Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2016 m. gruodžio 19 d. gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau vadinama – ŠTI) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant Pareiškėjui sveikatos priežiūros prieinamumo (toliau vadinama – Skundas).

2. Skunde Pareiškėjas nurodo, kad: 2.1. „Esu sulaikytas ir kalinamas 3 m. 11 mėn., buvau kalinamas Lukiškių TI-K (toliau – LTI-K), šiuo metu Šiaulių TI (toliau – ŠTI). 2016 rugpjūčio mėn. atvykau į ŠTI bei kreipiausi į Sveikatos priežiūros tarnybą (toliau – SPT) dėl [duomenys neskelbiami]. Paaiškinau, kad jau apie 1,5 m. laukiu konsultacijos pas [...] gydytoją, kuris LTI-K man nėra suteikiamas, taip pat gydytojai pasakiau, kad man reikalingi vitaminai (maisto papildas) [duomenys neskelbiami] [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. ŠTI parduotuvei 2016 m. rugsėjo 1 d. jis pateikė prašymą Nr. 92/09 10029, „kuriame nurodyta apiprekinti mane: [duomenys neskelbiami]“. Iš pateikto sąrašo buvau apiprekintas tik [duomenys neskelbiami]. ŠTI parduotuvės darbuotojai [...] man paaiškino, kad prašomų prekių, kuriomis nebuvau apiprekintas, jie pristatyti negali, kadangi tai ne jų kompetencijoj, minėtos prekės parduodamos vaistinėje“; 2.3. „[...] gydytoja informavo, kad maisto papildų aš galiu įsigyti užsisakęs pagal ŠTI veikiančios parduotuvės UAB „A“ pateiktą sąrašą. [...] minėtame sąraše yra tik 8 pozicijos vitaminų [...]“; 2.4. 2016 m. rugsėjo 6 d. Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – KD) „pateikiau skundą Nr. (1.1.36-11)4-3188. [...]. 2016-09-30 gavau ŠTI atsakymą Nr. 17/01-2166 D. Š. [Seimo kontrolieriui asmens vardas ir pavardė yra žinomi]. Skundą KD persiuntė ŠTI [...]. Manau, kad D. Š., nagrinėdama skundą, savo pareigas atliko formaliai, atsakydama šabloniškai ir neobjektyviai, nesigilindama į pateikto skundo esmę, visiškai nenagrinėdama faktinių aplinkybių ir nesilaikydama LR viešojo administravimo įstatymo principų. [...] D. Š. nagrinėdama skundą visiškai ignoravo [...] skunde nurodytas aplinkybes, kad įstaigos parduotuvėje esančių maisto papildų / vitaminų sąrašas yra minimalus ir kas negali būti pakankama kalinamųjų poreikiam ir pilnavertiškai sveikatos priežiūrai“; 2.5. „2016-11-10 ŠTI parduotuvei pateikiau prašymą Nr. 71/04-7474. Prašymą pateikiau kartu su prašomų prekių ŠTI parduotuvei užsakymo lapu. Prašyme, be kitų prekių, buvau nurodęs apiprekinti mane ir [duomenys neskelbiami]. Neapiprekinus mane nurodytomis prekėmis prašiau pateikti raštišką atsakymą. [...]. 2016-12-01 gavau ŠTI atsakymą Nr. 17/01-2580, pateiktas V. Š. [Seimo kontrolieriui asmens vardas ir pavardė yra žinomi]. Atsakyme nurodoma, kad: „[...] Jūs tarp prašomų parduoti prekių taip pat prašėte ir prekių ([duomenys neskelbiami]), kurių suimtiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašas nenumato, todėl jos Jums buvo neparduotos.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017 m. sausio 31 d. raštu Nr. 4D-2016/1-1674/3D-296 kreipėsi į ŠTI prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. vasario 21 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. vasario 17 d. ŠTI raštą „Dėl X skundo“ Nr. 14/01-2335. Šiame rašte ir prie jo pridedamuose dokumentuose nurodoma, kad: 4.1. Pareiškėjas į ŠTI atvyko 2016 m. rugpjūčio 9 d., o 2016 m. rugpjūčio 18 d. kreipėsi dėl gydytojo [...] konsultacijos suteikimo; kadangi tokio pobūdžio konsultacija negalėjo būti suteikta nei ŠTI Sveikatos priežiūros tarnyboje, nei Laisvės atėmimo vietų ligoninėje dėl specialistų trūkumo, ŠTI pareigūnai ėmėsi veiksmų užregistruoti Pareiškėją pas gydytoją [...] Šiaulių ligoninės konsultacijų poliklinikoje; gydytojas Pareiškėją priėmė 2016 m. spalio 10 d.; 4.2. dėl vaistinio preparato [duomenys neskelbiami] įsigijimo Pareiškėjas į ŠTI direktorių raštu nesikreipė; 4.3. 2016 m. rugsėjo 1 d. Pareiškėjas raštu kreipėsi į ŠTI direktorių prašydamas leisti už asmeninėje sąskaitoje esančias lėšas įsigyti [duomenys neskelbiami]“; jo prašymas nebuvo patenkintas, nes ŠTI vidaus teisės aktuose nėra įtvirtinta galimybė suimtiesiems / nuteistiesiems už asmenines lėšas pirkti vaistinių prekes ne ŠTI parduotuvėje.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2006 m. sausio 11 d. priimtos rekomendacijos šalims narėms Nr. (2006)2 „Dėl Europos kalinimo taisyklių“: 5.1. 40.3 punktas – „Visi kaliniai turi turėti galimybę naudotis medicinos paslaugomis, kurios teikiamos šalyje, ir negali būti diskriminacijos teisinės padėties pagrindu“; 5.2. 42.3 punktas – „Tiriant kalinius, praktikuojantis gydytojas arba jam pavaldi kvalifikuota medicinos sesuo turi ypatingai atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: [...]; b. nustatyti fizinius ir protinius susirgimus bei imtis atitinkamų gydymo priemonių ir tęsti jau pradėtą gydymą; [...]; f. atskirti kalinius, įtariamus sergant infekcinėmis ar užkrečiamomis ligomis, o ligos metu suteikti jiems tinkamą gydymą.“

6. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau vadinama – SVĮ): 45 straipsnis „Suimtųjų sveikatos priežiūra“ – „1. Asmens sveikatos priežiūra tardymo izoliatoriuose organizuojama ir atliekama įstatymų nustatyta tvarka. Suimtiesiems turi būti užtikrintas tokios pat kokybės ir lygio gydymas kaip ir laisvėje esantiems asmenims. 2. Tardymo izoliatoriuose veikia asmens sveikatos priežiūros tarnybos. Šių tarnybų struktūrą ir darbo tvarką nustato sveikatos apsaugos ir teisingumo ministrai. [...]. 4. Suimtajam reikalinga būtinoji medicinos pagalba, kurią suteikti laisvės atėmimo vietų ligoninėje nėra galimybių, gali būti teikiama valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose užtikrinant suimtojo apsaugą. Šios pagalbos teikimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ir teisingumo ministrai.“

7. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 6 d.) (toliau vadinama – Farmacijos įstatymas): 2 straipsnis „Pagrindinės šio įstatymo sąvokos“ – „50. Vaistas (vaistinis preparatas) – vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami vartoti, kadangi atitinka bent vieną šių kriterijų: 1) pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti arba jų profilaktikai; 2) dėl farmakologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali būti vartojamas ar skiriamas atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus fiziologines funkcijas arba diagnozuoti žmogaus ligas.; [...]; 69. Vaistinių prekės – prekės, kurių grupių sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras ir kurias leidžiama įsigyti, laikyti ir parduoti (išduoti) vaistinėse. Ši sąvoka neapima vaistinių preparatų.; [...].“

8. Laisvės atėmimo vietose veikiančių asmens sveikatos priežiūros tarnybų struktūros, etatų skaičiaus ir darbo tvarkos aprašo, patvirtinto 2009 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. V-195/1R-76: 8.1. 1 punktas – „Laisvės atėmimo vietose veikiančių asmens sveikatos priežiūros tarnybų struktūros, etatų skaičiaus ir darbo tvarkos aprašas skirtas užtikrinti, kad suimtiesiems bei asmenims, atliekantiems arešto ar laisvės atėmimo bausmes [...], būtų teikiamos tokios pat asmens sveikatos priežiūros paslaugos kaip ir laisvėje esantiems asmenims“; 8.2. 17 punktas – „Jeigu suimtajam ar nuteistajam [...] reikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos negali būti suteiktos tarnyboje, jos gydytojai teisės aktų nustatyta tvarka suimtiesiems ar nuteistiesiems išduoda siuntimus ambulatorinėms ar stacionarinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti Laisvės atėmimo vietų ligoninėje ar valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose.“

9. Vaistinių prekių grupių sąrašo, patvirtinto 2006 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1011 (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2011 m. liepos 6 d. iki 2012 m. liepos 1 d.) (toliau vadinama – Įsakymas): 1 punktas – „Vaistinių prekių (maisto produktų) grupės, kuriomis prekiauti reikalingas Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas: 1.1. Specialios paskirties maisto produktai. 1.2. Maisto papildai. 1.3. Natūralus mineralinis vanduo, pripažintas Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos, šaltinio vanduo, fasuotas geriamasis vanduo ir stalo vanduo. 1.4. Arbata. 1.5. Saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant. 1.6. Tablečių apvalkalai, priklausantys 1704 90 99 pozicijai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, nustatytą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1238/2010 (OL 2010 L 348, p. 36). 1.7. Pastilės ir žirneliai, priklausantys 1704 90 55 pozicijai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, nustatytą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1238/2010 (OL 2010 L 348, p. 36). 1.8. Žiedadulkės ir bičių produktai. 1.9. Javainiai. 1.10. Kramtomoji guma, priklausanti 1704 10 ir 2106 90 98 pozicijoms pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, nustatytą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1238/2010 (OL 2010 L 348, p. 36). 1.11. Fasuotos vaisių, daržovių, uogų sultys, sultys iš koncentrato ir nektarai“;  2 punktas – „Kitos vaistinių prekių grupės: 2.1. Medicinos prietaisai, in vitro diagnostikos medicinos prietaisai, atitinkantys medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, paženklinti CE ženklu, su etiketėmis ir instrukcijomis valstybine kalba. 2.2. Neįgaliųjų judėjimo, regos ir klausos techninės pagalbos priemonės, įrašytos į Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 (Žin., 2006, Nr. 140-5368; 2010, Nr. 122-6242), prieduose nurodytus sąrašus, ir nepriskiriamos Vaistinių prekių grupių sąrašo 2.1 punkte nurodytiems medicinos prietaisams. 2.3. Kosmetikos gaminiai. 2.4. Biocidai (1, 2, 4, 5 14, 18, 19, 20 tipo), autorizuoti ar registruoti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir turintys galiojantį biocido autorizacijos ar registracijos liudijimą. 2.5. Asmens higienos gaminiai. 2.6. Specializuoti medicinos ir (arba) farmacijos bei sveikatinimą propaguojantys leidiniai: knygos, laikraščiai, žurnalai, biuleteniai ar kiti leidiniai, kuriuose nėra receptinių vaistinių preparatų reklamos. 2.7. Fasuoti eteriniai aliejai, priklausantys 3301 pozicijai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, nustatytą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1238/2010 (OL 2010 L 348, p. 36). 2.8. Distiliuotas vanduo, atitinkantis LST EN ISO 3696: 1996 kokybės reikalavimus. 2.9. Muzikos ir šviesos terapijos priemonės. 2.10. Naujagimių, kūdikių, vaikų bei nėščiųjų ir mamų priežiūros priemonės ir (ar) prietaisai.“

10. Vaistinių preparatų ir medicinos prekių įsigijimo, laikymo ir įtraukimo į apskaitą laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto 2012 m. balandžio 24 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-156 (toliau vadinama – Aprašas): 10.1. 1 punktas – „Vaistinių preparatų ir medicinos prekių įsigijimo, laikymo ir įtraukimo į apskaitą laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato vaistų, vaistinių medžiagų (toliau – vaistiniai preparatai) ir medicinos prekių įsigijimo, laikymo, išdavimo vartoti, įtraukimo į apskaitą ir nurašymo Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžiose laisvės atėmimo vietų įstaigose (toliau – įstaigos) tvarką“; 10.2. 2 punktas – „Aprašas netaikomas maisto papildams ir maistinėms medžiagoms, kurie į rinką tiekiami ir pristatomi kaip maisto produktai“; 10.3. 3 punktas – „Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme (Žin., 2006, Nr. 78-3056) vartojamas sąvokas“; 10.4. 5 punktas – „Aprašo nustatyta tvarka suimtiesiems ir nuteistiesiems gali būti leista gauti iš artimųjų, giminaičių ar kitų asmenų (toliau – laisvėje esantys asmenys) arba įsigyti už asmeninėse sąskaitose turimas lėšas gydančio gydytojo paskirtus ar rekomenduojamus vaistus ir medicinos prekes“; 10.5. 42 punktas – „Suimtieji ir nuteistieji, pageidaujantys už asmeninėse sąskaitose turimas lėšas įsigyti ar iš laisvėje esančių asmenų gauti gydančio gydytojo paskirtus ar rekomenduojamus vaistus ir medicinos prekes, turi raštu kreiptis su prašymu įstaigoje nustatyta tvarka“; 10.6. 43 punktas – „Įstaigos vadovas gali leisti suimtajam ar nuteistajam už asmeninėje sąskaitoje turimas lėšas įsigyti gydančio gydytojo paskirtus ar rekomenduojamus vaistus ir medicinos prekes, jei suimtasis ar nuteistasis yra mokus ir jo gydantis gydytojas patvirtina, kad prašomi vaistai ar medicinos prekės yra paskirti ar rekomenduojami“; 10.7. 44 punktas – „Įstaigos vadovas gali leisti suimtajam ar nuteistajam iš laisvėje esančių asmenų gauti gydytojo paskirtus ar rekomenduojamus vaistus ir medicinines prekes, jei suimtasis ar nuteistasis raštu kreipėsi su prašymu įstaigoje nustatyta tvarka“; 10.8. 45 punktas – „Vaistų ir medicinos prekių pirkimą už suimtojo ar nuteistojo asmeninėje sąskaitoje turimas lėšas organizuoja vaistininkas arba įstaigos vadovo įsakymu paskirtas atsakingas asmuo teisės aktų nustatyta tvarka.“

11. Suimtųjų ir nuteistųjų asmeninių vaistų ir medicinos prekių įsigijimo, laikymo ir apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas 2012 m. rugsėjo 20 d. ŠTI direktoriaus įsakymu Nr. 1/01-181 (toliau vadinama – ŠTI Aprašas): 11.1. 1 punktas – „Suimtųjų ir nuteistųjų asmeninių vaistų (medicinos prekių) įsigijimo, laikymo ir apskaitos aprašas (toliau – aprašas) nustato suimtiesiems ir nuteistiesiems gavimo iš artimųjų ir kitų asmenų (toliau – įsigijimo) gydančio gydytojo paskirtus ar rekomenduojamus vaistus (medicinos prekes) tvarką“; 11.2. 2 punktas – „Šio aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai ir kiti teisės aktai bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl vaistinių preparatų ir medicinos prekių įsigijimo, laikymo ir įtraukimo į apskaitą laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

12. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. rugsėjo 29 d., 2009 m. birželio 22 d., 2013 m. lapkričio 6 d., 2014 m. liepos 11 d., 2015 m. gegužės 26 d., 2017 m. vasario 24 d. nutarimai: 12.1. „[...] konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja visų teisės aktų hierarchiją ir neleidžia poįstatyminiais teisės aktais reguliuoti santykių, kurie turi būti reguliuojami tik įstatymu, taip pat poįstatyminiais teisės aktais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatyme, nebūtų grindžiamas įstatymais, nes antraip būtų pažeista Konstitucijoje įtvirtinta įstatymų viršenybė prieš poįstatyminius teisės aktus“; 12.2. „Vienas esminių konstitucinio teisinės valstybės principo elementų – teisinis tikrumas ir aiškumas, kuris suponuoja tam tikrus privalomus reikalavimus teisiniam reguliavimui: jis privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos tiksliai, jose negali būti dviprasmybių; teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, turi būti užtikrinami teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna, teisės aktuose neturi būti nuostatų, vienu metu skirtingai reguliuojančių tuos pačius visuomeninius santykius.“

Tyrimo išvados

13. Atsižvelgiant į Skunde išdėstytas aplinkybes, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai: 13.1. dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant Pareiškėjui sveikatos priežiūros prieinamumo; 13.2. dėl teisinio reglamentavimo.

Dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant Pareiškėjui sveikatos priežiūros prieinamumo

14. Pareiškėjas teigia, kad ŠTI jam nėra užtikrinamas sveikatos priežiūros prieinamumas, t. y. jam nėra sudaroma galimybių pasikonsultuoti su gydytoju [...] dėl [duomenys neskelbiami] ir įsigyti reikalingų vaistų, vitaminų bei maisto papildų.

15. Tiek tarptautiniuose, tiek Lietuvos Respublikos teisės aktuose yra įtvirtinta laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų teisė į sveikatą ir jos priežiūros prieinamumą, t. y. juose nustatyta, kad suimtiesiems / nuteistiesiems turi būti teikiamos tokios pat asmens sveikatos priežiūros paslaugos kaip ir laisvėje esantiems asmenims, tais atvejais, kai tokių reikiamų paslaugų negali suteikti laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigos, paslaugos gali būti teikiamos valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose (šios pažymos 5, 6 ir 8 punktai).

16. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas į ŠTI atvyko 2016 m. rugpjūčio 9 d., o 2016 m. rugpjūčio 18 d. kreipėsi dėl gydytojo [...] konsultacijos suteikimo. Kadangi tokio pobūdžio konsultacija negali būti suteikta nei ŠTI Sveikatos priežiūros tarnyboje, nei Laisvės atėmimo vietų ligoninėje (dėl specialistų trūkumo), ŠTI pareigūnai ėmėsi veiksmų užregistruoti Pareiškėją pas gydytoją [...] Šiaulių ligoninės konsultacijų poliklinikoje. Gydytojas Pareiškėją priėmė 2016 m. spalio 10 d., t. y. po 1,5 mėnesio nuo jo kreipimosi. Pagal visas šias išdėstytas aplinkybes galima daryti išvadą, kad neatitinka tikrovės Pareiškėjo teiginys, jog ŠTI jam nėra sudaroma galimybių pasikonsultuoti su gydytoju [...], o ŠTI pareigūnai savo veiksmais (neveikimu) apribojo jo teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugą – [...] konsultaciją.

17. Kaip minėta, Pareiškėjas skundžiasi ir tuo, kad ŠTI nebuvo sudarytos sąlygos už asmenines lėšas įsigyti jam reikalingų vaistų, vitaminų ir maisto papildų – [duomenys neskelbiami]. Skundo tyrimo metu buvo nustatyta, kad dėl vaistinio preparato [duomenys neskelbiami] įsigijimo Pareiškėjas į ŠTI direktorių raštu nesikreipė, todėl šioje pažymoje Seimo kontrolierius nevertins ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo) teisėtumo ir pagrįstumo, galimai ribojant jam galimybę įsigyti vaistinį preparatą ir medicinos preparatą.

18. Vaistiniai preparatai ir vaistinių prekės laisvės atėmimo vietose yra įsigyjamos, laikomos ir įtraukiamos į apskaitą vadovaujantis Aprašo nuostatomis, t. y. šiuos preparatus ir prekes suimtiesiems / nuteistiesiems gali perduoti artimieji arba juos galima įsigyti už asmenines lėšas. Pagal Aprašo 44 punktą, įstaigos vadovas gali leisti suimtajam ar nuteistajam iš laisvėje esančių asmenų gauti gydytojo paskirtus ar rekomenduojamus vaistus ir medicinines prekes, jei suimtasis ar nuteistasis raštu kreipėsi su prašymu įstaigoje nustatyta tvarka. Taip pat Apraše yra įtvirtinta galimybė suimtiesiems ir nuteistiesiems už asmeninėse sąskaitose turimas lėšas įsigyti gydančio gydytojo paskirtus ar rekomenduojamus vaistus ir medicinos prekes. Norėdami įgyvendinti šią galimybę, suimtieji / nuteistieji turi raštu kreiptis su prašymu įstaigoje nustatyta tvarka. Įstaigos vadovas turi diskreciją leisti suimtajam ar nuteistajam už asmeninėje sąskaitoje turimas lėšas įsigyti pageidaujamus vaistus ar medicinos prekes, jei suimtasis ar nuteistasis yra mokus ir jo gydantis gydytojas patvirtina, kad prašomi vaistai ar medicinos prekės yra paskirti arba rekomenduojami. Tuo atveju, jei suimtojo / nuteistojo prašymas yra patenkinamas, vaistų ir medicinos prekių pirkimą už suimtojo ar nuteistojo asmeninėje sąskaitoje turimas lėšas organizuoja vaistininkas arba įstaigos vadovo įsakymu paskirtas atsakingas asmuo teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Pagal ŠTI Aprašo 2 punktą, šio aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai ir kiti teisės aktai bei Aprašas. Kadangi Apraše yra nustatyta suimtųjų / nuteistųjų vaistų (medicinos prekių) įsigijimo už asmenines lėšas tvarka, ŠTI laikomi asmenys turi teisę šia tvarka pasinaudoti. Aplinkybė, kad ŠTI Apraše yra įtvirtinta suimtųjų ir nuteistųjų galimybė įsigyti gydančio gydytojo paskirtus arba rekomenduojamus vaistus (medicinos prekes) tik iš artimųjų ir kitų asmenų, nepaneigia ŠTI laikomų asmenų teisės įsigyti vaistus (medicinos prekes) už asmenines lėšas aukštesnės teisinės galios akte – Apraše – nustatyta tvarka.

20. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 1 d. Pareiškėjas raštu kreipėsi į ŠTI direktorių prašydamas leisti už asmeninėje sąskaitoje esančias lėšas įsigyti [duomenys neskelbiami], tačiau jo prašymas nebuvo patenkintas. Pasak ŠTI pareigūnų, Pareiškėjo prašymas nebuvo patenkintas, nes ŠTI Apraše nėra įtvirtinta galimybė suimtiesiems / nuteistiesiems už asmenines lėšas pirkti vaistinių prekes ne ŠTI parduotuvėje. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad ŠTI pareigūnai netaikė Apraše nustatyto teisinio reglamentavimo, nors tokią pareigą turėjo, t. y. nevertino, ar Pareiškėjas yra mokus, ar jo pageidaujamas įsigyti vaistinių prekes rekomendavo jį gydantis gydytojas ir, jei taip, nesiėmė veiksmų, kad ŠTI vaistininkas arba įstaigos vadovo įsakymu paskirtas atsakingas asmuo organizuotų Pareiškėjo pageidaujamų prekių pirkimą.

21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 15–20 punktuose, Skundo dalis dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant Pareiškėjui sveikatos priežiūros prieinamumo pripažintina pagrįsta. Seimo kontrolierius ŠTI direktoriui Sauliui Rajunčiui rekomenduoja imtis priemonių, kad ateityje būtų užtikrinta ŠTI esančių asmenų teisė įsigyti gydančio gydytojo paskirtus arba rekomenduojamus vaistus ir vaistinių / medicinos prekes už asmeninėse sąskaitose turimas lėšas.

Dėl teisinio reglamentavimo

22. Konstitucinis Teismas ne kartą savo jurisprudencijoje konstatavo, kad vienas esminių konstitucinio teisinės valstybės principo elementų – teisinis tikrumas ir aiškumas, kuris suponuoja tam tikrus privalomus reikalavimus teisiniam reguliavimui: jis privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos tiksliai, jose negali būti dviprasmybių; teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, turi būti užtikrinami teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna, teisės aktuose neturi būti nuostatų, vienu metu skirtingai reguliuojančių tuos pačius visuomeninius santykius.

23. Nagrinėdamas Pareiškėjo Skundą Seimo kontrolierius nustatė, kad Apraše yra reglamentuojama vaistinių preparatų ir medicinos prekių įsigijimo, laikymo, išdavimo vartoti, įtraukimo į apskaitą ir nurašymo KD pavaldžiose laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarka. Pagal Aprašo 3 punktą, jame vartojamos sąvokos atitinka Farmacijos įstatymo sąvokas, tačiau Apraše vartojamos „medicinos prekių“ sąvokos Farmacijos įstatyme nėra. Pasak KD pareigūnų, „medicinos prekių“ sąvoka yra tapati Farmacijos įstatyme vartojamai „vaistinių prekių“ sąvokai, kuri yra apibrėžiama kaip prekės, kurių grupių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras ir kurias leidžiama įsigyti, laikyti ir parduoti (išduoti) vaistinėse (ši sąvoka neapima vaistinių preparatų); Įsakymu patvirtinta, kad vaistinės prekėmis (maisto produktais) yra laikomi specialios paskirties maisto produktai, maisto papildai, natūralus mineralinis vanduo, arbata, saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant, tablečių apvalkalai, pastilės ir žirneliai, žiedadulkės ir bičių produktai, javainiai, kramtomoji guma; kitomis vaistinės prekėmis laikoma medicinos prietaisai, in vitro diagnostikos medicinos prietaisai, neįgaliųjų judėjimo, regos ir klausos techninės pagalbos priemonės, kosmetikos gaminiai, biocidai, asmens higienos gaminiai, specializuoti medicinos ir (arba) farmacijos bei sveikatinimą propaguojantys leidiniai, fasuoti eteriniai aliejai, distiliuotas vanduo, muzikos ir šviesos terapijos priemonės, naujagimių, kūdikių, vaikų bei nėščiųjų ir mamų priežiūros priemonės ir (ar) prietaisai. Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal Aprašo 2 punktą, jis yra netaikomas maisto papildams ir maistinėms medžiagoms, kurie į rinką tiekiami ir pristatomi kaip maisto produktai, t. y. ši Aprašo nuostata keičia Farmacijos įstatyme įtvirtintą „vaistinių prekių“ apibrėžimą, eliminuojant vieną vaistinių prekių grupę – maisto produktus. Taigi šiuo atveju susiklostė situacija, kai įstatymo įgyvendinamajame akte (Apraše) ir įstatyme (Farmacijos įstatyme) tapačios sąvokos yra ne tik skirtingai apibrėžiamos, bet ir skirtingai suvokiamos. Seimo kontrolieriaus nuomone, skirtingai vartojant sąvokas teisės aktuose, kuriuose jos turėtų sutapti, nebūtų užtikrintas teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna, gali būti klaidinami šiuos teisės aktus taikantys subjektai, todėl vertintina, kad būtina tikslinti Apraše nustatytą teisinį reglamentavimą taip, kad Apraše vartojamos sąvokos atitiktų Farmacijos įstatyme vartojamas sąvokas.

24. Atsižvelgdamas į konstitucinį teisinės valstybės principą, kuris neleidžia poįstatyminiais teisės aktais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatyme, nes antraip būtų pažeista Konstitucijoje įtvirtinta įstatymų viršenybė prieš poįstatyminius teisės aktus, ir į tai, kas išdėstyta šios pažymos 22, 23 punktuose, Seimo kontrolierius KD direktoriui rekomenduoja pakeisti Apraše nustatytą teisinį reglamentavimą, t. y. „medicinos prekių“ sąvoką pakeisti „vaistinių prekių“ sąvoka ir panaikinti Aprašo 2 punktą, apie tai informuojant KD pavaldžias įstaigas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant Pareiškėjui sveikatos priežiūros prieinamumo, pripažinti pagrįsta.

26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl teisinio reglamentavimo pripažinti pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius ŠTI direktoriui Sauliui Rajunčiui rekomenduoja imtis priemonių, kad ateityje būtų užtikrinta ŠTI esančių asmenų teisė įsigyti gydančio gydytojo paskirtus arba rekomenduojamus vaistus ir vaistinių / medicinos prekes už asmeninėse sąskaitose turimas lėšas.

28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius KD direktoriui rekomenduoja pakeisti Apraše nustatytą teisinį reglamentavimą, t. y. „medicinos prekių“ sąvoką pakeisti „vaistinių prekių“ sąvoka ir panaikinti Aprašo 2 punktą, apie tai informuojant KD pavaldžias įstaigas.

29. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius         Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-1674
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį