Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių36
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749776

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ ALYTAUS PATAISOS NAMUS IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Alytaus pataisos namų (toliau vadinama – Alytaus PN) pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai neužtikrinant Pareiškėjui saugumo ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant asmens skundą.

2. Pareiškėjas Skunde nurodė, kad: 2.1. jo gyvybei gresia pavojus, nes 2016-08-11 po nuobaudos atlikimo į būrį bus grąžintas Pareiškėją užpuolęs ir jam grasinęs asmuo, o Alytaus PN administracija nesiima veiksmų, kad užtikrintų Pareiškėjo saugumą; 2.2. Kalėjimų departamento pareigūnai netinkamai išnagrinėjo Seimo kontrolieriaus persiųstą Pareiškėjo 2016-05-15 skundą (nesutinka su Kalėjimų departamento pareigūnų teiginiais dėl Pareiškėjui gresiančio pavojaus, maitinimo, parduotuvės asortimento, vaizdo stebėjimo kamerų).

3. Pareiškėjas prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes ir padėti jam apsisaugoti nuo asmens, kuris Pareiškėjui galimai kelia pavojų.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Iš tyrimo metu surinktos informacijos ir dokumentų nustatyta: 4.1. Seimo kontrolierius gavo Pareiškėjo 2016-05-15 skundą, kuriame asmuo skundėsi dėl maisto kokybės Alytaus PN bei galimo maisto produktų grobstymo; draudimo Alytaus PN parduotuvėje įsigyti tam tikrų produktų (Pareiškėjo teigimu, šioje parduotuvėje negalima įsigyti miltų, uogienės, gryno medaus, šokoladinių saldainių, koldūnų, taip pat be atskiro prašymo neleidžiama įsigyti baterijų laikrodžiams); galimai jam gresiančio pavojaus Alytaus PN (Pareiškėjas nurodė, kad 2016 m. vasario mėn. jis buvo užpultas kito nuteistojo, kurį Alytaus PN administracija už tai nubaudė drausmine nuobauda ir uždarė į kamerų tipo patalpas, tačiau šiam asmeniui grįžus į būrį Pareiškėjui vėl grės pavojus). Šį skundą Seimo kontrolierius tarpininkaudamas 2016-05-24 raštu Nr. 4D-2016/1-752/3D-1554 persiuntė Kalėjimų departamentui; 4.2. į Pareiškėjo 2016-05-15 skundą Kalėjimų departamentas atsakė 2016-06-21 raštu Nr. 2S-3519, kuriame nurodyta: 4.2.1. „Kauno technologijos universiteto Maisto tyrimo centro 2016 m. kovo 20 d. tyrimų protokole Nr. 53-350 nustatyta, kad Alytaus PN tiekiamo maisto kokybė atitinka nustatytus reikalavimus. Pagal Jūsų skundą dėl maisto produktų vagysčių 2016 m. vasario 25 d. Alytaus PN administracija atliko tyrimą Nr. [...]. Tyrimo metu buvo nustatytas nuteistasis, kuris neteisėtai išnešė iš valgyklos maisto produktus, tuo pažeisdamas režimo reikalavimus, todėl buvo nubaustas drausmine tvarka. Alytaus PN Kriminalinės žvalgybos skyriuje daugiau informacijos iš kitų šaltinių apie galimai vykdomas panašias neteisėtas veikas, susijusias su maisto grobstymu iš Alytaus PN nuteistųjų valgyklos, negauta. Alytaus PN maistas gaminamas visiems nuteistiesiems pagal įstaigoje laikomų asmenų sąrašus. Kaip žinoma, dalis nuteistųjų į valgyklą maitintis vaikšto nereguliariai. Dalis maisto gali būti likę nesuvalgyta. Todėl pasitaikantys maisto grobstymo atvejai neturi įtakos porcijų kokybinei sudėčiai“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 4.2.2. „[...] Alytaus PN vidinė teritorija (taip pat ribotai ir išorinė teritorijos dalis) stebima įrengtomis vaizdo kameromis, kurios fiksuoja nuteistųjų veiksmus ir įvykius ištisą parą. [...]. [...] jeigu nuteistajam yra žinoma, kurie asmenys vartoja narkotines ar psichiką veikiančias medžiagas, vykdo nusikalstamas ar drausminio pobūdžio veikas, šiuos faktus jis bet kada gali pranešti administracijai“; 4.2.3. „Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2016 m. vasario 4 d. dėl patirtų Jūsų sužalojimų [...] Alytaus PN 2016 m. vasario 11 d. priimtas nutarimas Nr. 122-25 atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir Jums išaiškinta jo apskundimo tvarka. Taip pat dėl Jūsų patirtų sužalojimų Alytaus PN vasario 18 d. atliktas tarnybinis tyrimas Nr. [...], kurio metu buvo nustatytas nuteistasis, naudojęs prieš Jus fizinį smurtą ir dėl to nubaustas drausmine tvarka. Alytaus PN pareigūnai neturi duomenų, kad su Jumis kas nors iš pareigūnų ar nuteistųjų elgtųsi netinkamai, Jus žemintų ar kaip nors įžeidinėtų. Taip pat neturima duomenų, kad Jums grėstų bent kokio pobūdžio pavojus sveikatai ir gyvybei“; 4.2.4. „Informuojame, kad Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 [...], 18 priede nustatytas Sąrašas sudarytas taip, kad jame būtų tik nuteistiesiems patys būtiniausi maisto produktai ir daiktai, kurie reikalingi šiems asmenims atliekant laisvės atėmimo bausmę. [...]. Pažymėtina, kad nuteistiesiems yra teikiamas pilnavertis fiziologines mitybos normas atitinkantis maistas, o papildomų maisto produktų įsigijimas pataisos įstaigos parduotuvėje yra susijęs tik su nebūtinų nuteistųjų poreikių tenkinimu. Be to, į Sąrašą nėra įtraukti produktai, kuriuos nuteistieji dažnai naudoja neteisėtai alkoholinių gėrimų gamybai (pavyzdžiui, cukrus, medus, uogienės, džemai, karameliniai saldainiai ir pan.)“; 4.3. gavęs Skundą, 2016-07-14 paklausimu Nr. 4D-2016/1-975/3D-2081 ir 2016-07-14 paklausimu Nr. 4D-2016/1-975/3D-2082 Seimo kontrolierius kreipėsi į Alytaus PN ir Kalėjimų departamentą, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes; 4.4. Kalėjimų departamentas 2016-07-29 raštu Nr. 1S-2837 informavo, kad „[...] siekiant išsiaiškinti pareiškėjo 2016-05-15 skunde nurodytas aplinkybes ir surinkti įrodymus, reikšmingus skundo nagrinėjimui, buvo kreiptasi į Alytaus PN administraciją ir paprašyta pateikti visą turimą dokumentaciją bei paaiškinti pareiškėjo skunde minimus faktus“. Kartu su 2016-07-29 raštu Kalėjimų departamentas pateikė su 2016-05-15 skundo nagrinėjimu susijusių dokumentų kopijas; 4.5. Alytaus PN 2016-07-27 raštu Nr. informavo, kad „nuteistieji A [Pareiškėjas] ir B į Alytaus PN Socialinės globos sektorių ([...] nuteistųjų būrys) buvo paskirti Kalėjimų departamento neįgaliųjų patalpinimo į šį sektorių komisijos sprendimu, todėl Alytaus PN sudaryta Nuteistųjų skirstymo komisija negali šių nuteistųjų perkelti į jokį kitą būrį, taip pat negali inicijuoti jų perkėlimo į kitą pataisos įstaigą, nes toks nuteistųjų būrys yra vienintelis įkalinimo įstaigose Lietuvoje. [...]. [...] Kalėjimų departamentui 2016-07-25 buvo išsiųstas raštas Nr. 8-9031, kuriame prašoma pateikti išaiškinimą, kaip, nepažeidžiant galiojančių teisės aktų, turėtų pasielgti Alytaus PN administracija, priimant teisingą sprendimą Pareiškėjo saugumui užtikrinti. Gavus išaiškinimą iš Kalėjimų departamento, bus sprendžiamas klausimas dėl nuteistojo saugumo užtikrinimo“; 4.6. Alytaus PN 2017-07-20 raštu Nr. 8-7712 informavo, kad „Alytaus PN 2016-02-04 Socialinės globos sektoriuje nuteistasis B [...] sužalojo nuteistąjį A, [...]. Nuteistieji B ir A nuo įvykusio konflikto momento viename būryje negyveno, t. y. nuteistasis B tą pačią dieną – 2016 02 04 buvo uždarytas 15 parų į baudos izoliatorių, 2016-02-19 buvo perkeltas 6 mėnesiams į kamerų tipo patalpas, 2016-08-18 perkeltas į [...] būrį, 2016-12-07 perkeltas į [...] būrį, 2017-01-27 perkeltas į [...] būrį. Nuteistasis A tolimesnei bausmei atlikti 2017-05-24 perkeltas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę ir tik 2017-05-25 nuteistasis B grąžintas į Alytaus PN Socialinės globos sektorių ([...] būrys)“. Kartu Alytaus PN pateikė šiame rašte nurodytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama – SKĮ): 22 straipsnis „Seimo kontrolieriaus sprendimai“ – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: [...] 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

6. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ): 3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“ – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...]; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...]“; 31 straipsnis. Administracinės procedūros terminai (redakcija, galiojusi nuo 2015-05-01 iki 2017-03-31) – „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios“; 34 straipsnis. Administracinės procedūros sprendimo priėmimas (redakcija, galiojusi nuo 2015-05-01 iki 2017-03-31) – „1. Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.“

7. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58: 7 punktas – „Kalėjimų departamento veiklos tikslai yra dalyvauti nacionalinės bausmių vykdymo ir probacijos politikos formavimo procese organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant tinkamą ir vienodą probacijos, bausmių [...] vykdymą Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose, nepažeidžiant asmens teisių ir laisvių“; 8 punktas – „8. Kalėjimų departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas: [...] 8.31. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Kalėjimų departamento kompetencijai; [...].“

Tyrimui reikšminga Lietuvos Respublikos teismų praktika

8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2011-04-19 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-143-2876/2011, nurodė: „Laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai [...].“

9. LVAT 2012-12-20 sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. A-822-3206-12, konstatavo: „Pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1791 redakcijos) 5 straipsnį Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos (pagal Statuto 2 straipsnio 1 dalį pataisos namai yra Kalėjimų departamentui pavaldi įstaiga) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bausmių vykdymo kodeksu, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu, kitais įstatymais, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais. Pagal Statuto 4 straipsnį Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių atlikimo ir viešumo principais. Panevėžio pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas).“

Tyrimo išvados

10. Atsižvelgiant į Skunde nurodytas ir tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai: 10.1. dėl Alytaus PN pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai neužtikrinant Pareiškėjui saugumo ir Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo 2016-05-15 skundo dalį dėl su tuo susijusių aplinkybių; 10.2. dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant likusią Pareiškėjo 2016-05-15 skundo dalį.

Dėl Alytaus PN pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai neužtikrinant Pareiškėjui saugumo ir Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo 2016-05-15 skundo dalį dėl su tuo susijusių aplinkybių

11. Pareiškėjas Skunde nurodo, kad Alytaus PN jo gyvybei gresia pavojus, nes 2016-08-11 po nuobaudos atlikimo į būrį bus grąžintas Pareiškėją užpuolęs ir jam grasinęs asmuo, o Alytaus PN pareigūnai nesiima veiksmų, kad užtikrintų Pareiškėjo saugumą. Pareiškėjas taip pat mano, kad Kalėjimų departamento pareigūnai netinkamai išnagrinėjo jo 2016-05-15 skundo dalį dėl su tuo susijusių aplinkybių, nes Kalėjimų departamento atsakyme teigiama, kad Pareiškėjui pavojus negresia.

12. Seimo kontrolierius 2016-07-14 paklausimu kreipėsi į Alytaus PN administraciją, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. Alytaus PN 2016-07-27 raštu informavo, kad Pareiškėjas ir jį užpuolęs nuteistasis į Alytaus PN Socialinės globos sektorių ([...] nuteistųjų būrys) buvo paskirti Kalėjimų departamento neįgaliųjų patalpinimo į šį sektorių komisijos sprendimu, todėl Alytaus PN Nuteistųjų skirstymo komisija negali šių nuteistųjų perkelti į kitą būrį, taip pat negali inicijuoti perkėlimo į kitą pataisos įstaigą, nes neįgalių nuteistųjų būrys yra vienintelis Lietuvoje. Alytaus PN taip pat informavo, kad kreipėsi į Kalėjimų departamentą su prašymu pateikti išaiškinimą, kaip užtikrinti Pareiškėjo saugumą. Alytaus PN 2017-07-20 raštu informavo, kad Pareiškėjas ir jį užpuolęs nuteistasis nuo 2016-02-04 įvykusio konflikto viename būryje negyveno. Pareiškėją užpuolęs nuteistasis 2016-02-04 buvo 15-ai parų uždarytas į baudos izoliatorių, 2016-02-19 buvo perkeltas šešiems mėnesiams į kamerų tipo patalpas, 2016-08-18 perkeltas į [...] būrį, 2016-12-07 perkeltas į [...] būrį, 2017-01-27 perkeltas į [...] būrį. Pareiškėjas tolesnei bausmei atlikti 2017-05-24 perkeltas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę. Tik kitą dieną (2017-05-25) Pareiškėją užpuolęs nuteistasis grąžintas į Alytaus PN Socialinės globos sektorių ([...] būrys). Alytaus PN Seimo kontrolieriui taip pat pateikė pirmiau nurodytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas.

13. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad Alytaus PN pareigūnai ėmėsi veiksmų, kad užtikrintų Pareiškėjo saugumą (t. y. Pareiškėją ir jį užpuolusį nuteistąjį nuo 2016-02-04 įvykusio konflikto laikė skirtinguose būriuose), o atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjas 2017-05-24 tolesniam bausmės atlikimui buvo perkeltas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, t. y. yra laikomas kitoje laisvės atėmimo vietoje, nei jį užpuolęs asmuo, konstatuotina, kad Pareiškėjui pavojus nebegresia ir šioje Skundo dalyje keliamos problemos buvo išspręstos gera valia. Pagal SKĮ 22 straipsnio 1 dalies 3 punktą, skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia.

14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 12 ir 13 punktuose, ir vadovaujantis SKĮ 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Skundo dalies dėl Alytaus PN pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai neužtikrinant Pareiškėjui saugumo ir Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo 2016-05-15 skundo dalį dėl su tuo susijusių aplinkybių tyrimas nutrauktinas.

Dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant likusią Pareiškėjo 2016-05-15 skundo dalį

15. Įvertinus Skundo turinį nustatyta, kad Pareiškėjas nesutinka su Kalėjimų departamento veiksmais nagrinėjant kitas jo 2016-05-15 skunde nurodytas aplinkybes. Pareiškėjas nesutinka su Kalėjimų departamento 2016-06-21 atsakymo teiginiais dėl maitinimo, parduotuvės asortimento, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo.

16. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą Kalėjimų departamentas nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus šios įstaigos kompetencijai, tarp jų, ir skundus dėl laisvės atėmimo bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų, vadovų veiksmų bei sprendimų (šios pažymos 7 punktas).

17. Nagrinėdamas šiuos skundus Kalėjimų departamentas, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų ir objektyvumo principo, kuris reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs (šios pažymos 6 ir 9 punktai). Pažymėtina, kad LVAT, atskleisdamas objektyvumo principo turinį, 2011-04-19 nutartyje nurodė, jog laisvės atėmimo institucijų, t. y. ir Kalėjimų departamento, sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai (šios pažymos 8 punktas).

18. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas su 2016-05-15 skundu kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl maisto kokybės Alytaus PN ir galimo maisto produktų grobstymo; draudimo Alytaus PN parduotuvėje įsigyti tam tikrų produktų; galimai jam gresiančio pavojaus. Šį skundą Seimo kontrolierius tarpininkaudamas 2016-05-24 raštu persiuntė Kalėjimų departamentui. Iš Kalėjimų departamento pateiktos informacijos ir dokumentų nustatyta, kad šios įstaigos pareigūnai, siekdami išsamaus Pareiškėjo 2016-05-15 skundo ištyrimo, iš Alytaus PN išreikalavo skundo tyrimui reikšmingus dokumentus,  išnagrinėjo skunde nurodytas aplinkybes ir atsakė Pareiškėjui 2016-06-21 raštu. Įvertinus Kalėjimų departamento 2016-06-21 atsakymo turinį nustatyta, kad jame buvo atsakyta į Pareiškėjo keliamus klausimus dėl maitinimo ir galimo produktų grobstymo Alytaus PN bei dėl galimybės įsigyti tam tikrų produktų Alytaus PN parduotuvėje. Pareiškėjas buvo informuotas, kokie teisės aktai reglamentuoja maitinimo organizavimą pataisos įstaigose (t. y. ir Alytaus PN); kad Kauno technologijos universiteto Maisto tyrimo centras 2016-03-20 atliko tyrimą, kurio metu buvo nustatyta, kad Alytaus PN tiekiamo maisto kokybė atitinka nustatytus reikalavimus; kad pagal Pareiškėjo skundą dėl maisto produktų vagysčių buvo išsiaiškinta, koks nuteistasis neteisėtai išnešė iš valgyklos maisto produktų, ir asmuo už tai nubaustas drausmine tvarka. Pareiškėjui pateikta informacija, kad ne visi nuteistieji reguliariai maitinasi valgykloje,  todėl pasitaikantys maisto grobstymo atvejai neturi įtakos porcijų kokybinei sudėčiai. Pareiškėjui taip pat išsamiai paaiškinta, kodėl nėra galimybės Alytaus PN parduotuvėje įsigyti kai kurių maisto produktų (t. y. kad Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194, 18 priede nustatytas Sąrašas sudarytas taip, kad jame būtų tik nuteistiesiems patys būtiniausi maisto produktai ir daiktai, reikalingi šiems asmenims atliekant laisvės atėmimo bausmę, ir kad į Sąrašą nėra įtraukti produktai, kuriuos nuteistieji dažnai naudoja neteisėtai alkoholinių gėrimų gamybai). Dėl stebėjimo kamerų įrengimo Kalėjimų departamento pareigūnai Pareiškėją informavo, kad Alytaus PN vidinė teritorija (taip pat ir dalis išorinės teritorijos) stebima įrengtomis vaizdo kameromis, kurios fiksuoja nuteistųjų veiksmus ir įvykius ištisą parą. Pareiškėjas informuotas, kad, jeigu jam yra žinoma, kurie asmenys vartoja narkotines ar psichiką veikiančias medžiagas, vykdo nusikalstamas ar drausminio pobūdžio veikas, šiuos faktus jis bet kada gali pranešti administracijai. Nors Pareiškėjas nesutinka su Kalėjimų departamento pareigūnų teiginiais dėl vaizdo kamerų įrengimo, tyrimo metu duomenų, paneigiančių Kalėjimų departamento pirmiau nurodytą informaciją, negauta. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad administracinė procedūra dėl Pareiškėjo 2016-05-15 skundo buvo atlikta ir jos sprendimas priimtas per VAĮ nustatytą terminą (2016-05-15 skundo nagrinėjimo metu galiojusios VAĮ redakcijos 31 str.), o Kalėjimų departamento 2016-06-21 atsakyme pagal tuo metu galiojusios VAĮ redakcijos 34 str. 1 d. reikalavimus yra nurodyta šio sprendimo apskundimo tvarka.

19. Atsižvelgiant į šios pažymos 16–18 punktus, darytina išvada, kad Kalėjimų departamento pareigūnai, gavę Seimo kontrolieriaus persiųstą Pareiškėjo skundą, atliko išsamų tyrimą, raštu Pareiškėjui pranešė apie jo rezultatą, kurį pagrindė objektyviais duomenimis (faktais), aplinkybėmis, teisės aktų normomis, suteikė informaciją, kuri Pareiškėjui yra būtina galimai pažeistų teisių efektyviai gynybai, t. y. Kalėjimų departamentas pateikė išsamų atsakymą, atitinkantį VAĮ 3 straipsnyje įtvirtintus objektyvumo ir kitus principus. Dėl šios priežasties Pareiškėjo Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant likusią Pareiškėjo 2016-05-15 skundo dalį atmestina.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalies dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai neužtikrinant Pareiškėjui saugumo ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo 2016-05-15 skundo dalį dėl su tuo susijusių aplinkybių tyrimą nutraukti.

21. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia X skundo dalį dėl Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant likusią Pareiškėjo 2016-05-15 skundo dalį atmesti.

Seimo kontrolierius             Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-975
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį