Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBĖS ĮMONĘ REGISTRŲ CENTRĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (arba toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjas) pakartotinį 2017-08-17 skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro (toliau citatose ir tekste vadinama – VĮ Registrų centras) Vilniaus filialo pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su bendrovės duomenų registravimu.

2. Pareiškėjas skunde nurodo: 2.1. „2017-07-07 [...] kreipiausi į Jus su prašymu tarpininkauti ir įpareigoti VĮ Registrų centras vadovą pasiaiškinti, kodėl metus laiko Juridinių asmenų registre nebuvo registruojami UAB „B“ [pastaba: arba toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrovė] [duomenų] pakeitimai, kodėl buvo reikalaujama, kad aš atsiimčiau išsiųstus susirinkimo protokolus, kokių priemonių buvo imtasi dėl VĮ Registrų centras darbuotojos Erikos Ignotaitės keliamų man neteisėtų reikalavimų“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „[...] gavau 2017-08-03 VĮ Registrų centras raštą Nr. (1.11.3)s-6558 [...]. VĮ Registrų centras minėtame rašte išvardijo Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, kurias įregistravo Registre, tačiau nei vienu žodžiu neatsakė į mano užduotus klausimus. [...]. atsakymas, kad direktorei D 2017 m. gegužės mėn. pateikus dokumentus buvo nustatyti trūkumai, nepagrindžia ir nepateisina beveik metus laiko VĮ Registrų centras vilkintų veiksmų ir neatskleidžia dokumentų neregistravimo priežasties ir intereso. Dėl VĮ Registrų centras neveikimo – neregistravus valdybos bei valdybos išrinktos direktorės – akcininkai buvo priversti stabdyti Bendrovės veiklą, Bendrovė patyrė nuostolius.“

3. Pareiškėjas konkretaus prašymo Seimo kontrolieriui nesuformulavo.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Skundo esmė susijusi su Pareiškėjo 2017-07-07 skundu Seimo kontrolieriui (Seimo kontrolierių įstaigoje gautas 2017-07-11). 2017-07-07 skunde buvo nurodyta: „[...]. 2016-06-07 Bendrovėje įvyko visuotinis akcininkų susirinkimas, buvo išrinkta nauja Bendrovės valdyba. Akcininkų susirinkimas mane įpareigojo VĮ Registrų centras pateikti susirinkimo protokolą su priedais. Registruotu laišku 2016 m. birželio mėn. VĮ Registrų centras išsiunčiau UAB „B“ vykusio 2016-06-07 akcininkų susirinkimo protokolą su priedais, 2016-06-23 UAB „B“ valdybos posėdžio protokolą su priedais ir prašymą įregistruoti pakeistus duomenis Juridinių asmenų registre [...]. VĮ Registrų centras pakeitimų Juridinių asmenų registre neregistravo.“ „2017-05-31 registruotu raštu kreipiausi į VĮ Registrų centras vadovą su prašymu [...] paaiškinti, kodėl Juridinių asmenų registre neregistruojami UAB „B“ duomenų pakeitimai ir kodėl turėčiau atsiimti išsiųstus dokumentus, kurie yra faktinis įrodymas apie buvusio direktoriaus [...] piktybinį pareigų nevykdymą ir įstatymų pažeidimą. Atsakymo iš VĮ Registrų centras vadovo negavau.“ Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašė „tarpininkauti ir įpareigoti VĮ Registrų centras vadovą pasiaiškinti, kodėl metus laiko Juridinių asmenų registre nebuvo registruojami UAB „B“ [duomenų] pakeitimai, kodėl buvo reikalaujama, kad aš atsiimčiau išsiųstus susirinkimo protokolus, kokių priemonių buvo imtasi dėl VĮ Registrų centras darbuotojos Erikos Ignotaitės keliamų man neteisėtų reikalavimų [...].“

5. Pareiškėjo 2016-06-23 prašyme, adresuotame VĮ Registrų centrui, nurodyta: „2016-06-07 įvyko eilinis UAB „B“ [...] visuotinis akcininkų susirinkimas [...], kuriame buvo priimti sprendimai: [...]. 2016-06-23 įvyko naujai išrinktos Bendrovės valdybos posėdis [...], kuriame buvo priimtas sprendimas [...]. [...] susirinkimas įgaliojo akcininką X įregistruoti susirinkimo protokolą ir Bendrovės duomenų pakeitimus Juridinių asmenų registre bei atlikti visus su tuo susijusius veiksmus. Atsižvelgiant į tai, X prašo įregistruoti pakeistus Bendrovės duomenis – naujai išrinktą valdybą, jos narius ir valdybos pirmininką – Juridinių asmenų registre. [...].“

6. Pareiškėjo 2017-05-31 kreipimesi į VĮ Registrų centrą (žr. šios pažymos 4 punktą) nurodyta: „Registruotu laišku 2016 m. birželio mėn. VĮ Registrų centras esu išsiuntęs UAB „B“ [...] visuotinio akcininkų susirinkimo, vykusio 2016-06-07, protokolą su priedais, 2016-06-23 UAB „B“ valdybos posėdžio protokolą su priedais ir prašymą įregistruoti pakeistus duomenis Juridinių asmenų registre [...]. Iki šios dienos duomenys Juridinių asmenų registre neįregistruoti. VĮ Registrų centras darbuotoja Erika Ignotaitė reikalauja, kad aš atsiimčiau registruotu laišku išsiųstus dokumentus, nors tam nėra jokio pagrindo, nes mane įpareigojo akcininkų susirinkimas ir šį įpareigojimą aš įvykdžiau. Tuometinis Bendrovės direktorius C pasisavino akcininkų susirinkimo, vykusio 2016 06 07, protokolą, teikė ieškinius teismams, išrinkus Bendrovės vadovu D, prašė teismo taikyti laikinąsias priemones, paskirti administratoriumi UAB „E“, tačiau, netgi paskyrus laikinąjį administratorių, teismo nutartimi 2017-01-11 jis buvo atšauktas. Naujai išrinkta Bendrovės vadovė D pateikė aukščiau minėto akcininkų susirinkimo protokolą ir 2017-04-28 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, tačiau jie nėra registruojami. Erika Ignotaitė skambinėja man ir reikalauja, kad aš atsiimčiau siųstus dokumentus, priešingu atveju pakeitimai nebus registruojami. Prašau VĮ Registrų centras vadovą paaiškinti, kodėl iki šios dienos Juridinių asmenų registre neregistruojami UAB „B“ duomenų pakeitimai ir kodėl aš turėčiau atsiimti išsiųstus dokumentus, kurie yra faktinis įrodymas apie buvusio direktoriaus C piktybinį pareigų nevykdymą ir įstatymų pažeidimą.“   7. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-07-28 nutartyje nurodyta: „[...] teisme 2016 m. liepos 28 d. gautas atsakovų atskirasis skundas, kuriuo prašoma panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. [...], kuria teismas tenkino ieškovės prašymą ir jos reikalavimų įvykdymui užtikinti taikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. uždraudė atsakovams registruoti 2016 m. birželio 7 d. UAB „B“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ir susijusius Bendrovės duomenų pakeitimus Juridinių asmenų registre; 2) įpareigojo VĮ Registrų centras neregistruoti 2016 m. birželio 17 d. UAB „B“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo ir susijusių Bendrovės duomenų pakeitimų Juridinių asmenų registre; 3) uždraudė atsakovams vykdyti 2016 m. birželio 7 d. UAB „B“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus. [...] Įvertinęs ieškovų atskiruosiuose skunduose nurodytas aplinkybes bei pateiktus rašytinius įrodymus, teismas sutinka su atskirojo skundo motyvais. Teismas mano, kad atskiruosiuose skunduose nurodytos aplinkybės, pagrindus jas rašytiniais įrodymais, sudaro pagrindą išvadai, jog taikyti laikinųjų apsaugos priemonių nėra pagrindo [...]. Teismas [...] nutarė atskirąjį skundą tenkinti. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 1 nutartį ir jos pagrindu taikytas laikinąsias apsaugos priemones [...]. Nutartį vykdyti skubiai. Nutarties kopiją išsiųsti vykdymui VĮ Registrų centras ir šalims. [...].“

8. Atsižvelgęs į 2017-07-07 skunde aprašytas aplinkybes (žr. šios pažymos 4 punktą) ir į tai, kad, pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktą, Seimo kontrolierius priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, jeigu padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje, taip pat siekdamas, jog viešojo administravimo subjektų sprendimai būtų priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi, Seimo kontrolierius atsisakė tirti 2017-07-07 skundą, nes padarė išvadą, jog Pareiškėjo skundą pirmiausia turi išnagrinėti VĮ Registrų centras. 2017-07-07 skundas tarpininkavimo raštu buvo persiųstas VĮ Registrų centrui, prašant pagal kompetenciją atidžiai išnagrinėti skundą bei pateikti Pareiškėjui motyvuotą ir teisės aktų nuostatomis pagrįstą atsakymą (atsakymo kopiją pateikiant ir Seimo kontrolieriui), kartu atsakant į skunde nurodytus klausimus.

9. VĮ Registrų centras 2017-08-03 raštu Nr. (1.11.3)s-6558 Pareiškėjui pateikė šią informaciją (Seimo kontrolieriui pateikta atsakymo kopija): „VĮ Registrų centro [...] Vilniaus filiale 2017 m. birželio 5 d. gautas Jūsų 2017 m. gegužės 31 d. prašymas paaiškinti dėl Bendrovės duomenų pakeitimų neįregistravimo Registre [pastaba: Juridinių asmenų registras] ir atsiųstų Bendrovės dokumentų atsiėmimo. Vadovaudamiesi Registro duomenimis ir Bendrovės dokumentų byloje esančiais dokumentais, pažymime, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. liepos 1 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones: 1) uždrausti atsakovams UAB „B“, X, D ir kitiems nutartyje nurodytiems asmenims registruoti 2016 m. birželio 7 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ir susijusių duomenų pakeitimus Registre; 2) įpareigoti Registrų centrą neregistruoti minėto protokolo bei susijusių duomenų pakeitimų Registre ir 3) uždrausti atsakovams UAB „B“, X, D ir kitiems nutartyje nurodytiems asmenims vykdyti 2016 m. birželio 7 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi buvo pritaikytos kitos laikinosios apsaugos priemonės – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo civilinėje byloje nustatytas laikinasis turto administravimas, administratoriumi paskiriant UAB „E“ [...] ir suteikiant jam visas vadovo teises ir pareigas. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 1 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 28 d. nutartimi, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi pritaikytas laikinasis turto administravimas ir paskirtas administratorius buvo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 11 d. nutartimi, kurią Registro tvarkytojas gavo 2017 m. gegužės 29 d. ir kitą dieną įregistravo Registre, Atsakydami į Jūsų pretenziją dėl Registro tvarkytojo – Vilniaus filialo – veiksmų, paaiškiname, kad, pagal Bendrovės dokumentų byloje esančius dokumentus, 2016 m. rugpjūčio 3 d. vykusiame Bendrovės valdybos posėdyje išrinkta nauja Bendrovės direktorė D 2017 m. gegužės 11 d. pateikė prašymą įregistruoti Registre 2017 m. balandžio 28 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktų valdybos narių bei 2017 m. gegužės 9 d. valdybos posėdyje išrinktų valdybos pirmininko ir vadovo duomenis, o 2017 m. gegužės 19 d. pateikė pakartotiniame visuotiniame 2016 m. birželio 7 d. akcininkų susirinkime bei 2016 m. birželio 23 d. ir 2016 m. rugpjūčio 3 d. valdybos posėdžiuose išrinktų valdybos narių, valdybos pirmininko ir Bendrovės vadovo duomenis. Registro tvarkytojas, išnagrinėjęs 2017 m. gegužės 11 d. ir 2017 m. gegužės 19 d. D pateiktus dokumentus, nustatė trūkumus, dėl kurių nebuvo atlikti prašomi veiksmai, ir apie tai raštu bei žodžiu informavo duomenų ir dokumentų teikėją. Atsakydamas į Registro tvarkytojo raštą dėl nustatytų trūkumų pagal 2017 m. gegužės 11 d. pateiktus dokumentus, siekdamas pašalinti trūkumus duomenų pakeitimams įregistruoti, Bendrovės vardu veikiantis advokatas F 2017 m. gegužės 29 d. pateikė papildomus dokumentus, o Bendrovės direktorė 2017 m. birželio 6 d. pateikė papildomus dokumentus dėl trūkumų, nustatytų 2017 m. gegužės 19 d. pateiktuose dokumentuose. Visapusiškai ir objektyviai patikrinęs visų pateiktų duomenų tikrumą, dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams, Registro tvarkytojas atitinkamai, t. y. 2017 m. birželio 9 d. įregistravo Registre Bendrovės anksčiau, t. y. 2016 m. birželio 7 d. visuotiniame akcininkų susirinkime bei 2016 m. birželio 23 d. ir 2016 m. rugpjūčio 3 d. valdybos posėdžiuose, išrinktų valdybos narių, valdybos pirmininko ir Bendrovės vadovo duomenis, o 2017 m. birželio 12 d. įregistravo 2017 m. balandžio 28 d. įvykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktų valdybos narių bei 2017 m. gegužės 9 d. valdybos posėdyje išrinktų valdybos pirmininko ir vadovo duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovės duomenų ir dokumentų teikėjai, numatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 38 punkte, buvo tinkamai informuoti apie jų prašymų nagrinėjimą, pateikė reikalingus trūkstamus dokumentus ir pašalino Registro tvarkytojo nustatytus trūkumus. Nagrinėjant Jūsų 2017 m. gegužės 31 d. prašymą pateikti paaiškinimus dėl kitų asmenų pateiktų dokumentų nagrinėjimo eigos, visi Registro tvarkytojui pateikti duomenys ir dokumentai jau buvo įregistruoti ir suinteresuotiems asmenims buvo galimybė susipažinti su Registro tvarkytojo įregistruota ir paviešinta informacija. Registro duomenų išrašai pateikiami pagal asmenų prašymus, laikantis teisės aktuose nustatytos Registro išrašo išdavimo tvarkos. Informuojame, kad, pagal galiojančiuose teisės aktuose nustatytą reglamentavimą, Registrui neteikiami ir jame nekaupiami dokumentai, nesusiję su juridinio asmens duomenų registravimu. Registro tvarkytojui teikiami tik tie dokumentai, kurie reikalingi teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti, o pertekliniai dokumentai arba tie dokumentai, kurių pagrindu duomenys Registre neregistruojami, grąžinami duomenų ir dokumentų teikėjui. Civilinio kodekso 2.68 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Registro tvarkytojo – VĮ Registrų centro Vilniaus filialo – sprendimas dėl duomenų ir dokumentų pakeitimų registravimo gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka. [...].“

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

10. Juridinių asmenų registro įstatymas: 1 straipsnis. Juridinių asmenų registras „1. Juridinių asmenų registras yra pagrindinis valstybės registras. 2. Juridinių asmenų registre registruojami juridiniai asmenys, kaupiami, saugomi ir tvarkomi su jais susiję duomenys bei dokumentai“; 3 straipsnis. Juridinių asmenų registro steigėjas ir tvarkytojas „2. [...] registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras.“

11. Vyriausybės 2003-11-12 nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatuose įtvirtinta: „2. Registro paskirtis – registruoti Registro objektus ir registruoti, įrašyti, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis, informaciją ir dokumentus apie juos“; „18. Registre registruojami ir tvarkomi šie bendrieji duomenys apie juridinius asmenis, [...]: [...] 18.8.1. juridinio asmens valdymo organų nariai ir juridinio asmens dalyviai, jų teisių ribos, terminas, kuriam nustatytos teisių ribos; [...]“; „128. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatuose nurodytus dokumentus ir patvirtinimą, kad atlyginimas už registravimą sumokėtas, ne vėliau kaip per tris darbo dienas, išskyrus tuos atvejus, kai Nuostatuose nustatyti kitokie įregistravimo terminai, patikrina, ar nėra kliūčių įregistruoti ar įtraukti į Registrą Registro objektą, steigimo dokumentus ir įregistruoti ar įrašyti Registro duomenis. Jeigu kliūčių nėra, Registro tvarkytojas priima Nuostatų 129.1 papunktyje nurodytą sprendimą, įregistruoja ar įtraukia į Registrą Registro objektą, steigimo dokumentus ir įregistruoja ar įrašo Registro duomenis, kitu atveju – informuoja apie tai dokumentų ir duomenų teikėją, nustatydamas terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti. Jeigu per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami ar nepateikiami pataisyti dokumentai, Registro tvarkytojas priima Nuostatų 129.2 papunktyje nurodytą sprendimą“; „129. Registro tvarkytojas priima šiuos sprendimus: 129.1. įregistruoti ar įtraukti į Registrą, išregistruoti ar išbraukti iš Registro Registro objektą, įregistruoti ar įtraukti į Registrą pakeistus juridinio asmens steigimo dokumentus ir įregistruoti ar įrašyti Registro duomenis ar jų pakeitimus; 129.2. atsisakyti įregistruoti ar įtraukti į Registrą, išregistruoti ar išbraukti iš Registro Registro objektą, įregistruoti ar įtraukti į Registrą pakeistus juridinio asmens steigimo dokumentus ir įregistruoti ar įrašyti Registro duomenis ar jų pakeitimus“; „131. Registro tvarkytojo vardu Nuostatų 129.1 ir 129.2 papunkčiuose nurodytus sprendimus priima Registro tvarkytojo filialų, esančių apskričių centruose, darbuotojai, atitinkantys Juridinių asmenų registravimo skyrių darbuotojų atestavimo nuostatuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Darbuotojų sprendimų priėmimo tvarką nustato Registro tvarkymo taisyklės.“   Tyrimo išvados

12. Pareiškėjas skunde Seimo kontrolieriui nurodo, kad nors gavo VĮ Registrų centro 2017-08-03 atsakymą (žr. šios pažymos 9 punktą), tačiau VĮ Registrų centras „nei vienu žodžiu neatsakė“ į jo užduotus klausimus. Pareiškėjas skundžiasi, kad VĮ Registrų centro 2017-08-03 atsakymas „nepagrindžia ir nepateisina beveik metus laiko VĮ Registrų centras vilkintų veiksmų ir neatskleidžia dokumentų neregistravimo priežasties ir intereso“ (žr. šios pažymos 2.2 papunktį). Taigi Pareiškėjui iš esmės rūpi atsakymas, dėl kokių priežasčių, jam 2016-06-23 kreipusis į VĮ Registrų centrą su prašymu „įregistruoti pakeistus Bendrovės duomenis – naujai išrinktą valdybą, jos narius ir valdybos pirmininką – Juridinių asmenų registre“ (žr. šios pažymos 5 punktą), „VĮ Registrų centras pakeitimų Juridinių asmenų registre neregistravo“. Pareiškėjas 2017-05-31 kreipėsi į VĮ Registrų centrą, prašydamas „VĮ Registrų centras vadovą paaiškinti, kodėl iki šios dienos Juridinių asmenų registre neregistruojami UAB „B“ duomenų pakeitimai“, kodėl jis turėtų atsiimti išsiųstus dokumentus (žr. šios pažymos 6 punktą), tačiau, kaip nurodo 2017-07-07 skunde Seimo kontrolieriui (žr. šios pažymos 4 punktą), atsakymo iš VĮ Registrų centro vadovo negavo. Seimo kontrolierius Pareiškėjo 2017-07-07 skundą tarpininkavimo raštu persiuntė VĮ Registrų centrui, prašydamas pagal kompetenciją atidžiai jį išnagrinėti ir pateikti Pareiškėjui motyvuotą ir teisės aktų nuostatomis pagrįstą atsakymą, kartu atsakant į skunde nurodytus klausimus (kodėl metus laiko Juridinių asmenų registre nebuvo registruojami UAB „B“ duomenų pakeitimai, kodėl buvo reikalaujama, kad jis atsiimtų išsiųstus susirinkimo protokolus, kokių priemonių buvo imtasi dėl VĮ Registrų centro darbuotojos E. Ignotaitės jam keliamų galimai? neteisėtų reikalavimų) (žr. šios pažymos 4 punktą). Įvertinus VĮ Registrų centro 2017-08-03 rašto turinį (žr. šios pažymos 9 punktą), galima daryti išvadą, kad VĮ Registrų centras nepateikė išsamių ir konkrečių atsakymų į Pareiškėjo keliamus klausimus, nors to buvo prašyta ir Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo rašte. VĮ Registrų centras, turėjęs paaiškinti, kodėl metus laiko Juridinių asmenų registre nebuvo registruojami UAB „B“ duomenų pakeitimai, kodėl buvo reikalaujama, kad jis atsiimtų išsiųstus susirinkimo protokolus, kokių priemonių buvo imtasi dėl VĮ Registrų centro darbuotojos E. Ignotaitės jam keliamų galimai neteisėtų reikalavimų, nurodė, kokius veiksmus VĮ Registrų centras atliko, šioje įstaigoje gavus 2016-08-03 vykusiame Bendrovės valdybos posėdyje išrinktos naujos Bendrovės direktorės D 2017-05-11 prašymą įregistruoti Registre 2017-04-28 visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktų valdybos narių bei 2017-05-09 valdybos posėdyje išrinktų valdybos pirmininko ir vadovo duomenis bei 2017-05-19 pateikus pakartotiniame visuotiniame 2016-06-07 akcininkų susirinkime bei 2016-06-23 ir 2016-08-03 valdybos posėdžiuose išrinktų valdybos narių, valdybos pirmininko ir Bendrovės vadovo duomenis. Taip pat VĮ Registrų centras paaiškino, kas buvo atlikta gavus papildomus dokumentus dėl nustatytų trūkumų. Tačiau, kaip Pareiškėjas nurodo skunduose Seimo kontrolieriui, nėra aišku, dėl kokių priežasčių nebuvo įregistruoti Bendrovės dokumentai ir duomenys, gavus jo 2016-06-23 prašymą tai padaryti. Pagal Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau vadinama ir – Nuostatai) 128 punktą, Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatuose nurodytus dokumentus ir patvirtinimą, kad atlyginimas už registravimą sumokėtas, ne vėliau kaip per tris darbo dienas, išskyrus tuos atvejus, kai Nuostatuose nustatyti kitokie įregistravimo terminai, patikrina, ar nėra kliūčių įregistruoti ar įtraukti į Registrą Registro objektą, steigimo dokumentus ir įregistruoti ar įrašyti Registro duomenis. Jeigu kliūčių nėra, Registro tvarkytojas priima Nuostatų 129.1 papunktyje nurodytą sprendimą, įregistruoja ar įtraukia į Registrą Registro objektą, steigimo dokumentus ir įregistruoja ar įrašo Registro duomenis, kitu atveju – informuoja apie tai dokumentų ir duomenų teikėją, nustatydamas terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti. Šiuo atveju VĮ Registrų centras nėra pateikęs informacijos, ar buvo atlikti veiksmai, nurodyti Nuostatų 128 ir 129 punktuose, t. y. ar per teisės aktų nustatytą terminą buvo įvertinta, ar yra kliūčių įregistruoti Bendrovės dokumentus ir duomenis; ar buvo nustatyti trūkumai; koks sprendimas buvo priimtas dėl Pareiškėjo 2016-06-23 prašymo. Pažymėtina, kad VĮ Registrų centras 2017-08-03 rašte paaiškino, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-07-01 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones: (1) uždrausti atsakovams UAB „B“, Pareiškėjui, D ir kitiems nutartyje nurodytiems asmenims registruoti 2016 m. birželio 7 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ir susijusių duomenų pakeitimus Registre; 2) įpareigoti Registrą centrą neregistruoti minėto protokolo bei susijusių duomenų pakeitimų Registre ir 3) uždrausti atsakovams UAB „B“, Pareiškėjui, D ir kitiems nutartyje nurodytiems asmenims vykdyti 2016 m. birželio 7 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad šios laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-07-28 nutartimi (žr. šios pažymos 7 punktą). Šioje teismo nutartyje nurodyta, kad nutartis turi būti vykdoma skubiai ir jos kopija turi būti išsiųsta vykdyti VĮ Registrui centrui. Iš VĮ Registrų centro 2017-08-03 atsakymo nėra aišku, kada VĮ Registrų centras gavo šią teismo nutartį, ar ėmėsi veiksmų ją vykdyti, o tuo atveju, jeigu nesiėmė, dėl kokių priežasčių. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Pareiškėjui nėra pateikta išsami informacija į jo keliamus klausimus. Seimo kontrolierius pažymi, kad, teikiant atsakymus į asmenų kreipimusis, neturi likti neatsakytų klausimų, palikta neaiškumų, dėl ko situacija taip ir liktų iki galo neišspręsta, todėl Pareiškėjo skundą pripažįsta pagrįstu, o VĮ Registrų centrui rekomenduoja dar kartą pateikti atsakymą Pareiškėjui, atsakant į šiuos jo keliamus klausimus: - kodėl metus laiko Juridinių asmenų registre nebuvo registruojami UAB „B“ duomenų pakeitimai, - kodėl buvo reikalaujama, kad jis atsiimtų išsiųstus susirinkimo protokolus, - kokių priemonių buvo imtasi dėl VĮ Registrų centro darbuotojos Erikos Ignotaitės jam keliamų galimai neteisėtų reikalavimų. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su duomenų registravimu, pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius VĮ Registrų centro direktoriui rekomenduoja atkreipti dėmesį į tyrimo metu nustatytus bei šioje pažymoje konstatuotus pažeidimus (žr. šios pažymos 12 punktą) ir dar kartą pateikti atsakymą Pareiškėjui (Seimo kontrolieriui pateikti atsakymo kopiją), atsakant į šiuos jo keliamus klausimus: - kodėl metus laiko Juridinių asmenų registre nebuvo registruojami UAB „B“ duomenų pakeitimai, - kodėl buvo reikalaujama, kad jis atsiimtų išsiųstus susirinkimo protokolus, - kokių priemonių buvo imtasi dėl VĮ Registrų centro darbuotojos Erikos Ignotaitės jam keliamų galimai neteisėtų reikalavimų. Taip pat Pareiškėjui išsamiai paaiškinti: - ar, gavus Pareiškėjo 2016-06-23 prašymą, buvo atlikti veiksmai, nurodyti Juridinių asmenų registro nuostatų 128 ir 129 punktuose, t. y. ar per teisės aktų nustatytą terminą buvo įvertinta, ar yra kliūčių įregistruoti UAB „B“ dokumentus ir duomenis; ar buvo nustatyti trūkumai; koks sprendimas buvo priimtas dėl Pareiškėjo 2016-06-23 prašymo; - kada VĮ Registrų centras gavo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-07-28 nutartį; ar ėmėsi veiksmų ją vykdyti, o tuo atveju, jeigu nesiėmė, dėl kokių priežasčių.

15. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos. Informuojant apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus, Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus.

 

Seimo kontrolierius                 Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1189
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį