Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS KAIŠIADORIŲ VALSTYBINĘ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. gegužės 11 d. gavo X  (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kaišiadorių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau vadinama ir – Kaišiadorių VMVT) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su Pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimu (toliau vadinama – Skundas).   2. Pareiškėjas Skunde, be kitų aplinkybių, nurodo: 2.1. Kaišiadorių VMVT nagrinėjo jo skundus dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau vadinama – Pravieniškių pataisos namai) 3-iajam sektoriui tiekiamo maisto kokybės, persiųstus iš Kauno visuomenės sveikatos centro. Rašte akcentuojama, jog 2017 m. balandžio 28 d. akte Nr. 31B6-(31.5)-170 nurodoma, kad kontrolė buvo atlikta 2017 m. balandžio 11 dieną, t. y. 14 dienų anksčiau, nei skundas buvo persiųstas iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento. Pateiktame skunde Pareiškėjas nurodė, kad vakarienės metu patiekalai, kurie yra gaminami 1-ajame sektoriuje (varškės apkepas, makaronų apkepas, sklindžiai, varškėčiai, omletas, žuvies kotletai), būna šalti ir neatitinka higienos normos „HN 15:2015 IV skyriaus 23 punkto“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta) reikalavimų. Šie patiekalai būna pagaminami apie 15 valandą, o patiekiami 16 valandą 45  minutės. Rengiant Kaišiadorių VMVT 2017 m. balandžio 28 d. atsakymą Nr. 31B6-(31.5)-170 nebuvo įsigilinta į skundo esmę, neatsakyta į skunde iškeltus klausimus; 2.2. Kaišiadorių VMVT 2017 m. kovo 22 d. rašte Nr. 31B6-(31.5)-123 nurodomi nustatyti pažeidimai, tačiau remiamasi Pravieniškių pataisos namų pateiktais, tikrovės neatitinkančiais, duomenimis dėl nuteistųjų teisės laikyti nuosavus indus kameroje. Vidaus tvarkos taisyklių 220 punkte yra baigtinis leidžiamų kameroje turėti daiktų sąrašas, kuriame nenumatyta galimybė kameroje laikyti indus. 

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti Skunde išdėstytas aplinkybes. 

TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. Pareiškėjas kartu su Skundu pateikė: 4.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento (toliau vadinama – NVSC Kauno departamentas) Kaišiadorių skyriaus (toliau vadinama ir – NVSC Kaišiadorių skyrius) 2017 m. balandžio 21 d. raštą Nr. 2.2.22-216(17.2.338.2.22), kuriuo Pareiškėjo 2017 m. kovo 20 d. skundo dalis dėl maisto išdalinimo Pravieniškių pataisos namų 3-iojo sektoriaus kamerų tipo patalpose laikomiems nuteistiesiems buvo persiunčiama nagrinėti Kaišiadorių VMVT. Pareiškėjui pateikta šio rašto kopija;  4.2. Kaišiadorių VMVT 2017 m. balandžio 28 d. raštą Nr. 31B6-(31.5)-170, kuriame nurodyta, kad Kaišiadorių VMVT pagal kompetenciją išnagrinėjo Pareiškėjo pranešimą, gautą 2017 m. balandžio 25 d. iš NVSC Kaišiadorių skyriaus. Rašte nurodoma, kad 2017 m. balandžio 11 d. Kaišiadorių VMVT pagal pranešimą atliko viešosios įstaigos (toliau vadinama – VšĮ) „A“ veiklos Pravieniškių pataisos namų 3-iojo sektoriaus maisto tvarkymo skyriuje ir baudos izoliatoriuje planinį patikrinimą, buvo surašytas viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas Nr. VMĮP-23. Patikros metu su Kaišiadorių VMVT termometru buvo matuojama atvežto maisto temperatūra (žirnių šustinė – 80 oC), vertintos maisto juslinės savybės. Dalinamas maistas buvo jam būdingos išvaizdos, spalvos, konsistencijos, kvapo. Savikontrolės sistemos, diegiamos pagal geros higienos taisykles, vykdymo pažeidimų nenustatyta.

5. Seimo kontrolierius 2017 m. gegužės 16 d. raštu Nr. 4D-2017/1-675/3D-1457 kreipėsi į Kaišiadorių VMVT viršininką, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. birželio 16 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. birželio 12 d. Kaišiadorių VMVT raštą Nr. 31B6-(31.5)-219 „Dėl pranešimo“, kuriame nurodoma: 5.1. nuo 2017 m. kovo 1 d. iki 2017 m. gegužės 5 d. buvo gautas vienas Pareiškėjo pranešimas, kurį persiuntė NVSC Kaišiadorių skyrius (2017 m. balandžio 21 d. raštas Nr. 2,2.22-216), kuriame asmuo skundėsi dėl į Pravieniškių pataisos namų 3-iojo sektoriaus kamerų tipo patalpas (toliau vadinama ir – KTP) pristatomo maisto kokybės. Pagal šį pranešimą patikra nebuvo atlikta, nes 2017 m. balandžio 11 d. buvo atliktas planinis, kartu tiriant Pareiškėjo skundą, patikrinimas, kurio metu taip pat įvertinta į KTP vežamo maisto (pieniškos sriubos, žirnių šustinės, kompoto) temperatūra, išvaizda, spalva, konsistencija, kvapas. Patikrinti pildomi savikontrolės žurnalai (pildomas maisto patiekalų temperatūros išdalinimo metu žurnalas). Atsakant į Pareiškėjo skundą, buvo remtasi 2017 m. balandžio 11 d. patikrinimo duomenimis (2017 m. balandžio 11 d. viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas Nr. 31VMĮP-23). 2017 m. balandžio 28 d. atsakymas buvo išsiųstas Pareiškėjui (reg. Nr. 31B6-(31.5)-170); 5.2. nuo 2017 m. kovo 1 d. iki 2017 m. gegužės 5 d. Pravieniškių pataisos namų 3-iajame sektoriuje dėl nuteistiesiems tiekiamo maisto kokybės buvo atlikti du patikrinimai. Neplaninis patikrinimas (2017 m. kovo 17 d. viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas Nr. 31VMĮP-19) atliktas gavus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pažymą Nr. 4D-2016/1-1470, surašytą ištyrus Pareiškėjo 2016 m. rugpjūčio 12 d. skundą Nr. 2.2-2147. Planinis patikrinimas pagal skundą atliktas 2017 m. balandžio 11 dieną. Šių patikrinimų metu taip pat buvo vertinta maisto kokybė: kvapas, konsistencija, išvaizda, temperatūra; 5.3. iš Pareiškėjo buvo gautas dar vienas pranešimas, kurį persiuntė NVSC Kaišiadorių skyrius (2017 m. balandžio 4 d. raštu Nr. 2.2.22-183), kuriame Pareiškėjas skundėsi dėl KTP esančios „antisanitarinės“ (neatitinkančios higienos normų reikalavimų) „virtuvėlės“ (vežimėlio), kuriuo vežiojamas maistas. Asmuo nurodė, kad vežimėlis yra purvinas ir nevalytas, būna pastatytas koridoriuje, pridėtas puodukais, kuriais pilama arbata ir kita. 2017 m. balandžio 11 d. atliekant planinį patikrinimą, buvo įvertintos ir šiame Pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės (2017 m. balandžio 11 d. viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas Nr. 31VMĮP-23). 2017 m. balandžio 25 d. Pareiškėjui išsiųstas atsakymas (2017 m. balandžio 25 d. reg. Nr. 31B6-(31.5)-167).   6. Kaišiadorių VMVT kartu su 2017 m. birželio 12 d. VMVT raštu  Nr. 31B6-(31.5)-219 „Dėl pranešimo“ Seimo kontrolieriui pateikė: 6.1. NVSC Kaišiadorių skyriaus 2017 m. balandžio 4 d. raštą Nr. 2.2.22-183(17.2.338.2.22), kuriuo Pareiškėjo 2017 m. kovo 30 d. skundas persiųstas pagal kompetenciją nagrinėti Kaišiadorių VMVT; 6.2. Pareiškėjo 2017 m. kovo 30 d. skundą, adresuotą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentui, kuriame Pareiškėjas, be kitų aplinkybių, nurodo, kad „virtuvėlės patalpos yra antisanitarinės, kur maistas vežiojamas, jis yra paskendęs dulkėse, purvinas, tad tokiomis sąlygomis man yra duodamas maistas, jis tiesiog pastatytas koridoriuje prie 15 kameros su puodukais, kur pilama arbata ir kt.“; 6.3. Kaišiadorių VMVT 2017 m. balandžio 11 d. viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktą Nr. 31VMĮP-23, kuriame užfiksuota, kad Kaišiadorių VMVT specialistai Pravieniškių pataisos namų 3-iojo sektoriaus maisto tvarkymo skyriuje 2017 m. balandžio 11 d. atliko planinį patikrinimą, kurio metu įvertino ir Pareiškėjo 2017 m. balandžio 5 d. skunde nurodytas aplinkybes. Patikrinimo metu nustatyta, kad nuo 2017 m. kovo 28 d. baudos izoliatoriaus gyventojai perkelti į kitas patalpas dėl buvusių patalpų remonto; maistas 3-iajame sektoriuje negaminamas, atvežamas iš 1-ojo sektoriaus ir išdalinamas; yra virtuvė, kurioje dalinamas maistas, plovykla, kurioje plaunamas gamybinis inventorius ir valgytojų indai; baudos izoliatoriaus patalpa, kurioje laikomas transportavimo vežimėlis, yra nehigieniška, dulkėta, jai reikalingas remontas. Patikrinimo metu nurodyta išvalyti ir paskirti higienos normas atitinkančią patalpą, tai buvo nedelsiant atlikta; maisto vežimui naudojamas mikroautobusas yra švarus; iš 1-ojo sektoriaus buvo atvežti dienos pietūs: pieniška makaronų sriuba, juoda / balta duona, žirnių šustinė su mėsa, žirnių šustinė su pupelėmis, rauginti / švieži agurkai, kompotas; maistas prieš išdalinimą laikomas termosuose ir marinatuose. Termose su žirnių šustine pamatuota temperatūra buvo 80oC (nustatyta  naudojantis Kaišiadorių VMVT termometru); vertinta pieniškos makaronų sriubos, žirnių šustinės, kompoto išvaizda, spalva, konsistencija, kvapas. Patikrinimo išvadose nurodoma, kad skundo aplinkybės iš dalies buvo patvirtintos, t. y. patalpa „virtuvėlė“, kurioje laikomas gabenimo vežimėlis, yra nehigieniška, tačiau, patikrinimo metu davus pastabą, vežimėlis buvo išvalytas ir buvo skirta kita patalpa vežimėlio laikymui; maistas, kuris dalinamas baudos izoliatoriuje, yra kokybiškas, švarus, atitinkantis maisto patiekalams būdingas savybes, pašalinių medžiagų maisto patiekaluose neaptikta; stebint maisto išdavimo procedūrą baudos izoliatoriuje, kitų higienos pažeidimų neužfiksuota; 6.4. Kaišiadorių VMVT 2017 m. balandžio 25 d. raštą Nr. 31B6-(31.5)-167, kuriuo buvo atsakyta į Pareiškėjo 2017 m. kovo 30 d. skundą (Kaišiadorių VMVT gautą 2017 m. balandžio 5 d., reg. Nr. 31B5-2051). Pareiškėjui pateiktame atsakyme nurodoma, kad „2017 m. balandžio 11 d. VMVT Kaišiadorių VMVT atliko viešosios įstaigos „A“ planinį pagal pranešimą patikrinimą Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-iojo sektoriaus maisto tvarkymo skyriuje ir baudos izoliatoriuje. Patikros metu nustatyti KTP patalpos, kur laikomas transportinis vežimėlis maistui gabenti, maisto tvarkymo higienos ir sanitarijos reikalavimų pažeidimai. Davus žodinę pastabą atsakingiems asmenims, buvo išvalyta ir paskirta kita patalpa transportinio vežimėlio laikymui. Stebint maisto išdalinimą baudos izoliatoriuje kitų higienos pažeidimų nenustatyta“; 6.5. NVSC Kaišiadorių skyriaus 2017 m. balandžio 21 d. raštą Nr. 2.2.22-216(17.2.338.2.22), kuriuo Pareiškėjo 2017 m. kovo 20 d. skundas persiųstas pagal kompetenciją nagrinėti Kaišiadorių VMVT; 6.6. NVSC Kauno departamentui adresuotą Pareiškėjo 2017 m. kovo 20 d. skundą, kuriame asmuo, be kitų aplinkybių nurodo, kad į Pravieniškių pataisos namų 3-iojo sektoriaus kamerų tipo patalpas maistas pristatomas termosuose, jis būna „šaltas, žalias ir smirda“, kadangi patiekalai pagaminami 1-ajame sektoriuje 15 valandą, o išdalinami 16 valandą 45 minutės  3-iajame sektoriuje; 6.7. Sveikatos apsaugos ministrui adresuotą Pareiškėjo 2016 m. liepos 18 d. skundą, kuris NVSC Kauno departamento 2016 m. rugpjūčio 12 d. raštu Nr. 2.2-2147(17.4.1.2.12) persiųstas pagal kompetenciją nagrinėti Kaišiadorių VMVT. Pareiškėjas skunde, be kitų aplinkybių, nurodo, kad kamerų tipo patalpų virtuvėlė, kurioje dalinamas maistas, yra nešvari ir nemaloniai dvokia, o indai būna sumesti ant grindų; 6.8. Kaišiadorių VMVT 2017 m. kovo 17 d. viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktą Nr. 31VMĮP-19, kuriame užfiksuota, kad Kaišiadorių VMVT specialistai Pravieniškių pataisos namų 3-iojo sektoriaus baudos izoliatoriuje 2017 m. kovo 17 d. atliko neplaninį patikrinimą pagal Pareiškėjo 2016 m. liepos 18 d. skundą. Patikrinimo metu nustatyta, kad maistas gaminamas 1-ajame  sektoriuje ir vežamas į 3-iąjį  sektorių, maistas termosuose į baudos izoliatorių gabenamas vežimėliu. Maistas iki išdalinimo laikomas termosuose. Gabenimo vežimėliai, skirti maisto pervežimui, nehigieniški, nešvarūs, „atpleišėjusiu paviršiumi“. Kaišiadorių VMVT termometru buvo išmatuota atvežto ir dalinamo maisto (žirnių šustinė) temperatūra – 82 oC. Tikrinimo metu buvo teigiamai įvertintas dienos pietų (agurkinė sriuba, žirnių šustinė) kvapas, išvaizda, konsistencija. Sugedusių (netinkamų) patiekalų nepastebėta. Maisto gamybos inventorius ir termosai, kuriais gabenamas maistas, plaunami plovykloje. Kamerose laikomi asmenys kiekvienas turi savo indus, kuriuos paduoda per kameros durų langelį maistą dalinančiam asmeniui, asmeninius indus plauna patys nuteistieji. Baudos izoliatoriuje esanti patalpa, į kurią atnešami termosai su maistu („virtuvėlė“), yra nešvari, sienos aptrupėjusios; 6.9. Kaišiadorių VMVT 2017 m. kovo 22 d. raštą, kuriuo atsakyta į Pareiškėjo 2016 m. liepos 18 d. skunde iškeltus klausimus. Šiame rašte nurodoma, kad 2017 m. kovo 17 d. Kaišiadorių VMVT atliko VšĮ „A“ veiklos Pravieniškių pataisos namų 3-iojo  sektoriaus baudos izoliatoriuje neplaninį patikrinimą. Jo metu nustatyti patalpos, įrangos (vežimėlių, kuriais maistas gabenamas), maisto tvarkymo higienos ir sanitarijos reikalavimų pažeidimai. Indai (termosai), kuriuose pristatomas maistas, ir samčiai, kurie naudojami maisto dalinimui, paženklinti, švarūs. Kitas inventorius (lėkštės, įrankiai) yra prižiūrimas pačių nuteistųjų.    

7. Seimo kontrolierius 2017 m. gegužės 16 d. raštu Nr. 4D-2017/1-675/3D-1456 kreipėsi į Pravieniškių pataisos namų direktorių, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. birželio 19 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. birželio 16 d. Pravieniškių pataisos namų raštą Nr. S-13507 „Dėl informacijos pateikimo Seimo kontrolieriui“, kuriame nurodoma: 7.1. Pravieniškių pataisos namų 3-iojo sektoriaus nuteistiesiems maistas gaminamas 1-ajame  sektoriuje. Pagamintų patiekalų temperatūra matuojama tiek prieš dedant juos į termosus pataisos namų 1-ajame sektoriuje, tiek 3-iajame sektoriuje – kiekvieno dalinimo metu. Duomenys įrašomi į Gautų patiekalų temperatūros ir laiko registravimo žurnalą. Vykdant Pravieniškių pataisos namų direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. V-348 „Dėl komisijos sudarymo“, įpareigojantį komisijos narius ne rečiau kaip kartą per pusmetį patikrinti nuteistųjų maitinimo paslaugos kokybę, per 2017 metus buvo atlikti 2 patikrinimai. Laikantis Asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių 16 punkto, įpareigojančio įstaigą bent vieną kartą per pusmetį atlikti maisto laboratorinius tyrimus, per 2017 m. 1-ąjį pusmetį (2017 m. balandžio 4 d.) Kauno technologijos universiteto Maisto instituto Maisto tyrimo centras atliko Pravieniškių pataisos namų 1-ajame sektoriuje pagaminto maisto tyrimus. 7.2. Tais atvejais, kai nuteistasis kamerų tipo patalpose gyvena nuo 15 parų iki 6 mėnesių, jis gali kameroje turėti nuosavus (plastikinius arba medinius stalo indus (lėkštė, šaukštas, puodukas, šakutė, peilis). Nuteistajam pageidaujant maistas jam patiekiamas įstaigos induose. Kai nuteistasis kamerų tipo patalpose gyvena iki 15 parų, maistas jam patiekiamas įstaigos induose. Reikalavimų indams, kuriuose nuteistiesiems patiekiamas įstaigos maistas, teisės aktuose nenumatyta. Pravieniškių pataisos namuose maistas nuteistiesiems patiekiamas nerūdijančio plieno induose. Įstaigos indus plauna VšĮ „A“ valgyklos darbuotojai, nuosavus indus – patys nuteistieji. 7.3. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 220 punkte numatyta: „Nuteistiesiems, perkeliamiems į kamerų tipo patalpas (išskyrus perkeliamiems į kamerų tipo patalpas pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 2 dalies 3 punktą), neleidžiama su savimi imti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų, išskyrus nutarimo dėl nuobaudos skyrimo kopiją, vokus, pašto ženklus, rašymo priemonę ir popierių, rankšluostį, muilą, dantų pastą, dantų šepetėlį, šukas, nosinę (moterims – moterų higienos reikmenis)“. Tai reiškia, kad atliekantys nuobaudą kamerų tipo patalpose 15 ir mažiau parų negali pasiimti į kamerą indų ir maistas jiems patiekiamas įstaigos induose.

Skundo tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos   8. Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (toliau vadinama – Maisto įstatymas): 11 straipsnis „Valstybinė maisto kontrolė“ „1. Valstybinę maisto kontrolę atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Vyriausybės įsteigta maisto kontrolės institucija – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 2. Vyriausybės įstaiga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba tikrina, kad maistas, skirtas tiek vidaus rinkai, tiek eksportui, būtų saugus, tinkamai paženklintas, nepažeistų vartotojų interesų ir atitiktų šio įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus. Kontrolė atliekama laikantis principo, kad maisto sauga žmonių sveikatai yra besąlyginis prioritetas. 3. Valstybinė maisto kontrolė yra atliekama be išankstinio įspėjimo, reguliariai, pagal iš anksto sudarytas programas (jose numatomas tikrinimų dažnumas ir kontrolės pobūdis), taip pat kilus įtarimui, kad buvo pažeisti šio įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimai. Kontrolės metodai turi atitikti kontrolės tikslus.“

9. Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. B1-59 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau vadinama – Ūkio subjektų veiklos patikrinimo taisyklės): 9.1. 5 punktas – „Vykdydama maisto ir veterinarijos sritis reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymo kontrolę, Tarnyba pagal kompetenciją atlieka planinius ir neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus“; 9.2. 21 punktas – „Neplaniniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai gali būti vykdomi: [...] 21.4. gavus vartotojo skundą; [...]“; 9.3. 23 punktas – „Sprendimus dėl neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo atlikimo priima: 23.1. Tarnybos direktorius; 23.2. Tarnybos direktoriaus įgaliotas asmuo; 23.3. Tarnybos teritorinio padalinio vadovas“; 9.4. 25 punktas – „Jeigu atsiranda poreikis atlikti neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą, bet ūkio subjekte jau nustatyta atlikti planinį ūkio subjekto veiklos patikrinimą arba neplaninį jo patikrinimą dėl kitos priežasties, atliekamas tik vienas planinis ar neplaninis ūkio subjekto veiklos patikrinimas, kompleksiškai tikrinant ir (ar) tiriant visus klausimus.“

10. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 (toliau vadinama – Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės): 220 punktas – „Nuteistiesiems, perkeliamiems į kamerų tipo patalpas (išskyrus perkeliamiems į kamerų tipo patalpas pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 2 dalies 3 punktą), neleidžiama su savimi imti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų, išskyrus nutarimo dėl nuobaudos skyrimo kopiją, vokus, pašto ženklus, rašymo priemonę ir popierių, rankšluostį, muilą, dantų pastą, dantų šepetėlį, šukas, nosinę (moterims – moterų higienos reikmenis).“   11. Asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių, patvirtintų Kalėjimų departamento direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4/07-117 „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“: 12 punktas „Šiluma apdorojamo maisto (patiekalo) temperatūra jo viduje turi būti ne žemesnė kaip +75 °C. Maistas turi būti pagamintas likus 20–30 minučių iki išdavimo ar supylimo į šilumą palaikančius įrenginius. Jeigu nuteistieji ir suimtieji maitinami 2 arba 3 pamainomis, pagamintas maistas turi būti laikomas šilumą palaikančiuose įrenginiuose, esant juose ne žemesnei kaip + 68 °C temperatūrai, ir suvartotas pagaminimo dieną. [...].“

Išvados

12. Pareiškėjas Skunde nurodo, kad Kaišiadorių VMVT nagrinėjo jo skundus dėl Pravieniškių pataisos namų 3-iajame sektoriuje tiekiamo maisto kokybės, persiųstus iš NVSC Kauno departamento. Kaišiadorių VMVT 2017 m. balandžio 28 d. atsakyme nurodoma, kad kontrolė buvo atlikta 2017 m. balandžio 11 dieną, t. y. 14 dienų anksčiau, nei skundas buvo persiųstas iš NVSC Kauno departamento. Pareiškėjas su Kaišiadorių VMVT 2017 m. balandžio 28 d. atsakymu nesutinka, nes mano, kad nebuvo įsigilinta į skundo esmę, neatsakyta į skunde iškeltus klausimus. Jis pažymi, kad Kaišiadorių VMVT 2017 m. kovo 22 d. rašte Nr. 31B6-(31.5)-123 nurodomi nustatyti pažeidimai, tačiau remiamasi Pravieniškių pataisos namų pateiktais, tikrovės neatitinkančiais, duomenimis dėl nuteistųjų teisės kameroje laikyti savo indus.   13. Ūkio subjektų veiklos patikrinimo taisyklių 25 punkte nustatyta, kad tuo atveju, jeigu atsiranda poreikis atlikti neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą, bet ūkio subjekte jau nustatyta atlikti planinį arba neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą dėl kitos priežasties, atliekamas tik vienas planinis ar neplaninis ūkio subjekto veiklos patikrinimas, kompleksiškai tikrinant ir (ar) tiriant visus klausimus. Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu surinkus duomenis buvo patvirtinta, kad Kaišiadorių VMVT specialistai, 2017 m. balandžio 11 d. atlikdami planinį VšĮ „A“ Pravieniškių pataisos namų 3-iajame sektoriuje vykdomos veiklos patikrinimą, taip pat įvertino Pareiškėjo 2017 m. kovo 30 d. skunde išdėstytas aplinkybes dėl patalpų ir vežimėlio higienos bei išduodamo maisto kokybės ir nustatė, kad patalpa „virtuvėlė“, kurioje laikomas maisto gabenimo vežimėlis, neatitinka higienos reikalavimų, tačiau, patikrinimo metu davus pastabą, vežimėlis buvo išvalytas ir jam laikyti buvo skirta kita, švari, patalpa; maistas, kuris dalinamas baudos izoliatoriuje, yra kokybiškas, švarus, atitinkantis maisto patiekalams būdingas savybes, pašalinių medžiagų maisto patiekaluose neaptikta; žirnių šustinės temperatūra buvo 80 oC; stebint maisto išdavimo procedūrą baudos izoliatoriuje kitų higienos pažeidimų neužfiksuota.

14. Pagal Ūkio subjektų veiklos patikrinimo taisyklių nuostatas, neplaniniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai gali būti vykdomi gavus vartotojo skundą (šios pažymos 9.2 punktas); sprendimus dėl neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo atlikimo priima Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius, jo įgaliotas asmuo arba tarnybos teritorinio padalinio vadovas (šios pažymos 9.3 punktas). Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas 2017 m. kovo 20 d. skunde teigė, kad „virtuvėlės patalpos yra antisanitarinės, kur maistas vežiojamas, jis yra paskendęs dulkėse, purvinas, tad tokiomis sąlygomis man yra duodamas maistas, jis tiesiog pastatytas koridoriuje prie 15 kameros su puodukais, kur pilama arbata ir kt.“,  į Pravieniškių pataisos namų 3-iojo sektoriaus kamerų tipo patalpas pristatytas maistas būna „šaltas, žalias ir smirda“, kadangi patiekalai pagaminami 1-ajame sektoriuje 15 valandą, o 16 valandą 45 minutės dalinami 3-iajame sektoriuje. Kaišiadorių VMVT specialistai, 2017 m. kovo 17 d. Pravieniškių pataisos namų 3-iojo sektoriaus baudos izoliatoriuje atlikę neplaninį patikrinimą pagal Pareiškėjo 2016 m. liepos 18 d. skundą (šios pažymos 5.2 ir 6.7 punktai), nustatė, kad vežimėliai, skirti maisto pervežimui, neatitinka higienos reikalavimų, nešvarūs, „atpleišėjusiu paviršiumi“, baudos izoliatoriuje dalinamo maisto (žirnių šustinė) temperatūra buvo 82 oC. Teigiamai įvertinti dienos pietų (agurkinė sriuba, žirnių šustinė) kvapas, išvaizda, konsistencija, sugedusių patiekalų nerasta. Baudos izoliatoriuje esanti patalpa, į kurią sunešami termosai su maistu („virtuvėlė“), yra nešvari, sienos aptrupėjusios. Visa tai patvirtinta, kad atlikto neplaninio patikrinimo metu Kaišiadorių VMVT specialistai patikrino ir aplinkybes, kurias Pareiškėjas nurodė 2017 m. kovo 20 d. skunde. Atsižvelgiant į tai, kad galiojantis teisinis reglamentavimas suteikia diskrecijos teisę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriui, jo įgaliotam asmeniui ir tarnybos teritorinio padalinio vadovui spręsti dėl ūkio subjekto neplaninio patikrinimo atlikimo (šios pažymos 9.3 punktas), ir į tai, kad, atliekant planinį (2017 m. balandžio 11 d.) ir neplaninį (2017 m. kovo 17 d.) Pravieniškių pataisos namų 3-iojo sektoriaus patikrinimus pagal kitus Pareiškėjo skundus, buvo įvertintos asmens 2017 m. kovo 20 d. skunde nurodytos aplinkybės, nėra pagrindo teigti, kad Kaišiadorių VMVT nepagrįstai neatliko neplaninio ūkio subjekto patikrinimo pagal Pareiškėjo 2017 m. kovo 20 d. skundą.

15. Seimo kontrolierius, išanalizavęs Pareiškėjo 2017 m. kovo 20 ir 30 dienų skunduose (šios pažymos 6.6 ir 6.2 punktai) nurodytus argumentus ir į šiuos skundus Kaišiadorių VMVT pateiktus atsakymus (šios pažymos 6.4 ir 4.2 punktai), daro išvadą, kad Kaišiadorių VMVT atsakymuose buvo įvertintos visos Pareiškėjo skunduose išdėstytos aplinkybės ir atsakyta į visus keliamus klausimus.   16. Pareiškėjas Skunde, be kita ko, teigia, kad Kaišiadorių VMVT 2017 m. kovo 22 d. rašte Nr. 31B6-(31.5)-123 nurodomi nustatyti pažeidimai, tačiau remiamasi Pravieniškių pataisos namų pateiktais, tikrovės neatitinkančiais, duomenimis dėl nuteistųjų teisės kameroje laikyti savo indus. Pažymėtina, kad Kaišiadorių VMVT 2017 m. kovo 22 d. rašte remiasi 2017 m. kovo 17 d. atlikto neplaninio patikrinimo metu nustatytomis aplinkybėmis (šios pažymos 6.8 punktas). Be to, pagal Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 220 punktą, nuteistieji, perkelti į kamerų tipo patalpas daugiau nei 15 parų, turi teisę naudotis savo indais ir stalo įrankiais (šios pažymos 7.3 ir 11 punktai). Seimo kontrolieriui Pravieniškių pataisos namų pateiktoje informacinėje medžiagoje nurodoma, kad įstaigoje naudojamus indus plauna VšĮ „A“ darbuotojai, o nuosavus indus prižiūri patys nuteistieji. Šį teiginį patvirtina Kaišiadorių VMVT 2017 m. kovo 17 d. ir 2017 m. balandžio 11 d. viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktuose užfiksuotos aplinkybės, kad gamybinis inventorius ir termosai, kuriais gabenamas maistas, plaunami plovykloje, o savo indus nuteistieji prižiūri patys. Taigi, išdėstytų aplinkybių visuma patvirtina tai, kad Pareiškėjui Kaišiadorių VMVT 2017 m. kovo 22 d. rašte Nr. 31B6-(31.5)-123 nurodyta informacija buvo pagrįsta faktiškai nustatytomis aplinkybėmis ir teisės aktų nuostatomis.   17. Remiantis pirmiau išdėstytų nustatytų aplinkybių visuma, konstatuotina, kad Pareiškėjo 2016 m. liepos 18 d., 2017 m. kovo 20 ir 30 d. skundai Kaišiadorių VMVT buvo išnagrinėti išsamiai ir visapusiškai, Pareiškėjui pateikti atsakymai paremti atliktų patikrinimų, kurių metu buvo įvertintos skunduose išdėstytos aplinkybės, medžiaga, Pareiškėjui atsakyta į jo skunduose iškeltus klausimus. Dėl šių priežasčių Skundas dėl  Kaišiadorių VMVT pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su Pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimu, atmestinas.

  SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS  

18. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia: X skundą dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kaišiadorių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo) susijusių su X kreipimųsi nagrinėjimu, atmesti.  

Seimo kontrolierius                 Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-675
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį