Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ IR VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO UKMERGĖS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau vadinama ir – VDAI) ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato (toliau vadinama ir – Ukmergės PK) pareigūnų veiksmų (neveikimo), ne pagal valstybės įstatymų nustatytas procedūras reikalaujant pateikti informaciją (toliau vadinama – Skundas).

2. Pareiškėjas Skunde nurodė: 2.1. „Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kuri nagrinėja A  [Seimo kontrolieriui asmens vardas ir pavardė yra žinomi] skundą [...], kuri „prašo pateikti informaciją, susijusią su skundu tokia apimtimi, kuria Jums yra žinoma“, buvo pateikta informacija tokia apimtimi, kuri man yra žinoma. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau Inspekcija) toliau daro man ir mano šeimai psichologinį spaudimą, gąsdina policija, kuri man nuolat skambina ir man tenka vykti į policiją, sulaukiu grasinimų, kad prievarta būsiu pristatytas su policijos pagalba į Vilnių, kur būsiu nubaustas, reikalauja pateikti inspekcijai reikalingus atsakymus [...], ir taip jau tęsiasi 6 mėnesiai“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Kiekvieną kart atvykus į Ukmergės policijos komisariatą aš patiriu didelį stresą.“

3. Pareiškėjas prašo „nustatyti ir nubausti kaltus pareigūnus, kurie nesiliauja piktnaudžiauti jiems suteiktais įgaliojimais“.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2016 m. birželio 20 d. raštu Nr. 4D-2016/1-894/3D-1856 kreipėsi į VDAI prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2016 m. liepos 7 d. Seimo kontrolierius gavo 2016 m. birželio 30 d. VDAI raštą „Dėl informacijos pateikimo Seimo kontrolieriui“ Nr. 2R-4514(2.13). Seimo kontrolierius 2016 m. birželio 20 d. raštu Nr. 4D-2016/1-894/3D-1857 kreipėsi į Ukmergės PK prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2016 m. liepos 7 d. Seimo kontrolierius gavo 2016 m. birželio 30 d. Ukmergės PK raštą „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. 10.1-142660. Šiuose raštuose ir prie jų pridedamuose dokumentuose nurodoma, kad: 4.1. VDAI, siekdama visapusiškai ir išsamiai išnagrinėti A skundą, 2015 m. lapkričio 18 d., 2015 m. gruodžio 15 d. raštu kreipėsi į Pareiškėją prašydama pateikti skundo nagrinėjimui reikalingą informaciją; Pareiškėjas, reaguodamas į šiuos VDAI raštus, teikė prašymus pateikti jam A skundo kopiją ir su tuo susijusią informaciją, tačiau VDAI funkcijoms atlikti reikalingos informacijos nepateikė; 4.2. VDAI 2016 m. sausio 18 d. raštu pakartotinai kreipėsi į Pareiškėją prašydama iki 2016 m. sausio 29 d. „pateikti informaciją, susijusią su skundu tokia apimtimi, kokia jam yra žinoma“; šiame rašte buvo atkreiptas Pareiškėjo dėmesys į tai, kad, nepateikus prašomos informacijos, jam bus surašomas administracinio teisės pažeidimo protokolas; 4.3. negavusi 2016 m. sausio 18 d. raštu prašytos informacijos, 2016 m. vasario 19 d. raštu VDAI kreipėsi į Ukmergės PK, prašydama 2016 m. kovo 9 d. pristatyti Pareiškėją į VDAI; 4.4. Ukmergės PK pareigūnas nuvyko į Pareiškėjo darbovietę ir su juo susitarė, kad jis nuvyks į VDAI ir išspręs kilusius klausimus; 4.5. 2016 m. kovo 4 d. Pareiškėjas pateikė atsakymą į 2016 m. sausio 18 d. VDAI raštą; šio atsakymo 1 punkte Pareiškėjas nurodė: „Minėtas vaizdo įrašas pateiktas kaip įrodymas ikiteisminiame tyrime Nr. [...]“; 4.6. VDAI, įvertinusi, kad Pareiškėjas pateikė ne visą informaciją, 2016 m. kovo 9 d. kreipėsi į Pareiškėją, prašydama nedelsiant, bet ne vėliau nei iki 2016 m. kovo 22 d., pateikti skundo nagrinėjimui reikalingą informaciją, t. y. atsakyti, iš kokių šaltinių buvo gautas šio rašto 4.4 punkte nurodytas vaizdo įrašas ir ar šiuo metu Pareiškėjas turi šį vaizdo įrašą, jei ne – nurodyti, kada ir kokiomis aplinkybėmis Pareiškėjas jo neteko; 4.7. 2016 m. kovo 23 d. VDAI buvo gautas 2016 m. kovo 22 d. Pareiškėjo raštas, kuriame jis nurodė, kad 2016 m. kovo 4 d. raštu jis VDAI pateikė visą jam žinomą informaciją, susijusią su A skundo nagrinėjimu; 4.8. 2016 m. kovo 30 d. VDAI pakartotinai kreipėsi į Pareiškėją prašydama pateikti skundo nagrinėjimui reikalingą informaciją; taip pat šiame rašte VDAI „atkreipė pareiškėjo dėmesį, kad jis negali nežinoti, iš kur gavo minėtą vaizdo įrašą su A asmens duomenimis, o juo labiau, jis negali nežinoti, ar šiuo metu jis tą įrašą tebeturi“; šiame rašte buvo atkreiptas Pareiškėjo dėmesys į tai, kad, nepateikus prašomos informacijos, jam bus surašomas administracinio teisės pažeidimo protokolas; 4.9. negavusi 2016 m. kovo 30 d. raštu prašytos informacijos, 2016 m. balandžio 26 d. raštu VDAI kvietė Pareiškėją 2016 m. gegužės 17 d. 14 valandą atvykti į VDAI dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo; 4.10. 2016 m. gegužės 16 d. Pareiškėjas elektroniniu laišku VDAI informavo, kad jis yra išvykęs ir 2016 m. gegužės 17 d. 14 valandą atvykti į VDAI dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo negali; elektroniniame laiške Pareiškėjas taip pat nurodė:  „siunčiu paaiškinimą į jūsų reikalavimus“; 4.11. VDAI, įvertinusi, kad Pareiškėjas nepateikė prašomos informacijos, 2016 m. gegužės 20 d. raštu Ukmergės PK prašė 2016 m. birželio 15 d. 14 valandą pristatyti Pareiškėją į VDAI; 4.12. Ukmergės PK pareigūnas telefonu susisiekė su Pareiškėju ir susitarė, kad jis nuvyks į VDAI ir išspręs kilusius klausimus; 4.13. 2016 m. birželio 13 d. VDAI gavo Pareiškėjo elektroninį laišką, kuriame jis nurodė, kad „visi mano turimi įrodymai, kuriuose galimai gali būti ir jūsų reikalaujamas įrašas, šiuo metu yra pateikti tyrėjai [...], kuri tiria bylą [...]“; 4.14. 2016 m. birželio 29 d. raštu VDAI kreipėsi į Ukmergės PK prašydama pateikti A skundo nagrinėjimui reikalingą informaciją iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. [...].

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos: 41 straipsnis „Teisė į gerą administravimą“ – „1. Kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką. 2. Ši teisė apima: a) kiekvieno asmens teisę būti išklausytam prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę; b) kiekvieno asmens teisę susipažinti su savo byla, laikantis teisėto konfidencialumo ir profesinio bei verslo slaptumo; c) administracijos pareigą pagrįsti savo sprendimus. [...].“

6. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau vadinama – ADTAĮ): 6.1. 37 straipsnis „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklos teisiniai pagrindai ir principai“ (ADTAĮ 37 straipsnio redakcija, galiojusi nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2017 m. sausio 1 d.) – „1. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, šiuo ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais. [...]“; 6.2. 41 straipsnis „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teisės“ (ADTAĮ 41 straipsnio redakcijos, galiojusios nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. sausio 1 d.) – „Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija turi teisę: 1) nemokamai gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų visą reikalingą informaciją, dokumentų kopijas ir nuorašus, duomenų kopijas, taip pat susipažinti su visais duomenimis ir dokumentais, reikalingais atliekant asmens duomenų tvarkymo priežiūros funkcijas; [...]; 6) įstatymų nustatyta tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus; [...].“

7. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau vadinama – ATPK): 263 straipsnio „Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pristatymas“ 1 dalis (ATPK 263 straipsnio redakcijos, galiojusios nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. liepos 14 d.) – „Administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti, kai negalima jo surašyti pažeidimo padarymo vietoje, o protokolas yra būtinas, policijos ar Viešojo saugumo tarnybos pareigūnas administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį gali pristatyti į policiją arba į savivaldybės seniūnijos kaimo vietovėje patalpas. Jeigu teisės pažeidimo protokolo negalima surašyti pažeidimo padarymo vietoje ir pagal įgalioto šią bylą nagrinėti arba surašyti šioje byloje protokolą organo (pareigūno) šaukimą administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vengia atvykti, pagal tokio organo (pareigūno) pranešimą administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti policijos ar Viešojo saugumo tarnybos pareigūnas administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį gali pristatyti į minėto organo (pareigūno) buveinę. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens buvimo vieta nežinoma, organas (pareigūnas) gali kreiptis į teritorinę policijos įstaigą dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paieškos paskelbimo.“

8. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d.) (toliau vadinama – VAĮ): 3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“ – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...] 3) proporcingumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus; [...].“   Tyrimo išvados

9. Skunde nurodoma, kad VDAI prašė Pareiškėjo pateikti informaciją, susijusią su A skundo nagrinėjimu, tokia apimtimi, kuri jam yra žinoma, tačiau, Pareiškėjui pateikus jo turimą informaciją, VDAI toliau reikalavo pateikti papildomus duomenis, darė „psichologinį spaudimą“, „gąsdino policija, kuri nuolat skambino“. Pareiškėjas teigia, jog iš VDAI sulaukė „grasinimų, kad prievarta bus pristatytas su policijos pagalba į Vilnių, kur bus nubaustas“, reikalavimų pateikti „inspekcijai reikalingus atsakymus“ ir kad šie VDAI veiksmai tęsėsi 6 mėnesius.

10. Pagal Skundo nagrinėjimui aktualų teisinį reglamentavimą (šios pažymos 6.2 punktas), VDAI turi teisę nemokamai gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų visą reikalingą informaciją, dokumentų kopijas ir nuorašus, duomenų kopijas, taip pat susipažinti su visais duomenimis ir dokumentais, reikalingais atliekant asmens duomenų tvarkymo priežiūros funkcijas. Nagrinėjamu atveju toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog VDAI turėjo teisę iš Pareiškėjo reikalauti, kad jis pateiktų visą jam žinomą informaciją, susijusią su A skundo nagrinėjimu, o Pareiškėjas turėjo pareigą tokią informaciją VDAI pateikti. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad VDAI kelis kartus kreipėsi į Pareiškėją prašydama pateikti A skundo nagrinėjimui reikalingą informaciją, tačiau jis jos neteikė (šios pažymos 4.1, 4.2 punktai).

11. Negavusi reikalingos informacijos, 2016 m. vasario 19 d. raštu VDAI kreipėsi į Ukmergės PK, prašydama 2016 m. kovo 9 d. pristatyti Pareiškėją į VDAI dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo (šios pažymos 4.3 punktas). ADTAĮ 41 straipsnio 6 punkte nustatyta, kad administracinių teisės pažeidimų protokolai turi būti surašomi įstatymų nustatyta tvarka (šios pažymos 6.2 punktas). ATPK 263 straipsnio 1 dalyje (šios pažymos 7 punktas) įtvirtinta, kad policijos ar Viešojo saugumo tarnybos pareigūnas administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį gali pristatyti į organo (pareigūno) buveinę (nagrinėjamu atveju – VDAI), jeigu teisės pažeidimo protokolo negalima surašyti pažeidimo padarymo vietoje ir pagal įgalioto šią bylą nagrinėti arba surašyti šioje byloje protokolą organo (pareigūno) šaukimą administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vengia atvykti. Skundo tyrimo metu nustatyta, jog 2016 m. sausio 18 d. raštu buvo atkreiptas Pareiškėjo dėmesys į tai, kad, nepateikus prašomos informacijos, jam bus surašomas administracinio teisės pažeidimo protokolas, tačiau atvykti į VDAI dėl jo surašymo Pareiškėjas nebuvo kviečiamas (šios pažymos 4.2 punktas). Šios aplinkybės leidžia teigti, kad VDAI nepaisė teisės aktuose įtvirtintos administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo tvarkos, todėl neteisėtai kreipėsi į Ukmergės PK dėl Pareiškėjo pristatymo į VDAI. Kartu tai reiškia, kad Ukmergės PK pareigūnas neturėjo pagrindo pagal 2016 m. vasario 19 d. VDAI raštą vykti į Pareiškėjo darbovietę ir su juo tartis dėl apsilankymo VDAI (šios pažymos 4.4 punktas).

12. VDAI, kaip viešojo administravimo subjektas, savo veikloje vadovaujasi ne tik Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, ADTAĮ, bet ir kitais įstatymais bei teisės aktais, įskaitant ir VAĮ, kurio 3 straipsnio 3 punkte yra nustatyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi proporcingumo principu, t. y. VDAI pareigūnai priimdami administracinius sprendimus privalo įsitikinti, kad šių sprendimų mastas ir įgyvendinimo priemonės atitiks būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus (šios pažymos 6.1, 8 punktai).

13. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2016 m. kovo 4 d. Pareiškėjas pateikė atsakymą į 2016 m. sausio 18 d. VDAI raštą; šio atsakymo 1 punkte Pareiškėjas nurodė, kad „Minėtas vaizdo įrašas pateiktas kaip įrodymas ikiteisminiame tyrime Nr. [...]“. VDAI, įvertinusi, kad Pareiškėjas pateikė ne visą jam žinomą informaciją, dar kelis kartus kreipėsi į Pareiškėją prašydama atsakyti, iš kokių šaltinių buvo gautas anksčiau nurodytas vaizdo įrašas ir ar šiuo metu Pareiškėjas turi šį vaizdo įrašą; jei ne – nurodyti, kada ir kokiomis aplinkybėmis Pareiškėjas jo neteko. Pareiškėjas į visus VDAI kreipimusis atsakė raštu nurodydamas, kad jokios papildomos informacijos jis pateikti negali, tačiau VDAI vertino, kad Pareiškėjas „negali nežinoti, iš kur gavo minėtą vaizdo įrašą su A asmens duomenimis, o juo labiau, jis negali nežinoti, ar šiuo metu jis tą įrašą tebeturi“, todėl toliau reikalavo pateikti papildomus duomenis, o Pareiškėjui jų nepateikus kvietė atvykti dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo, kreipėsi į Ukmergės PK dėl Pareiškėjo pristatymo į VDAI. VDAI nustojo reikalauti iš Pareiškėjo papildomų duomenų tik tada, kai 2016 m. birželio 13 d. gavo Pareiškėjo elektroninį laišką, kuriame jis nurodė tai, ką jau buvo VDAI nurodęs prieš keturis mėnesius – 2016 m. kovo 4 d. rašte, t. y. „visi mano turimi įrodymai, kuriuose galimai gali būti ir jūsų reikalaujamas įrašas, šiuo metu yra pateikti tyrėjai [...], kuri tiria bylą [...]“ (šios pažymos 4.5–4.14 punktai). Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad VDAI Pareiškėjo atžvilgiu priėmė administracinius sprendimus, kurių mastas ir įgyvendinimo priemonės neatitiko būtinų ir pagrįstų VDAI siekiamų administravimo tikslų, t. y. šiuo konkrečiu atveju VDAI, reikalaudama Pareiškėjo pateikti duomenis, kuriuos jau buvo iš jo gavusi prieš keturis mėnesius, siekdama Pareiškėjui surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, kreipdamasi į Ukmergės PK dėl Pareiškėjo pristatymo į VDAI, pažeidė proporcingumo principą.

14. Kaip nurodyta šios pažymos 13 punkte, 2016 m. balandžio 26 d. raštu VDAI kvietė Pareiškėją 2016 m. gegužės 17 d. 14 valandą atvykti į VDAI dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo. 2016 m. gegužės 16 d. Pareiškėjas elektroniniu laišku VDAI informavo, kad jis yra išvykęs ir atvykti į VDAI dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo negalės; elektroniniame laiške Pareiškėjas taip pat nurodė, kad siunčia paaiškinimą dėl VDAI reikalavimų (šios pažymos 4.9, 4.10 punktai), t. y. Pareiškėjas neatsisakė atvykti į VDAI, bendradarbiavo, tačiau VDAI pareigūnai nesiėmė priemonių iškilusią problemą spręsti geranoriškai ir 2016 m. gegužės 20 d. raštu prašė Ukmergės PK 2016 m. birželio 15 d. 14 valandą pristatyti Pareiškėją į VDAI (šios pažymos 4.11 punktas). Seimo kontrolieriaus nuomone, tokie VDAI veiksmai neatitinka tiek Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje įtvirtinto gero administravimo principo, kuris apima kiekvieno asmens teisę būti išklausytam prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę (šios pažymos 5 punktas), tiek šios pažymos 13 punkte aptarto VAĮ 3 straipsnyje įtvirtinto proporcingumo principo.

15. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas dėl VDAI ir Ukmergės PK pareigūnų veiksmų (neveikimo), ne pagal valstybės įstatymų nustatytas procedūras reikalaujant pateikti informaciją, yra pagrįstas. VDAI direktoriui rekomenduotina imtis veiksmų, kad ateityje VDAI pareigūnai savo veikloje vadovautųsi gero administravimo, proporcingumo principais (VAĮ 3 straipsnio 3 punktas) ir nustatytu teisiniu reglamentavimu, susijusiu su administracinio nusižengimo protokolo surašymu (ADTAĮ 41 straipsnio 6 punktas ir ATPK 263 straipsnio 1 dalis).

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundą dėl VDAI ir Ukmergės PK pareigūnų veiksmų (neveikimo), ne pagal valstybės įstatymų nustatytas procedūras reikalaujant pateikti informaciją, pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius VDAI direktoriui rekomenduoja imtis veiksmų, kad ateityje VDAI pareigūnai savo veikloje vadovautųsi gero administravimo, proporcingumo principais (VAĮ 3 straipsnio 3 punktas) ir nustatytu teisiniu reglamentavimu, susijusiu su administracinio nusižengimo protokolo surašymu (ADTAĮ 41 straipsnio 6 punktas ir ATPK 263 straipsnio 1 dalis).

18. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius         Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-894
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį