Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių64
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749804

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ ir KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-07-24 gavo X (toliau tekste ir citatose vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau tekste ir citatose vadinama – Pravieniškių PN-AK) ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepagrįstai delsiant tiekti Pareiškėjui maistą pagal jam skirtą maitinimo tipą.   2. Pareiškėjas Skunde, be kitų aplinkybių, nurodo: 2.1. „Aš maždaug 2017-07-05 kreipiausi į PN-AK gydytoją dėl pablogėjusios sveikatos (sergu [duomenys neskelbiami]). Gydytojas paskyrė atskirą maisto dietą, [...] tačiau pagal nustatytą Kalėjimų departamento ir PN-AK tvarką dietą pradėsiu gauti tik po mėnesio laiko, per šį laiką, valgydamas išduodamą bendrą maisto davinį, didžiumos patiekalų turiu atsisakyti [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „[...] kuo toliau, tuo labiau paūmėja ligos protrūkiai [...], o pagrindinis ligos paūmėjimo kaltininkas yra netinkamas maitinimas, tai nejau PN-AK administracija negali pakeisti ydingos tvarkos ir dietinį maistą skirti nuo paskyrimo dienos [...].“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti, „[...] ar yra teisėta tokia tvarka, kai skirtas dietinis maitinimas išduodamas praėjus mėnesiui laiko“. 

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės   4. Seimo kontrolierius 2017-07-27 paklausimais Nr. 4D-2017/1-1050/3D-2251 ir 4D-2017/1-1050/3D-2252 kreipėsi į Kalėjimų departamento ir Pravieniškių PN-AK pareigūnus, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

5. Kalėjimų departamento pareigūnai 2017-08-17 raštu Nr. 1S-3189 informavo Seimo kontrolierių, kad: 5.1. „Kalėjimų departamente ir Pravieniškių PN-AK tvarkos, kada pradėti dietinį maitinimą, kurį paskiria Sveikatos priežiūros tarnybos gydytojas, nėra“; 5.2. „Pareiškėjui dietinis maitinimas buvo paskirtas 2017 m. liepos 4 d. (Pravieniškių PN-AK Sveikatos priežiūros tarnybos pranešimas 2017-07-04 Nr. 81(2)/377). Pravieniškių PN-AK administracija pranešimą gavo 2017 m. liepos 4 d. po pietų. Maitinimą Pravieniškių PN-AK vykdo UAB „A“. Pagal pasirašytą sutartį, paraiška sekančios dienos maitinimui turi būti pateikti iki 12 val., todėl pradėti maitinti jau sekančią dieną nebuvo galimybių. Į paraišką dietiniam maitinimui Pareiškėjas buvo įtrauktas 2017 m. liepos 5 d. liepos 6 d. maitinimui (Pravieniškių PN-AK mitybos raciono žiniaraštis 2017 m. liepos 5 d. Nr. 77-1956). Nuo 2017 m. liepos 6 d. Pareiškėjas maitinamas dietiniu maistu [...].“ Kalėjimų departamento pareigūnai pateikė pirmiau nurodytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas. Pravieniškių PN-AK Sveikatos priežiūros tarnybos 2017-07-04 tarnybiniame pranešime, kuriuo vadovaujantis Pareiškėjui skirtas dietinis maitinimas pagal R↓B↑ dietinį valgiaraštį, yra įrašas ranka „[...] skirti nuo šių metų liepos 6 d.“ Pravieniškių PN-AK 2017 07 05 mitybos raciono užsakymo žiniaraštyje yra nurodyta, kad Pareiškėjui ir kitiems dviem [...] sektoriaus nuteistiesiems „paskirta R/B dieta“.

6. Pravieniškių PN-AK pareigūnai į Seimo kontrolieriaus 2017-07-27 paklausimą atsakė 2017-08-30 raštu Nr. S-19316, kuriame nurodytos iš esmės analogiškos aplinkybės, kaip ir Kalėjimų departamento 2017-08-17 rašte. Pravieniškių PN-AK pareigūnai 2017-08-30 rašte papildomai informavo, kad „dietinį maitinimą gaunančių nuteistųjų sąrašai yra atnaujinami kas mėnesį, tačiau dietinis maitinimas, pagal atskirus gydytojų tarnybinius pranešimus, yra teikiamas 2 dienų bėgyje nuo gydytojo tarnybinio pranešimo užregistravimo dienos.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – BVK): 173 straipsnis. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų materialinis buitinis aprūpinimas – „[...]. 4. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantys nuteistieji gauna maistą pagal fiziologines mitybos normas ir, kiek tai įmanoma, atitinkantį jų religinius įsitikinimus, o nuteistieji, kuriems pagal gydytojų išvadas paskirtas racionalus maitinimas, – pagal racionalaus maitinimo normas. Maistu šie nuteistieji aprūpinami nemokamai.“

8. Asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių, patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006-05-02 įsakymu Nr. 4/07-117 (toliau vadinama – Maitinimo organizavimo taisyklės): 7 punktas – „Suimtieji ir nuteistieji maitinami pagal valgiaraščius, atitinkančius fiziologines mitybos normas ir, kiek įmanoma, jų religinius įsitikinimus, o suimtieji ir nuteistieji, kuriems kalinimo įstaigos gydantis gydytojas, atsižvelgdamas į pacientams patvirtintų ligų ar sveikatos sutrikimų diagnozes, paskyrė dietinį maitinimą – pagal dietinio maitinimo valgiaraščius.“

Tyrimo išvados

9. Pareiškėjas Skunde nurodo, kad Pravieniškių PN-AK gydytojas jam paskyrė dietinį maitinimą, tačiau „pagal Kalėjimų departamento ir Pravieniškių PN-AK tvarką“ dietinis maistas Pareiškėjui bus tiekiamas tik po mėnesio. Pareiškėjas teigia, kad dėl to jam tenka maitintis bendro maisto davinio patiekalais, didžioji dalis kurių jam netinka, todėl blogėja sveikata.

10. Tyrimo metu Seimo kontrolierius kreipėsi į Pravieniškių PN-AK ir Kalėjimų departamento administraciją. Pravieniškių PN-AK 2017-08-30 rašte ir Kalėjimų departamento 2017-08-17 rašte nurodytos iš esmės analogiškos aplinkybės, t. y. kad Kalėjimų departamente ir Pravieniškių PN-AK nėra nustatyta tvarkos, kurioje būtų reglamentuota, kada nuteistiesiems pradedamas tiekti dietinis maitinimas, paskirtas Sveikatos priežiūros tarnybos, ir kad Pareiškėjui dietinis maitinimas buvo paskirtas 2017-07-04, o pradėtas tiekti 2017-07-06. Kaip Seimo kontrolierių informavo Kalėjimų departamento pareigūnai, paraiška kitos dienos maitinimui turi būti pateikiama iki 12-tos valandos, todėl jau kitą dieną tiekti Pareiškėjui jam paskirtą dietinį maistą nebuvo galimybių (Pravieniškių PN-AK taip pat informavo, kad dietinį maistą gaunančių nuteistųjų sąrašai yra atnaujinami kas mėnesį, tačiau dietinis maitinimas pagal atskirus gydytojų tarnybinius pranešimus yra teikiamas per 2 dienas nuo gydytojo tarnybinio pranešimo užregistravimo dienos).

11. BVK 173 str. 4 d. nustatyta, kad arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantys nuteistieji gauna maistą pagal fiziologines mitybos normas ir, kiek tai įmanoma, atitinkantį jų religinius įsitikinimus, o nuteistieji, kuriems pagal gydytojų išvadas paskirtas racionalus maitinimas, – pagal racionalaus maitinimo normas. Maistu šie nuteistieji aprūpinami nemokamai. Maitinimo organizavimo taisyklių 7 punkte nustatyta, kad suimtieji ir nuteistieji, kuriems kalinimo įstaigos gydantis gydytojas, atsižvelgdamas į pacientams patvirtintų ligų ar sveikatos sutrikimų diagnozes, paskyrė dietinį maitinimą, maitinami pagal dietinio maitinimo valgiaraščius. Įvertinus tyrimo metu surinktą informaciją ir dokumentus nustatyta, kad Pravieniškių PN-AK Sveikatos priežiūros tarnybos gydytojas surašė 2017-07-04 tarnybinį pranešimą, kuriame nurodė, kad Pareiškėjui rekomenduojamas dietinis maitinimas pagal R↓B↑ dietinį valgiaraštį. Ant šio tarnybinio pranešimo yra įrašas „[...] skirti nuo šių metų liepos 6 d.“ Be to, Pravieniškių PN-AK 2017-07-05 mitybos raciono užsakymo žiniaraštyje (šiuo žiniaraščiu 2017-07-06 nuteistiesiems buvo užsakytas maistas) nurodyta, kad Pareiškėjui paskirtas R↓B↑ tipo dietinis maitinimas. Šie duomenys patvirtina Pravieniškių PN-AK ir Kalėjimų departamento pareigūnų teiginius, kad Pareiškėjas nuo 2017-07-06 buvo maitinamas pagal dietinio maitinimo valgiaraščius. Tyrimo metu nebuvo gauta jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad Pravieniškių PN-AK ir Kalėjimų departamento pareigūnai delsė Pareiškėjui tiekti maitinimą pagal jam skirtą maitinimo tipą. Priešingai, įvertinus tyrimo duomenis darytina išvada, kad Pravieniškių PN-AK pareigūnai ėmėsi veiksmų, kad Pareiškėjui kiek įmanoma skubiau būtų tiekiamas dietinis maitinimas (t. y. Pareiškėjui dietinis maitinimas buvo paskirtas 2017-07-04, o 2017-07-06 Pareiškėjas jau buvo pagal jį maitinamas).

12. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad, Pareiškėjui paskyrus dietinį maitinimą, Pravieniškių PN-AK nedelsiant pradėjo tiekti Pareiškėjui reikalavimus atitinkantį maistą. Tyrimo metu gauti duomenys paneigia Skundo teiginius, kad Kalėjimų departamentas ir Pravieniškių PN-AK yra nustatę tvarką, pagal kurią dietinis maitinimas pradedamas tiekti tik po mėnesio, ir kad Pareiškėjas mėnesį negauna jam paskirto dietinio maisto. Dėl šių priežasčių Skundas atmestinas. 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia: X skundą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai delsiant teikti jam maistą pagal jam skirtą maitinimo tipą, atmesti.

Seimo kontrolierius                   Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1050
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį