Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-05-25 gavo X (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Inspekcija) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant jo 2017-01-16 skundą.

2. Pareiškėjas skunde Seimo kontrolieriui akcentuoja, kad jis gavo Inspekcijos 2017-05-16 raštą Nr. R-3097V2.13.) (toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas), „kuriame deklaruojama, jog Inspekcija išnagrinėjusi mano skundo surinktą informaciją ir dokumentus nustatė, kad už LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 214 (14) str. nustatytą pažeidimą atsakingai Klaipėdos apskrities VMI Mokestinių prievolių departamento III skyriaus Kretingos poskyrio vyr. spec. Reginai Dargužienei [toliau citatose ir tekste atitinkamai vadinama – KVMI ir KVMI Specialistė] yra reikalinga surašyti administracinio nusižengimo protokolą“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). „Inspekcija Atsakyme konstatuoja, jog šiuo metu [...] protokolas nesurašytas, ko pasėkoje nėra galimybės mano skundą išnagrinėti per LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 49 str. numatytus skundo tyrimo terminus. Informuodami, jog apie priimtą sprendimą dėl mano [...] skundo aš būsiu informuotas raštu, pridedant sprendimą.“ Pareiškėjo nuomone, „Inspekcija turėdama pakankamai surinktos informacijos ir dokumentus akivaizdžiai neveikia, piktnaudžiauja ir užsiima biurokratizmu vilkinant surašyti administracinio nusižengimo protokolą ir priimti galutinį sprendimą dėl mano [...] pateikto skundo.“ „[...] apibendrinant tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, jog Inspekcija nagrinėjamu atveju veikia pažeisdama jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, tai patvirtina esama situacija, kuomet asmuo turi laukti Inspekcijos sprendimo neapibrėžtą laiką, negali būti laikomas geru administravimu ir tinkamu tarnavimu žmonėms.“

3. Skunde Seimo kontrolieriaus prašoma: „1. Įpareigoti skubos tvarka Inspekciją už nustatytą pažeidimą atsakingai KVMI Specialistei surašyti administracinio nusižengimo protokolą; 2. Įpareigoti skubos tvarka Inspekciją priimti galutinį sprendimą dėl Pareiškėjo skundo (LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 49 str.); 3. Įpareigoti Inspekcijos vadovą užtikrinti, kad ateityje Inspekcija pareiškėjų skundus išnagrinėtų per LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo [toliau citatose ir tekste vadinama – ADTAĮ] 49 str. numatytus skundo tyrimo terminus; 4. Įpareigoti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos [toliau citatose ir tekste vadinama – VMI] viršininką užtikrinti, kad ateityje pareiškėjams ir Inspekcijai ir kt. institucijoms teiktų informaciją būdama tikra dėl jos teisingumo ir tikslumo (informacija nebūtų klaidinanti); 5. Įpareigoti VMI viršininką pavedant atsakingiems VMI tarnautojams pradėti VMI tarnautojams (darbuotojams), vilkinusiems pateikti visą reikalingą informaciją Inspekcijai dėl mano skundo tyrimo, pradėti tarnybinį patikrinimą, nustačius pažeidimus taikyti drausmines poveikio priemones, apie tai informuojant Pareiškėją.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Iš prie skundo pridėto Atsakymo (2017-05-16) (kopijos) nustatyta, kad Pareiškėjui buvo pateikta ši Inspekcijos informacija: 4.1. „Inspekcija nagrinėja Jūsų 2017-01-16 skundą dalyje dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) tarnautojo (-ų), galimai neteisėtai nuo 2016-01-17 iki 2017-01-13 Lietuvos Respublikos gyventojų registre ir (arba) Nekilnojamojo turto registre tvarkiusio (-ių) (peržiūrėjusio (-ių), rinkusio (-ių)) Jūsų asmens duomenis, bei visų Jūsų asmens duomenų tvarkymo VMI laikotarpyje nuo 2016-01-17 iki 2017-01-13 atvejų ir jų teisėtumo (Inspekcijoje gauta 2017-01-17, reg. Nr. 1R-449(2.13.)) (toliau – Skundas)“; 4.2. „Inspekcija 2017-01-31 raštais Nr. 2R-650(2.13.), Nr. 2R-651(2.13.) ir Nr. 2R-652(2.13.) kreipėsi atitinkamai į VMI, Gyventojų registro klientų aptarnavimo padalinį ir VĮ „Registrų centras“, prašydama iki 2017-02-13 pateikti Skundo nagrinėjimui reikalingą informaciją“; 4.3. „Inspekcijoje gauti VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro departamento 2017-02-09 raštas Nr. (1.17.1)s-1222 (Inspekcijoje gauta 2017-02-09, reg. Nr. l R-1080(2.13.E)), VĮ „Registrų centras“ Saugos įgaliotinio tarnybos 2017-02-07 raštas Nr. (1.1.66.1)s-1159 (Inspekcijoje gauta 2017-02-10, reg. Nr. 1R-1126(2.13.)) ir VMI 2017-02-13 raštas Nr. (14.5-20)R-930 (Inspekcijoje gauta 2017-02-13, reg. Nr. 1R-1192(2.13.E)). Išnagrinėjus šiais raštais pateiktą informaciją, Inspekcija 2017-02-21 raštu Nr. 2R-1181(2.13.) kreipėsi į VMI, prašydama iki 2017-03-07 pateikti informaciją, reikalingą Jūsų skundo nagrinėjimui“; 4.4. „2017-03-07 Inspekcijoje gautas VMI 2017-03-06 raštas Nr. (14.5-20)R-1379 (Inspekcijos reg. Nr. 1R-1715(2.13.E)), kuriuo nepateikta visa Skundui išnagrinėti reikalinga informacija. Atsižvelgiant į tai, Inspekcija 2017-03-08 raštu Nr. 2R-1545(2.13.) dar kartą kreipėsi į VMI, prašydama iki 2017-03-22 pateikti informaciją, reikalingą Skundo nagrinėjimui“; 4.5. „Inspekcijoje gauti VMI 2017-03-21 raštas Nr. (14.5-20E)R-1685 (Inspekcijoje gauta 2017-03-21, reg. Nr. lR-2134(2.13.E)), 2017-03-30 raštas Nr. (14.5-20E)R-1923 (Inspekcijoje gauta 2017-03-30, reg. Nr. 1R-2409(2.13.E)) ir 2017-04-28 raštas Nr. (14.5-20)R-2527 (Inspekcijoje gauta 2017-04-28, reg. Nr. 1R-3166(2.13.)). Inspekcija, išnagrinėjusi Skundo nagrinėjimo metu surinktą informaciją ir dokumentus, nustatė, kad už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 21414 straipsnyje nustatytą pažeidimą atsakingai KVMI Specialistei yra reikalinga surašyti administracinio nusižengimo protokolą. Kadangi šiuo metu minėtas protokolas nėra surašytas, nėra galimybės Skundą išnagrinėti per ADTAĮ 49 straipsnyje numatytus skundo ištyrimo terminus“; „Apie priimtą sprendimą dėl Jūsų skundo Jūs būsite informuotas raštu, pridedant sprendimą.“

5. Seimo kontrolierius atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Inspekciją, prašydamas informuoti, ar KVMI Specialistei surašytas administracinio nusižengimo protokolas už pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 21414 straipsnyje; jeigu ne – nurodykite priežastis ir kada tai bus atlikta, ar yra priimtas Inspekcijos sprendimas dėl Skundo; jeigu taip – pateikti jo kopiją, jeigu ne – nurodyti priežastis, teisinį pagrindą ir kada tai bus atlikta, ar neišnagrinėjus Skundo per 2 mėnesius, jo nagrinėjimo terminas buvo pratęstas nustatyta tvarka; jeigu taip – pateikti rašto dėl Skundo tyrimo termino pratęsimo kopiją, jeigu ne – nurodyti priežastis; kodėl Atsakyme nepateikti paaiškinimai Pareiškėjui dėl Skundo tyrimo maksimalaus termino, nenurodytas teisinis sprendimo dėl Skundo nepriėmimo per 4 mėnesius pagrindas; motyvuotai paaiškinti, kokiu teisiniu pagrindu Inspekcija galimai neišnagrinėjo Skundo per maksimalų ADTAĮ nustatytą 4 mėnesių terminą (2017-01-16 Skundas – 2017-05-16 Atsakymas), kokių veiksmų ėmėsi Inspekcija, kad Skundas būtų ištirtas per įmanomai trumpiausią laiką (per 2 mėnesius, per 4 mėnesius), ir dėl to, kad į VMI teko kreiptis 3 kartus, ar Inspekcija ėmėsi priemonių taikyti administracinę atsakomybę VMI atsakingiems asmenims už ADTAĮ 50 straipsnyje nustatytos pareigos pateikti Inspekcijai reikalingą informaciją nevykdymą; jeigu ne – nurodyti priežastis; pateikti Seimo kontrolieriui motyvuotą nuomonę, ar Inspekcija tirdama Skundą tinkamai įgyvendino tarnavimo žmonėms ir gero viešojo administravimo principų reikalavimus ir kt.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

6. Iš Inspekcijos Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų pagal Seimo kontrolieriaus suformuluotus klausimus, prašymus nustatyta: 6.1. „1. Už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 21414 straipsnio l dalyje nustatytą pažeidimą atsakingai KVMI Specialistei 2017-06-07 surašytas administracinio nusižengimo protokolas Nr. 2K-36(2.7.).“ 6.2. „2017-06-29 priimtas Inspekcijos sprendimas Nr. 3R-2-74(2.13-1.) (toliau – Sprendimas) dėl Skundo (Inspekcijoje gauta 2017-01-17, reg. Nr. 1R-449(2.13.)), priimto nagrinėti dalyje dėl VMI tarnautojo (-ų) galimai neteisėtai nuo 2016-01-17 iki 2017-01-13 Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – GR) ir (arba) Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR) tvarkiusio (peržiūrėjusio, rinkusio) Pareiškėjo asmens duomenis bei visų Pareiškėjo asmens duomenų tvarkymo VMI laikotarpyje nuo 2016-01-17 iki 2017-01-13 atvejų ir jų teisėtumo.“ 6.3. „Inspekcija 2017-03-09 raštu Nr. 2R-1570(2.13.) informavo Pareiškėją apie Skundo nagrinėjimo termino pratesimą“: „Atsižvelgiant į aplinkybę, kad visa informacija, reikalinga Skundui išnagrinėti bei pagrįstam Inspekcijos sprendimui priimti, iš VMI šiuo metu negauta, nėra galimybės Skundą išnagrinėti per ADTAĮ 49 straipsnyje nustatytą dviejų mėnesių terminą. Vadovaujantis ADTAĮ 49 straipsniu, Skundo nagrinėjimo terminas pratęsiamas ADTAĮ 49 straipsnyje nustatytam terminui.“ 6.4. „Pareiškėjo Skundas, kaip jau nurodyta aukščiau, Inspekcijoje buvo gautas 2017-01-17. Gavus Skundą, Inspekcija 2017-01-31 raštais Nr. 2R-650(2.13.), Nr. 2R-65I(2.13.) ir Nr. 2R-652(2.13.) kreipėsi atitinkamai į VMI, GR klientų aptarnavimo padalinį ir VĮ „Registrų centras“, prašydama iki 2017-02-13 pateikti Skundo nagrinėjimui reikalingą informaciją. Inspekcijoje gauti VĮ „Registrų centras“ [...] 2017-02-09 raštas Nr. (U7.1-1222) (Inspekcijoje gauta 2017-02-09, reg. Nr. 1R-108G(2.13.E)), VĮ „Registrų centras“ Saugos įgaliotinio tarnybos 2017-02-07 raštas Nr. (1.1.66.I)s-1159 (Inspekcijoje gauta 2017-02-10, reg. Nr. 1R-1126(2.13.)) ir VMI 2017-02-13 raštas Nr. (14.5-20JR-930 (Inspekcijoje gauta 2017-02-13, reg. Nr. 1R-1192(2.I3.E)). Išnagrinėjus šiais raštais pateiktą informaciją, nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2016-01-17 iki 2017-01-13 Pareiškėjo asmens duomenis tvarkė: KVMI Specialistė 2016-09-23 GR ir 2016-12-15 VMI elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje (toliau – EDS), VMI Nepriemokų administravimo departamento Nepriemokų išieškojimo organizavimo skyriaus IV poskyrio vyriausioji specialistė Anželika Prokopovič 2016-12-06 GR, KAVMI Mokestinių, prievolių departamento III skyriaus Gargždų poskyrio vyresnioji specialistė Nijolė Beržonskytė 2017-01-13 EDS ir VMI mokesčių apskaitos informacinėje sistemoje, todėl Inspekcija 2017-02-21 raštu Nr. 2R-I1S1(2.13.) kreipėsi į VMI, prašydama iki 2017-03-07 pateikti informaciją, reikalingą Skundo nagrinėjimui. 2017-03-07 Inspekcijoje gautas VMI 2017-03-06 raštas Nr. (14.5-20)R-I379 (Inspekcijos reg. Nr. 1R-1715(2.13.E)), kuriuo nepateikta visa Skundui išnagrinėti reikalinga informacija. Atsižvelgiant į tai, Inspekcija 2017-03-GS raštu Nr. 2R-1545(2.13.) dar kartą kreipėsi į VMI, prašydama iki 2017-03-22 pateikti informaciją, reikalingą Skundo nagrinėjimui.“ 6.5. „Inspekcija priėmė 2017-03-16 nutarimą Nr. 4R-80(2.13.), kuriuo pratęstas administracinės nuobaudos skyrimo terminas už 2016-09-23 KVMI Specialistės galimai neteisėtai atliktą Pareiškėjo asmens duomenų tvarkymą (peržiūrą) GR.“ 6.6. „Inspekcijoje gauti VMI 2017-03-21 raštas Nr. (14.5-20E)R-16S5 (Inspekcijoje gauta 2017-03-21, reg. Nr. 1R-2134(2.13.E)), 2017-03-30 raštas Nr. (14.5-20E)R-1923 (Inspekcijoje gauta 2017-03-30, reg. Nr. 1R-2409(2.13.E)) ir 2017-04-28 raštas Nr. (14.5-20)R-2527 (Inspekcijoje gauta 2017-04-28, reg. Nr. 1R-3166(2.13.)).“ „Inspekcija priėmė 2017-05-29 nutarimą Nr. 4R-156(2.13.), kuriuo pratęstas administracinės nuobaudos skyrimo terminas už 2016-12-06 A. Prokopovič galimai neteisėtai atliktą Pareiškėjo asmens duomenų tvarkymą (peržiūrą) GR.“ 6.7. „2017-05-31 Inspekcijoje gautas VMI 2017-05-31 raštas Nr. (14.5-20)R-3179 (Inspekcijos reg. Nr. 1R-4216(2.13.)). Taigi visa Skundo nagrinėjimui reikalinga informacija gauta 2017-05-31.“ 6.8. „Inspekcija priėmė 2017-06-07 nutarimą Nr. 4R-174(2.13.), kuriuo pratęstas administracinės nuobaudos skyrimo terminas už 2016-12-15 KVMI Specialistės galimai neteisėtai atliktą Pareiškėjo asmens duomenų tvarkymą (peržiūrą) EDS.“ 6.9. „Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 5 straipsnio 2 dalį, administracinių teisės pažeidimų, dėl kurių protokolai, o Administracinių teisės pažeidimų kodekso 262 straipsnyje nurodytais atvejais – pareiškimai surašyti po 2017-01-01, teisena vyksta pagal Administracinių nusižengimų kodeksą. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 609 straipsnio 2 dali, kai nėra šio kodekso 610 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų, pareigūnas į administracinio nusižengimo protokolą įrašo administracinį nurodymą. ANK 610 straipsnio 1 dalis numato, kad administracinis nurodymas – į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o šio kodekso 611 straipsnio l ir 2 dalyse nurodytais atvejais – per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, nustatytos ANK specialiosios dalies straipsnyje (straipsnio dalyje), kuriame (kurioje) nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą, taip pat per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o šio kodekso 611 straipsnio l ir 2 dalyse nurodytais atvejais – per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos grąžinti specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus atitinkamai institucijai (sutikti su specialiosios teisės atėmimu šio kodekso 33 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytam terminui), kai šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą, nustatytas specialiosios teisės atėmimas. Pagal ANK 613 straipsnio l dalį administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui neįvykdžius administracinio nurodymo, šis nurodymas laikomas negaliojančiu ir per penkias darbo dienas nuo šio kodekso 610 straipsnio l dalyje nustatytų terminų pabaigos administracinio nusižengimo protokolas išsiunčiamas teismui ar pateikiamas institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka. ANK 616 straipsnio 4 dalis numato, kad administracinių nusižengimų bylos paprastai išnagrinėjamos per dvidešimt darbo dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o kai surašomas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu, – per dvidešimt darbo dienų nuo šio kodekso 610 straipsnio l dalyje nurodytų terminų pabaigos. Tais atvejais, kai asmeniui siunčiamas šio straipsnio 2 dalyje nurodytas prašymas, administracinių nusižengimų bylos paprastai išnagrinėjamos per dvidešimt darbo dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto termino pabaigos. Vadovaujantis ANK 615 straipsnio l dalimi ir 589 straipsnio 29 punktu administracinių nusižengimų bylas dėl ADTAĮ pažeidimų nuo 2017-01-01 ne teismo tvarka nagrinėja Inspekcija. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas ANK nuostatas administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo procesas Inspekcijoje nuo 2017-01-01 trunka ilgiau nei iki 2016-12-31, kai Inspekcija pagal ATPK tik surašydavo administracinių teisės pažeidimų protokolus.“ 6.10. „Inspekcija 2017-05-16 raštu Nr. 2R-3093(2,13.) prašė VM1 užtikrinti, kad KVMI Specialistė 2017-05-24 13:30 val. atvyktų į Inspekciją, adresu A. Juozapavičiaus g, 6, Vilnius, administracinio nusižengimo protokolo surašymui. Taip pat prašė, kad, jei nurodytu laiku dėl objektyvių priežasčių KVMI Specialistė negalės būti Inspekcijos patalpose, iš anksto informuoti apie kitą jai patogų laiką ar vietą, paskambinus telefonu (8 5) 262 0220, elektroniniu paštu barbara.jurgeleviciene@ada.lt arba paštu, adresu A. Juozapavičiaus g, 6, Vilnius. Telefonu VMI informavo Inspekciją apie tai, kad KVMI Specialistė dėl ligos aukščiau nurodytu laiku negali atvykti minėto protokolo surašymui, bei suderino kitą jos atvykimo laiką – 2017-06-07. Kaip matyti iš aukščiau pateiktos informacijos, 2017-06-07 KVMI Specialistei buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas Nr. 2K-36(2.7.), KVMI Specialistės baudos sumokėjimo faktas Administracinių nusižengimų registre nustatytas 2017-06-13.“ 6.11. „Inspekcija pripažįsta, kad dėl aukščiau nurodytų priežasčių Pareiškėjo Skundo tyrimas užtruko ilgiau nei keturis mėnesius, t. y. Skundas buvo gautas 2017-01-17, o Sprendimas dėl jo buvo priimtas bei Pareiškėjas apie Skundo nagrinėjimo rezultatus pateikiant Sprendimą, kuriame, be kita ko, nurodoma ir tai, kad KVMI Specialistei 2017-06-07 surašytas minėtas administracinio nusižengimo protokolas, buvo informuotas 2017-06-29“ (2017-06-29 raštas Nr. 2R-4.158(2.13). 6.12. „[...] atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjant Skundą, kaip jau nurodyta aukščiau, buvo nustatyti penki skirtingi Pareiškėjo asmens duomenų tvarkymo atvejai skirtinguose valstybės registruose ir informacinėse sistemose, atlikti skirtingais tikslais ir skirtingų tarnautojų, t. y. Skundas savo apimtimi prilygo penkiems atskiriems skundams.“ „Inspekcija, siekdama Skundą išnagrinėti per įmanomai trumpiausią laikąs gavusi VMI 2017-03-21 raštą Nr. (I4,5-20E)R-1685 ir nustačiusi, kad iš VMI yra reikalinga gauti papildomą informaciją, bei atsižvelgdama į Skundo sudėtingumą ir aukščiau nurodytą jo apimtį, taip pat į tai, jog Inspekcijos raštui parengti, suderinti, išsiųsti, o VMI gauti, registruoti, nukreipti atsakingiems tarnautojams užima papildomo laiko, nedelsiant telefonu susisiekė su šio rasto rengėju dėl reikiamos informacijos ir dokumentų pateikimo. Tokia bendravimo su VMI forma nagrinėjant Skundą buvo išlaikyta iki Skundo nagrinėjimo pabaigos, kas leido sutaupyti nemažai laiko.“ „VMI viso Skundo nagrinėjimo metu bendradarbiavo su Inspekcija, Inspekcijos raštuose nustatytais arba telefonu suderintais terminais teikė informaciją bei dokumentus, reikalingus Skundo nagrinėjimui, nors atsižvelgiant į tai, kad aukščiau nurodytas Pareiškėjo asmens duomenų peržiūras atliko skirtingi VMI tarnautojai, dirbantys skirtinguose VMI padaliniuose, esančiuose skirtinguose miestuose, informacijos surinkimas buvo komplikuotas. Atsižvelgiant į tai, Inspekcija neturėjo pagrindo konstatuoti, kad VMI nevykdo pareigos pateikti Inspekcijai informaciją, reikalingą Skundo nagrinėjimui, ir atitinkamai neturėjo pagrindo taikyti administracinę atsakomybę VMI tarnautojams.“ 6.13. „Apibendrinant Inspekcijos pateiktus paaiškinimus, Inspekcija norėtų pažymėti, kad, nagrinėjant Skundą, Inspekcija dėjo visas pastangas aiškinantis, ar VMI tarnautojai atliko Pareiškėjo asmens duomenų peržiūras tam tikruose valstybės registruose ir informacinėse sistemose, o nustačius aukščiau nurodytas 5 skirtingas Pareiškėjo asmens duomenų peržiūras, dėjo visas pastangas siekiant, kaip galima greičiau nustatyti šių peržiūrų neteisėtumą bei įvertinti jas atlikusių VMI tarnautojų veiksmus ir atsakomybę dėl šių peržiūrų. Tuo tikslu, kaip jau nurodyta aukščiau, Inspekcija tris kartus raštu (2017-01-31 raštu Nr. 2R-65Q(2,13.), 2017-02-21 raštu Nr. 2R-1181(2.13.) ir 2017-03-08 raštu Nr. 2R-1545(2.13.)) kreipėsi į VMI, vėliau Skundo nagrinėjimo proceso ekonomiškumo tikslu bendravimą vykdė telefonu. Rengiant pagrįstą, motyvuotą Inspekcijos sprendimo projektą, kaip matyti iš Inspekcijos siųstų ir Inspekcijoje gautų VMI raštų datų, buvo imtasi aktyvių veiksmų, renkant medžiagą iš valstybės institucijų, skundžiamo duomenų valdytojo, įskaitant informacijos, reikalingos skundo nagrinėjimui, rinkimą mažiau formaliu ir atitinkamai greitesniu būdu, kas parodo, kad Skundo nagrinėjimas nebuvo vilkinamas, o nagrinėjant Skundą buvo laikomasi valstybės tarnautojo veiklos etikos principų, tinkamai įgyvendinami tarnavimo žmonėms ir gero viešojo administravimo principai, tačiau dėl išliekančio didelio darbo krūvio, Skundo bei kitų Inspekcijoje gaunamų skundų pobūdžio ir sudėtingumo, poreikio surašyti administracinio nusižengimo protokolą ir objektyvių aplinkybių, dėl kurių šio protokolo KVMI Specialistei negalima buvo surašyti anksčiau nei 2017-06-07, bei nuo 2017-01-01 ANK įtvirtintų aukščiau nurodytų nuostatų dėl administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo proceso Inspekcijoje, Skundo nagrinėjimo procesas Inspekcijoje užtruko, Sprendimo nebuvo galimybės priimti iki 2017-05-17, t. y. iki sueis 4 mėnesių Skundo nagrinėjimo terminas.“ 6.14. „[...] norėtume atkreipti dėmesį, kad tam tikrais atvejais Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus valstybės tarnautojų darbas nesibaigia išnagrinėjus asmens skundą Inspekcijoje. Inspekcijos sprendimai gali būti skundžiami teismui, o administracinių nusižengimų bylos ne teismo tvarka nagrinėjamos Inspekcijoje, ko pasėkoje šio skyriaus valstybės tarnautojams tenka rengti atsiliepimus į skundus, apeliacinius skundus, prašymus dėl proceso atnaujinimo ir pan., taip pat atstovauti Inspekciją teismuose, dalyvauti ne teismo tvarka nagrinėjamose bylose, kas taip pat reikalauja nemažai laiko sąnaudų. Pažymime, kad per 2017 m. I pusmetį Inspekcijoje išnagrinėti net 229 skundai, nors, 2017 m. kovo mėnesio pradžioje priėmus naują valstybes tarnautoją, ją apmokius dirbti, 2017-06-22 minėta valstybės tarnautoja išėjo iš darbo ir jai tekęs darbų krūvis, jau prasidėjus suplanuotų atostogų sezonui, buvo paskirstytas kitiems Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiems specialistams, taip padidinant jų ir taip didelį darbo krūvį. Įvertinus tai, vienas Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimą skyriaus vyriausiasis specialistas per 2017 merų I pusmetį vidutiniškai išnagrinėjo 56 skundus, taip pat atliko ir įvairius kitus darbus, susijusius su Inspekcijai pavestomis funkcijomis tarptautinio bendradarbiavimo srityje (leidimų teikti asmens duomenis į trečiąsias valstybes išdavimas, atsakymai į paklausimus, dalyvavimas tarptautinių darbo grupių veikloje ir kt.), šiame skyriuje sudarytų archyvinių bylų tvarkymu ir pan.“

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai   7. Įstatymai 7.1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje nustatyta: „[...] Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.“ 7.2. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (ADTAĮ) nustatyta: 7.2.1. 42 straipsnis – „1. Asmuo turi teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą dėl duomenų valdytojo veiksmų (neveikimo), kuriais pažeidžiamos šio įstatymo nuostatos. [...].“ 7.2.2. 49 straipsnis – „Skundas turi būti ištirtas ir pareiškėjui atsakyta per 2 mėnesius nuo skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai dėl skunde nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos apimties ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio būtina skundo tyrimą pratęsti. Šiais atvejais skundo tyrimo terminas pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiais. Visas skundo tyrimo terminas negali būti ilgesnis negu 4 mėnesiai. Apie Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimą pratęsti skundo tyrimo terminą informuojamas pareiškėjas. Skundai turi būti ištirti per įmanomai trumpiausią laiką.“ 7.2.3. 50 straipsnis – „Duomenų valdytojai ir kiti juridiniai ir fiziniai asmenys privalo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos reikalavimu nedelsdami pateikti informaciją, dokumentų kopijas ir nuorašus, duomenų kopijas, taip pat sudaryti sąlygas susipažinti su visais duomenimis, įranga, susijusia su asmens duomenų tvarkymu, ir dokumentais, reikalingais atliekant asmens duomenų tvarkymo priežiūros funkcijas.“ 7.2.4. 51 straipsnis – „1. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, atlikusi tyrimą, priima motyvuotą sprendimą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą. 2. Sprendimą pasirašo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius. 3. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimai įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiami teismui.“ 7.3. Viešojo administravimo įstatyme (toliau vadinama – VAĮ) nustatyta: 7.3.1. 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...] 10) skaidrumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus; [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“ 7.3.2. 14 straipsnis – „3. Skundai dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų nagrinėjami šio įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. [...].“ 7.3.3. 34 straipsnis – „1. Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. [...] Asmeniui, kuris kreipėsi dėl administracinės procedūros pradėjimo, per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo dienos, laikantis asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, raštu pateikiama informacija apie priimtą administracinės procedūros sprendimą. [...].“ 7.3.4. 41 straipsnis – „2. Šio įstatymo trečiojo skirsnio nuostatos [...] kitiems viešojo administravimo subjektams, atliekantiems funkcijas pagal atskiruose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytą tvarką, taikomos tiek, kiek jų veiklos priimant sprendimus dėl prašymų ar skundų nenustato jų veiklą reglamentuojantys įstatymai.“

Tyrimui reikšminga Konstitucinio Teismo ir kitų teismų praktika

8. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008-01-22 nutarime konstatavo: „Visuotinai pripažįstama, kad skaidrumas, kaip viešosios valdžios institucijų ir pareigūnų veiklos principas, suponuoja informacijos sklaidą ir komunikavimą, atvirumą ir viešumą (tiek, kiek tai nekenkia kitoms teisės saugomoms vertybėms), atskaitingumą atitinkamai bendruomenei ir sprendimus priimančių pareigūnų atsakomybę už tuos sprendimus, taip pat tai, kad priimami sprendimai turi būti pagrįsti, aiškūs, kad juos, iškilus reikalui, būtų galima racionaliai motyvuoti; kiti asmenys turi turėti galimybę tuos sprendimus nustatytąja tvarka ginčyti; skaidrumas sietinas su dalyvaujamąja demokratija, informacijos laisve, galimybe piliečiams ir kitiems asmenims kritikuoti valdžios įstaigų veiklą; valstybės tarnybos skaidrumas yra būtina prielaida, neįsigalėti korupcijai, protekcionizmui, vienų asmenų diskriminavimui ir privilegijų teikimui kitiems, užkirsti kelią piktnaudžiavimams valdžia, taigi ir būtina prielaida žmonėms pasitikėti viešosios valdžios institucijomis ir apskritai valstybe.“

9. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo  formuojama praktika: 9.1. 2012-03-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012) – „[...] Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999-05-11, 2004-12-13 nutarimai, 2004-11-05 išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-05-31 nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). VAĮ 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, [...] garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. [...] kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“ 9.2. 2013-03-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-439/2013 – „Priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje įtvirtinto, atkartojamo ir Viešojo administravimo įstatyme, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.“ 9.3. 2007-11-05 nutartis administracinėje byloje Nr.A5-990/2007 – „Viešojo administravimo subjektų veiksmai turi būti aiškūs, nedviprasmiški. Priešingu atveju viešojo administravimo paslaugų vartotojui gali kilti neaiškumų, kaip ir kokiu būdu jis (paslaugų vartotojas) turi elgtis, siekdamas gauti kokybišką viešąją paslaugą.“ 9.4. 2003-12-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A-4-689-03 – „[...]. Administracinių teisės pažeidimų tyrimas ir nuobaudos skyrimas yra procesinė veikla, kurią reglamentuoja specialus įstatymas – ATPK. [...]. Administracinių teisės pažeidimų teisenoje dalyvaujantys subjektai yra specifiniai, [...]. Administracinių teisės pažeidimų teisena iš esmės nuo viešojo administravimo skiriasi savo prigimtimi, kadangi ja yra įgyvendinamos valstybės nustatytos tam tikros prievartos priemonės subjektams, pažeidžiantiems įstatymais ir viešojo administravimo subjektų aktais nustatytas privalomas elgesio taisykles; [...] administracinių teisės pažeidimų teisena ir joje dalyvaujantys subjektai nepatenka į viešojo administravimo sistemą [...].“

Tyrimo išvados

10. Išanalizavus pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką (pažymos 7–9 paragrafai) bei atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–6 paragrafai), konstatuotina: 10.1. Pareiškėjas skundžiasi Seimo kontrolieriui tuo, kad, jo nuomone, Inspekcija vilkina jo skundo nagrinėjimą („surašyti administracinio nusižengimo protokolą ir priimti galutinį sprendimą dėl Skundo“, t. y. netinkamai įgyvendina konstitucinį principą, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (pažymos 2 paragrafas); 10.2. Seimo kontrolierius šio tyrimo metu kreipėsi į Inspekciją, prašydamas pateikti informaciją ir paaiškinimus dėl Pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių (pažymos 5 paragrafas); 10.3. pagal teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką: 10.3.1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje nustatytą principas, kad „Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“, yra įgyvendinamas pagal VAĮ. Vadovaujantis VAĮ, Inspekcija, kaip viešojo administravimo subjektas, savo veikloje turi vadovautis įstatymo viršenybės, skaidrumo, išsamumo ir kitais gero administravimo principais (pažymos 7.3.1 papunktis, 9.1 ir 9.2 punktai), jos veiksmai turi būti aiškūs ir nedviprasmiški, kad kiti asmenys turėtų galimybę tuos sprendimus nustatytąja tvarka ginčyti, kad būtų sudarytos būtinos prielaidos žmonėms pasitikėti viešosios valdžios institucijomis ir apskritai valstybe (pažymos 8 paragrafas, pažymos 9.3 punktas), asmenų skundus dėl viešojo administravimo subjektų veiksmų nagrinėti VAĮ nustatyta tvarka, tiek, kiek Inspekcijos veiklos priimant sprendimus dėl skundų nenustato ADTAĮ (pažymos 7.3.2 ir 7.3.4 papunkčiai). ADTAĮ 51 straipsnyje nustatyta, kad Inspekcija, atlikusi tyrimą, priima motyvuotą sprendimą pripažinti skundą pagrįstu, atmesti skundą, nutraukti skundo tyrimą (pažymos 7.2.4 papunktis).  Taigi, nagrinėjamu atveju Inspekcija, vadovaudamasi VAĮ ir ADTAĮ, turėjo Skundą išnagrinėti ir atsakyti Pareiškėjui (priimti sprendimą pripažinti Skundą pagrįstu, atmesti Skundą arba nutraukti Skundo tyrimą bei apie priimtą sprendimą informuoti Pareiškėją; pažymos 7.3.3 ir 7.2.4 papunkčiai) per 2 arba 4 mėnesius nuo Skundo gavimo dienos (jeigu Skundo tyrimo terminas pratęstas nustatyta tvarka; pažymos 7.2.2 papunktis); 10.3.2. administracinių nusižengimų teisena (ANK taikymas) iš esmės skiriasi nuo viešojo administravimo savo prigimtimi, ji ir joje dalyvaujantys subjektai nepatenka į viešojo administravimo sistemą (pažymos 9.4 punktas), taigi, asmens skundo dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų nagrinėjimas pagal VAĮ ir ADTAĮ tiesiogiai nesietinas su administracinių nusižengimų teisenos (ANK) įgyvendinimu. Nagrinėjamu atveju Skundo išnagrinėjimui, kaip akcentuota pirmiau (pažymos 9.3.1 papunktis), buvo privaloma priimti vieną iš sprendimų dėl Skundo ir informuoti apie tai Pareiškėją, kartu pažymint, kad informacija apie administracinės atsakomybės taikymo rezultatus bus pateikta vėliau (pagal bendruosius gero administravimo pricipus Pareiškėjas įgyja teisę būti tinkamai informuotas apie pagal jo Skundą įgyvendintos administracinių nusižengimų teisenos rezultatus); 10.4. nagrinėjamu atveju Inspekcija: 10.4.1. 2017-03-09 raštu Nr. 2R-1570(2.13.) pratęsė Skundo (gautas 2017-01-17) nagrinėjimo terminą iki 4 mėnesių ADTAĮ nustatyta tvarka (pažymos 6.3 punktas), taigi atsakyti Pareiškėjui ir informuoti apie priimtą sprendimą dėl Skundo (pagrįstumo, nepagrįstumo, tyrimo nutraukimo) turėjo iki 2017-05-17; 10.4.2. Atsakymą, kuris pagal jo turinį laikytinas sprendimu dėl Skundo pripažinimu pagrįstu („Inspekcija, išnagrinėjusi Skundo nagrinėjimo metu surinktą informaciją ir dokumentus, nustatė, kad už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 21414 straipsnyje nustatytą pažeidimą atsakingai KVMI Specialistei yra reikalinga surašyti administracinio nusižengimo protokolą; pažymos 4.5 punktas), surašė 2017-05-16, t. y. per ADTAĮ 49 straipsnyje nustatytą 4 mėnesių terminą, taigi šiuo  aspektu (dėl Skundo nagrinėjimo termino) Pareiškėjo teisės nebuvo pažeistos; 10.4.3. šio tyrimo metu (2017-06-29 raštu) informavo Pareiškėją apie įgyvendintos administracinio nusižengimo teisenos rezultatus (pažymos 6.11). 11. Apibendrinus pirmiau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Pareiškėjo skundas dėl Inspekcijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) yra atmestinas.

12. Kartu Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį: 12.1. Inspekcijos pareigūnų: 12.1.1. kad jie nepagrįstai nesilaikė ADTAĮ 51 straipsnio reikalavimų ir sprendimo dėl Skundo priėmimą siejo su administracinės nusižengimo teisenos pagal Skundą taikymu (pažymos 6.11 punktas) (administracinių nusižengimų teisena (ANK taikymas) iš esmės skiriasi nuo viešojo administravimo savo prigimtimi). Seimo kontrolieriaus nuomone, būtina imtis priemonių, kad ateityje Inspekcijos sprendimai dėl asmenų skundų būtų priimami ADTAĮ 51 straipsniuose nustatyta tvarka; 12.1.2. ADTAĮ nustatytų skundų nagrinėjimo terminų privaloma laikytis be jokių išimčių, nes jų šiame įstatyme nenumatyta, Inspekcijos paaiškinimai dėl darbuotojų didelio darbo krūvio ir kt. (pažymos 6.14 punktas) nėra pagrindas pažeisti ADTAĮ reikalavimus, šios problemos spręstinos vidaus administravimo tobulinimo tvarka (arba inicijuojant ADTAĮ keitimą); 12.2. Pareiškėjo – atsižvelgiant į tai, kad Inspekcija, kuri šiuo atveju nustatyta tvarka pagal kompetenciją įvertino VMI pareigūnų veiksmus,  motyvuotai šio tyrimo metu pasisakė ir dėl VMI pareigūnų veiksmų teikiant informaciją Inspekcijai („VMI tarnautojai, dirbantys skirtinguose VMI padaliniuose, esančiuose skirtinguose miestuose, informacijos surinkimas buvo komplikuotas. Atsižvelgiant į tai, Inspekcija neturėjo pagrindo konstatuoti, kad VMI nevykdo pareigos pateikti Inspekcijai informaciją, reikalingą Skundo nagrinėjimui, ir atitinkamai neturėjo pagrindo taikyti administracinę atsakomybę VMI tarnautojams“; pažymos 6.12 punktas), Seimo kontrolierius neturi teisinio pagrindo tenkinti Jūsų prašymus dėl VMI darbuotojų  tarnybinių patikrinimų inicijavimo (pažymos 3 paragrafas).  

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia X skundą dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmesti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos viršininkui rekomenduoja imtis priemonių, kad ateityje Inspekcijos sprendimai dėl asmenų skundų būtų priimami ADTAĮ 49 ir 51 straipsniuose nustatyta tvarka bei terminais, ir apie tai informuoti Seimo kontrolierių.

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

 

Seimo kontrolierius                     Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-740
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį