Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ ir LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĘ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau tekste ir citatose – Pravieniškių PN-AK) ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau tekste ir citatose – LAVL) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant asmeniui tinkamų sveikatos priežiūros paslaugų.

2.1. „Nuo atvykimo į Pravieniškių PN-AK [...] sektorių aš iš karto kreipiausi į medicinos dalį, prašydamas siųsti mane [duomenys neskelbiami] operacijai, [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Nors aš esu nurodęs, kad man darytos [duomenys neskelbiami] operacijos, bet man vis tiek buvo skirtas gydymas hormoniniais vaistais, ko pasekoje [duomenys neskelbiami], o pasakius gydytojui pakeitė, kaip jisai sakė, silpnesniu preparatu“; 2.3. „Santariškėse buvo paskirta konsultacija tik 2015 m. apie vidurį, o operacija tik po 11 mėnesių [...], ir taip tęsiasi septinti metai nepaisant to, kad savijauta blogėja [...]“; 2.4. „Šiuo metu vis dar nėra paskirta data operacijai ir nesu buvęs pakartotinėje konsultacijoje pas [duomenys neskelbiami] gydytoją, nors jau yra praėję daugiau nei septyni mėnesiai nuo paskirtos operacijos, kuri buvo atšaukta [...], dabar turiu laukti eilėje per naują [...].“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo imtis priemonių, kad jam būtų suteikta gydymo paslauga.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Nustatytos reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017-05-15 paklausimu Nr. 4D-2017/1-650/3D-1430 kreipėsi į Pravieniškių PN-AK direktorių, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. Pravieniškių PN-AK 2017-06-05 raštu Nr. S-12378 Seimo kontrolierių informavo, kad: 4.1. „Pravieniškių PN-AK [Pareiškėjas] į gydytoją kreipėsi 2012-12-03 dėl [duomenys neskelbiami]. Dgn.: [duomenys neskelbiami]. 2012-12-05 buvo išsiųstas į LAVL, grįžo 2012 12 07. [...]. Rekomenduota skirti ambulatoriškai [duomenys neskelbiami] [...]. [...]. Nupirkus šį vaistą, jis buvo atiduotas Pareiškėjui į rankas“; 4.2. „2014-01-27 siųstas į LAVL. [...]. Pakartotinai dėl [duomenys neskelbiami] į gydytoją kreipėsi 2014-09-01 norėdamas pakartotinos gydytojo [...] konsultacijos. Į LAVL išsiųstas 2014-09-03. [...]. Užsakoma konsultacija VUL Santariškių klinikose dėl nuteistojo operacinio gydymo. Atsakymas turėjo būti praneštas faksu“; 4.3. „Pareiškėjas nuvežtas į LAVL 2015-07-17 [...], tačiau konsultacija neįvyko dėl konvojaus kaltės. LAVL gydytojas [...] atostogauja. Rekomenduota nukreipti į LAVL rugsėjo mėn.“; 4.4. „Gavus raštą iš LAVL, dėl Pareiškėjo gydytojo [...] konsultacijos siunčiamas į LAVL. 2015-08-21 lig. ist. Nr. [...]. [...]. Konsultuotas Vilniaus universitetinėje ligoninėje Santariškių klinikoje (toliau – VUL SK). Paskirtas laikas operacijai 2016-07-20“; 4.5. „Nurodytu operacijai skirtu laiku Pareiškėjas siunčiamas į LAVL 2016-07-15 lig. ist. Nr. [...]. Operacija atšaukta dėl LAVL uždarymo“ (LAVL 2016-07-15–2016-07-27 epikrizėje dėl Pareiškėjo nurodoma, kad „operacija atšaukta iš VUL SK dėl gydytojo nebuvimo (atostogauja). [...]. Kadangi ligoninė uždaroma, todėl dėl operacijos reikalinga konsultacija pagal paciento buvimo vietą“; 4.6. „Atsidarius Pravieniškėse LAVL, direktoriui 2016-10-31 buvo išsiųstas raštas Nr. S-25232 dėl gydytojo [...] konsultacijos Pareiškėjui. Pakartotinai 2017-04-06 išsiųstas raštas S 7785 LAVL direktoriui dėl gydytojo [...] konsultacijos ir operacinio gydymo. Į šiuos minėtus konsultacijų užsakymo raštus atsakymo negauta.“ Pravieniškių PN-AK pareigūnai kartu su 2017-06-05 raštu pateikė pirmiau nurodytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas: Pravieniškių PN-AK Pareiškėjo asmens sveikatos istorijos kopiją, LAVL parengtų Pareiškėjo ligos istorijos baigiamųjų dalių (epikrizių) kopijas, Pravieniškių PN-AK 2016-10-31 ir 2017-04-06 raštų LAVL dėl [...] konsultacijos Pareiškėjui užsakymo kopijas.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacijos Rec(2006)2 valstybėms narėms dėl Europos kalėjimų taisyklių: 40.3 punktas – „Visi kaliniai turi turėti galimybę naudotis medicinos paslaugomis, kurios teikiamos šalyje, ir negali būti diskriminacijos teisinės padėties pagrindu“; 40.5 punktas – „Visos reikalingos medicinos, chirurgijos ir psichiatrijos paslaugos, įskaitant ir tas paslaugas, kurios yra prieinamos visuomenėje, turi būti suteiktos kaliniui.“

6. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – BVK): 11 straipsnis. Bendrosios nuteistųjų teisės - „1. Nuteistieji turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka: [...]; 3) gauti medicinos pagalbą; [...]“; 174 straipsnis. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų sveikatos priežiūra – „1. Asmens sveikatos priežiūra pataisos įstaigose bei areštinėse organizuojama ir atliekama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos įstatymus. 2. Pataisos įstaigose ir areštinėse steigiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigos arba tarnybos. Šių įstaigų bei tarnybų struktūrą, etatų skaičių ir veiklos tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija ir Teisingumo ministerija. [...] 3. Laisvės atėmimo bausmę arba areštą atliekančiam nuteistajam reikalinga specializuota būtinoji medicinos pagalba, kurią suteikti pataisos įstaigų gydymo įstaigose arba areštinėse nėra galimybių, gali būti teikiama valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose užtikrinant nuteistųjų apsaugą. Šios pagalbos teikimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija ir Teisingumo ministerija. 4. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų sveikatos priežiūrą organizuoja Sveikatos apsaugos ministerija.“

7. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo: 12 straipsnis. Seimo kontrolierių tiriami skundai – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...].“

8. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo: 47 straipsnis – „[...] 2. Valstybės laiduojamai (nemokamai) sveikatos priežiūrai priskiriama: [...] 4) teismo ar teisėsaugos institucijų sulaikytų asmenų, kardomojo kalinimo vietose esančių asmenų, nuteistųjų [...], asmens sveikatos priežiūra; [...].“

9. Laisvės atėmimo vietose veikiančių asmens sveikatos priežiūros tarnybų struktūros, etatų skaičiaus ir darbo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministrų 2009-03-18 įsakymu Nr. V-195/1R-76 (toliau vadinama – Aprašas): 1 punktas – „[...] aprašas skirtas užtikrinti, kad suimtiesiems bei asmenims, atliekantiems arešto ar laisvės atėmimo bausmes (toliau vadinama – nuteistieji), būtų teikiamos tokios pat asmens sveikatos priežiūros paslaugos kaip ir laisvėje esantiems asmenims“; 2 punktas – „Suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos priežiūrai užtikrinti laisvės atėmimo vietose veikia asmens sveikatos priežiūros tarnybos [...]“; 3 punktas – „Laisvės atėmimo vietose veikiančiose tarnybose suimtiesiems ir nuteistiesiems turi būti teikiamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos laisvės atėmimo vietose, Laisvės atėmimo vietų ligoninėje arba užtikrinamos pagal sutartis su valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, tretinės – užtikrinamos pagal sutartis su valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. [...]“; 17 punktas – „Jeigu suimtajam ar nuteistajam (išskyrus asmenis, laikomus atvirosiose kolonijose) reikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos negali būti suteiktos tarnyboje, jos gydytojai teisės aktų nustatyta tvarka suimtiesiems ar nuteistiesiems išduoda siuntimus ambulatorinėms ar stacionarinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti Laisvės atėmimo vietų ligoninėje ar valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose.“

10. Laisvės atėmimo vietų ligoninės nuostatų, patvirtintų  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014-03-06 įsakymu Nr. 1R-65: 7 punktas – „Laisvės atėmimo vietų ligoninės veiklos tikslai: 7.1. organizuoti ir teikti pirminio ir antrinio lygio ambulatorinių ir antrinio lygio stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugas pacientams“; 8 punktas – „Laisvės atėmimo vietų ligoninė, siekdama nustatyto veiklos tikslo asmens sveikatos priežiūros srityje, vykdo šias funkcijas: [...]; 8.7. organizuoja pacientams reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimą viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kai tokių paslaugų pati Laisvės atėmimo vietų ligoninė negali ar neturi teisės teikti. [...].“

Išvados

11. Pareiškėjas Skunde rašo, kad jam buvo atliktos [duomenys neskelbiami] operacijos. Atvykęs į Pravieniškių PN-AK Pareiškėjas kreipėsi į šios įstaigos sveikatos priežiūros tarnybą, prašydamas skirti jam [duomenys neskelbiami] operaciją, nes [duomenys neskelbiami], tačiau Pareiškėjui buvo skirtas gydymas hormoniniais vaistais. 2015 m. viduryje Pareiškėjas buvo konsultuotas VUL SK ir jam buvo paskirta [duomenys neskelbiami] operacija, tačiau tik po 11 mėnesių. Ši operacija vėliau buvo atšaukta. Pareiškėjo teigimu, Skundo Seimo kontrolieriui pateikimo metu vis dar nėra paskirta kita operacijos data, be to, Pareiškėjas nebuvo pakartotinėje [...]  konsultacijoje, nors nuo atšauktos operacijos datos jau yra praėję daug laiko.

12. Seimo kontrolierius 2017-05-15 paklausimu kreipėsi į Pravieniškių PN-AK direktorių, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. Pravieniškių PN-AK administracija 2017 06 05 raštu pateikė informaciją bei pridėjo šiame rašte nurodytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų (Pareiškėjo asmens sveikatos istorijos, LAVL parengtų epikrizių, Pravieniškių PN-AK raštų LAVL dėl [...] konsultacijos Pareiškėjui užsakymo) kopijas. Iš šios informacijos ir dokumentų nustatyta: 12.1. Pareiškėjas 2012-12-03 kreipėsi į Pravieniškių PN-AK gydytoją dėl [duomenys neskelbiami]. 2012-12-05 Pareiškėjas buvo išsiųstas į LAVL, grįžo 2012-12-07. LAVL Pareiškėjui buvo paskirti vaistai; 12.2. 2014-01-27 Pareiškėjas buvo išsiųstas į LAVL, kur nustatyta jo ligos diagnozė (Seimo kontrolieriui žinoma); 12.3. 2014-09-01 Pareiškėjas pakartotinai kreipėsi į Pravieniškių PN-AK gydytoją, prašydamas [...] konsultacijos. 2014-09-03 Pareiškėjas išsiųstas į LAVL. Iš LAVL parengtos epikrizės nustatyta, kad Pareiškėjui skirtas gydymas vaistais, epikrizėje taip pat nurodyta, kad „užsakoma konsultacija VUL SK dėl operacinio gydymo. Apie laiką bus pranešta faksu“; 12.4. 2015-05-17 Pareiškėjas buvo išsiųstas į LAVL. LAVL parengtoje 2015-07-17– 2015-07-22 epikrizėje nurodyta, kad „2015-07-20 planinė [...] gydytojo konsultacija neįvyko dėl konvojaus kaltės. LAVL [...] gydytoja šiuo metu atostogauja“. Rekomenduota Pareiškėją „nukreipti į LAVL 2015 m. rugsėjį“; 12.5. 2015-08-24 Pareiškėjas buvo išsiųstas į LAVL. LAVL parengtoje 2015-08-24– 2015-08-28 epikrizėje nurodyta, kad Pareiškėjas „konsultuotas VUL SK, paskirtas laikas operacijai 2016-07-20“; 12.6. 2016-07-17 Pareiškėjas buvo išsiųstas į LAVL. LAVL parengtoje 2016-07-15– 2016-07-27 epikrizėje nurodyta, kad „Pareiškėjas atvyko planinės operacijos 07.20. Operacija atšaukta iš VUL SK dėl gydytojo nebuvimo (atostogauja). [...]. Kadangi ligoninė uždaroma, todėl dėl operacijos reikalinga konsultacija pagal paciento buvimo vietą“; 12.7. atsidarius Pravieniškėse LAVL, Pravieniškių PN-AK pareigūnai 2016-10-31 ir 2017 04-06 raštais kreipėsi į LAVL prašydami užsakyti Pareiškėjui gydytojo [...] konsultaciją, tačiau, jų teigimu, atsakymo į šiuos raštus negavo.

13. Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Seimo kontrolierius tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Asmenims suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumas ir kokybė nelaikomi viešuoju administravimu, todėl nepriskirtini Seimo kontrolieriaus kompetencijai. Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjo Skundo teiginių pagrįstumas bus vertinamas tik sveikatos priežiūros prieinamumo aspektu, be to, Seimo kontrolierius nevertins aplinkybių, susijusių su Pareiškėjo gydymu iki 2014 09-01 (šios pažymos 13.1–13.2 papunkčiai), nes šios aplinkybės išimtinai susijusios su sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumu.

14. Vadovaujantis tarptautiniais (šios pažymos 5 punktas) ir nacionaliniais teisės aktais (šios pažymos 6 ir 9 punktai) asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmes, turi būti teikiamos tokios pat asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kaip ir laisvėje esantiems asmenims. Sveikatos sistemos įstatymo 47 str. 2 dalyje nustatyta, kad valstybės laiduojamai (nemokamai) sveikatos priežiūrai, be kita ko, priskiriama nuteistųjų asmens sveikatos priežiūra. Vadovaujantis Aprašo 3 punktu, pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos nuteistiesiems teikiamos laisvės atėmimo vietose veikiančiose tarnybose. Antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos laisvės atėmimo vietose, LAVL arba užtikrinamos pagal sutartis su valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, tretinės – užtikrinamos pagal sutartis su valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. Aprašo 17 punkte nustatyta, kad, jeigu nuteistajam reikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos negali būti suteiktos tarnyboje, jos gydytojai teisės aktų nustatyta tvarka suimtiesiems ar nuteistiesiems išduoda siuntimus ambulatorinėms ar stacionarinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti LAVL ar valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose. LAVL nuostatų 7.1 papunktyje reglamentuota, kad vienas iš LAVL tikslų yra organizuoti ir teikti pirminio ir antrinio lygio ambulatorinių ir antrinio lygio stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugas pacientams. LAVL nuostatų 8.7 papunktyje nustatyta, kad LAVL, siekdama nustatyto veiklos tikslo asmens sveikatos priežiūros srityje, be kita ko, organizuoja pacientams reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimą viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kai tokių paslaugų pati Laisvės atėmimo vietų ligoninė negali ar neturi teisės teikti.

15. Įvertinus šios pažymos 13 punkte nurodytas aplinkybes, susijusias su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, ir atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, nurodytą šios pažymos 15 punkte, darytina išvada, kad LAVL ir Pravieniškių PN-AK pareigūnai nesiėmė visų reikalingų priemonių, kad Pareiškėjui būtų suteiktos tokios pat asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kaip ir laisvėje esantiems asmenims. Tokia išvada darytina dėl šių priežasčių: 15.1. 2014-09-03 Pareiškėją išsiuntus į LAVL, šios įstaigos pareigūnai jo ligos istorijos baigiamojoje dalyje (epikrizėje) nurodė, kad Pareiškėjui užsakoma konsultacija VUL SK dėl operacinio gydymo ir kad apie šios konsultacijos laiką bus pranešta faksu, tačiau įvertinus tyrimo metu surinktą informaciją nustatyta, kad ši konsultacija neįvyko, o 2015-05-17 Pareiškėjas dėl [duomenys neskelbiami] problemų vėl buvo siunčiamas į LAVL. Kyla abejonių, ar LAVL pareigūnai apskritai užsakė šią konsultaciją; 15.2. 2015-07-17 Pareiškėjas vėl buvo išsiųstas į LAVL, tačiau, kaip nurodoma LAVL parengtoje epikrizėje, 2015-07-20 turėjusi įvykti konsultacija neįvyko dėl konvojaus kaltės, o vėliau atostogavo LAVL gydytoja [...], todėl Pareiškėją rekomenduota nukreipti į LAVL rugsėjo mėnesį. Šiuo atveju, ypač atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjui jau prieš metus turėjo būti užsakyta konsultacija dėl operacinio gydymo (šios pažymos 16.1 papunktis), kyla klausimas, kodėl LAVL pareigūnai neorganizavo sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Pareiškėjui kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, o nurodė laukti rudens; 15.3. 2015-08-24 Pareiškėjas buvo išsiųstas į LAVL. LAVL parengtoje 2015-08-24– 2015-08-28 epikrizėje nurodyta, kad Pareiškėjas buvo konsultuotas VUL SK, paskirtas laikas operacijai – 2016-07-20. 2016-07-15 Pareiškėjas buvo išsiųstas į LAVL, tačiau LAVL parengtoje 2016-07-15–2016-07-27 epikrizėje nurodyta, kad VUL SK atšaukė operaciją dėl gydytojo nebuvimo (atostogų). Epikrizėje taip pat rašoma, kad LAVL uždaroma, tad dėl operacijos Pareiškėjui reikalinga konsultacija pagal jo buvimo vietą. Šiuo atveju kyla klausimas, kodėl LAVL pareigūnai, atsižvelgdami į tai, kad VUL SK atšaukė Pareiškėjui paskirtą operaciją, nesiėmė veiksmų, kad Pareiškėjui būtų paskirta kita operacijos data. Tai, kad LAVL uždaroma, neturi reikšmės, nes LAVL pareigūnai galėjo kreiptis dėl naujos operacijos datos paskyrimo iki ligoninės uždarymo; 15.4. Pravieniškių PN-AK pareigūnai Seimo kontrolierių informavo, kad 2016-10-31 ir 2017-04-06 raštais kreipėsi į LAVL prašydami užsakyti Pareiškėjui gydytojo [...] konsultaciją, tačiau, jų teigimu, atsakymo negavo. Šiuo atveju kyla klausimas, kodėl Pravieniškių PN-AK pareigūnai (jei iš tikrųjų negavo atsakymo į raštus dėl gydytojo konsultacijos užsakymo Pareiškėjui) nebandė kreiptis į LAVL kitomis priemonėmis (pvz., telefonu), taip pat kodėl, jei nesulaukė atsakymo į 2016-10-31 raštą, kitą kartą į LAVL kreipėsi tik po kelių mėnesių. Konstatuotina, kad Pravieniškių PN-AK pareigūnai nesiėmė visų priemonių, kad Pareiškėjui būtų užsakyta gydytojo [...] konsultacija.

16. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad dėl LAVL ir Pravieniškių PN-AK pareigūnų veiksmų (neveikimo) yra vilkinama suteikti Pareiškėjui jam reikalingą gydymą, todėl Skundas pripažintinas pagrįstu.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

17. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia: X skundą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant asmeniui tinkamų sveikatos priežiūros paslaugų, pripažinti pagrįstu.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

18. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Pravieniškių PN-AK direktoriui Virginijui Ceslevičiui rekomenduoja: imtis priemonių, kad įstaigoje nebūtų vilkinama kreiptis į Laisvės atėmimo vietų ligoninę dėl reikalingų gydytojų konsultacijų užsakymo šioje įstaigoje laikomiems asmenims.

19. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriui rekomenduoja: 19.1. kuo skubiau užsakyti Pareiškėjui gydytojo [...] konsultaciją Laisvės atėmimo vietų ligoninėje; 19.2. išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių nebuvo pateikti atsakymai į Pravieniškių PN-AK 2016-10-31 ir 2017-04-06 raštus ir kodėl pagal šiuos raštus Pareiškėjui nebuvo užsakyta gydytojo [...] konsultacija; 19.3. Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbą organizuoti taip, kad nebūtų vilkinama viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose užsakyti laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims reikalingas gydytojų konsultacijas ir operacijas.

20. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

Seimo kontrolierius                          Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-650
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį