Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių17
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė776337

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĮ STUDIJŲ FONDĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2015-08-07 gavo X (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl galimai netinkamų Valstybinio studijų fondo (toliau citatose ir tekste vadinama – Fondas) atsakymų į jo prašymus.

2. Pareiškėjas skunde nurodo: 2.l. „Fondo 2014-07-28 prašymu [...] prašiau atidėti visų paskolų (A ir B bankams), kurių grąžinimo terminas jau prasidėjo, grąžinimo terminus motyvuodamas tuo, kad studijuoju magistrantūroje, negaunu pajamų, o gaunu socialinę pašalpą, kuri man yra būtina gyvybiškai būtiniems poreikiams užtikrinti“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). „Fondas tik 2014-10-08 Nr. R2-1005 raštu informavo, kad metams atidėjo paskolų A bankui grąžinimo terminus, nepasisakė dėl palūkanų apmokėjimo valstybės lėšomis ir dėl B bankui paskolos mokėjimo atidėjimo.“ „2015-07-30 prašymu [...] Fondo vėl prašiau atidėti paskolų mokėjimą ir valstybės lėšomis apmokėti palūkanas paskolų grąžinimo atidėjimo laikotarpiu. Prie prašymo pridėjau pažymas, kad nuo 2013-01-01 iki 2015-08-31 man paskirta socialinė pašalpa, kad nuo 2010-11-15 iki šiol registruotas darbo biržoje, pažymą apie 102 eurų dydžio socialinę pašalpą. Pažymėtina, kad, paaiškinus situaciją telefonu, Fondo atsakinga tarnautoja, mano nuomone, nepagristai pareikalavo manęs atsiųsti „Paskolos gavėjo deklaraciją apie pajamas“, nors tarnautojai buvo žinoma, kad aš jokių pajamų negaunu, o gaunu tik socialinę pašalpą nuo 2013 metų iki šiol. Be to, tarnautoja pakartotinai reikalavo [...] man kreiptis į bankus, nors bankai jau 2014 [metais] yra išsakę savo poziciją, kad nesutinka man atidėti paskolų mokėjimo terminus. [...].“ „Manau, kad Fondas elgiasi biurokratiškai siekdamas vilkinti sprendimo priėmimą, be to, [...] Fondas turėtų atidėti ne tik paskolų mokėjimo terminus, bet ir valstybės lėšomis apmokėti palūkanas. [...].“ 2.2. Pareiškėjas į 2015-08-04 prašymą gavo Fondo 2015-08-12 atsakymą Nr. R2-599, kuris jo netenkina: „Šis raštas patvirtina aplinkybę, kad Fondas galimai dėl biurokratizmo vilkina paskolų grąžinimo palūkanų apmokėjimo valstybės lėšomis klausimo sprendimą. Aš savo prašyme nurodžiau, kad paskolos gavėjas ir bankas gali susitarti, tačiau nenurodyta, kad privalo susitarti. [...] jei viena iš šalių (bankai arba paskolos gavėjas) informavo Fondą, kad su banku susitarti nepavyko [2015-07-30 prašyme; „bankai neatsako į mano prašymus arba nesutinka jų patenkinti“, „bankai nesvarsto palūkanų apmokėjimo valstybės lėšomis klausimo“], tai Fondas privalo svarstyti prašymą dėl paskolų atidėjimo ir palūkanų apmokėjimo valstybės lėšomis.“ Pareiškėjo nuomone, Fondas 2015-08-12 rašte nepagrįstai reikalauja raštiškų atsakymų iš bankų ir delsia, vilkina priimti sprendimus dėl paskolos mokėjimo atidėjimo ir dėl palūkanų apmokėjimo valstybės lėšomis.

3. Pareiškėjas prašo Seimo kontrolieriaus „įvertinti Fondo galimai biurokratiškus veiksmus“.

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Kartu su skundu pateiktame Fondo 2015-08-12 atsakyme Pareiškėjui (Nr. R2-599) nurodyta: 4.1. „Fondas gavo Jūsų prašymą atidėti valstybės remiamų paskolų Nr. [...], sudarytų su A, bei [...], sudarytų su B banku, grąžinimą. Išnagrinėjęs Jūsų prašyme nurodytas aplinkybes, Fondas informuoja, jog valstybės remiamų paskolų grąžinimas atidedamas vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2009-05-27 Vyriausybės nutarimu Nr. 480 „Dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Aprašo 50 punkte įtvirtinta, jog paskolos gavėjas ir kredito įstaiga gali susitarti dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo.“ 4.2. „Jeigu paskolos gavėjui ir kredito įstaigai nepavyksią susitarti dėl paskolos grąžinimo atidėjimo, paskolos gavėjas turi teisę kreiptis į Fondą dėl paskolos grąžinimo atidėjimo, pateikdamas prašymą ir Aprašo 51 punkte išdėstytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus, t. y.: - dokumentus, patvirtinančius, kad paskolos gavėjo šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį; - dokumentus, patvirtinančius, jog kredito įstaiga atsisakė atidėti paskolos grąžinimą.“ 4.3. „Fondas pažymi, kad kartu su 2015-08-04 prašymu pateikėte dokumentus, patvirtinančius, jog Jūsų šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, tačiau prie prašymo nebuvo pridėti dokumentai, patvirtinantys, kad kredito įstaiga atsisakė atidėti paskolos grąžinimo terminą.“ „Svarbu paminėti, kad prie Jūsų prašymo pridėtas A banko atsisakymas atidėti paskolos grąžinimo terminą išduotas 2014 metais kaip atsakymas į 2014 metų kreipimąsi. Šiame atsisakyme nenurodyta, jog paskolų grąžinimo klausimai apskritai nebus svarstomi, todėl Fondui turite pateikti aktualius dokumentus. Atsižvelgiant į tai, Fondo direktoriaus sudaryta komisija klausimo dėl Jums A banko ir B banko suteiktų paskolų grąžinimo atidėjimo svarstyti negali.“ 4.4. „Prašome pateikti trūkstamus Jūsų prašymui nagrinėti būtinus dokumentus: kredito įstaigų atsisakymą atidėti paskolos grąžinimo terminą. Gavus minėtus dokumentus, Jūsų prašymas ir dokumentai bus perduoti svarstyti Fondo direktoriaus sudarytai Paskolų komisijai.“

5. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes (pažymos 1–4 paragrafai), kreipėsi į: 5.1. Fondą, prašydamas informuoti, kokiu teisės aktu, reglamentuojančiu atsakymų į prašymus pateikimo terminus, vadovaujamasi, nagrinėjant asmenų prašymus dėl paskolų grąžinimo terminų atidėjimo bei palūkanų apmokėjimo valstybės lėšomis; paaiškinti: atsakymo į Pareiškėjo 2014-07-28 prašymą pateikimo tik 2014-10-08 raštu priežastis; kodėl Fondo 2014-10-08 atsakyme galimai nebuvo pasisakyta „dėl palūkanų apmokėjimo valstybės lėšomis ir dėl B bankui paskolos mokėjimo atidėjimo“; kokiu konkrečiu teisiniu pagrindu iš Pareiškėjo galimai buvo reikalaujama „atsiųsti „Paskolos gavėjo deklaraciją apie pajamas“; kokiu konkrečiu teisiniu pagrindu Fondas teigia, kad 2014 metų dokumentas, patvirtinantis, kad bankas atsisako atidėti paskolų grąžinimo terminus, yra netinkamas Fondui, kas tai yra Fondo nurodomas „aktualus“ dokumentas (koks teisės aktas apibrėžia šią sąvoką ir leidžia Fondui tokio dokumento reikalauti); pateikti: Pareiškėjo 2014-07-28 prašymo Fondui ir Fondo 2014-10-08 atsakymo kopijas; Pareiškėjo 2015-07-30 prašymo Fondui ir Fondo atsakymo į šį prašymą kopijas (jeigu atsakymas nebuvo pateiktas – nurodykite priežastis); Pareiškėjo 2015-08-04 prašymo Fondui kopiją ir kt.; 5.2. Švietimo ir mokslo ministeriją (toliau citatose ir tekste vadinama – Ministerija) – pateikti motyvuotą nuomonę, ar: šiuo atveju Fondas pagrįstai ir įgaliotas teisės aktais pareikalavo pateikti „aktualų“ dokumentą iš banko (netiko 2014 metų dokumentas); ar ketinama keisti (tobulinti) teisinį valstybės remiamų paskolų studentams administravimo reglamentavimą; jeigu taip – kokiais klausimais.

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

6. Iš Fondo Seimo kontrolieriui 2015-09-03 pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta: 6.1. „[...] Fondas pažymi, kad asmenų prašymai dėl paskolų grąžinimo terminų atidėjimo bei palūkanų apmokėjimo valstybės lėšomis yra nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 [...]“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės). 6.2. Fondas „[...] 2014-07-31 gavo Pareiškėjo 2014-07-28 prašymą „Dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo“ [...]. Prašyme buvo nurodyta, kad A banke ir B banke nuo 2014-06-27 prasidėjo valstybės remiamų paskolų studijų kainai ir gyvenimo išlaidoms sumokėti grąžinimas. Pareiškėjas Fondą informavo, kad paskolų šiuo metu grąžinti negali, kadangi negauna jokių pajamų, yra registruotas darbo biržoje, kaip vienas gyvenantis asmuo. Nuo 2013-09-01 gauna socialinę pašalpą. Be to, nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio studijuoja magistrantūroje [...]. A bankui 2014-06-29 ir B bankui 2014-07-10 jis pateikė prašymus atidėti paskolų grąžinimo terminus. Iš A banko 2014-07-22 gavo atsakymą, kad bankas neturi galimybės patenkinti jo prašymo, o iš B banko atsakymas dar nėra gautas.“ „Į šį Pareiškėjo prašymą, nepraleidęs 20 darbo dienų termino, numatyto Prašymų nagrinėjimo taisyklių 34 p., Fondas atsakė 2014-08-28 raštu Nr. R2-917 „Dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo“ [...], kuriuo Pareiškėjas buvo paprašytas pateikti Fondui 2014-07-28 prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus.“ 6.3. „2014-09-09 Fonde buvo gautas 2014-09-04 Pareiškėjo prašymas „Dėl valstybės remiamos paskolos atidėjimo“ [...]. Kartu su šiuo prašymu asmuo Fondui pateikė 2014-09-01 pažymą apie šeimos sudėtį, 2014-08-20 pažymą apie asmens valstybinį socialinį draudimą, 2014-06-30 pažymą ieškantiems darbo, 2013-09-05 Lietuvos advokatūros protokolo išrašą Nr. 26, 2014-09-04 paskolos gavėjo deklaraciją apie pajamas. Išnagrinėjusi 2014-09-09 gautus dokumentus, Fondo Paskolų komisija (toliau tekste – Komisija), sudaryta Fondo direktoriaus 2010-02-12 įsakymu Nr. V1-13 „Dėl paskolų komisijos sudarymo“, 2014-10-06 sprendimu Nr. K1-21 [...] Pareiškėjo prašymą patenkino ir A banko suteiktų valstybės remiamų paskolų pagal sutartis Nr. [...] grąžinimo terminus atidėjo nuo 2014 m. rugsėjo iki 2015 m. rugpjūčio mėnesio (imtinai). Atkreiptinas dėmesys, kad Komisijos funkcijas, darbo organizavimą, sprendimų priėmimą ir įforminimą nustato Komisijos darbo reglamentas (toliau tekste – Reglamentas), patvirtintas Fondo direktoriaus 2010-02-12 įsakymu Nr. V1-13 [...]. Reglamento 7 p. yra įtvirtinta nuostata, kad Komisijos posėdžius šaukia, Komisijos posėdžio datą ir laiką nustato Komisijos pirmininkas, o jam neesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Pažymėtina, kad Komisijos posėdis buvo sušauktas ir sprendimas atidėti valstybės remiamų paskolų grąžinimo terminus buvo priimtas per 20 darbo dienų terminą.“ 6.4. Fondo nuomone, „ta aplinkybė, kad Komisija tik 2014-10-06 sprendimu Nr. K1-21 patenkino Pareiškėjo prašymą dėl valstybės remiamų paskolų (pasirašytų su kredito įstaiga A banku) grąžinimo termino atidėjimo, negali būti traktuojama kaip netinkamas Fondo jam priskirtų funkcijų atlikimas bei biurokratizmas ir gali būti paaiškinama tik tuo, kad sprendimo priėmimo laikotarpis užsitęsė tik dėl nuo Fondo nepriklausančių, aukščiau išdėstytų priežasčių.“ „Taip pat pažymėtina, kad apie Komisijos 2014-10-06 sprendimą Nr. K1-21 Pareiškėjas buvo informuotas 2014-10-08 Fondo raštu Nr. R2-1005 „Dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo“ [...]. Minėtame rašte Fondas nepasisakė apie palūkanų apmokėjimą valstybės lėšomis, kadangi paskolų gavėjas nei savo pirminiame savo 2014-07-28 prašyme, nei vėlesniame 2014-09-04 prašyme Fondo apmokėti valstybės remiamų paskolų palūkanas valstybės lėšomis apskritai neprašė. Ir todėl Fondas minėtu 2014-10-08 raštu Nr. R2-1005 tiesiog informavo Pareiškėją, kad valstybės remiamų paskolų grąžinimo laikotarpiu paskolos gavėjas kredito įstaigai palūkanas moka pats.“ 6.5. „[...] vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-05-27 nutarimu Nr. 480 [...] [toliau citatose ir tekste vadinama – Aprašas] 51 p., paskolos gavėjui, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, nepavykus su kredito įstaiga susitarti dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo šio aprašo 50 punkte nustatyta tvarka, valstybės remiamos paskolos grąžinimas gali būti atidėtas Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu. Šiuo atveju paskolos gavėjas turi pateikti Fondui prašymą atidėti paskolos grąžinimą ir šiame punkte išdėstytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Kadangi vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis, dokumentų, reikalingų paskolų grąžinimo terminui pratęsti, rinkimas nėra viena iš Fondui įstatymų leidėjo deleguotų funkcijų, pareiga pateikti Fondui pateisinančius dokumentus dėl paskolų grąžinimo terminų atidėjimo tenka ne kam kitam, o būtent pačiam paskolų gavėjui.“ 6.6. „Ir nors Pareiškėjas savo 2014-07-28 rašte ir nurodė Fondui, kad 2014-07-10 pateikė prašymą B bankui dėl su šiuo banku sudarytų paskolų grąžinimo terminų atidėjimo, tačiau nei tai patvirtinančių įrodymų, nei vėliau šio banko pozicijos dėl paskolų grąžinimo termino atidėjimo ar neatidėjimo apskritai nepateikė. Kadangi reikiami dokumentai pareiškėjo Fondui nebuvo pateikti, Komisija negalėjo svarstyti klausimo dėl valstybės remiamų paskolų, sudarytų su B banku, grąžinimo termino atidėjimo.“ 6.7. Fondo nuomone: „Atkreiptinas dėmesys ir į tą aplinkybę, kad Pareiškėjas Komisijai priėmus 2014-10-06 sprendimą Nr. K1-21 atidėti tik A banko suteiktų valstybės remiamų paskolų pagal sutartis Nr. [...] grąžinimo terminus, šio sprendimo įstatymų nustatyta tvarka neskundė, o ir į Fondą dėl galimai jo pažeistų teisių ar teisėtų interesų nesikreipė.“ 6.8. „[...] kaip jau buvo minėta, informaciją apie savo gaunamas pajamas (patvirtinančius dokumentus) Fondui turi pateikti pats paskolos gavėjas (Aprašo 51 p.). Kadangi Aprašas nenumato, kokius pajamas patvirtinančius dokumentus Fondui turi pateikti paskolų gavėjas, siekdamas visapusiškai įvertinti asmens gaunamas pajamas, sumažinti asmeniui tenkančią naštą, kreipiantis į atsakingas institucijas dėl informacijos gavimo, bei tinkamai ir vieningai įgyvendinti Aprašo 51 punktą visų prašymus pateikusių pareiškėjų atžvilgiu, Fondas prašo prašymus pateikusių asmenų užpildyti Fondo nustatytos formos pajamų deklaraciją. Apie pareigą pateikti deklaraciją ir kitus dokumentus Fondas skelbia viešai savo interneto svetainėje, skiltyje „Administracinės paslaugos aprašymai“. Informacija pateikta aiškiai ir yra prieinama visiems pareiškėjams. Ją pasirašydamas paskolos gavėjas patvirtina informaciją apie savo gaunamas pajamas. Be to, pažymėtina, kad asmuo užpildęs paskolos gavėjo deklaraciją apie pajamas taip pat patvirtina, kad yra informuotas bei sutinka, kad, nuslėpus ar pateikus neteisingus duomenis, gali būti inicijuojamas sprendimo dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo panaikinimas. Atkreiptinas dėmesys, kad pats Fondas informacijos apie asmens pajamas nei gauti, nei patikrinti negali, kadangi tai yra asmeninė informacija, kompetentingų institucijų teikiama tik pačiam suinteresuotam asmeniui.“ 6.9. „[...] vadovaujantis Aprašo 50 p. nuostatomis, paskolos gavėjas ir kredito įstaiga gali susitarti dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo. Kredito įstaiga, priėmusi sprendimą atidėti paskolos gavėjui valstybės remiamos paskolos grąžinimą, per 5 darbo dienas privalo apie tai informuoti Fondą. Tais atvejais, kai atitinkamos valstybės remiamos paskolos grąžinimą paskolos gavėjui numatoma atidėti ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui (įskaitant ankstesnius paskolos atidėjimo laikotarpius, kai sprendimą atidėti paskolos grąžinimą priėmė kredito įstaiga), kredito įstaiga turi gauti Fondo sutikimą. Jei paskolos gavėjui ir kredito įstaigai nepavyksta susitarti dėl paskolų grąžinimo termino atidėjimo, paskolos gavėjas, kaip jau buvo minėta, turi teisę kreiptis į Fondą dėl jam suteiktų paskolų grąžinimo terminų atidėjimo, pateikdamas prašymą bei Aprašo 51 p. išdėstytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Taigi, įstatymų leidėjas minėtais teisės akto punktais įtvirtina asmens pareigą kiekvienu atveju, prieš kreipiantis į Fondą dėl valstybės remiamų paskolų grąžinimo terminų atidėjimo, su analogišku prašymu pirmiausia kreiptis į tą kredito įstaigą, su kuria ir buvo sudarytos valstybės remiamų paskolų sutartys.“ 6.10. „Atkreiptinas dėmesys, kad pateiktas 2014-07-22 A banko „Atsakymas į užklausimą“ Fondui jau buvo pateiktas kartu su 2014-07-28 prašymu „Dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo“, ko pasėkoje Komisija priėmė jau minėtą 2014-10-06 sprendimą Nr. K1-21 atidėti valstybės remiamų paskolų, pasirašytų su A banku, grąžinimo terminus Pareiškėjui.“   Šiuo atveju, Fono manymu, „taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tą aplinkybę, kad jei kredito įstaigos anksčiau ir nesutiko atidėti paskolų grąžinimo terminų skolininkui, tai dar nereiškia, kad jos negali vėliau pakeisti savo sprendimo. Šiuo atveju tai yra kredito įstaigos pasirinkimo teisė. Todėl Fondas prašydamas Pareiškėjo pateikti reikiamus dokumentus ir pavartojo sąvoką „aktualius“, tai yra atspindinčius dabartinę bankų poziciją paskolų gavėjo atžvilgiu.“ 6.11. Fondas pažymėjo, kad šio skundo tyrimo metu „2015-08-31 Fonde buvo gautas Pareiškėjo „Prašymas prijungti papildomus dokumentus“ [...]. Paskolų gavėjas Fondui pateikė 2015-07-29 prašymus, adresuotus A bankui bei B bankui, kuriais jis prašo kredito įstaigas atidėti jam suteiktų valstybės remiamų paskolų grąžinimo terminus, atidedant šių paskolų mokėjimą ir palūkanų mokėjimą ne mažiau kaip vieneriems metams arba įregistravimo darbo biržoje laikotarpiui, bei 2015-08-20 A banko „Atsakymą į prašymą“ Nr. C-09-02707/15, kuriuo bankas atsisakė patenkinti Pareiškėjo prašymą. Kadangi B banko pozicija Pareiškėjo atžvilgiu iki šiol nėra aiški, Fondas, siekdamas kaip įmanoma greičiau ir efektyviau išspręsti susidariusią situaciją bei atsižvelgdamas į paskolų gavėjo Pareiškėjo interesus, pats 2015-09-01 raštu Nr. R2-28 [...] kreipėsi į B banką, prašydamas pateikti paskolų gavėjui atsakymą dėl paskolų ir palūkanų mokėjimo atidėjimo minėtam asmeniui bei atsakymo kopiją persiųsti Fondui. Atsakymas iš minėtos kredito įstaigos Fonde kol kas nėra gautas.“ 6.12. „Atsižvelgdami į Jūsų prašymą pateikti Pareiškėjo 2015-08-04 prašymo kopiją, taip pat informuojame Jus, kad šio dokumento kopijos pateikti negalime, nes tokio prašymo Fonde gauta nebuvo. Kaip jau buvo minėta, Pareiškėjas kreipėsi į Fondą su 2015-07-30 „Prašymu dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo“, kuris Fonde buvo gautas 2015-08-04. Atsakymas į šį prašymą buvo pateiktas 2015-08-12 raštu Nr. R2-599 (nurodant, kad yra atsakoma į 2015-08-04 prašymą (turint omenyje 2015-07-30 prašymo gavimo datą Fonde).“

7. Iš Fondo 2015-10-29 papildomai Seimo kontrolieriui pateiktų dokumentų nustatyta: 7.1. Fondas 2015-10-12 raštu Nr. R2-730 (atsakymas į 2015-08-04 prašymą) Pareiškėją informavo: 7.1.1. „Komisija 2015-10-06 sprendimu Nr. K1-23 nusprendė atidėti žemiau išvardintų valstybės remiamų paskolų grąžinimą vieneriems metams atidėjimo laikotarpiu palūkanas apmokant Fondo lėšomis: paskolos sutarties Nr. [...]“; 7.1.2. „Dėl paskolų grąžinimo termino atidėjimo iki 2015-10-26 privalote kreiptis į kredito įstaigą, su kuria buvo pasirašytos paskolų sutartys, bei sudaryti paskolų grąžinimo grafiko pakeitimus. Nesikreipus į kredito įstaigą per nustatytą terminą, atidėjimas nebus taikomas.“ 7.2. Fondas 2015-10-12 raštais Nr. B2-34 ir Nr. B2-35 kreipėsi į B bankas bei į A bankas, informuodamas apie tai, kad Komisijos 2015-10-06 sprendimu Nr. K1-23 nuspręsta atidėti valstybės remiamų paskolų grąžinimą vieneriems metams atidėjimo laikotarpiu palūkanas apmokant Fondo lėšomis, bei paprašė informuoti Fondą apie „sudarytus paskolų grąžinimo termino atidėjimus“.

8. Fondo interneto svetainėje www.vsf.lt pateikta Paskolos gavėjo deklaracijos apie pajamas forma, kurioje nenurodyta, kokiu teisės aktu ji yra patvirtinta ir nustatyta, kad privaloma ją pateikti Fondui. Atsižvelgus į šios deklaracijos formą paskolos gavėjas turėtų Fondui deklaruoti su darbo santykiais susijusias pajamas, nedarbo socialinio draudimo išmokas, dividendus, gautas išmokas žemės ūkio veiklai, turto nuomos, pardavimo pajamas ir t. t.

9. Iš Ministerijos Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta: 9.1. „Ministerija [...] pažymi, kad Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais Ministerijai nesuteikti įgaliojimai aiškinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ar kitų teisės aktų taikymą, todėl pateikiame tik Ministerijos nuomonę, kuri negali būti laikoma oficialiu teisės aktų aiškinimu. Ministerijos nuomone, Fondas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją turi teisę gauti iš asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Fondo uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti, vadovaudamasis Valstybinio studijų fondo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-07-21 nutarimu Nr. 540 [...], 9.1 papunkčiu. Taip pat pažymėtina, kad pareiga valstybės remiamos paskolos gavėjui, kuris siekia, kad jam būtų atidėtas valstybės remiamos paskolos (-ų) grąžinimas, pateikti Fondui prašymą atidėti paskolos grąžinimą ir išdėstytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus, nustatyta Aprašo 51 punktu.“ 9.2. „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr. 956 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-05-27 nutarimo Nr. 480 „Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ galiojęs Aprašas papildytas ir patikslintas šiomis pagrindinėmis nuostatomis“:  „Sudaryta galimybė keisti patvirtintą studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą – 10 darbo dienų – nuo patvirtinto sąrašo paskelbimo dienos, įtraukiant \ studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų, sutartis, sąrašą asmenis, kurie turėjo teisę gauti paskolą, bet dėl subjektų, dalyvaujančių teikiant ir administruojant paskolas, klaidų nebuvo įtraukti į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą“; „Asmenys, turintys 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį, Aprašo nustatyta tvarka atleidžiami arba neatleidžiami nuo vienai studijų programai ar doktorantūrai gautos valstybės remiamos paskolos grąžinimo. Fondo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, įvertinusi tokio paskolos gavėjo ar jo atstovo pateiktą prašymą, atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo faktinį pagrindą ir paskolos gavėjo turtinę padėtį patvirtinančius dokumentus, priima motyvuotą sprendimą atleisti arba neatleisti tokį paskolos gavėją nuo paskolos ar jos dalies grąžinimo“; „Pirmenybę konkursinėje eilėje gauti valstybės remiamą paskolą ar apmokėti gautos valstybės remiamos paskolos palūkanas iš valstybės biudžeto lėšų turi studentai, ne vyresni kaip 25 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę“; „Maksimali paskolų suma didinama iki visos paskolai studijų kainai sumokėti einamiesiems studijų metams gauti paskolos gavėjui reikalingos sumos, jeigu studento studijų dalykų įvertinimo vidurkis praėjusį semestrą yra ne mažesnis nei 5 balai ir jeigu pakanka valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytų lėšų“; „Studentas, sudaręs paskolos sutartį, šios sutarties nustatyta tvarka turi teisę atsisakyti valstybės remiamos paskolos arba jos dalies. Studentas, kuriam iškelta bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą, neturi teisės gauti valstybės paskolos ar valstybės remiamos paskolos – nuo teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla, įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą ar sprendimo baigti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.“

  Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

10. Lietuvos Respublikos įstatymai 10.1. Mokslo ir studijų įstatyme nustatyta: 10.1.1. 14 straipsnis – „1. Valstybinis studijų fondas yra valstybės biudžetinė įstaiga. Šį fondą steigia, jo nuostatus ir valdybą tvirtina Vyriausybė. Valstybinio studijų fondo vienasmenis valdymo organas yra Valstybinio studijų fondo direktorius. 2. Valstybinis studijų fondas Vyriausybės nustatyta tvarka administruoja valstybės paskolas ir remia valstybės remiamas paskolas studentams, stipendijas trečiosios pakopos studentams, taip pat kitą finansinę paramą studentams“; 10.1.2. 74 straipsnis – „1. Studentai gali gauti valstybės paskolas arba valstybės remiamas paskolas: 1) studijų kainai sumokėti; 2) gyvenimo išlaidoms; [...]. 2. Valstybės paskoloms arba valstybės remiamoms paskoloms teikti ir jų administravimo išlaidoms padengti gali būti naudojami Valstybiniam studijų fondui šiam tikslui skirti valstybės biudžeto asignavimai, lėšos, sukauptos iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, paramos, taip pat privačių ūkio subjektų ir kitos lėšos. Valstybės paskolų arba valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarką nustato Vyriausybė. 3. Valstybės remiamų paskolų limitas nustatomas Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.“ 10.2. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; [...].“ 10.3. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnyje nustatyta: „1. Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu: 1) duomenų subjektas duoda sutikimą; 2) sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; 3) pagal įstatymus duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis; 4) siekiama apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus; 5) įgyvendinami oficialūs įgaliojimai, įstatymais ir kitais teisės aktais suteikti valstybės bei savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys; 6) reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni. [...].“

11. Kiti teisės aktai 11.1. Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos apraše, patvirtintame 2009-05-27 Vyriausybės nutarimu Nr. 480 (Aprašas), nustatyta: 11.1.1. „43. Už naudojimąsi valstybės remiama paskola paskolos gavėjui skaičiuojamos palūkanos. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo valstybės remiamos paskolos išmokėjimo ir skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies“; 11.1.2. „44. Valstybės remiamą paskolą grąžinti paskolos gavėjas pradeda po 12 mėnesių nuo atitinkamos pakopos, vientisųjų ar laipsnio nesuteikiančių studijų, kurioms gauta paskola, baigimo, nutraukimo arba paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Palūkanas paskolos gavėjas pradeda mokėti nuo valstybės remiamos paskolos išmokėjimo datos, išskyrus šio aprašo 55 punkte nurodytus atvejus. Valstybės remiama paskola grąžinama lygiomis dalimis ir palūkanos nuo išmokėtos ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies mokamos kiekvieną mėnesį pagal valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatytas sąlygas.“ 11.1.3. „45. Paskolos gavėjas valstybės remiamą paskolą grąžina ne vėliau kaip per 15 metų nuo paskolos grąžinimo pradžios. Paskolos gavėjas kredito įstaigai grąžina faktiškai išmokėtą sumą. Paskolos grąžinimo pradžia yra 12 mėnesių nuo atitinkamos pakopos, vientisųjų ar laipsnio nesuteikiančių studijų, kurioms gauta paskola, baigimo, nutraukimo arba paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Atidėjus paskolos grąžinimą šio aprašo 50 ir 51 punktuose nustatytais atvejais, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiui“; 11.1.4. „50. Paskolos gavėjas ir kredito įstaiga gali susitarti dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo. Kredito įstaiga, priėmusi sprendimą atidėti paskolos gavėjui valstybės remiamos paskolos grąžinimą, per 5 darbo dienas privalo apie tai informuoti Fondą. Tais atvejais, kai atitinkamos valstybės remiamos paskolos grąžinimą paskolos gavėjui numatoma atidėti ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui (įskaitant ankstesnius paskolos atidėjimo laikotarpius, kai sprendimą atidėti paskolos grąžinimą priėmė kredito įstaiga), kredito įstaiga turi gauti Fondo sutikimą“; 11.1.5. „51. Paskolos gavėjui, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, nepavykus su kredito įstaiga susitarti dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo šio aprašo 50 punkte nustatyta tvarka, valstybės remiamos paskolos grąžinimas gali būti atidėtas Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu. Šiuo atveju paskolos gavėjas turi pateikti Fondui prašymą atidėti paskolos grąžinimą ir šiame punkte išdėstytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Šiuo atveju į Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sudėtį įtraukiamas kredito įstaigos, suteikusios valstybės remiamą paskolą, atstovas. Išnykus šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, sudarančioms valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo pagrindą, valstybės remiamos paskolos grąžinimas atnaujinamas. Valstybės remiamos paskolos grąžinimas atidedamas metams ir gali būti pratęstas. Paskolos gavėjams, kuriems Fondo direktoriaus sudaryta komisija atidėjo valstybės remiamos paskolos grąžinimą, kredito įstaiga atideda valstybės remiamos paskolos grąžinimo įmokų mokėjimą. Valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu paskolos gavėjas kredito įstaigai moka palūkanas, išskyrus šio aprašo 59 punkte nurodytus atvejus.“ 11.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-21 nutarimu Nr. 914, 15 punkte nustatyta: „Švietimo ir mokslo ministras: [...]; 15.2. užtikrina įstatymų, [...], Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų, [...] ir kitų teisės aktų įgyvendinimą; [...].“ 11.3. Valstybinio studijų fondo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-07-21 nutarimu Nr. 540, reglamentuota: 11.3.1. „2. Fondo savininkė yra valstybė. Fondo steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Fondas yra įstaiga prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Fondo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą ir Fondo nuostatų tvirtinimą) įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija. [...]“; 11.3.2. „7. Fondas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 7.1. administruoja valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas studentams; [...]; 7.9. švietimo ir mokslo ministro pavedimu įgyvendina kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtas priemones“; 11.3.3. „10. Fondo vienasmenis valdymo organas yra Fondo direktorius. [...]. Fondo direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas švietimo ir mokslo ministrui.“ 11.4. Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010-08-18 įsakymu Nr. V1-43 patvirtintuose Paskolų studentams teikimo nuostatuose reglamentuota: 11.4.1. „39. Dėl valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo termino atidėjimo pagal Aprašo 51 punktą paskolos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo turi raštu kreiptis į Fondą ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki eilinės įmokos dienos. Kartu su prašymu pateikiami atidėjimo priežastį įrodantys dokumentai. Kreipdamasis dėl valstybės remiamos paskolos atidėjimo pagal Aprašo 51 punktą paskolos gavėjas, kuris yra bedarbis ar nedirbantis asmuo, auginantis vaiką, iki jam sueis 3 metai, pateikęs tai patvirtinančius dokumentus, gali prašyti valstybės lėšomis apmokėti palūkanas paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu.“ 11.4.2. „40. Apie tai, ar valstybės remiamos paskolos grąžinimo terminas atidėtas, paskolos gavėjai informuojami per Fondo informacinę sistemą, skirtą paskolų administravimui, ir (arba) prašyme atidėti valstybės remiamos paskolos grąžinimo terminą nurodytu elektroninio pašto adresu, taip pat išsiunčiant pranešimą prašyme atidėti valstybės remiamos paskolos grąžinimo terminą nurodytu paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu“; 11.4.3. „41. Per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo atidėti valstybės remiamos paskolos grąžinimo terminą priėmimo paskolos gavėjas privalo kreiptis į kredito įstaigą dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo įforminimo. Paskolos gavėjui per šiame punkte nurodytą terminą nesikreipus į kredito įstaigą, paskolos grąžinimo atidėjimas šiam paskolos gavėjui netaikomas.“

Skundo tyrimo išvados

12. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–9 paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 10–11 paragrafuose, konstatuotina, jog šio tyrimo metu: 12.1. Fondas, gavęs Pareiškėjo 2015-08-04 prašymą, ėmėsi papildomų veiksmų, t. y. kreipėsi į B banką, prašydamas pateikti Pareiškėjui atsakymą dėl paskolų ir palūkanų mokėjimo atidėjimo šiam asmeniui bei atsakymo kopiją persiųsti Fondui (pažymos 6.11 punktas); 12.2. Komisija 2015-10-06 sprendimu Nr. K1-23 nusprendė atidėti valstybės remiamų Pareiškėjo paskolų pagal sutartis Nr. [...] grąžinimą vieneriems metams atidėjimo laikotarpiu palūkanas apmokant Fondo lėšomis ir apie tai raštu informavo Pareiškėją bei kreipėsi į paskolas išdavusius bankus (pažymos 7.1.1 papunktis ir 7.2 punktas).   13. Apibendrinus pirmiau nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi (skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia; šiuo atveju, skundo tyrimo metu Komisija priėmė Pareiškėjui palankų sprendimą atidėti paskolų grąžinimą vieneriems metams atidėjimo laikotarpiu palūkanas apmokant Fondo lėšomis), darytina išvada, kad Pareiškėjo skundo dėl Fondo pareigūnų veiklos (neveikimo) tyrimas nutrauktinas.

14. Kartu Seimo kontrolierius atkreipia Fondo direktoriaus dėmesį į tai, kad: 14.1. Pareiškėjas, 2015 metais kreipdamasis į Fondą dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo, pateikė 2014 metų A banko atsakymą, tačiau nepateikė kito banko atsakymo į jo kreipimąsi dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo, t. y. dokumento, patvirtinančio, kad nepavyko susitarti su B banku dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo nei 2014, nei 2015 metais (pažymos 4.3 punktas). Fondas, teikdamas 2015-08-12 atsakymą Pareiškėjui bei paaiškinimus Seimo kontrolieriui dėl Pareiškėjo skundo tyrimo, nenurodė reikalavimo pateikti „aktualius“ banko dokumentus teisinio pagrindo (pažymos 4 paragrafas ir 6.10 punktas), šios pažymos 10 bei 11 paragrafe pacituotose teisės normose nėra nustatyta, kad Fondui pateikiami tam tikro laikotarpio kredito įstaigų dokumentai; 14.2. pagal šiam tyrimui Fondo pateiktą informaciją bei nustatytas aplinkybes, Apraše nėra nustatyta, kokius pajamas patvirtinančius dokumentus Fondui turi pateikti paskolų gavėjas, Fondas nurodo, kad apie pareigą pateikti paskolos gavėjo deklaraciją apie pajamas Fondas „skelbia viešai savo interneto svetainėje“, tačiau nenurodo teisės akto, kuriuo nustatyta, kad šios deklaracijos pateikimas paskolos gavėjui yra privalomas, pačioje deklaracijos formoje nėra nuorodos, kokiu teisės aktu ji patvirtinta (pažymos 6.8 ir 11.1 punktai bei 8 paragrafas). Šiame pažymos paragrafe nurodytos aplinkybės kelia abejonių Fondo reikalavimų paskolos gavėjui pateikti „aktualius“ kredito įstaigų dokumentus bei deklaraciją apie pajamas pagrįstumu ir teisėtumu (pavyzdžiui, dėl viešojo administravimo įstatymo viršenybės principo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, kokiais atvejais gali būti tvarkomi tam tikri asmens duomenys, įgyvendinimo tinkamumo; pažymos 11.2 ir 11.3 punktai).

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

15. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X skundo dėl Valstybinio studijų fondo pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir 7 punktais, Seimo kontrolierius Valstybino studijų fondo direktoriui rekomenduoja: 16.1. pateikti motyvuotus išsamius paaiškinimus dėl Fondo įgaliojimų tvarkyti paskolos gavėjų duomenis apie pajamas (kaip nurodyta Paskolos gavėjo deklaracijos apie pajamas formoje); 16.2. informuoti, kokiu teisės aktu patvirtinta Paskolos gavėjo deklaracijos apie pajamas forma bei nustatyta paskolos gavėjo pareiga šią deklaraciją pateikti Fondui (tuo atveju, jeigu ji patvirtinta Fondo išleistu teisės aktu – nurodykite šiuos konkrečius Fondo įgaliojimus patvirtinantį teisės aktą); 16.3. tuo atveju, jeigu paskolos gavėjo pareigos pateikti Fondui tik „aktualius“ banko dokumentus bei Paskolos gavėjo deklaraciją apie pajamas nėra nustatytos teisės aktais, deklaracijos forma nėra patvirtinta teisės aktu, – tinkamai įgyvendinti viešojo administravimo įstatymo viršenybės principą, nereikalaujant iš paskolos gavėjų vykdyti pareigas, kurios nėra nustatytos teisės aktais, arba inicijuoti teisės aktų pakeitimus šiais klausimais.

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašyčiau pranešti iki 2016-03-01.

Seimo kontrolierius               Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2015/1-1094
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį