Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių35
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749775

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL TYRIMO SEIMO KONTROLIERIAUS INICIATYVA

TYRIMO ESMĖ

1. Vilniaus rajono savivaldybė (toliau vadinama ir – Savivaldybė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintomis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėmis taisyklėmis (toliau vadinama ir – Priežiūros ir kontrolės taisyklės), privalo vykdyti jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2000-12-21 nutarime pažymėjo: „Daugiabučių namų tinkamas eksploatavimas bei jų išsaugojimas yra ne tik privatus, bet ir viešasis interesas [...].“ Seimo kontrolieriaus 2017-05-02 pažymoje Nr. 4D-2017/2-226 dėl X skundo dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) vykdant šilumos tiekimo organizavimo funkciją buvo konstatuota, kad, atsižvelgus į šio tyrimo metu Savivaldybės pateiktus paaiškinimus, kodėl ji neatliko daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo veiklos kontrolės („Namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą vykdo patys Namo gyventojai“, „gyventojai šildymo būdo pasirinkimo klausimus sprendžia tarpusavyje“; šios ir kitų citatų kalba netaisyta), kilo pagrįstų abejonių, ar Savivaldybė tinkamai vykdo funkciją kontroliuoti ir prižiūrėti jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų veiklą, susijusią su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu. Seimo kontrolierius, įvertinęs pirmiau nurodytas aplinkybes ir tai, kad tinkamas šios Savivaldybei priskirtos funkcijos vykdymas gali turėti įtakos daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimo tinkamam užtikrinimui, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 73 straipsnį ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 3 straipsnį, pradėjo šį tyrimą dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), 2015–2016 metais vykdant Vietos savivaldos įstatyme savivaldybei priskirtą funkciją kontroliuoti bei prižiūrėti jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų (toliau vadinama ir – JVSĮA) veiklą, susijusią su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu.   TYRIMAS IR IŠVADOS

2. Seimo kontrolierius atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas pateikti 2015 ir 2016 metais Savivaldybės atliktų valdytojų veiklos kompleksinių planinių patikrinimų grafikus, jeigu į 2015 ir 2016 kompleksinių planinių veiklos patikrinimų grafikus nebuvo įtraukti JVSĮA veiklos patikrinimai, pateikti motyvuotus paaiškinimus, pateikti dokumentus, patvirtinančius Savivaldybės darbuotojų paskyrimą JVSĮA priežiūros ir kontrolės vykdytojais, pateikti JVSĮA. veikiančių Savivaldybės teritorijoje, sąrašą (arba kitus dokumentus, patvirtinančius jų kiekį),  pateikti Savivaldybės 2015 ir 2016 metais atliktų valdytojų – JVSĮA – veiklos patikrinimų aktų kopijas (jeigu tokie patikrinimai nebuvo atlikti – nurodyti priežastis), informuoti apie Savivaldybės 2015 ir 2016 metais atliktus neplanuotus JVSĮA veiklos patikrinimus (jeigu nebuvo atlikti – pateikti motyvuotus paaiškinimus), apie 2015–2016 metais Savivaldybėje gautus asmenų prašymus, skundus dėl JVSĮA veiklos, Savivaldybės atliekamos JVSĮA veiklos priežiūros bei jų nagrinėjimo rezultatus (kartu – susirašinėjimo dokumentų kopijas), pateikti visą kitą informaciją, reikalingą Savivaldybės pareigūnų veiklos juridiniam vertinimui.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

3. Iš Savivaldybės Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos bei dokumentų nustatyta toliau pateikiama informacija. 3.1. „Savivaldybėje Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės buvo patvirtintos 2016-04-29“ (patvirtintos 2016-04-29 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T3-130;  toliau vadinama – Savivaldybės Priežiūros ir kontrolės taisyklės). 3.2. „[...] planinis valdytojų patikrinimas prasidėjo nuo 2017 m. Dėl šios priežasties 2015 ir 2016 metų planinių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimo grafikų pateikti negalime.“ 3.3. Iš jungtinės veiklos sutarčių, įregistruotų Savivaldybėje, sąrašo nustatyta, kad 358 daugiabučiai namai Savivaldybės teritorijoje administruojami sudarytų jungtinės veiklos sutarčių pagrindu.  3.4. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-19 įsakymu Nr. A27(1)-148 patvirtintame 2017 m. valdytojų veiklos kontrolės ir priežiūros grafike nurodyta, kad 2017 m. turi būti patikrinta JVSĮA veikla: 3.4.1. balandžio mėnesį – 9 JVSĮA; 3.4.2. gegužės mėn. – 10 JVSĮA; 3.4.3. birželio mėn. – 9 JVSĮA, ir t. t. (iš viso 66 JVSĮA, t. y. 18,4 proc.). 3.5. Savivaldybės pareigūnų teigimu, „Per 2016 metus skundų ir su jais susijusių neplanuotų patikrinimų dėl jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų nebuvo.“

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

4. Įstatymai 4.1. Vietos savivaldos įstatymo: 4.1.1. 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...] 6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; [...]“; 4.1.2. 6 straipsnis – viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra: „42) [...] jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų [...] veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles“; 4.1.3. 20 straipsnio 2 dalis – „2. Meras: [...] 11) kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus; [...]“; 4.1.4. 29 straipsnio 8 dalis – „Savivaldybės administracijos direktorius: 1) tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais; [...].“ 4.2. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...] 11) atsakomybės už priimtus sprendimus. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinius sprendimus, turi prisiimti atsakomybę už priimtų administracinių sprendimų sukeltus padarinius; [...].“

5. Aplinkos ministro 2014-07-24 įsakyme Nr. D1-612 ir juo patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (galiojusios iki 2017-01-01; Priežiūros ir kontrolės taisyklės) nustatyta: 5.1. „2. R e k o m e n d u o j u savivaldybių taryboms iki 2014 m. spalio 1 d. patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisykles pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintas pavyzdines taisykles.“ 5.2. „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas, vadovaudamasis valdytojų sąrašu, organizuoja ir vykdo jų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir užduotį, tačiau ne rečiau kaip kartą per (nurodoma per kiek, 1 ar 2) metus; 5.2. patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – Viešojo administravimo įstatymas) nustatyta tvarka ir terminais, ir valdytojų konsultavimas jų veiklos klausimais; 5.3. neplanuotas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos.“

Tyrimui reikšminga Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika

6. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismo: 6.1. 2000-12-21 nutarimas – „Daugiabučių namų tinkamas eksploatavimas bei jų išsaugojimas yra ne tik privatus, bet ir viešasis interesas [...]“; 6.2. 2005-07-08 nutarimas – „[...] konstitucinė nuostata, jog savivaldybės pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, reiškia ir tai, kad jeigu Konstitucijoje ar įstatymuose tam tikros funkcijos yra priskirtos savivaldybėms, tai savivaldybės jas ir vykdo [...] ta apimtimi, kuria šios yra joms priskirtos. Tačiau nė viena iš šių funkcijų nereiškia absoliutaus savivaldybių savarankiškumo atitinkamoje srityje; jos visos yra reglamentuojamos įstatymais.“

Tyrimo išvados

7. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–3 paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, pacituotus pažymos 4–6 paragrafuose, konstatuotina: 7.1. Savivaldybė, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, privalo vykdyti jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles (pažymos 4.1.2 papunktis). Savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais (pažymos 4.1.4 papunktis). Aplinkos ministras 2014-07-24 patvirtino Pavyzdines priežiūros ir kontrolės taisykles, kurios apibrėžia savivaldybių vykdomos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių priežiūros ir kontrolės funkcijos vykdymo tvarką, ir rekomendavo savivaldybių taryboms iki 2014-10-01 patvirtinti atitinkamas savivaldybių taisykles (pažymos 5 paragrafas); 7.2. nagrinėjamu atveju: 7.2.1. Savivaldybės Priežiūros ir kontrolės taisyklės Savivaldybės tarybos buvo patvirtintos 2016-04-29, t. y. beveik po dviejų metų nuo Pavyzdinių priežiūros ir kontrolės taisyklių įsigaliojimo (Seimo kontrolieriui nebuvo nurodytos tokio vilkinimo patvirtinti šias Savivaldybės taisykles priežastys; pažymos 3.1 punktas); 7.2.2. Savivaldybė daugiau nei dvejus metus nuo Pavyzdinių priežiūros ir kontrolės taisyklių įsigaliojimo (iki 2017 metų) nepagrįstai nevykdė Vietos savivaldos įstatymu jai priskirtos funkcijos – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės, nebuvo atliktas nė vienas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal Priežiūros ir kontrolės taisykles (tarp jų, ir JVSĮA; pažymos 3.2 ir 3.5 punktai); 7.2.3. Savivaldybė Seimo kontrolieriaus prašymu nepateikė duomenų apie tai, ar ji yra paskyrusi savo pareigūnus, atsakingus už daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę (pažymos 2 ir 3 paragrafai); 7.2.4. atsižvelgus į pagal 2017 metų valdytojų veiklos kontrolės ir priežiūros grafiką planuojamų atlikti kompleksinių JVSĮA patikrinimų kiekį (planuojama patikrinti mažiau nei 20 proc. šių valdytojų), Savivaldybė tik per ketverius ar penkerius  metus galbūt bent po vieną kartą patikrins visų Savivaldybės teritorijoje veikiančių JVSĮA veiklą (pažymos 3.3 ir 3.4 punktai). Tuo atveju, jeigu Savivaldybė 2015–2016 metais būtų nustatyta tvarka vykdžiusi JVSĮA veiklos priežiūrą, iki 2017 metų jau galėjo būti patikrinusi apie 40 proc. jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų.

8. Pažymėtina, jog Konstitucinis Teismas akcentavo tai, kad savivaldybės privalo vykdyti joms įstatymais priskirtas funkcijas ta apimtimi, kuria šios yra joms priskirtos, nė viena iš savivaldybių funkcijų nereiškia absoliutaus jų savarankiškumo atitinkamoje srityje, visos funkcijos yra reglamentuojamos įstatymais (pažymos 6.2 punktas). Apibendrinus pirmiau konstatuotas aplinkybes, darytina išvada, kad atliktas tyrimas patvirtino Seimo kontrolieriui kilusias  bei 2017-05-02 pažymoje Nr. 4D-2017/2-226 nurodytas abejones, ar Savivaldybė tinkamai vykdo funkciją kontroliuoti ir prižiūrėti JVSĮA veiklą, susijusią su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu – Savivaldybė daugiau nei dvejus metus nevykdė jai Vietos savivaldos įstatymu priskirtos funkcijos – ne tik JVSĮA, bet ir kitų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės.   9. Seimo kontrolierius atkreipia Savivaldybės pareigūnų dėmesį į tai, kad: 9.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymu, „Pareigūnai privalo Seimo kontrolierių reikalavimu nedelsdami pateikti jiems informaciją, dokumentus bei kitą medžiagą, būtinus jų funkcijoms atlikti“ (20 straipsnio 1 dalis), Seimo kontrolierius, vykdydamas savo pareigas, turi teisę surašyti administracinio pažeidimo protokolą dėl Seimo kontrolieriaus reikalavimų nevykdymo ar kitokio trukdymo Seimo kontrolieriui įgyvendinti jam suteiktas teises (19 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Pasikartojus situacijai, kai Savivaldybės administracijos direktorius nepateikia Seimo kontrolieriui jo prašomos informacijos, bus svarstoma galimybė taikyti šiam pareigūnui administracinę atsakomybę; 9.2. atsižvelgus į tai, kad Vilniaus rajono savivaldybės meras kontroliuoja ir prižiūri Savivaldybės vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus, jam rekomenduotina nustatyta tvarka inicijuoti Savivaldybės administracijos direktoriaus (Savivaldybės administracijos direktoriui – galimai ir kitų Savivaldybės valstybės tarnautojų veiksmų (neveikimo) pagal Seimo kontrolieriaus pateiktas išvadas įvertinimą (pažymos 7.2.1–7.2.4 papunkčiai).

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir 15 punktais, siekdamas, kad ateityje Savivaldybė užtikrintų Vietos savivaldos jai priskirtos funkcijos vykdymą bei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:

10.1. Vilniaus rajono savivaldybės merui – inicijuoti Savivaldybės administracijos direktoriaus tarnybinės veiklos patikrinimą pagal Seimo kontrolieriaus pateiktas išvadas (pažymos 7.2.1–7.2.4 papunkčiai);

10.2. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui: 10.2.1. pateikti: 1) kartotinai – dokumentus, patvirtinančius Savivaldybės darbuotojų paskyrimą (jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų veiklos) priežiūros ir kontrolės vykdytojais; 2) informaciją apie 2017 m. valdytojų veiklos kontrolės ir priežiūros grafiko vykdymo rezultatus; 3) pateikti motyvuotus paaiškinimus, kodėl (dėl kurių Savivaldybės administracijos pareigūnų kaltės) Savivaldybės Priežiūros ir kontrolės taisyklės buvo patvirtintos beveik po dviejų metų nuo Pavyzdinių priežiūros ir kontrolės taisyklių įsigaliojimo, kodėl (dėl kurių pareigūnų kaltės) daugiau nei dvejus metus nuo Pavyzdinių priežiūros ir kontrolės taisyklių įsigaliojimo nebuvo vykdomos Vietos savivaldos įstatymu Savivaldybei priskirtos funkcijos – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūra ir kontrolė, nebuvo atliktas nė vienas valdytojų veiklos kompleksinis patikrinimas pagal Priežiūros ir kontrolės taisykles, kaip tai numatyta Vietos savivaldos įstatyme; 4) informaciją apie pradėtus galimų Savivaldybės pareigūnų tarnybinių nusižengimų tyrimus pagal Seimo kontrolieriaus šioje pažymoje pateiktas išvadas.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

 

Seimo kontrolierius           Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-634
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį