Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDŲ PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. kovo 29 d. (registracijos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje Nr. 4D-2017/1-454) ir 2017 m. balandžio 12 d. (reg. Nr. 4D-2017/1-547) gavo X skundus, persiustus iš Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto, dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau vadinama – Pravieniškių pataisos namai arba Įstaiga) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su Pareiškėjo prašymų nagrinėjimu, saugių laikymo sąlygų nesudarymu, galimybės apskųsti teismo sprendimą apribojimu, laiškų neišsiuntimu, pasimatymų nesuteikimu, mokesčio už elektros energiją nuskaičiavimu nuo Pareiškėjo asmeninės sąskaitos (toliau kartu vadinama – Skundas).   2. Pareiškėjas Skunde, be kitų aplinkybių, nurodo, kad: 2.1. Pravieniškių pataisos namų administracija nereaguoja į prašymus perkelti jį tęsti bausmės atlikimą į kitus pataisos namus, kuriuose jo gyvybei ir sveikatai negrėstų pavojus. Nors Įstaigos direktoriaus sprendimais buvo perkeltas iš [...] sektoriaus į [...], problemų tai neišsprendė; Pareiškėjas yra verčiamas gyventi su nuteistaisiais, su kuriais negali kartu gyventi; 2.2. dėl jo sumušimų 2013–2014 metais buvo kreipęsis į Kauno apygardos administracinį teismą, kuris skundą tenkino iš dalies, tačiau jam nebuvo suteikta galimybė apskųsti teismo sprendimą, nes tuo metu buvo 15 parų patalpintas į kamerų tipo patalpas, o pagal Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 220 punktą kamerų tipo patalpose neleidžiama turėti dokumentų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nepriėmė Pareiškėjo skundo, nes buvo praleistas skundo padavimo terminas; 2.3. Pareiškėjas nori išsikviesti žurnalistus, tačiau jo siunčiami laiškai nepasiekia adresatų, todėl mano, kad Įstaiga laiškus naikina; 2.4. dėl to, kad rašo skundus įvairioms institucijoms, jam yra skiriamos nuobaudos ir bausmę jis atlieka kamerų tipo patalpose, kuriose laikomiems nuteistiesiems nėra suteikiami pasimatymai, dėl to negali pasimatyti su sergančia motina; 2.5. nuo 2014 metų bausmę atlieka kamerų tipo patalpose, kuriose negali turėti elektros prietaisų, tačiau iš asmeninės sąskaitos ir gautų vienkartinių išmokų yra nuskaičiuojami pinigai už elektros energiją.

3. Pareiškėjas prašo Seimo kontrolieriaus ištirti Skunde išdėstytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Nustatytos reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017 m. balandžio 28 d. raštu Nr. 4D-2017/1-454/547/3D-1267 kreipėsi į Pravieniškių pataisos namų direktorių, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. birželio 5 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. birželio 1 d. Pravieniškių pataisos namų raštą Nr. S-12288 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame nurodoma: 4.1. Pravieniškių pataisos namuose 2016 m. gegužės 10 d. buvo gautas Pareiškėjo prašymas (reg. Nr. 72(1)-659), kuriuo jis prašė būti izoliuotas nuo kitų nuteistųjų, patalpinant į kamerų tipo patalpas pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – Bausmių vykdymo kodeksas) 70 straipsnio 6 dalį. Dėl šio prašymo Įstaigoje 2016 m. gegužės 25 d. buvo atliktas tyrimas (reg. Nr. 35(3)8), kurio metu nustatyta, kad, atsižvelgiant į tyrimo metu surinktą dokumentinę medžiagą, Pareiškėjo laikyti izoliuoto nuo kitų nuteistųjų pagal Bausmių vykdymo kodekso 70 straipsnio 6 dalį, perkeliant jį į kamerų tipo patalpas, nėra pagrindo. Pareiškėjas pateikė 2017 m. kovo 28 d.  pareiškimą Nr. 72(6)319, 2017 m. kovo 28 d. prašymą Nr. 72(6)-321), 2017 m. kovo 30 d. paaiškinimą Nr. 72(1-2)-531, 2017 m. kovo 31 d. paaiškinimą Nr. 72(1-2)-540), kuriuose nurodė, kad negali atlikti paskirtos laisvės atėmimo bausmės Pravieniškių pataisos namų [...] sektoriuje dėl anksčiau vykusių konfliktų su kitais nuteistaisiais, taip pat dėl administracijos daromo psichologinio spaudimo. Pareiškėjui 2017 m. balandžio 18 d. pateiktas atsakymas (reg. Nr. 7-774), kad tenkinti jo prašymus nėra pagrindo. 4.2. 2016 m. birželio 21 d. gautas iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) persiųstas Pareiškėjo 2016 m. birželio 10 d. prašymas (2016 m. birželio 15 d. reg. Nr. 2G-2146) dėl perkėlimo atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą. Pareiškėjui 2016 m. liepos 5 d. pateiktas atsakymas (reg. Nr. 2G-2146), kad tenkinti jo prašymą nėra pagrindo. Pravieniškių pataisos namuose 2016 m. spalio 24 d. gautas Pareiškėjo prašymas (reg. Nr. 72(6)-398) dėl jo perkėlimo atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą. Pareiškėjui 2016 m. lapkričio 21 d. pateiktas atsakymas (reg. Nr. 7-1946), kad tenkinti jo prašymą nėra pagrindo. 2017 m. kovo 29 d. buvo gautas Pareiškėjo 2017 m. kovo 28 d. prašymas (reg. Nr. 72(6)-316), kuriuo jis prašė būti perkeltas atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį į Vilniaus pataisos namus. Pareiškėjui 2017 m. balandžio 10 d. pateiktas atsakymas (reg. Nr. 7-724), kad tenkinti jo prašymą nėra pagrindo. 2017 m. kovo 29 d. buvo gautas Pareiškėjo 2017 m. kovo 28 d. prašymas (reg. Nr. 72(6)-318), kuriuo jis prašė būti perkeltas atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį į Šiaulių tardymo izoliatorių arba kitą įkalinimo įstaigą. Pareiškėjui 2017 m. balandžio 25 d. pateiktas atsakymas (reg. Nr. 7-855), kad tenkinti jo prašymą nėra pagrindo. 4.3. Įstaigoje nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. balandžio 1 d. informacijos apie Pareiškėjo gyvybei arba sveikatai gresiantį pavojų nebuvo gauta. 4.4. Pareiškėjui nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. balandžio 1 d. buvo skirta 17 drausminių nuobaudų už nustatytos tvarkos nesilaikymą, administracijos reikalavimų nevykdymą. 4.5. Pravieniškių pataisos namuose 2016 m. kovo 21 d. iš Kauno apygardos administracinio teismo buvo gautas Pareiškėjo skundas dėl 2013–2014 metais jo kalinimo nesaugiomis kalinimo sąlygomis (administracinė byla Nr. [...]). 2016 m. spalio 3 d. Kauno apygardos administracinis teismas administracinėje byloje priėmė sprendimą, kuriuo Pareiškėjo skundą tenkino iš dalies. 2016 m. spalio 17 d. Įstaiga Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 3 d. sprendimo, 2016 m. lapkričio 19 d. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Šiuo metu byla nagrinėjama Lietuvos vyriausiajam administraciniame teisme. 4.6. Pravieniškių pataisos namų [...] sektoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresniojo inspektoriaus 2017 m. gegužės 23 d. pažymoje (reg. Nr. 43/1-1308) nurodyta, kad Pareiškėjas Pravieniškių pataisos namų [...] sektoriuje už režimo pažeidimus nuobaudas atliko šiais laikotarpiais: 2016 m. balandžio 6–18; 2016 m. balandžio 28 – 2016 m. gegužės 7; 2016 m. gegužės 7–12; 2016 m. gegužės 12–24; 2016 m. gegužės 25–26; 2016 m. gegužės 26–31; 2016 m. gegužės 31 – 2016 m. birželio 10; 2016 m. birželio 23–27; 2016 m. liepos 13–28; 2016 m. liepos 28 – 2016 m. rugpjūčio 2; 2016 m. rugpjūčio 2–12; 2016 m. rugpjūčio 19–24; 2016 m. rugpjūčio 24 – 2016 m. rugsėjo 1; 2016 m. rugsėjo 8–19; 2016 m. rugsėjo 22–26; 2016 m. spalio 10–21; 2016 m. spalio 21 – 2016 m. gruodžio 5; 2016 m. gruodžio 8–15; 2016 m. gruodžio 22–23; 2016 m. gruodžio 23 – 2017 m. sausio 5; 2017 m. sausio 9–16; 2017 m. sausio 23–26; 2017 m. vasario 2–7; 2017 m. vasario 7–20; 2017 m. vasario 23 – 2017 m. kovo 28; 2017 m. kovo 28 – 2017 m. kovo 30 dienomis. 4.7. Nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 24 d. Pareiškėjas bausmę atliko paprastosios grupės sąlygomis; nuo 2016 m. gegužės 24 d. iki 2017 m. kovo 23 d. buvo perkeltas į drausmės grupę; nuo 2017 m. kovo 23 d. iki 2017 m. balandžio 1 d. buvo perkeltas į paprastąją grupę. 4.8. Pravieniškių pataisos namų [...] sektoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresniojo specialisto 2017 m. gegužės 12 d. pažymoje (reg. Nr. 43/1-1192) nurodyta, kad iš Pareiškėjo, kuris atlieka bausmę Pravieniškių pataisos namų [...] sektoriuje, mokestis už turėtų elektros prietaisų elektros energijos sąnaudas buvo skaičiuojamas vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo  Nr. V-108 „Dėl Nuteistųjų naudojamų daiktų elektros energijos sąnaudų apskaičiavimo ir išlaidų už sunaudotą elektros energiją apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis. Pareiškėjas buvo pasirašytinai supažindintas, kokie jo turimi elektros prietaisai įtraukti į sąrašą. Nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. balandžio 1 d. Pareiškėjo vardu buvo užregistruoti šie elektros prietaisai: virdulys „Scarlet“; televizorius „Samsung“. Šiais elektros prietaisais Pareiškėjas naudojosi 2016 m. kovo mėnesį – 9 dienas ir 2016 m. balandžio mėnesį – 2 dienas. Iš Pareiškėjo asmeninės sąskaitos buvo nuskaitomas mokestis už elektros energiją: 2016 m. balandžio 1 d. už 2016 m. kovo mėnesį nuskaityta 1,07 Eur, už 2016 m. balandžio mėnesį 2016 m. gegužės 2 d. nuskaityta 0,24 Eur. 4.9. Nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. balandžio 1 d. Pareiškėjas prašymo dėl pasimatymo suteikimo nepateikė. Tuo pačiu laikotarpiu Pravieniškių pataisos namuose nebuvo gauta kitų asmenų prašymų dėl pasimatymų su Pareiškėju suteikimo. 4.10. Pravieniškių pataisos namų Dokumentų valdymo sistemos REGIS duomenimis, Pareiškėjo laiškas, adresuotas žurnalistei A, buvo priimtas 2016 m. spalio 24 d., reg. Nr. 2.35-4790, ir 2016 m. spalio 25 d. perduotas į Pravieniškių paštą. 4.11. Nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. balandžio 1 d. nebuvo gauta Pareiškėjo kreipimųsi dėl leidimo susitikti su žiniasklaidos atstovais.   5. Pravieniškių pataisos namai Seimo kontroleriui kartu su 2017 m. birželio 1 d. raštu Nr. S-12288 „Dėl informacijos pateikimo“ pateikė:  5.1. Pravieniškių pataisos namų Kriminalinės žvalgybos skyriaus 2016 m. gegužės 25 d. tyrimo išvadą Nr. 35(3)-8 „Dėl nuteistojo X izoliavimo“, kurioje nurodoma, kad 2016 m. gegužės 11 d. įvyko Pareiškėjo ir Pravieniškių pataisos namų direktoriaus pokalbis, kurio metu Pareiškėjas nurodė, kad pateikė prašymą jį izoliuoti nuo kitų nuteistųjų. Paprašytas įvardinti priežastis, dėl kurių turėtų būti izoliuotas nuo kitų nuteistųjų, Pareiškėjas konkrečių priežasčių nenurodė, teigė, kad jis yra nukentėjusysis ikiteisminiame tyrime, todėl nenori gyventi kartu su kitais nuteistaisiais. „X buvo priminta, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl kito nuteistojo veiksmų Įstaigos [...] sektoriuje, todėl X ir buvo perkeltas iš [...] į [...] sektorių. Čia jam niekas negrasina ir jis gali gyventi kartu su kitais nuteistaisiais [...] sektoriaus [...] būryje.“ Tyrimo išvadoje taip pat nurodoma, kad 2016 m. gegužės 23 d. buvo gautas Pareiškėjo paaiškinimas, reg. Nr. 37(3)-392, kuriame asmuo teigia, jog negali eiti gyventi į paskirtą būrį, nes priežastys nėra išnykusios, Pareiškėjui einant pro [...] būrį (paskambinti telefonu), girdi replikas iš ten esančių nuteistųjų, kad jam persikėlus į [...] būrį jis bus sužalotas, todėl prašo jį izoliuoti nuo kitų nuteistųjų pagal Bausmių vykdymo kodekso 70 straipsnio 6 dalį. Pareiškėjas paaiškinime nurodė nuteistuosius, kurie gali daryti įtaką dėl jo persikėlimo į [...] būrį. Tyrimo metu surinkus duomenis nustatyta, kad Pareiškėjas [...] būryje nėra niekam skolingas, neturi priešų, kiti [...] būrio nuteistieji Pareiškėjui pretenzijų neturi, su juo nekonfliktuoja, todėl nėra priežasčių, dėl kurių Pareiškėjas negalėtų gyventi jam paskirtame būryje; 5.2. Pravieniškių pataisos namų 2017 m. balandžio 11 d. tyrimo išvadą Nr. 35(3)-7 „Dėl nuteistojo X nurodytų aplinkybių“, kurioje rašoma, kad Pareiškėjas savo 2017 m. kovo 28, 30, 31 dienų paaiškinimuose teigia, jog negali atlikti jam skirtos bausmės Pravieniškių pataisos namų [...] sektoriuje dėl anksčiau vykusių konfliktų su nuteistaisiais, taip pat dėl administracijos daromo spaudimo, ir dėl šių priežasčių atsisako eiti gyventi į paskirtą [...] būrį. Išvadoje nurodoma, kad tyrimo metu buvo apklausti [...] būrių nuteistieji, kurie paaiškino, kad Pareiškėjas kitiems nuteistiesiems nėra skolingas, priešų neturi, nėra kitų priežasčių, dėl kurių jis negalėtų atlikti bausmės paskirtame būryje. Tyrimo metu taip pat buvo apklaustas nuteistasis B (Seimo kontrolieriui vardas ir pavardė žinomi), su kuriuo Pareiškėjas prieš keletą metų turėjo konfliktą; nuteistasis paaiškino, kad Pareiškėjui pretenzijų neturi, ant jo nepyksta. Nuteistasis C (Seimo kontrolieriui vardas ir pavardė žinomi) atlikti laisvės atėmimo bausmę buvo perkeltas į atvirąją koloniją. Išvadoje pažymima, kad Pareiškėjas yra dažnai konsultuojamas psichologų, Pravieniškių pataisos namų pareigūnai nuolat bendrauja su Pareiškėju siekdami išspręsti jo klausimus ir problemas. 2017 m. kovo 23 d. Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme priskyrimo grupėms ir paskyrimo į būrius komisijos [...] sektoriuje protokole Nr. 63-740 nurodyta, kad Pareiškėjas, atlikęs nuobaudą kamerų tipo patalpose, paskiriamas į [...] būrio [...] patalpą [...] vietą, Pareiškėjas apie tai informuotas komisijos posėdžio metu. 2017 m. kovo 23 d. Pravieniškių pataisos namų direktoriaus įsakymu Nr. 2-340 „Dėl [...] sektoriuje laisvės atėmimo bausmę atliekančio nuteistojo paskyrimo į būrį“ Pareiškėjas, atlikęs nuobaudą kamerų tipo patalpose, perkeliamas į [...] būrio [...] patalpą [...] vietą. 2017 m. kovo 29 d. Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme priskyrimo grupėms ir paskyrimo į būrius komisijos [...] sektoriuje protokole Nr. 63-768 nurodyta, kad Pareiškėjas nuo 2017 m. kovo 30 d. paskiriamas iš [...] būrio į [...] būrio [...] patalpą [...] vietą; Pareiškėjas apie tai informuotas komisijos posėdžio metu. 2017 m. kovo 29 d. Pravieniškių pataisos namų direktoriaus įsakymu Nr. 2-366 „Dėl [...] sektoriuje laisvės atėmimo bausmę atliekančio nuteistojo paskyrimo į būrį“ Pareiškėjas perkeliamas iš [...] būrio į [...] būrio [...] patalpą [...] vietą;   5.3. Pareiškėjo 2016 m. lapkričio 19 d. atsiliepimą į Pravieniškių pataisos namų apeliacinį skundą, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautą 2016 m. lapkričio 24 d. (reg. Nr. 02-03-5854), kuriame nurodoma, kad Pareiškėjas nesutinka su apeliaciniu skundu; Pareiškėjas mano, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė visų pateiktų įrodymų, kitus įrodymus ištyrė neišsamiai ir nevisapusiškai, dėsto kitus nesutikimo su Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 3 d. sprendimu motyvus.         6. Seimo kontrolierius 2017 m. liepos 24 d. raštu Nr. 4D-2017/1-454/547/3D-2221 kreipėsi į Pravieniškių pataisos namų direktorių, prašydamas papildomai paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. rugpjūčio 17 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. rugpjūčio 16 d. Pravieniškių pataisos namų raštą Nr. S-18164 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame nurodoma: 6.1. Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 3 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. [...] kopija Pravieniškių pataisos namuose gauta 2016 m. spalio 11 d. ir tą pačią dieną pasirašytinai įteikta Pareiškėjui; 6.2. pagal Įstaigos dokumentų valdymo sistemos REGIS Nuteistųjų išsiunčiamų rašytinių pasiūlymų, prašymų, peticijų ir skundų apskaitos žurnalo duomenis, nagrinėjamu laikotarpiu uždarus laiškus Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui Pareiškėjas siuntė 2016 m. lapkričio 15 d. (reg. ind. 2.35-5165) ir 2016 m. lapkričio 21 d. (reg. ind. 2.35-5318); 6.3. Įstaigoje turimais duomenimis, Pareiškėjas kreipėsi į teismą apeliacine tvarka tik tuomet, kai susipažino su Pravieniškių pataisos namų pateiktu apeliaciniu skundu dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 3 d. sprendimo panaikinimo; 6.4. Pareiškėjui elektros prietaisai buvo išduoti 2016 m. kovo 22 dieną. 2016 m. balandžio 1 d. Pareiškėjas buvo konvojuotas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, o 2016 m. balandžio 6 d. grįžo į pataisos namus. Pareiškėjas 2016 m. balandžio 6 ir 7 d. naudojosi jam priklausančiais elektros prietaisais. Elektros prietaisai (virdulys ir televizorius) iš Pareiškėjo buvo paimti vadovaujantis 2016 m. balandžio 8 d. Įstaigos direktoriaus nutarimu Nr. 43/1-1052 dėl elektros prietaisų ir kitų daiktų paėmimo iš nuteistojo. Už 2016 m. balandžio mėnesio dvi dienas iš Pareiškėjo asmeninės sąskaitos 2016 m. gegužės 2 d. buvo nuskaičiuotas mokestis už elektros energiją – 0,24 Eur; 6.5. Pravieniškių pataisos namai kartu su šiuo raštu Seimo kontrolieriui pateikė: 6.5.1. Pravieniškių pataisos namų paimtų saugoti iš nuteistojo daiktų kvitą Nr. 43-2451 (kopiją), kuriame užfiksuota, kad 2016 m. kovo 18 d. iš Pareiškėjo, atvykusio iš [...] sektoriaus, buvo paimti elektros prietaisai – televizorius su pulteliu, du ilgikliai, televizoriaus laidas, virdulys, pledas. 2016 m. kovo 22 d. šie daiktai grąžinti Pareiškėjui; 6.5.2. Pravieniškių pataisos namų direktoriaus 2016 m. balandžio 8 d. nutarimą Nr. 43/1-1052 „Dėl elektros prietaisų ir kitų daiktų paėmimo iš nuteistojo“ (kopiją), kuriame nurodyta, kad  vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio 3 dalies 3 punktu nutariama iš Pareiškėjo paimti televizorių ir virdulį, šiuos elektros prietaisus perduoti saugoti į Įstaigos sandėlį, o ir Pareiškėjui išduoti kvitą.   Skundo tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos

7. Bausmių vykdymo kodekso: 7.1. 9 straipsnis „Teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo principas“ „Nuteistųjų teisinė padėtis, atsižvelgiant į jų elgesį bausmės atlikimo metu, nustatytų pareigų ir draudimų laikymąsi, požiūrį į darbą ir mokymąsi, reagavimą į psichologinį poveikį ir socialinės reabilitacijos priemones, Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso ir šio Kodekso nustatyta tvarka gali būti švelninama arba griežtinama“; 7.2. 69 straipsnis „Nuteistųjų perkėlimas į kitas pataisos įstaigas“ „1. Nuteistasis, kuriam paskirtas laisvės atėmimas, visą bausmę turi atlikti vienoje pataisos įstaigoje. Perkelti nuteistąjį iš vienos pataisos įstaigos į kitą tęsti bausmės atlikimo leidžiama dėl nuteistojo ligos, kitų išimtinių aplinkybių, dėl kurių toliau laikyti nuteistąjį toje pačioje pataisos įstaigoje negalima, arba kitais šiame Kodekse nustatytais atvejais“; 7.3. 70 straipsnis „Nuteistųjų atskiras arba izoliuotas laikymas pataisos įstaigose“ „6. Jeigu pataisos įstaigoje bausmę atliekantis nuteistasis raštu prašo pataisos įstaigos administraciją dėl svarbių priežasčių laikyti jį izoliuotą nuo kitų nuteistųjų, pataisos įstaigos direktorius turi teisę nutarimu perkelti šį nuteistąjį į kamerų tipo patalpas ir laikyti jį kameroje vieną arba kartu su kitais tuo pačiu pagrindu kamerų tipo patalpose laikomais nuteistaisiais. Laiką, kuriam nuteistasis perkeliamas į kamerų tipo patalpas, nustato pataisos įstaigos direktorius. Toks nuteistojo perkėlimas į kamerų tipo patalpas nėra nuobauda“; 7.4. 75 straipsnis „Drausmės grupei priskirtų nuteistųjų laikymo sąlygos“  „1. Drausmės grupei priskirti nuteistieji turi teisę: [...] 2) per keturis mėnesius gauti vieną trumpalaikį pasimatymą“;

7.5. 96 straipsnis „Nuteistųjų teisė naudotis elektros prietaisais ir kitais daiktais“ „1. Nuteistiesiems, išskyrus laisvės atėmimo bausmę atliekančius pataisos įstaigose drausmės grupės laikymo sąlygomis ar perkeltus į kamerų tipo patalpas nuteistuosius, leidžiama naudotis už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus įsigytais ar perduotais Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse nurodytais elektros prietaisais ir kitais daiktais. 2. Nuteistiesiems leidžiamų naudotis elektros prietaisų techninius parametrus, įsigijimo, perdavimo ir naudojimosi jais tvarką, taip pat šių prietaisų elektros energijos sąnaudų ir išlaidų už sunaudotą elektros energiją apskaičiavimo ir apmokėjimo taisykles nustato Kalėjimų departamento direktorius. 3. Elektros prietaisai ir kiti daiktai motyvuotu pataisos įstaigos direktoriaus nutarimu paimami iš nuteistųjų: [...] 3) perkeltų į drausmės grupę ar kamerų tipo patalpas“; 7.6. 145 straipsnis „Nuteistųjų laikymo sąlygos kamerų tipo patalpose“ „2. Kamerų tipo patalpose laikomiems nuteistiesiems, atliekantiems šio Kodekso 142 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą nuobaudą, nustatomas režimas, atitinkantis šio Kodekso 86 straipsnyje nurodytas drausmės grupei priskirtų nuteistųjų laikymo kalėjime sąlygas. Kamerų tipo patalpose laikomi nuteistieji dirba atskirai nuo kitų nuteistųjų.“

8. Administracinių bylų teisenos įstatymo: 8.1.  132 straipsnis „Apygardų administracinių teismų sprendimų apskundimas“ „1. Apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui“; 8.2. 139 straipsnis „Pasirengimas nagrinėti bylą“ „2. Apeliacinės instancijos teismas išsiunčia proceso dalyviams apeliacinio skundo ir jo priedų nuorašus, reikalaudamas per keturiolika kalendorinių dienų nuo apeliacinio skundo ir jo priedų nuorašų gavimo pateikti apeliacinės instancijos teismui išsamius atsiliepimus į apeliacinį skundą. [...].“

9. Seimo kontrolierių įstatymo: 15 straipsnis „Skundų padavimo terminas“ „Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip.“

10. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 (toliau vadinama – Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės): 220 punktas „Nuteistiesiems, perkeliamiems į kamerų tipo patalpas (išskyrus perkeliamiems į kamerų tipo patalpas pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 2 dalies 3 punktą), neleidžiama su savimi imti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų, išskyrus nutarimo dėl nuobaudos skyrimo kopiją, vokus, pašto ženklus, rašymo priemonę ir popierių, rankšluostį, muilą, dantų pastą, dantų šepetėlį, šukas, nosinę (moterims – moterų higienos reikmenis). [...].“

Skundo tyrimui reikšminga teismų praktika   11. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 9 d. pasitarime aprobuotame Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo administravimo srityje, apibendrinime nurodyta: 64 punktas „Administracinių teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad Bausmių vykdy¬mo kodeksas ir jį įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai nenumato, kad nuteistųjų paskirstymas pataisos įstaigoje į būrius ar konkrečias gyvenamąsias patalpas gali vykti pagal jų pasirinkimą, nes tai gali prieštarauti Bausmių vykdymo kodekse įtvirtintiems pataisos įstaigų režimo tikslams (žr., pvz., 2012 m. spalio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1964/2012). Nuteistasis, būdamas paskirtas į atitinkamą būrį, atsiradus svarbių priežasčių, bet kada gali pateikti administracijai motyvuotą prašymą dėl izo¬liavimo nuo kitų nuteistųjų (Bausmių vykdymo kodekso 70 str. 6 d.), tačiau nemoty¬vuotas (nepagrįstas realia grėsme sveikatai, gyvybei ar kitais svarbiais motyvais) atsi-sakymas vykdyti teisėtą administracijos reikalavimą vykti į paskirtą būrį yra pagrindas konstatuoti režimo pažeidimą ir spręsti dėl nuobaudos paskyrimo (2012 m. liepos 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1501/2012; 2012 m. sausio 23 d. nutartis admi¬nistracinėje byloje Nr. A146-115/2012).“

Tyrimo išvados

12. Atsižvelgiant į Skunde nurodytas aplinkybes, tyrimo metu surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai: 12.1.  dėl Pravieniškių pataisos namuose Pareiškėjui neužtikrinamų saugių laikymo sąlygų; 12.2. dėl teisės apskųsti teismo sprendimą ribojimo; 12.3. dėl Pareiškėjo teisės susirašinėti ir pasimatyti su kitais asmenimis ribojimo; 12.4. dėl mokesčio už elektros energiją skaičiavimo.

Dėl Pravieniškių pataisos namuose Pareiškėjui neužtikrinamų saugių laikymo sąlygų

13. Pareiškėjas Skunde nurodo, kad Pravieniškių pataisos namų administracija nereaguoja į prašymus perkelti jį tęsti bausmės atlikimą į kitus pataisos namus, kuriuose jo gyvybei ir sveikatai negrėstų pavojus. Pataisos įstaigos direktoriaus sprendimu jis buvo perkeltas iš [...] sektoriaus į [...] sektorių, tačiau problemų tai neišsprendė.   14. Bausmių vykdymo kodekse nustatyta, kad nuteistasis, kuriam paskirtas laisvės atėmimas, visą bausmę turi atlikti vienoje pataisos įstaigoje. Iš vienos pataisos įstaigos į kitą perkelti nuteistąjį tęsti bausmės atlikimą leidžiama dėl ligos arba kitų išimtinių aplinkybių, kliudančių nuteistąjį toliau laikyti toje pačioje pataisos įstaigoje (šios pažymos 7.2 punktas). Pravieniškių pataisos namų Seimo kontrolieriui pateiktoje medžiagoje nurodoma, kad Įstaigoje nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. balandžio 1 d. informacijos apie Pareiškėjo gyvybei ar sveikatai gresiantį pavojų nebuvo gauta. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nuteistasis, būdamas paskirtas į atitinkamą būrį, atsiradus svarbių priežasčių, bet kada gali pateikti administracijai motyvuotą prašymą dėl izoliavimo nuo kitų nuteistųjų pagal Bausmių vykdymo kodekso 70 straipsnio 6 dalį, tačiau nemotyvuotas (nepagrįstas realia grėsme sveikatai, gyvybei ar kitais svarbiais motyvais) atsisakymas vykdyti teisėtą administracijos reikalavimą vykti į paskirtą būrį yra pagrindas konstatuoti režimo pažeidimą ir spręsti dėl nuobaudos paskyrimo.   15. Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu nustatyta, kad Pravieniškių pataisos namuose 2016 m. gegužės 10 d. buvo gautas Pareiškėjo prašymas (reg. Nr. 72(1)-659, kuriuo jis prašė būti izoliuotas nuo kitų nuteistųjų, patalpinant į kamerų tipo patalpas pagal Bausmių vykdymo kodeksas 70 straipsnio 6 dalį. Dėl šio prašymo Įstaigoje 2016 m. gegužės 25 d. buvo atliktas tyrimas (šios pažymos 5.1 punktas), kurio metu nustatyta, kad, atsižvelgiant į tyrimo metu surinktą dokumentinę medžiagą, Pareiškėjo laikyti izoliuoto nuo kitų nuteistųjų pagal Bausmių vykdymo kodekso 70 straipsnio 6 dalį, perkeliant jį į kamerų tipo patalpas, nėra pagrindo. Tyrimo metu surinkti duomenys patvirtina tai, kad Pareiškėjas 2017 m. kovo 23 d. buvo paskirtas gyventi į [...] būrį, 2017 m. kovo 29 d. Pareiškėjas perkeltas iš [...] būrio į [...] būrį. Įstaigoje 2017 m. kovo 28, 30, 31 dienomis buvo gauti Pareiškėjo pareiškimai, kuriuose jis nurodė, kad negali atlikti paskirtos laisvės atėmimo bausmės Pravieniškių pataisos namų [...] sektoriuje dėl anksčiau vykusių konfliktų su kitais nuteistaisiais, taip pat dėl administracijos daromo psichologinio spaudimo. Dėl šių Pareiškėjo nurodytų aplinkybių Pravieniškių pataisos namuose buvo atliktas tyrimas (šios pažymos 5.2 punktas), kurio metu nebuvo gauta duomenų apie tai, kad Pareiškėjo gyvybei arba sveikatai grėstų pavojus bausmę atliekant Pravieniškių pataisos namų [...] sektoriaus [...] būriuose.   16. Seimo kontrolieriaus tyrimo metu gauti duomenys patvirtina tai, kad Pravieniškių pataisos namuose gauti: Pareiškėjo 2016 m. birželio 10 d. prašymas dėl jo perkėlimo atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą (2016 m. birželio 21 d.); Pareiškėjo prašymas dėl jo perkėlimo atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą (2016 m. spalio 24 d.), persiųstas iš Kalėjimų departamento; Pareiškėjo 2017 m. kovo 28 d. prašymas dėl jo perkėlimo atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį į Vilniaus pataisos namus (2017 m. kovo 29 d.); Pareiškėjo 2017 m. kovo 28 d. prašymas dėl jo  perkėlimo atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį į Šiaulių tardymo izoliatorių arba kitą įkalinimo įstaigą (2017 m. kovo 29 d.). Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjo prašymuose dėl jo perkėlimo į kitą pataisos įstaigą tęsti paskirtą laisvės atėmimo bausmę nebuvo nurodyta Bausmių vykdymo kodekso 69 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, tokių aplinkybių nebuvo nustatyta nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis dėl jo perkėlimo į kitas pataisos įstaigas, Pareiškėjo kreipimaisi nebuvo patenkinti.

17. Remiantis pirmiau išdėstytų nustatytų aplinkybių visuma, darytina išvada, kad Pravieniškių pataisos namų atsakingi pareigūnai, nagrinėdami Pareiškėjo kreipimusis dėl saugių laikymo sąlygų užtikrinimo ir perkėlimo į kitą pataisos įstaigą, ėmėsi priemonių nustatyti, ar yra Bausmių vykdymo kodekso 69 straipsnio 2 dalyje ir 70 straipsnio 6 dalyje numatytos sąlygos dėl nuteistojo perkėlimo į kitą pataisos įstaigą arba jo izoliavimo, nenustačius tokių aplinkybių, teisėtai ir pagrįstai buvo atsisakyta Pareiškėją izoliuoti nuo kitų nuteistųjų ir perkelti į kitą pataisos įstaigą. Dėl šių priežasčių Skundo dalis dėl Pravieniškių pataisos namuose Pareiškėjui galimai neužtikrinamų saugių laikymo sąlygų atmestina.

Dėl teisės apskųsti teismo sprendimą ribojimo   18. Pareiškėjas Skunde teigia, kad dėl jo sumušimų 2013-2014 metais buvo kreipęsis į Kauno apygardos administracinį teismą, kuris skundą tenkino iš dalies, tačiau jam nebuvo suteikta galimybė apskųsti teismo sprendimą, nes tuo metu 15 parų buvo patalpintas į kamerų tipo patalpas, o pagal Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 220 punktą kamerų tipo patalpose neleidžiama turėti dokumentų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nepriėmė Pareiškėjo skundo, nes buvo praleistas skundo padavimo terminas.   19. Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu nustatyta, kad 2016 m. spalio 3 d. Kauno apygardos administracinis teismas administracinėje byloje pagal Pareiškėjo skundą dėl jo kalinimo 2013–2014 metais nesaugiomis kalinimo sąlygomis priėmė sprendimą, kuriuo Pareiškėjo skundą tenkino iš dalies. Pareiškėjui Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 3 d. sprendimo kopija buvo įteikta 2016 m. spalio 11 d. (šios pažymos 6.1 punktas). 2016 m. spalio 17 d. Pravieniškių pataisos namai pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 3 d. sprendimo, 2016 m. lapkričio 19 d. Pareiškėjas pateikė atsiliepimą (apeliacinį skundą) Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Seimo kontrolieriui Pravieniškių pataisos namų pateiktoje medžiagoje nurodoma, kad byla pagal Įstaigos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 3 d. sprendimo nagrinėjama Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Nors Pareiškėjas nuo 2016 m. spalio 10 d. iki 2016 m. gruodžio 5 d. buvo laikomas kamerų tipo patalpose, kuriose leidžiama turėti tik nutarimo dėl nuobaudos skyrimo kopiją, vokus, pašto ženklus, rašymo priemonę ir popierių, rankšluostį, muilą, dantų pastą, dantų šepetėlį, šukas, nosinę (šios pažymos 10 punktas), tačiau, įvertinus Pareiškėjo teismui pateikto atsiliepimo turinį, darytina išvada, kad Pareiškėjas turėjo skundžiamo sprendimo kopiją, nes atsiliepime išsamiai išdėstė nesutikimo su teismo sprendime nurodytomis aplinkybėmis motyvus. Pravieniškių pataisos namų Seimo kontrolieriui pateiktoje informacinėje medžiagoje nurodoma, kad Pareiškėjas 2016 m. spalio 24 d. siuntė laišką žurnalistei  A (šios pažymos 4.10 punktas), o 2016 m. lapkričio 15 ir 21 d. siuntė uždarus laiškus Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (šios pažymos 6.2 punktas). Taigi šių aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad Pareiškėjas turėjo galimybę surašyti apeliacinį skundą ir / ar atsiliepimą ir nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų terminų (šios pažymos 8 punktas) šiuos dokumentus išsiųsti teismui.

20. Remiantis pirmiau išdėstytų aplinkybių visuma, darytina išvada, kad Pareiškėjui buvo sudaryta galimybė apskųsti Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 3 d. sprendimą ir pateikti atsiliepimą į Pravieniškių pataisos namų Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateiktą apeliacinį skundą, t. y. Pareiškėjui buvo užtikrinta galimybė apskųsti teismo sprendimą. Dėl šių priežasčių Skundo dalis dėl teisės apskųsti teismo sprendimą ribojimo atmestina. 

Dėl Pareiškėjo teisės susirašinėti ir pasimatyti su kitais asmenimis ribojimo   21. Skunde nurodoma, kad Pareiškėjas nori išsikviesti žurnalistus, tačiau jo siunčiami laiškai nepasiekia adresatų; dėl to, kad rašo įvairioms institucijoms skundus, Pareiškėjui yra skiriamos nuobaudos ir bausmę jis atlieka kamerų tipo patalpose, kuriose laikomiems nuteistiesiems nėra suteikiami pasimatymai, todėl negali pasimatyti su sergančia motina.   22. Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu gauti duomenys patvirtina tai, kad Pravieniškių pataisos namuose 2016 m. spalio 24 d. buvo priimtas Pareiškėjo laiškas, adresuotas žurnalistei A, kuris 2016 m. spalio 25 d. buvo perduotas į Pravieniškių paštą. Daugiau duomenų apie tai, kad Pareiškėjas nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. balandžio 1 d. būtų kreipęsis į žiniasklaidos priemones arba prašęs leidimo susitikti su žiniasklaidos atstovais, negauta, tokių duomenų nepateikė ir pats Pareiškėjas.

23. Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad Pareiškėjui būtų skiriamos nuobaudos vien dėl to, jog jis rašo skundus ar kitaip gina savo teises. Bausmių vykdymo kodekso 9 straipsnyje nustatyta, kad nuteistųjų teisinė padėtis, atsižvelgiant į jų elgesį bausmės atlikimo metu, nustatytų pareigų ir draudimų laikymąsi, požiūrį į darbą ir mokymąsi, reagavimą į psichologinį poveikį ir socialinės reabilitacijos priemones, Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso ir Bausmių vykdymo kodekso nustatyta tvarka gali būti švelninama arba griežtinama. Atlikto tyrimo metu gauti duomenys patvirtina tai, kad Pareiškėjui nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. balandžio 1 d. buvo skirta 17 drausminių nuobaudų už padarytus įvairius nustatytos tvarkos pažeidimus. Negauta duomenų apie tai, kad Pareiškėjas jam skirtas nuobaudas būtų skundęs Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje nustatyta tvarka.

Pažymėtina, kad, pagal Bausmių vykdymo kodekso 75 straipsnio 1 dalies 2 punktą, drausmės grupės sąlygomis laikomi nuteistieji turi teisę kartą per keturis mėnesius gauti vieną trumpalaikį pasimatymą. Pravieniškių pataisos namai Seimo kontrolieriui  pateikė duomenis, pagal kuriuos nustatyta, kad Pareiškėjas nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. balandžio 1 d. prašymo dėl pasimatymo suteikimo Pravieniškių pataisos namams nepateikė, šiuo laikotarpiu Įstaigoje taip pat nebuvo gauta kitų asmenų prašymų dėl pasimatymų su Pareiškėju suteikimo.

24. Remiantis pirmiau išdėstytų nustatytų aplinkybių visuma, darytina išvada, kad nenustatyta, jog Pareiškėjui nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. balandžio 1 d. būtų buvę trukdoma susisiekti su žiniasklaidos atstovais arba neteisėtai apribota Pareiškėjo teisė pasimatyti su artimaisiais ir (arba) kitais asmenimis. Dėl šių priežasčių Skundo dalis dėl Pareiškėjo teisės susirašinėti ir pasimatyti su kitais asmenimis ribojimo atmestina.

Dėl mokesčio už elektros energiją skaičiavimo   25. Pareiškėjas Skunde nurodo, kad, nors nuo 2014 metų jis bausmę dažnai atlieka kamerų tipo patalpose, kuriose negali turėti elektros prietaisų, iš jo asmeninės sąskaitos yra nuskaitomas mokestis už elektros energiją.   26. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjas Skundą pateikė 2017 m. kovo 30 d., kuris 2017 m. balandžio 6 d. buvo gautas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Dokumentų valdymo skyriuje, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 15 straipsnio nuostata, kad skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo, pažymoje analizuojamos Skundo aplinkybės dėl mokesčio už elektros energiją skaičiavimo nuo 2016 m. balandžio 1 dienos.

27. Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuteistiesiems, išskyrus laisvės atėmimo bausmę atliekančius pataisos įstaigose drausmės grupės laikymo sąlygomis ar perkeltus į kamerų tipo patalpas nuteistuosius, leidžiama naudotis už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus įsigytais ar perduotais Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse nurodytais elektros prietaisais ir kitais daiktais. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad elektros prietaisai ir kiti daiktai iš laisvės atėmimo bausmę atliekančių pataisos įstaigose drausmės grupės laikymo sąlygomis ar į kamerų tipo patalpas perkeltų nuteistųjų, paimami tik motyvuotu pataisos įstaigos direktoriaus nutarimu (šios pažymos 7.5 punktas). Nuteistieji, iš kurių elektros prietaisai nėra paimti, privalo mokėti mokestį už turimų elektros prietaisų suvartojamą elektros energiją.   Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 24 d. bausmę atliko paprastosios grupės sąlygomis, t. y. turėjo teisę naudotis elektros prietaisais (šios pažymos 4.7 ir 7.6 punktai). Vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso 70 straipsnio 6 dalimi, 2016 m. kovo 3 d. Pravieniškių pataisos namų direktoriaus nutarimu Pareiškėjas dviem mėnesiams buvo perkeltas į kamerų tipo patalpas. Pareiškėjas 2016 m. kovo 18 d. buvo perkeltas iš Pravieniškių pataisos namų [...] sektoriaus į Įstaigos [...] sektorių ir 2016 m. kovo 22 d. Pareiškėjui buvo grąžinti jo turimi elektros prietaisai (šios pažymos 6.4 ir 6.5.1 punktai). 2016 m. balandžio 1 d. Pareiškėjas buvo konvojuotas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, iš kurios grįžo 2016 m. balandžio 6 dieną ir tą pačią dieną buvo patalpintas į kamerų tipo patalpas, kuriose buvo laikomas iki 2016 m. balandžio 18 dienos. Pravieniškių pataisos namų direktoriaus 2016 m. balandžio 8 d. nutarimu iš Pareiškėjo paimti jam priklausantys elektros prietaisai ir perduoti saugoti į Įstaigos sandėlį (šios pažymos 6.5.2 punktas).

Taigi, šios nustatytos aplinkybės patvirtina tai, kad Pareiškėjas jam priklausančiais elektros prietaisais galėjo naudotis 2016 m. balandžio 6 ir 7 dienomis, t. y. dvi dienas, dėl to 2016 m. gegužės 2 d. iš Pareiškėjo asmeninės sąskaitos už naudojimąsi elektros prietaisais 2016 m. balandžio mėnesį buvo nuskaičiuota 0,24 Eur suma (šios pažymos 4.8 punktas).

28. Remiantis pirmiau išdėstytų nustatytų aplinkybių visuma, darytina išvada, kad Pravieniškių pataisos namai 2016 m. gegužės 2 d. teisėtai ir pagrįstai nuo Pareiškėjo asmeninės sąskaitos nuskaičiavo 0,24 Eur sumą už naudojimąsi elektros prietaisais 2016 m. balandžio mėnesį. Dėl šių priežasčių Skundo dalis dėl mokesčio už elektros energiją skaičiavimo atmestina.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

29. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia: 29.1. X skundo dalį dėl Pravieniškių pataisos namuose jam galimai neužtikrinamų saugių laikymo sąlygų atmesti; 29.2. X skundo dalį dėl teisės apskųsti teismo sprendimą ribojimo atmesti; 29.3. X skundo dalį dėl jo teisės susirašinėti ir pasimatyti su kitais asmenimis ribojimo atmesti; 29.4. X skundo dalį dėl mokesčio už elektros energiją skaičiavimo atmesti.

Seimo kontrolierius                 Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-454/547
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį