Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių9
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė773195

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2016-11-03 gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Teisingumo ministerija) pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nevykdant teismo sprendimo dėl neturtinės žalos atlyginimo (toliau vadinama – Skundas).

2. Pareiškėjas Skunde, be kitų aplinkybių, nurodo, kad 2016-06-13 Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau vadinama – VAAT) priėmė administracinės bylos                           Nr. [...] sprendimą, kuriuo Pareiškėjui iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, buvo priteista 3 200 eurų neturtinė žala. Pareiškėjas teigia, kad šis teismo sprendimas iki šiol nėra įvykdytas.

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti, kodėl Teisingumo ministerija nevykdo teismo sprendimo, bei informuoti, ar „[...] už nevykdomus sprendimus galima reikalauti kompensacijos“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Nustatytos skundo tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės 4. Seimo kontrolierius 2016-11-10 paklausimu Nr. 4D-2016/1-1481/3D-3111 kreipėsi į Teisingumo ministeriją, prašydamas pateikti informaciją dėl Pareiškėjo Skunde nurodytų aplinkybių. 5. Teisingumo ministerijos pareigūnai 2016-11-30 raštu Nr. (1.44)7R-9070 Seimo kontrolierių informavo, kad: 5.1. „[...] 2014 m. liepos 13 d. [pastaba: klaida; prašymas gautas 2016-07-13] Teisingumo ministerija gavo pareiškėjo X prašymą įvykdyti įsiteisėjusį 2016 m. birželio 13 d. VAAT sprendimą. Teisingumo ministerija 2016 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. (1.23.)7R-6084 informavo pareiškėją, kad minėtas teismo sprendimas bus įvykdytas iki 2016 m. spalio 13 d.“; 5.2. „Teisingumo ministerija 2016 m. spalio 18 d. gavo pareiškėjo skundą dėl neįvykdyto teismo sprendimo. Į minėtą skundą buvo atsakyta 2016 m. lapkričio 22 d. raštu, kuriame buvo nurodyta, kad Teisingumo ministerija 2016-10-24 raštu Nr. (1.40.)7R-8164 „Dėl 2016 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų pakeitimo“ kreipėsi į Finansų ministeriją dėl Teisingumo ministerijos (kaip asignavimų valdytojo) lėšų perskirstymo tarp programų, todėl tikėtina, jog dar šiais metais bus galimybė įvykdyti VAAT 2016 m. birželio 13 d. sprendimą“; 5.3. „[...] Teisingumo ministerija nėra įvykdžiusi X prašymo, nes priemonės „Pagal vykdytinus dokumentus atlyginti asmenims turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų ir atstovauti Lietuvos Respublikos interesams tarptautiniuose arbitražo teismuose“ vykdymui nėra lėšų. Pareiškėjo prašymas bus įvykdytas, perskirsčius asignavimus tarp Teisingumo ministerijos vykdomų programų.“

Skundo tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

6. Civilinio kodekso (toliau vadinama – CK): 6.271 straipsnis. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų – „1. Žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. [...].“

7. Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo (toliau vadinama – Žalos atlyginimo įstatymas): 2 straipsnis. Asignavimai žalai, atsiradusiai dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginti ir asignavimų mokėjimas - „1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžete kasmet numatomi asignavimai žalai, atsiradusiai dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.272 straipsnis), taip pat dėl kitų valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (aktų) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnis), atlyginti, [...]. Šių asignavimų valdytojas yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija [...]. 2. Iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asignavimų, [...], Teisingumo ministerija vykdo: 1) teismo sprendimus dėl žalos, atsiradusios dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo arba kitų valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (aktų), atlyginimo; [...]. 3. Šio straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus Teisingumo ministerija turi įvykdyti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jų gavimo, [...].“

8. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau vadinama – ABTĮ): 17 straipsnis. Bylos, priskirtos administracinių teismų kompetencijai – „1. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl: [...]; 3) žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.271 straipsnis); [...].“ Skundo tyrimui reikšminga Lietuvos Respublikos teismų praktika 9. VAAT 2016-08-29 administracinės bylos Nr. I-4181-789/2016 sprendime pažymėjo: „[...] Įstatymo 2 str. 3 d. nustatyta, kad dokumentus (teismo sprendimus), Teisingumo ministerija turi įvykdyti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jų gavimo, t. y. šis reikalavimas yra imperatyvaus pobūdžio, nenumatantis jokių išlygų.“ Išvados

10. Pareiškėjas Skunde rašo nesutinkąs su Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmais (neveikimu) nevykdant VAAT 2016-06-13 sprendimo, kuriuo jam buvo priteista neturtinė žala. Pareiškėjas teigia, kad šis teismo sprendimas iki šiol nėra įvykdytas. Tyrimo metu nustatyta, kad Teisingumo ministerijoje 2016-07-13 buvo gautas Pareiškėjo 2016-07-11 prašymas įvykdyti įsiteisėjusį VAAT 2016-06-13 sprendimą. Teisingumo ministerijos pareigūnai 2016-08-04 raštu Pareiškėją informavo, kad šis teismo sprendimas bus įvykdytas iki 2016-10-13. Teisingumo ministerijoje 2016-10-18 buvo gautas Pareiškėjo 2016-10-14 skundas dėl teismo sprendimo nevykdymo. Į šį skundą Teisingumo ministerijos pareigūnai atsakė 2016-11-22 raštu, kuriuo Pareiškėją informavo, kad įstaiga 2016-10-24 raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją (toliau vadinama – Finansų ministerija) dėl Teisingumo ministerijos, kaip asignavimų valdytojo, lėšų perskirstymo, todėl tikėtina, kad šiais metais atsiras galimybė įvykdyti teismo sprendimą. Teisingumo ministerijos pareigūnai Seimo kontrolierių 2016-11-30 raštu taip pat informavo, kad VAAT sprendimas nėra įvykdytas, nes priemonės „Pagal vykdytinus dokumentus atlyginti asmenims turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų ir atstovauti Lietuvos Respublikos interesams tarptautiniuose arbitražo teismuose“ vykdymui nėra lėšų. Teisingumo ministerijos pareigūnų teigimu, VAAT sprendimas bus įvykdytas perskirsčius Teisingumo ministerijos vykdomoms programoms skirtus asignavimus.

11. Žalos atlyginimo įstatymo 2 str. 2 d. nustatyta, kad Teisingumo ministerija vykdo teismo sprendimus dėl žalos, atsiradusios dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo arba kitų valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (aktų), atlyginimo. Vadovaujantis Žalos atlyginimo įstatymo 2 str. 3 d., šiuos teismo sprendimus Teisingumo ministerija turi įvykdyti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jų gavimo. Teisingumo ministerijos pareigūnai Seimo kontrolieriui nepateikė informacijos apie tai, kada įstaigoje buvo gautas VAAT 2016-06-13 sprendimas, tačiau, nesant duomenų, kad šis teismo sprendimas įstaigoje buvo gautas vėliau nei Pareiškėjo 2016-07-11 prašymas dėl jo vykdymo, preziumuotina, kad 3 mėnesių teismo sprendimo įvykdymo terminas turi būti skaičiuojamas nuo Pareiškėjo 2016-07-11 prašymo gavimo dienos Teisingumo ministerijoje, t. y. nuo 2016-07-13. Vadinasi, atsižvelgiant į pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą, Teisingumo ministerijos pareigūnai VAAT 2016-06-13 sprendimą turėjo įvykdyti iki 2016-10-13 (kad teismo sprendimas bus įvykdytas iki šios datos, Teisingumo ministerijos pareigūnai nurodė ir 2016-08-04 atsakyme į Pareiškėjo 2016-07-11 prašymą). Tačiau Teisingumo ministerijos pareigūnai ne tik neįvykdė VAAT 2016-06-13 sprendimo per nustatytą terminą, tačiau jo nėra įvykdę iki šiol (Seimo kontrolieriui adresuotame įstaigos     2016-11-30 rašte teigiama, kad sprendimą tikimasi įvykdyti šiais metais). Vadinasi, Teisingumo ministerijos pareigūnai nesilaikė Žalos atlyginimo įstatymo 2 str. 3 d. įtvirtinto reikalavimo.

12. Nors Teisingumo ministerijos 2016-11-30 rašte Seimo kontrolieriui teigiama, kad įstaiga neįvykdė VAAT 2016-06-13 sprendimo, nes nėra lėšų priemonės „Pagal vykdytinus dokumentus atlyginti asmenims turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų ir atstovauti Lietuvos Respublikos interesams tarptautiniuose arbitražo teismuose“ vykdymui ir kad dėl lėšų perskirstymo įstaiga 2016-10-24 raštu kreipėsi į Finansų ministeriją, šios aplinkybės vertintinos kritiškai ir, Seimo kontrolieriaus nuomone, nepaneigia Teisingumo ministerijos pareigos laikytis Žalos atlyginimo įstatyme nustatyto termino teismo sprendimams dėl žalos atlyginimo įvykdyti. Žalos atlyginimo įstatyme yra įtvirtinta, kad teismo sprendimai dėl žalos atlyginimo turi būti įvykdyti per 3 mėnesius nuo jų gavimo, ir nėra nurodyta jokių šios taisyklės išimčių. Analogiškos nuomonės laikosi ir Lietuvos Respublikos teismai (pavyzdžiui, VAAT 2016-08-29 sprendime pažymėjo, kad Žalos atlyginimo įstatymo 2 str. 3 d. reikalavimas Teisingumo ministerijai teismo sprendimus įvykdyti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jų gavimo yra imperatyvaus pobūdžio, nenumatantis jokių išlygų (šios pažymos 10 punktas). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Teisingumo ministerija, kaip asignavimų žalai, atsiradusiai dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (aktų), atlyginti valdytojas (Žalos atlyginimo įstatymo 2 str. 1 d.), turi šias lėšas valdyti tinkamai ir imtis visų įmanomų priemonių, kad asmenims žala būtų atlyginta per įstatyme nustatytus terminus. Nagrinėjamu atveju Teisingumo ministerijos pareigūnai, jau gavę Pareiškėjo 2016-07-11 prašymą dėl VAAT 2016-06-13 sprendimo vykdymo, žinojo, iki kada šis sprendimas turi būti įvykdytas ir kokia lėšų suma yra reikalinga jam įvykdyti. Teisingumo ministerijos pareigūnai turėjo laiku įvertinti, ar šiam sprendimui įvykdyti pakaks atitinkamos programos lėšų, o nustatę, kad lėšų gali nepakakti, – imtis reikiamų veiksmų (t. y. kreiptis į Finansų ministeriją dėl lėšų perskirstymo). Tačiau Teisingumo ministerijos pareigūnai nesiėmė veiksmų, kad užtikrintų VAAT 2016-06-13 sprendimo įvykdymą per Žalos atlyginimo įstatyme nustatytą terminą, nes į Finansų ministeriją dėl lėšų perskirstymo kreipėsi tik 2016-10-24 raštu, t. y. jau praėjus teismo sprendimo įvykdymo terminui, ir tik tada, kai Pareiškėjas kreipėsi su 2016-10-14 skundu dėl teismo sprendimo nevykdymo.

13. Kadangi Teisingumo ministerijos pareigūnai neįvykdė VAAT 2016-06-13 sprendimo per teisės aktuose nustatytą 3 mėnesių terminą, Pareiškėjo Skundas pripažintinas pagrįstu.

14. Pareiškėjas Skunde taip pat kelia klausimą, ar už nevykdomą teismo sprendimą galima reikalauti kompensacijos. CK 6.271 str. reglamentuota, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Vadovaujantis ABTĮ 17 str. 1 d. 3 p., bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (pagal CK 6.271 str.) sprendžia administraciniai teismai. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą, jei Pareiškėjas mano, jog dėl Teisingumo ministerijos veiksmų (neveikimo) nevykdant VAAT 2016-06-13 sprendimo jam buvo padaryta žala, jis turi teisę kreiptis į administracinį teismą dėl žalos dydžio nustatymo ir žalos priteisimo. III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nevykdant teismo sprendimo dėl neturtinės žalos atlyginimo, pripažinti pagrįstu.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 16 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui rekomenduoja: 16.1. imtis priemonių, kad X Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-06-13 administracinės bylos Nr. [...] sprendimu priteista neturtinės žalos suma būtų kuo greičiau pervesta į jo prašyme nurodytą sąskaitą; 16.2. užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatyme nustatyto reikalavimo įvykdyti teismo sprendimus dėl žalos, atsiradusios dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo arba kitų valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (aktų), atlyginimo per 3 mėnesius nuo jų gavimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje dienos. Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių informuoti iki 2017-01-10.

Seimo kontrolierius                    Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-1481
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį