drausminės nuobaudos: 1) 2016-09-01 – perkėlimas į drausmės grupę 12-ai mėnesių; 2) 2016-09-14 – perkėlimas į kamerų tipo patalpas 6-iems mėnesiams; 3) 2017-01-12 – perkėlimas į kamerų tipo patalpas 15-ai parų; 4) 2017-02-01 – perkėlimas į kamerų tipo patalpas 9-ioms paroms; 5) 2017-03-02 – draudimas iki vieno mėnesio pirkti maisto produktus; 6) 2017-03-14 – perkėlimas į kamerų tipo patalpas 6-iems mėnesiams; 7) 2017-03-16 – draudimas iki vieno mėnesio pirkti maisto produktus; 8) 2017-04-10 – perkėlimas į kamerų tipo patalpas 15-ai parų; 9) 2017-04-24 – draudimas iki vieno mėnesio pirkti maisto produktus.“

5.5. „Nuteistieji Vilniaus pataisos namuose turi galimybę naudotis riboto interneto prieiga (toliau – RIP), kurios naudojimosi tvarką nustato Nuteistųjų naudojimosi riboto internete prieiga tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2017-05-22 įsakymu Nr. 3-139. RIP esminis tikslas – pagerinti nuteistųjų galimybę susipažinti su galiojančiais teisės aktais, praplėsti nuteistųjų akiratį bei sudaryti galimybę efektyviau ginti savo teises ir sąmoningai vykdyti pareigas ir kita. Tačiau pažymime, kad šiuo metu Vilniaus PN nuteistieji neturi galimybės bendrauti su artimaisiais interneto pagalba (naudojantis „Skype“ ar kita panašaus pobūdžio programa). [...]

Pažymime, kad nors aukščiau nurodyto PĮVTT [Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės] 194 punkto pakeitimas, numatantis nuteistiesiems galimybę palaikyti socialinius ryšius internetinės telefonijos būdu, įsigaliojo dar 2016-04-01, tačiau internetinė telefonija Vilniaus PN šiai dienai dar nėra įdiegta, todėl nuteistieji kol kas neturi galimybės bendrauti su artimaisiais interneto pagalba.“

5.6. „[...] nuteistojo X galimybę bendrauti su artimaisiais apribojo pačio nuteistojo elgesys bausmės atlikimo metu.“

5.8. Vilniaus PN kartu su 2017 m. birželio 9 d. Vilniaus PN raštu Nr. 9-3079(07) „Dėl informacijos pateikimo“ pateikė Pareiškėjo „Atsiskaitymo su kreditoriais žiniaraščio“ kopiją (įrašai nuo 2017-01-01 iki 2017-06-06).

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai

6.1. Bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama BVK):

9 straipsnis. Teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo principas – „Nuteistųjų teisinė padėtis, atsižvelgiant į jų elgesį bausmės atlikimo metu, nustatytų pareigų ir draudimų laikymąsi, požiūrį į darbą ir mokymąsi, reagavimą į psichologinį poveikį ir socialinės reabilitacijos priemones, Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso ir šio Kodekso nustatyta tvarka gali būti švelninama arba griežtinama“;

75 straipsnis. Drausmės grupei priskirtų nuteistųjų laikymo sąlygos – „1. Drausmės grupei priskirti nuteistieji turi teisę: 1) apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje; 2) per keturis mėnesius gauti vieną trumpalaikį pasimatymą; 3) gauti ir siųsti neribotą kiekį laiškų, taip pat gauti smulkiųjų paketų; 4) du kartus per mėnesį paskambinti telefonu; 5) kasdien pasivaikščioti dvi valandas. 2. Drausmės grupei priskirti nuteistieji laikomi užrakinti gyvenamosiose patalpose, įrengtose pagal kamerų įrengimo reikalavimus“;

86 straipsnis. Drausmės grupei priskirtų nuteistųjų laikymo sąlygos – „1. Drausmės grupei priskirti nuteistieji turi teisę: 1) apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje; 2) gauti ir siųsti neribotą kiekį laiškų, taip pat gauti smulkiųjų paketų; 3) kasdien pasivaikščioti vieną valandą, o neįgalieji, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir ligoniai (pagal gydytojo išvadą) – dvi valandas; 4) du kartus per mėnesį paskambinti telefonu. 2. Drausmės grupei priskirti nuteistieji laikomi rakinamose kamerose“;

145 straipsnis. Nuteistųjų laikymo sąlygos kamerų tipo patalpose – „1. [...] Perkelti į kamerų tipo patalpas nuteistieji neturi teisės gauti pasimatymų, smulkiųjų paketų, siųsti laiškų (išskyrus atvejus, kai jie įgyvendina šio Kodekso 100, 109 ir 183 straipsniuose nurodytas teises), taip pat paskambinti telefonu.“

6.2. Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondų sudarymo ir jų lėšų naudojimo tvarkos aprašo (toliau vadinama – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 475 (2009 m. gegužės 13d. nutarimo Nr. 430 redakcija):

„7 punktas. Laisvės atėmimo vietos direktorius iš Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondų lėšų gali skirti: 7.1. Vienkartines mėnesines iki 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio pašalpas būtiniausiems reikmenims įsigyti suimtiesiems ir nuteistiesiems, kurie einamąjį mėnesį asmeninėje sąskaitoje neturi pinigų arba turi joje mažiau kaip 0,3 bazinės socialinės išmokos dydžio pinigų sumą. Konkretų pašalpos dydį pagal suimtojo ar nuteistojo rašytinį prašymą nustato laisvės atėmimo vietos direktorius, atsižvelgdamas į turimas atitinkamo fondo (Socialinės paramos suimtiesiems fondo ar Socialinės paramos nuteistiesiems fondo) lėšas. Nuteistiesiems, perkeltiems į tardymo izoliatorių iki 15 parų pagal Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punktą, pašalpos nemokamos. [...].“

6.3. Pataisos įstaigų vidaus taisyklių (toliau vadinama – PĮVTT), patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“:

124 punktas. „Pataisos įstaigos direktorius privalo užtikrinti, kad nuteistiesiems būtų sudarytos sąlygos skambinti kitiems asmenims ir kalbėti telefonu. Skambinimui ir kalbėjimui telefonu prilyginamas skambinimas ir kalbėjimas internetine telefonija.“

6.4. Piniginių išmokų arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems skyrimo ir mokėjimo taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės), patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4/07-260:

„2 punktas. Konkretų piniginės išmokos dydį kiekvienam nuteistajam nustato areštinės, pataisos įstaigos ar tardymo izoliatoriaus (toliau – įkalinimo įstaiga) administracija, atsižvelgdama į nuteistiesiems piniginėms išmokoms mokėti įkalinimo įstaigai skirtas lėšas, nuteistojo elgesį, dalyvavimą įgyvendinant socialinės reabilitacijos priemones bei darbinėje veikloje ir grupę, kuriai priskirtas nuteistasis“;

„4. punktas. Išmokos neskiriamos: [...] 4.2. jeigu nuteistajam per mėnesį, už kurį skiriama piniginė išmoka, buvo skirta bent viena iš šių drausminių nuobaudų: [...] 4.2.2. perkėlimas į drausmės grupe; 4.2.3. perkėlimas į kamerų tipo patalpas. 4.3. jeigu nedirbantis nuteistasis per mėnesį, už kurį skiriama piniginė išmoka, iš asmeninės sąskaitos išleido daugiau kaip 0,5 BSI dydžio pinigų sumą, o dirbantis nuteistasis – daugiau kaip 0,6 BSI dydžio pinigų sumą (išskyrus išlaidas civiliniams ieškiniams ir alimentams pagal teismų sprendimus mokėti); 4.4. jeigu einamojo mėnesio pradžioje asmeninėje sąskaitoje nedirbantis nuteistasis turėjo 0,3 BSI dydžio pinigų sumą, o dirbantis – 0,5 BSI dydžio ar didesnę pinigų sumą.“

Išvados

10. Įvertinus Skundo turinį bei nustatytas faktines aplinkybes, atliekant tyrimą tikslinga išskirti dvi dalis ir išvadas pateikti dėl kiekvienos iš jų atskirai:

10.1. Dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo) neskiriant Pareiškėjui socialinės paramos arba piniginės išmokos taksofono kortelei įsigyti;

10.2. Dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo) nesudarant galimybės palaikyti socialinius ryšius su artimaisiais ir paskambinti internetinės telefonijos būdu.

Dėl Vilniaus PN pareigūnų veiksmų (neveikimo) neskiriant Pareiškėjui socialinės paramos arba piniginės išmokos taksofono kortelei įsigyti

11. Pareiškėjas Skunde nurodo, jog Vilniaus PN pareigūnai neskiria jam socialinės paramos arba piniginės išmokos taksofono kortelei įsigyti, todėl jis neturi galimybės palaikyti socialinius ryšius su artimaisiais, gyvenančiais užsienyje. Pareiškėjas skundžiasi, jog Vilniaus PN administracija neskiria pašalpos, už kurią jis galėtų įsigyti taksofono kortelę.

12. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2016-10-06 iki Vilniaus PN administracijos pateikto rašto Nr. 9-3079(07) Seimo kontrolierių įstaigai dienos (2017-06-09) Pareiškėjui piniginės išmokos po 3 eurus buvo skirtos 3 kartus (2016-11-21;2016-12-19; 2017-01-17), o socialinė pašalpa skirta vieną kartą (3 eurai; 2016-12-05).

Pažymėtina, jog Socialinė parama nuteistiesiems skiriama vadovaujantis Aprašu. Šio aprašo 7 punkte numatyta, jog Laisvės atėmimo vietos direktorius iš Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondų lėšų gali skirti vienkartines mėnesines pašalpas būtiniausiems reikmenims įsigyti suimtiesiems ir nuteistiesiems, kurie einamąjį mėnesį asmeninėje sąskaitoje neturi pinigų arba turi joje mažiau kaip 0,3 bazinės socialinės išmokos dydžio pinigų sumą. Konkretų pašalpos dydį pagal suimtojo ar nuteistojo rašytinį prašymą nustato laisvės atėmimo vietos direktorius, atsižvelgdamas į turimas atitinkamo fondo lėšas. Taisyklių 4 punkte yra numatyta, kokioms sąlygoms esant išmokos nuteistiesiems nėra skiriamos. Viena iš numatytųjų sąlygų yra drausminių nuobaudų neturėjimas (šios pažymos 6.4. punktas).

Pabrėžtina, jog sprendimas skirti socialinę paramą (jos neskirti) yra pataisos įstaigos direktoriaus teisė, bet ne pareiga. Pataisos įstaigos direktorius, skirdamas socialinę paramą, atsižvelgia ne tik į turimas atitinkamo fondo lėšas, nuteistojo finansinę padėtį, bet ir į nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu.

13. Piniginė išmoka nuteistiesiems skiriama vadovaujantis Taisyklėmis. Šių Taisyklių 2 punkte nurodyta, jog konkretų piniginės išmokos dydį nustato pataisos įstaigos administracija, atsižvelgdama į įstaigai skirtas lėšas, nuteistojo elgesį, dalyvavimą įgyvendinant socialinės reabilitacijos priemones bei darbinėje veikloje ir grupę, kuriai priskirtas nuteistasis. Piniginės išmokos skiriamos vadovaujantis konkrečiais Taisyklėse numatytais kriterijais. Esminiai kriterijai, į kuriuos yra atsižvelgiama skiriant socialinę paramą ar piniginę išmoką, yra atitinkamo fondo lėšos, finansinė nuteistojo padėtis bei elgesys bausmės atlikimo metu.

Tyrimo metu įvertinus Atsiskaitymo su kreditoriais žiniaraščio duomenis nustatyta, jog Pareiškėjas (laikotarpiu nuo 2016-10-01 iki 2017-01-17) periodiškai, atsižvelgus į socialinės paramos ir piniginių išmokų skyrimo kriterijus, gaudavo pinigines išmokas arba pašalpą, kurių kiekviena po 3 eurus. Nuo 2017-02-22 asmuo pradėjo gauti pinigines perlaidas iš kitų asmenų: 2017-02-22 (76 eurai), 2017-03-01 (26 eurai), 2017-03-01 (50 eurų), 2017-04-19 (20 eurų),
2017-05-18 (30 eurų), 2017-05-22 (50 eurų); iš Teisingumo ministerijos: 2017-05-18 (300 eurų), 2017-05-24 (300 eurų), todėl išmokos / pašalpos nuo 2017 m. vasario mėnesio nebebuvo skiriamos.

Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą bei tyrimo metu nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog pašalpa / išmoka nebuvo skiriama, kai Pareiškėjas pradėjo gauti pinigines perlaidas iš kitų asmenų.

Pareiškėjas nuo 2016-10-06 iki Vilniaus PN administracijos pateikto rašto
Nr. 9-3079(07) Seimo kontrolierių įstaigai dienos (2017-06-09) teisės aktų nustatyta tvarka yra gavęs 3 pinigines išmokas po 3 eurus bei vieną 3 eurų socialinę pašalpą. Pagal Atsiskaitymo su kreditoriais žiniaraščio duomenis nustatyta, jog Pareiškėjui periodiškai buvo pervedamos piniginės lėšos. Paminėtina aplinkybė, jog Pareiškėjas dažnai pažeisdavo bausmės atlikimo režimą ir turėjo ne vieną drausminę nuobaudą. Atsižvelgiant į esamą teisinį reglamentavimą (finansiškai nėra remiami nuteistieji, piktybiškai ir sistemingai pažeidinėjantys bausmės atlikimo tvarkos režimą, bei tie, kurie lėšų gauna iš kitų asmenų) bei į nustatytas faktines aplinkybes (Pareiškėjas turi ne vieną galiojančią nuobaudą, o nuo 2017-02-20 buvo remiamas kitų asmenų) darytina išvada, jog pataisos įstaigos direktorius, priimdamas sprendimą neskirti Pareiškėjui pašalpos / išmokos, vadovavosi teisės aktų reikalavimais ir neviršijo jam suteiktos diskrecijos teisės.

Taip pat konstatuotina, kad šio tyrimo metu nustatyta aplinkybė leidžia daryti išvadą, jog Pareiškėjui, turinčiam asmeninių lėšų, nebuvo apribota galimybė įsigyti taksofono kortelę ir teisė paskambinti artimiesiems.

14. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, Skundo dalis dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), neskiriant Pareiškėjui socialinės paramos ar piniginės išmokos taksofono kortelei įsigyti, pripažintina nepagrįsta.

Dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo)

nesudarant galimybės paskambinti internetinės telefonijos būdu

15. Pareiškėjas Skunde nurodo, jog Vilniaus PN pareigūnai nesudaro galimybės palaikyti socialinius ryšius su artimaisiais, gyvenančiais užsienyje, ir nesudaro sąlygų bendrauti su artimais žmonėmis  internetinės telefonijos būdu.

16. Skundo tyrimo metu nustatyta, jog Vilniaus PN administracija nuo 2016-04-01 iki Vilniaus PN administracijos pateikto rašto Nr. 9-3079(07) Seimo kontrolierių įstaigai dienos (2017-06-09) gavo vieną Pareiškėjo prašymą (2016-10-06, registracijos Nr. 29(8)-1800) suteikti galimybę pabendrauti su artimaisiais „vaizdo skambučio būdu“. Į jo prašymą Pareiškėjui buvo atsakyta, kad tokia paslauga šiuo metu Vilniaus PN nėra teikiama ir kad tai nelaikytina jo teisių pažeidimu, kadangi skambinimas internetinės telefonijos būdu yra vienas iš skambinimo būdų ir jis neatima galimybės skambinti telefonu.

Pažymėtina, jog PĮVTT 124 punkte numatyta, jog pataisos įstaigos direktorius privalo užtikrinti, kad nuteistiesiems būtų sudarytos sąlygos paskambinti telefonu, skambinimui ir kalbėjimui telefonu prilyginamas skambinimas ir kalbėjimas internetine telefonija.

Kaip informavo Vilniaus PN administracija 2017-06-09 raštu Nr. 9-3079(07), nors nuo 2016-04 01 įsigaliojo PĮVTT 124 punkto pakeitimas, numatant nuteistiesiems galimybę palaikyti socialinius ryšius internetinės telefonijos būdu, tačiau internetinė telefonija Vilniaus PN šiuo metu dar nėra įdiegta, todėl nuteistieji kol kas neturi galimybės bendrauti su artimaisiais internetu. Vilniaus PN administracijos teigimu, ši naujovė, kai bus baigti jai įgyvendinti reikalingi techninio pasirengimo darbai, turėtų būti diegiama visose laisvės atėmimo vietų įstaigose centralizuotai. Šiuo metu Vilniaus PN direktorius užtikrina, kad nuteistiesiems būtų sudarytos sąlygos skambinti kitiems asmenims ir kalbėti telefonu.

17. Pabrėžtina, jog nuteistųjų teisių apimtis, be kita ko ir skambinimo dažnumas, priklauso nuo to, kokiai grupei (lengvajai, paprastajai, drausmės) yra priskirtas nuteistasis. Pažymėtina, kad nuteistųjų teisinė padėtis taip pat gali būti griežtinama arba švelninama vadovaujantis BVK 9 straipsnyje numatytu teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo principu, todėl ypatingai yra svarbus nuteistojo elgesys bausmės atlikimo metu. Vadovaujantis pirmiau nurodytu principu, jeigu nuteistasis bausmės atlikimo metu pažeidinėja jam nustatytus draudimus arba nevykdo jam nustatytų pareigų (arba netinkamai jas vykdo), nereaguoja į socialinės reabilitacijos priemones arba nedalyvauja jas taikant, tai jo teisinė padėtis gali būti griežtinama atimant tam tikras specialias teises ar lengvatas, taip pat numatant papildomus apribojimus ar pareigas.

Pareiškėjas nuo 2016-09-01 už bausmės atlikimo tvarkos pažeidimus yra perkeltas į drausmės grupę 12 mėnesių, t. y. iki 2017-09-01. Drausmės grupėje esantys nuteistieji turi teisę skambinti telefonu du kartus per mėnesį. Iš Vilniaus PN pateiktų duomenų nustatyta, kad Pareiškėjui 2 kartus per mėnesį buvo suteikta teisė skambinti telefonu (2016-09-02 ir 2016-09-12).

Be to, būdamas drausmės grupėje, Pareiškėjas neretai pažeisdavo bausmės atlikimo tvarką, dėl to keletą kartų buvo perkeltas į kamerų tipo patalpas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 145 straipsnio l dalies nuostatomis, nuteistieji atliekantys nuobaudą (perkelti į kamerų tipo patalpas iki penkiolikos parų), „neturi teisės gauti pasimatymų, smulkiųjų paketų, siųsti laiškų (išskyrus atvejus, kai jie įgyvendina šio kodekso 100, 109 ir 183 straipsniuose nurodytas teises), taip pat paskambinti telefonu“.

Atsižvelgiant į esamą teisinį reglamentavimą bei tyrimo metu nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog Pareiškėjui atliekant nuobaudas teisė skambinti buvo apribota pagrįstai, o nesudarius galimybės skambinti ir kalbėtis internetinės telefonijos būdu nebuvo apribotos Pareiškėjo teisės bendrauti su artimaisiais, kadangi jis gali skambinti jiems telefonu.

18. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, Skundo dalis dėl Vilniaus PN pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant galimybės palaikyti socialinius ryšius su užsienyje gyvenančiais artimaisiais internetinės telefonijos būdu, pripažintina nepagrįsta.

19. Tačiau, remiantis esamu teisiniu reglamentavimu bei skundo tyrimo metu nustatytomis aplinkybėmis, atkreiptinas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus dėmesys, jog departamentas turėtų imtis priemonių, kad laisvės atėmimo vietų įtaigose būtų įdiegta internetinė telefonija, nes tai galėtų pakeisti telefoną, kadangi jis yra brangesnė ryšio priemonė (taip būtų taupomos lėšos, būtų sudarytos geresnės galimybės nemokiems nuteistiesiems ir suimtiesiems bendrauti su artimaisiais); be to, taip būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintų efektyvumo bei naujovių ir atvirumo permainoms principų įgyvendinimas, ypač atkreipiant dėmesį į tai, kad galimybė naudotis internetine telefonija jau yra nustatyta teisės aktuose (PĮVTT 124 punkte).

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį Vilniaus PN pareigūnų veiksmų (neveikimo), neskiriant Pareiškėjui socialinės paramos arba piniginės išmokos, atmesti.

21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl Vilniaus PN pareigūnų veiksmų (neveikimo), nesudarant galimybės paskambinti internetinės telefonijos būdu, atmesti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui rekomenduoja: imtis priemonių, kad laisvės atėmimo vietų įtaigose būtų įdiegta internetinė telefonija, nes tai galėtų pakeisti telefoną, kuris yra brangesnė ryšio priemonė; užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme numatytų efektyvumo bei naujovių ir atvirumo permainoms principų įgyvendinimą.

23. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-679
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį