Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOSIR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo UAB „A“ direktoriaus X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – NŽT arba Nacionalinė žemės tarnyba) pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant iškilusią problemą dėl žemės sklypo (kadastro Nr. [...], projektinis Nr. [...]), [...] (toliau vadinama – Žemės sklypas), esančio sodininkų bendrijoje „B“ (toliau vadinama – SB „B“), kadastrinių matavimų tęstinumo.

2. Pareiškėjas skunde nurodo: 2.1. pagal 2013-06-14 nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų rengimo sutartį Nr. PRTT 2013/06/14, sudarytą su Žemės sklypo savininku D (toliau vadinama – Savininkas), Pareiškėjas yra įsipareigojęs atlikti Žemės sklypo kadastrinius matavimus; 2.2. NŽT Vilniaus rajono skyriui patikrinus UAB „C“ 2010 m. parengtas Žemės sklypo kadastro duomenų bylas, buvo atsisakyta jas suderinti, 2010-09-27 žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo kameraliai akte Nr. 3018 buvo nurodyta: „žemės sklypo plotas viršija leistiną (ribinę) ploto paklaidą“, „ploto pirkimas galimas patikslinus teritorijų planavimo dokumentą t. y. parengus formavimo ir pertvarkymo projektą“; 2.3. „Savininkas 2011-06-27 pateikė NŽT Vilniaus rajono skyriui prašymą dėl žemės sklypo pardavimo, 2012-04-20 šio skyriaus vedėjas išdavė leidimą „Rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą (tikslas – „mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, kurio neįmanoma suformuoti atskiru individualiu mėgėjiško sodo sklypu“), 2014-04-30 Vilniaus rajono savivaldybė išdavė planavimo sąlygas rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti“; 2.4. „2012-03-28 Pareiškėjas kreipėsi į NŽT Vilniaus rajono skyrių dėl išvados pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 [toliau vadinama – Kadastro nuostatai, NTK] 21 punktą pateikimo.“ „2012-06-15 gautas Skyriaus atsakymas į 2012-03-28 kreipimąsi (po beveik 3-jų mėn.) [kuriame nurodyta]: „atlikdami kadastrinius matavimus turite vadovautis teritorijų planavimo dokumentuose suprojektuota žemės sklypo konfigūracija bei linijų ilgiais. Tikslinkite žemės sklypo ribas vietovėje pagal teritorijų planavimo dokumentuose suprojektuotas ribas. Patikslinus žemės sklypo ribas teikite kadastrinių matavimų bylas Skyriui derinti“; 2.5. „2014-11-12 NŽT prie ŽŪM parengė raštą 1SD-(10.2)-3701 atsakant į 2014-06-30 paklausimą. Nurodoma, kad, palyginus žemės sklypo schemą ir genplano fragmentą, prieštaravimų tarp jų nenustatyta ir iš esmės pritarė visiems Skyriaus sprendimams. Nepaisant visų procesinių raštų faktinės aplinkybės išliko nepakitusios: sklypo forma neatitiko planavimo dokumentų, ploto skirtumas viršijo leistinumą, įsiterpusio sklypo gretimais nėra ir t. t. Neįmanoma įgyvendinti darbų sutartis su užsakovu, nes bet kuriam sprendimui priimti trūksta juridinio pagrindo“; 2.6. „2016-02-05 NŽT prie ŽŪM parengė raštą Nr. 1SS-370-(10.5). [...]. Rašte rašoma, kad sodininkų bendrija turėtų kreiptis dėl Projekto [žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto] iniciavimo, tačiau ji, kaip projekto organizatorius, iki šiol nėra informuota NTK nuostatų 21 p. aprašyta tvarka“; 2.7. Būtina įvertinti tą aplinkybę, kad matuojamas sklypas ribojasi dar su trimis sklypais. Visi jie suformuoti tuo pačiu suplanavimo projektu, visų jų duomenys (ilgiai, konfigūracija ir t. t.) neatitinka planavimo dokumentams, tačiau kaimynų sklypų kadastriniai matavimai patvirtinti, o mūsų atveju nuolat stengiamasi matininką priversti, kad jis tai inicijuotų įsiterpusio sklypo formavimą, tai keistų faktines ribas vietovėje, tai ginčytų patvirtintus kadastrinius matavimus, tai inicijuotų visos bendrijos suplanavimo dokumento korektūrą ir pan. Pažymėtina, kad matininko veiksmai atliekant kadastrinius matavimus aprašyti NTK nuostatuose, NT kadastro įstatyme bei duomenų surinkimo taisyklėse, patvirtintose ŽŪM įsakymu Nr. 522., nei viename iš šių teisės aktų nėra NŽT bandomų primesti procedūrų, taigi tokio pobūdžio matininko veiksmai būtų neteisėti, kas suponuotų administracinę, o galbūt netgi ir baudžiamąją atsakomybę.“

3. Pareiškėjas prašo: „padėti sprendžiant konkrečią situaciją, nes nei vienas konsultacinis raštas nesprendžia klausimo iš esmės.“  

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Prie Pareiškėjo skundo pridėtuose dokumentuose pateikiama toliau nurodyta informacija: 4.1. NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2012-06-15 rašte Nr. 48SD-(14.48.104)-5365 „Dėl išvados pateikimo“ – „atsižvelgiant į matininko X aiškinamajame rašte išdėstytas aplinkybes ir išnagrinėjus archyvinius dokumentus, pateiktą papildomą kartografinę medžiagą nustatyta, kad sodų bendrijos „B“ generaliniame plane suprojektuoto žemės sklypo (kadastro Nr. [...]), SB „B“ [...] skl. [...], ribų linijų ilgiai bei konfigūracija, lyginant su teritorijų planavimo dokumentuose suprojektuotais, keičiasi, šiaurinė ir pietinė žemės sklypo ribos visiškai neatitinka suprojektuotų. Atlikdami kadastrinius matavimus turite vadovautis teritorijų planavimo dokumentuose suprojektuota žemės sklypo konfigūracija bei linijų ilgiais. Tikslinkite žemės sklypo ribas vietovėje pagal teritorijų planavimo dokumentuose suprojektuotas ribas. Patikslinus žemės sklypo ribas teikite kadastrinių matavimų bylas Skyriui derinti.“ 4.2. Nacionalinės žemės tarnybos 2016-02-05 rašte Nr. 1SS-370-(10.5) „Dėl prašymo nagrinėjimo“: „[...]. Pažymėtina, kad Nacionalinė žemės tarnyba, siekdama išspręsti susidariusią situaciją [...], kreipėsi į [...] žemės ūkio ministeriją su prašymu pateikti nuomon, [...]. [...] žemės ūkio ministerija 2015-07-24 raštu [...] atsakė į [...] pateiktą prašymą. [...]. [...]. Rašte atkreipiamas dėmesys į tai, kad „[...] sodo žemės sklypo, esančio mėgėjų sodo teritorijoje, ribų keitimas gali būti atliekamas rengiant žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą tik tuo atveju, jeigu keičiamos ne vieno sodo žemės sklypo ribos ar konfigūracija, o pertvarkoma tam tikra teritorija [...].“ [...]. Atsižvelgdama į minėtų teisės aktų nuostatus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Rašte pažymi, kad „[...] jeigu sodo žemės sklypų ribos ir konfigūracija neatitinka sodo išplanavimo projekte nustatytų žemės sklypų ribų ar konfigūracijos, jų tikslinimui gali būti rengiamas atitinkamos teritorijos žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas, dėl kurio gali būti keičiamos sodo žemės sklypų ribos ar konfigūracija, o tuo pačiu ir minėtų sodo žemės sklypų plotas.“ Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, informuojame, kad esant tokiai situacijai, kai žemės sklypų, esančių sodininkų bendrijoje, ribos, konfigūracija ir plotas neatitinka sodininkų bendrijos generalinio plano, manytina, kad turi būti rengiamas projektas, keičiantis sodo išplanavimo projekto sprendinius, susijusius su žemės sklypų ribomis ir konfigūracija, į projekto teritoriją įtraukiant tuos žemės sklypus, kuriems atliekami ribų ir konfigūracijos pakeitimai, bei žemės sklypus, kuriems turi įtakos keičiami minėti žemės sklypų matmenys, t. y., projekto teritorija turi apimti tą dalį mėgėjų sodo teritorijos, kurioje yra neatitikimai sodo išplanavimo projektui. Atsakydami į Jūsų prašymą pateikti sprendimą susidariusiai situacijai spręsti, pažymime, kad, Nacionalinės žemės tarnybos nuomone, žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) neatitiktis teritorijų planavimo dokumentams atsirado dėl šio žemes sklypo ir gretimų žemės sklypų, kuriems atlikti kadastriniai matavimai, faktinio naudojimo ne pagal sodininkų bendrijos „B“ išplanavimo projektą (generalinį planą), todėl manytina, kad turėtumėte įvertinti ir gretimų žemės sklypų ribų atitiktį sodininkų bendrijos „B“ išplanavimo projektui (generaliniam planui).  Pažymėtina, kad Taisyklių 13.8 punkte nustatyta, kad projektų inicijavimo teisę turi sodininkų bendrija. Todėl nustačius neatitikimus apie tai turi būti informuojama sodininkų bendrija „B“ pabrėžiant būtinybę tikslinti šios sodininkų bendrijos išplanavimo projektą (generalinį planą). Tokiu atveju sodininkų bendrija „B“ turėtų kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių dėl projekto inicijavimo, kurio metu būtų pakeistas išplanavimo projektas patikslinant žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) ir kitų greta esančių žemės sklypų ribas.“

5. Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į skunde nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją, prašydamas pateikti informaciją, reikalingą Pareiškėjo skundo nagrinėjimui.

6. Iš NŽT 2016-11-04 raštu Nr. 1SS-3287-(9.12E) „Dėl informacijos pateikimo“, 2017-04-07 ir 2017-06-28 elektroniniu paštu, 2017-07-28 raštu Nr. 1SD-3434-(9.12E) „Dėl informacijos pateikimo“ ir 2017-08-23 elektroniniu paštu pateiktų paaiškinimų, dokumentų nustatyta: 6.1. „Nacionalinė žemės tarnyba, įvertinusi Seimo kontrolieriaus rašte nurodytas aplinkybes, susijusias su Nacionalinės žemės tarnybos ir Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus (toliau – Vilniaus rajono skyrius) galbūt netinkamu veikimu (neveikimu), sprendžiant iškilusias problemas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) ribų nustatymo, kadastrinių matavimų metu nustatyto šio ploto, viršijančio maksimalią leistiną ribinę ploto paklaidą, nurodytą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 [...], l priede, ir dėl minėto žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo Nekilnojamojo turto registre bei siekiant tinkamai išnagrinėti susidariusią situaciją, organizavo susitikimą su žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) kadastrinius matavimus atliekančiu UAB „A“ matininku X dėl pirmiau minėtų iškilusių problemų, atliekant Žemės sklypo kadastrinius matavimus, išsprendimo. Susitikimo metu buvo nutarta, kad UAB „A“ matininkas X, atsižvelgdamas į sodininkų bendrijos „B“ suplanavimo projekto sprendinius, toliau tęs žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) kadastro duomenų bylos rengimo darbus ir pagal teisės aktų reikalavimus parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) kadastro duomenų bylą pateiks tikrinti Vilniaus rajono skyriui“; 6.2. „Vilniaus rajono skyriuje UAB „A“ matininko X pagal atliktus kadastrinius matavimus parengta žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) kadastro duomenų byla 2017-06-08 buvo patikrinta ir nenustačius aplinkybių, trukdančių suderinti šioje byloje komplektuojamą parengtą minėto žemės sklypo planą, 2017-06-13 šis planas buvo suderintas. Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. 48SK-2216-(14.48.111.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. [...]), esančio [...], nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“ buvo patvirtinti žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) kadastro duomenys, nustatyti pagal UAB „A“ matininko X 2017 m. gegužės 18 d. parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą, ir nustatyta, kad minėtas Vilniaus rajono skyriaus vedėjo sprendimas įsigalioja E, F, D kompensavus pinigais valstybei žemės sklypo (kadastrinis Nr. [...]) dalies 158 kv. m (ploto skirtumo) vertę, sumokant 2 168 Eur (du tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis eurus)“; 6.3. „kompensavus pinigais valstybei, žemės sklypo (kadastrinis Nr. [...]) dalies 158 kv. m (ploto skirtumo) vertę ir Vilniaus rajono skyriui pateikus tai pagrindžiančius dokumentus, žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) kadastro duomenų byla kartu su Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. 48SK-2216-(14.48.111.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. [...]), esančio [...], nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“ buvo įteikta minėto žemės sklypo savininkams. Iš VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) ribos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtos ir šio žemės sklypo kadastro ir registro duomenys Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre patikslinti 2017-08-10 pagal matininko X 2017-05-18 parengtą minėto žemės sklypo kadastro duomenų bylą ir Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017 m. liepos 21 d. sprendimą Nr. 48SK-2216-(14.48.111.).“

7. Iš Žemės ūkio ministerijos 2016-10-25 raštu Nr. 3IN-1371(8.1) „Dėl informacijos pateikimo“ pateiktų paaiškinimų, dokumentų nustatyta: „Pranešame, kad Pareiškėjas Rašte išdėstytu klausimu į Žemės ūkio ministeriją kreipėsi 2015-11-04 prašymu Nr. PRJ 10-18 (pridedama), taip pat šiuo prašymu ir į Nacionalinę žemės tarnybą bei Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių. Šiuo atveju Pareiškėjo prašymas [...] buvo persiųstas nagrinėti Nacionalinei žemės tarnybai. [...]. Atkreipiame dėmesį, kad minėtame 2015-11-12 rašte [...] buvo pažymėta, jog Žemės ūkio ministerija Nacionalinei žemės tarnybai 2015-07-24 raštu [...] pateikė nuomonę dėl galimybes teisės aktų nustatyta tvarka keisti sodo žemės sklypo ribas ir konfigūracijas. [...] pažymime, kad jeigu sodo žemės sklypų ribos ar konfigūracija neatitinka sodo išplanavimo projekte (generaliniame plane) nustatytų žemės sklypų ribų ar konfigūracijos, jų tikslinimui gali būti rengiamas atitinkamos teritorijos žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas, kuriuo gali būti keičiamos sodo žemės sklypų ribos ar konfigūracija, taip pat ir minėtų sodo žemės sklypų plotas. [..]. Pažymime, kad Žemės ūkio ministerija 2015-07-24 raštu [...] Nacionalinei žemės tarnybai išdėstė savo nuomonę dėl galimybės teisės aktų nustatyta tvarka keisti sodo žemės sklypo ribas bei konfigūraciją. Tikimės, kad Nacionalinė žemės tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka priims sodo žemės sklypo, esančio sodininkų bendrijoje „B“ (kadastro Nr. [...]), savininką tenkinantį sprendimą dėl sodo žemės sklypų ribų kadastro duomenų patikslinimo.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

8. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo: 19 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius, vykdydamas savo pareigas, turi teisę: [...]; 6) pasitelkti Vyriausybės įstaigų, taip pat ministerijų, savivaldybių pareigūnus, savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnus bei ekspertus“; 22 straipsnis – „3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės, arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

Tyrimo išvados

9. Pareiškėjas skundžiasi, kad nuo 2011 metų nėra sprendžiamas klausimas dėl Žemės sklypo kadastrinių matavimų tęstinumo ir šio žemės sklypo kadastro duomenų bylų, parengtų atlikus šio žemės sklypo kadastrinius matavimus, suderinimo. Nacionalinės žemės tarnybos ir Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus pareigūnai nuolat pateikia Pareiškėjui skirtingas nuomones dėl veiksmų, kurių turėtų imtis, ir procedūrų, kurias turėtų inicijuoti Pareiškėjas (Žemės sklypo kadastrinius matavimus atliekantis matininkas), siekdamas užbaigti Žemės sklypo kadastrinius matavimus ir parengti Žemės sklypo kadastro duomenų bylas teisingai, kad jos būtų suderintos NŽT Vilniaus rajono skyriuje, o patikslinti Žemės sklypo kadastro ir registro duomenys būtų pakeisti nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre. Taip pat Pareiškėjas nurodė, kad dalis NŽT nurodomų atlikti veiksmų nepriklauso jo, kaip matininko, kompetencijai (pažymos 2 punktas).

10. Seimo kontrolierius skundo tyrimo metu kreipėsi į NŽT dėl informacijos, reikalingos Pareiškėjo skundo nagrinėjimui, pateikimo, taip pat prašydamas imtis priemonių spręsti Pareiškėjo nurodytą problemą. Nacionalinėje žemės tarnyboje įvertinus Seimo kontrolieriaus rašte nurodytas aplinkybes ir Pareiškėjui iškilusias problemas dėl Žemės sklypo ribų nustatymo, kadastrinių matavimų metu nustatyto šio žemės sklypo ploto, viršijančio maksimalią leistiną ribinę ploto paklaidą, Žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo nekilnojamojo turto registre, buvo organizuotas susitikimas su Pareiškėju. Šio susitikimo metu buvo aptarti Pareiškėjui iškilusių problemų sprendimo variantai ir nuspręsta, kad jis toliau tęs Žemės sklypo kadastro duomenų bylos rengimo darbus ir pagal teisės aktų reikalavimus parengtą Žemės sklypo kadastro duomenų bylą pateiks tikrinti NŽT Vilniaus rajono skyriui (pažymos 6.1 papunktis). Pareiškėjui atlikus Žemės sklypo kadastrinius matavimus, jo parengta Žemės sklypo kadastro duomenų byla (parengimo data – 2017-05-18) buvo patikrinta NŽT Vilniaus rajono skyriuje ir nenustačius aplinkybių, trukdančių suderinti šioje byloje komplektuojamą parengtą minėto žemės sklypo planą, šis planas buvo suderintas (2017-06-13). NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-07-21 sprendimu buvo patvirtinti Žemės sklypo kadastro duomenys (pažymos 6.2 papunktis). Žemės sklypo ribos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje buvo pažymėtos ir šio žemės sklypo kadastro ir registro duomenys nekilnojamojo turto kadastre ir nekilnojamojo turto registre 2017-08-10 buvo patikslinti pagal Pareiškėjo parengtą Žemės sklypo kadastro duomenų bylą ir NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-07-21 sprendimą (pažymos 6.3 papunktis). Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, Nacionalinėje žemės tarnyboje buvo imtasi aktyvių veiksmų dėl Pareiškėjui iškilusios problemos sprendimo ir ši problema buvo išspręsta – Pareiškėjo 2017-05-18 parengta Žemės sklypo kadastro duomenų byla buvo suderinta NŽT Vilniaus rajono skyriuje, šio žemės sklypo kadastro duomenys 2017-08-10 buvo patikslinti, t. y. pakeisti nekilnojamojo turto kadastre ir nekilnojamojo turto registre.

11. Pagal Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalį skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais (pažymos 8 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliama problema Nacionalinėje žemės tarnyboje buvo išspręsta gera valia, Pareiškėjo skundo tyrimas nutraukiamas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: UAB „A“ direktoriaus X skundo dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant iškilusią problemą dėl žemės sklypo kadastrinių matavimų tęstinumo, tyrimą nutraukti.

Seimo kontrolierius                      Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-851
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį