Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių18
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė776338

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2015-03-09 gavo Asociacijos A (toliau vadinama – pareiškėja) pirmininko pasirašytą skundą dėl galimai netinkamų Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau vadinama – Konkurencijos taryba) pareigūnų veiksmų (neveikimo), persiunčiant pareiškėjos 2015-12-17 raštą Nr. 85 V nagrinėti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau vadinama – Komisija).

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodyta: 2.1. „Asociacija A 2015 m. gruodžio 17 d. raštu Nr. 85 V (toliau vadinama – Raštas) dėl Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose vartojamos sąvokos „kryžminis subsidijavimas“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą prašydama paaiškinti, kokiu teisiškai galiojančiu pagrindu, apibrėžiančiu sąvoką „kryžminis subsidijavimas“, vadovaujasi Konkurencijos taryba [...], kai tenka (jei tektų) nagrinėti konkurencijos ribojimo klausimus, [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Gavome LR konkurencijos tarybos pirmininko Šarūno Keserausko 2015-12-23 atsakymą Nr. (2.11-35) 6V-2683 [...], kuriame rašoma: Konkurencijos taryba, būdama atsakinga už Konkurencijos įstatymo priežiūrą, gali komentuoti tik šiame įstatyme įtvirtintų sąvokų vartojimą. [...]. Konkurencijos taryba nėra įgaliota aiškinti rašte pateiktų teisės aktų nuostatų. [...], Raštas persiunčiamas Komisijai, turinčiai reikiamus įgaliojimus nagrinėti Rašte išdėstytas aplinkybes.“ 2.3. „Su tokia Konkurencijos tarybos pirmininko nuomone nesutinkame, nes mes neprašėme aiškinti Šilumos ūkio įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo, Energetikos įstatymo bei Metodikos nuostatų dėl kainų diferencijavimo, kainų reguliavimo ir šilumos gamybos sąnaudų atskyrimo“. 2.4. „Mūsų giliu įsitikinimu, tiek energetikos srityje, tiek kitose srityse tyrimus dėl galimų Konkurencijos įstatymo pažeidimų atliekanti Konkurencijos taryba, neturėtų kreiptis nei į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, nei į kurią nors kitą komisiją, tarnybą ar ministeriją, kad šių specialistai kiekvieną kartą savo nuožiūra parekomenduotų, kokiu teisiškai galiojančiu ar teisiškai negaliojančiu pagrindu, apibrėžiančiu sąvoką „kryžminis subsidijavimas“, reikėtų vadovautis Konkurencijos tarybai“. 2.5. „Šiuo atveju, jeigu Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir apsiėmė padėti Konkurencijos tarybai atsakyti į [...] asociacijos A 2015 m. gruodžio 17 d. raštą Nr. 85 V, [...], mūsų nuomone, ji tai padarė neturėdama jokių galimybių atsakyti į visiškai ne jos kompetencijai priklausantį raštą (ką patvirtina ir Komisijos neatsakymas į minimą raštą) [...]“. 2.6. „Daugiau jokių raštų, kuriais būtų atsakyta į mūsų 2015 m. gruodžio 17 d. raštą Nr. 85 V, nei iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, nei iš Konkurencijos tarybos negavome“.

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo ištirti: 3.1. „ar LR konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas tinkamai (nepažeisdamas įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų) atsakė į [...] asociacijos A 2015 m. gruodžio 17 d. rašte Nr. 85 V [...] pateiktą prašymą paaiškinti, kokiu teisiškai galiojančiu pagrindu, apibrėžiančiu sąvoką „kryžminis subsidijavimas“, vadovaujasi Konkurencijos taryba [...], kai tenka (jei tektų) nagrinėti konkurencijos ribojimo klausimus, [...]“; 3.2. „ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atsakingi darbuotojai ir vadovai, Konkurencijos tarybos prašymu [...] sutikę atsakyti į [...] asociacijos A 2015 m. gruodžio 17 d. raštą Nr. 85 V [...] pasielgė tinkamai, nepažeidė įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų“.

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. Seimo kontrolierių įstaigoje 2016-02-15 buvo gautas pareiškėjos skundas dėl galimai netinkamo Komisijos 2016-01-22 atsakymo Nr. R2-(Š)-240 į pareiškėjos 2015-12-11 raštą Nr. 83 V. Seimo kontrolierius, įvertinęs skunde nurodytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, skundą nagrinėti atsisakė ir 2016-02-25 tarpininkavimo raštu Nr. 4D-2016/1-248/3D-628 persiuntė skundą pagal kompetenciją nagrinėti Komisijai, prašydamas pateikti pareiškėjai papildomus paaiškinimus dėl sąvokos „kryžminis subsidijavimas“ išaiškinimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Komisija dar nėra pateikusi atsakymo į Seimo kontrolieriaus 2016-02-25 tarpininkavimo raštu persiųstą pareiškėjos skundą.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos: 5.1. Seimo kontrolierių įstatymo: 2 straipsnis – „1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai. [...] 4. Piktnaudžiavimas – tokie pareigūno veiksmai ar neveikimas, kai jam suteikti įgaliojimai naudojami ne pagal įstatymus bei kitus teisės aktus arba savanaudiškais tikslais ar dėl kitokių asmeninių paskatų (naudojimosi tarnybine padėtimi, keršto, pavydo, karjerizmo, neteisėtų paslaugų teikimo ir t. t.), taip pat tokie pareigūno veiksmai, kai viršijami suteikti įgaliojimai ar savavaliaujama.“ 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“. 17 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius [...] priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...]; 3) skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai; [...]; 6) padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje. [...]. 3. Skundą ištyrus, pakartotinai paduotas skundas netiriamas, išskyrus atvejus, kai nurodoma naujų aplinkybių ar pateikiama naujų faktų. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas“.

5.2. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo: 3 straipsnis – „1. Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. [...]“. 4 straipsnis – „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; 2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją; [...]; 4) objektyvumo, reiškiančio, kad įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai teikdami informaciją turi būti nešališki ir objektyvūs; [...]“.

5.3. Viešojo administravimo įstatymo: 2 straipsnis – „14. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.“ 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; [...] 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...] 7) subsidiarumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi; [...].“ 23 straipsnis – „4. Jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui“.

5.4. Konkurencijos įstatymo: 17 straipsnis – „1. Konkurencijos taryba yra savarankiška valstybės įstaiga, atskaitinga Seimui, vykdanti valstybinę konkurencijos politiką ir prižiūrinti, kaip laikomasi šio įstatymo. Konkurencijos taryba, atlikdama įstatymų nustatytas funkcijas, sprendimus priima savarankiškai ir nepriklausomai.“ 18 straipsnis – „1. Konkurencijos taryba: 1) prižiūri, kaip ūkio subjektai, viešojo administravimo subjektai laikosi šio įstatymo nustatytų reikalavimų; [...] 4) nagrinėja pranešimus apie koncentraciją; 5) tiria ir nagrinėja šio ir kitų įstatymų pažeidimus ir taiko pažeidėjams sankcijas įstatymų numatytais atvejais ir tvarka; [...].“

5.5. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų (toliau vadinama – Nuostatai), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 (su vėlesniais pakeitimais): „9. Komisijos veiklos tikslai – pagal kompetenciją atlikti veiklos šilumos, gamtinių dujų, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų, elektros, atsinaujinančių išteklių energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuose valstybinio reguliavimo funkcijas, užtikrinti reguliuojamosios šilumos, gamtinių dujų, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų, elektros, atsinaujinančių išteklių energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos vykdymo ir energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių ir vartotojų teisių ir pareigų tinkamo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, sąžiningos konkurencijos laisvę energetikos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriuose.“ „10. Siekdama Nuostatų 9 punkte nurodyto veiklos tikslo, Komisija atlieka šias funkcijas: 10.1. tvirtina valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas; 10.2. tvirtina reguliuojamosios veiklos apskaitos reikalavimus; 10.3. prireikus rengia ir teikia Vyriausybei valstybės reguliuojamų kainų nustatymo principus; 10.4. nustato valstybės reguliuojamas kainas ir jų viršutines ribas; 10.5. nustatydama valstybės reguliuojamas kainas, įvertina teikiamų paslaugų sąnaudas atsižvelgdama į protingumo kriterijus atitinkančią investicijų grąžą, tvirtina energetikos tinklų optimizavimo, plėtros ir rekonstravimo, taip pat papildomas energetikos tinklų operatoriaus sąnaudas, susijusias su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtra; [...] 10.21. kontroliuoja, kad būtų veiksmingai atskirtos veiklos energetikos sektoriuje, siekiant užtikrinti energijos perdavimo ir skirstymo veiklos nepriklausomumą nuo komercinių energetikos veiklos interesų ir išvengti kryžminio subsidijavimo; [...] 10.46. išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo, atliekant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatytas pareigas, susijusias su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu energijai gaminti, energijos išteklių biržos dalyvių ir kitų asmenų skundus bei ginčus dėl energijos išteklių biržos administravimo, organizavimo ir kitos licencijuojamos energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos, taip pat vandens tiekėjų ir abonentų ginčus dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų ir tarifų; […] 10.48. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ketvirtojo skirsnio nustatyta tvarka teikia ūkio subjektams konsultacijas ir kitokią metodinę pagalbą; […].

5.6. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (su vėlesniais pakeitimais): 4 punktas – „Taisyklėse vartojamos sąvokos: [...]; 4.2. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu ar raštu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikiama administracinė paslauga, įteikiama prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstoma institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus; [...]“. „8. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo institucijoje išsiunčia prašymą Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai, kartu praneša apie tai asmeniui, paaiškina jo prašymo persiuntimo priežastis.

Išvados

6. Pareiškėja skundžia Konkurencijos tarybos pareigūnų veiksmus (neveikimą), persiunčiant pareiškėjos 2015-12-17 raštą Nr. 85 V nagrinėti Komisijai, ir pateikia įvairių argumentų, kurie, jos teigimu, parodo, kad Konkurencijos tarybos priimtas sprendimas persiųsti raštą Komisijai yra netinkamas ir nepagrįstas.

7. Pareiškėja 2015-12-17 raštu prašė suteikti informaciją (paaiškinimą, konsultaciją) dėl Šilumos ūkio įstatyme ir su juo susijusiuose teisės aktuose vartojamos sąvokos „kryžminis subsidijavimas“. Šis pareiškėjos kreipimasis nebuvo susijęs su jos teisių ar teisėtų interesų pažeidimu, todėl atitinka Viešojo administravimo įstatyme nurodytą prašymo sąvoką (šios pažymos 5.3 punktas), prašymo nagrinėjimui taip pat taikytinos Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatos (šios pažymos 5.6 punktas).

8. Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnyje ir Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklių 8 punkte nurodyta, kad asmenų skundai, prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją, o tuo atveju, jeigu institucija, kuriai pateiktas skundas, prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo, prašymo užregistravimo institucijoje išsiunčia jį Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai, kartu praneša apie tai asmeniui, paaiškina jo skundo, prašymo persiuntimo priežastis. Tai atitinka Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintą nepiktnaudžiavimo valdžia principą, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų. Institucijos veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus (įstatymo viršenybės principas). Be to, šis įstatymas nurodo, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi (subsidiarumo principas) (šios pažymos 5.3 punktas). Tokiu būdu užtikrinamas konstitucinės nuostatos „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“ tinkamas įgyvendinimas.

9. Kaip minėta, Pareiškėja 2015-12-17 raštu (Raštu) kreipėsi į Konkurencijos tarybą ir prašė suteikti informaciją (paaiškinimą, konsultaciją) dėl Šilumos ūkio įstatyme ir su juo susijusiuose teisės aktuose vartojamos sąvokos „kryžminis subsidijavimas“. Raštu pateikti klausimai yra susiję su energetikos (šilumos ūkio) sritimi: kainų reguliavimu, diferencijavimu, paslaugų sąnaudų įvertinimu ir pan., t. y. šie klausimai priskirtini Komisijos kompetencijai (šios pažymos 5.5 punktas). Pareiškėja Raštu nenurodė Konkurencijos įstatymo pažeidimo atvejų, todėl darytina išvada, kad Konkurencijos taryba, įvertino Konkurencijos tarybai ir Komisijai teisės aktais nustatytus veiklos tikslus ir funkcijas ir vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymu Raštą pagrįstai persiuntė pagal kompetenciją Komisijai.

10. Konkurencijos taryba 2015-12-23 rašte Nr. (2.11-35) 6V-2683, adresuotame pareiškėjai ir Komisijai, informavo, kad Raštas persiunčiamas Komisijai nagrinėti pagal kompetenciją, nurodė, kokios funkcijos yra priskirtos Konkurencijos tarybai Konkurencijos įstatymu bei pabrėžė, jog „Konkurencijos taryba, būdama atsakinga už Konkurencijos įstatymo priežiūrą, gali komentuoti tik šiame įstatyme įtvirtintų sąvokų vartojimą. Tuo tarpu [...] Rašte minimos Šilumos ūkio įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo, Energetikos įstatymo bei Metodikos nuostatos dėl kainų diferencijavimo, kainų reguliavimo ir šilumos gamybos sąnaudų atskyrimo“, t. y. Konkurencijos taryba paaiškino pareiškėjai Rašto persiuntimo priežastis. Pareiškėjos Raštas persiųstas Komisijai nepažeidžiant teisės aktuose nustatyto 5 darbo dienų termino (šios pažymos 5.3, 5.6 punktai). Taigi Konkurencijos tarybos veikloje neįžvelgtini biurokratizmo ar piktnaudžiavimo požymiai (šios pažymos 5.1 punktas), todėl pareiškėjos skundas atmestinas.

11. Pažymėtina, kad Seimo kontrolierius buvo gavęs pareiškėjos 2016-02-15 kreipimąsi dėl sąvokos „kryžminis subsidijavimas“ papildomo išaiškinimo, kurį 2016-02-25 tarpininkavimo raštu Nr. 4D-2016/1-248/3D-628, persiuntė pagal kompetenciją Komisijai. Minėtu raštu Seimo kontrolierius paaiškino, kad sąvokos „kryžminis subsidijavimas“ vertinimas yra susijęs su teisės aktų nuostatų aiškinimu, sąvokų esmės atskleidimu, ir atkreipė dėmesį į tai, kad Seimo kontrolieriai, pagal jiems priskirtą kompetenciją, nėra įgalioti aiškinti teisės aktų ir juose vartojamų sąvokų. Teisės aktus bei juose vartojamas sąvokas oficialiai išaiškinti gali teisėkūros subjektas (priėmęs atitinkamą teisės aktą), taip pat teismai, taikydami teisės aktus bylų nagrinėjimui. Atsižvelgiant į tai, įstaigos ir institucijos, neatliekančios teisėkūros subjektų funkcijų, aiškindamos teisės aktuose vartojamas sąvokas gali pateikti tik savo nuomonę, kuri negali būti laikoma oficialiu išaiškinimu.

12. Atsižvelgiant į tai, kad Konkurencijos taryba 2015-12-23 raštu Nr. (2.11-35) 6V-2683 persiuntė pareiškėjos Raštą pagal kompetenciją nagrinėti Komisijai, taip pat Seimo kontrolierius 2016-02-25 tarpininkavimo raštu Nr. 4D-2016/1-248/3D-628 persiuntė pareiškėjos 2016-02-15 kreipimąsi pagal kompetenciją nagrinėti Komisijai, Seimo kontrolieriaus nuomone, yra tikslinga sulaukti iš Komisijos atsakymo, kuriuo bus pateikti papildomi paaiškinimai dėl sąvokos „kryžminis subsidijavimas“ išaiškinimo.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia Asociacijos A skundą dėl Konkurencijos tarybos veiklos, persiuntus pareiškėjos 2015-12-17 raštą Komisijai, atmesti.

Seimo kontrolierius                  Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-389
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį