Vyriausioji specialistė

Kita informacija:

Siekiant užtikrinti įstaigos tarptautinį bendradarbiavimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų, pareigūnų, tarptautinių organizacijų atstovų ir kitų svečių priėmimą ir jų aptarnavimą;

2. Organizuoja Seimo kontrolierių bei kitų įstaigos darbuotojų komandiruotes į tarptautinius renginius;

3. Seimo kontrolierių ir/ar kitų įstaigos darbuotojų nurodymu, palaiko ryšius su JT ar bet kuria kita organizacija JT sistemoje, užsienio šalių nacionalinėmis ir regioninėmis institucijomis žmogaus teisių sklaidos srityje.

4. Kreipiasi į užsienio šalių ombudsmenų institucijas ir kitas tarptautines organizacijas įvairiais klausimais susijusiais su Nacionalinės žmogaus teisių institucijos funkcijų vykdymu. 7.5. Seimo kontrolierių ir/ar kitų įstaigos darbuotojų pavedimu renka ir teikia informaciją apie užsienio šalių ombudsmenų įstaigas turinčias Nacionalinės žmogaus teisių institucijos statusą bei vykdančias Nacionalinio prevencinio mechanizmo funkcijas;7.6. dalyvauja tarptautiniuose susitikimuose, esant reikalui, jų metu būna vertėju;

7. Verčia į lietuvių kalbą įstaigoje gautus dokumentus anglų, rusų kalbomis;

8. Verčia į anglų, rusų kalbas įstaigoje parengtus siųsti į užsienį dokumentus;

9. Organizuoja gaunamų dokumentų kitomis kalbomis vertimą į lietuvių kalbą;

10. Organizuoja didelės apimties raštų, pranešimų, jeigu reikia, ir skundų pažymų, vertimus;

11. Kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją apie užsienio šalių ombudsmenų veiklą ir ją pateikia Seimo kontrolieriams, kitiems įstaigos darbuotojams;

12. Sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją apie tarptautinę Seimo kontrolierių veiklą ir ją pateikia interneto puslapyje;

13. Sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją apie Seimo kontrolierių veiklą ir ją pateikia užsienio institucijoms;

14. Seimo kontrolierių metų veiklos ataskaitai rengia medžiagą apie įstaigos tarptautinį bendradarbiavimą;

15. Organizuoja Seimo kontrolierių metų veiklos ataskaitos santraukos vertimą į anglų kalbą, atsako už jos išplatinimą;

16. Kartu su kitais įstaigos darbuotojais rengia medžiagą apie Seimo kontrolierių veiklą užsienio kalbomis leidžiamiems leidiniams;

17. Teikia siūlymus dėl Žmogaus teisių biuro veiklos planų; vykdo veiklos planuose numatytas užduotis;

18. Teikia siūlymus dėl informacijos apie žmogaus teises ir laisves sklaidos;

19. Teikia siūlymus ir dalyvauja projektų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti rengimo procese;

20. Teikia informaciją apie savo veiklą;

21. Atsako už suteiktų funkcijų vykdymą, priimtų sprendimų pasekmes;

22. Atlieka kitus Seimo kontrolierių ir skyrių vedėjų pavedimus, susijusius su jų vykdomomis funkcijomis.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. būti gerai išstudijavusiam Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei teisės aktus, reglamentuojančius Seimo kontrolierių įstaigos veiklą, būti susipažinusiam su Europos ir pasaulio teisės aktais, reglamentuojančiais ombudsmenų veiklą;

3. puikiai žinoti įstaigos tikslus, uždavinius, visų darbuotojų funkcijas, teises ir pareigas, taip pat žinoti savo kompetenciją;

4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip C.1 lygiu, dar bent vieną Europos Sąjungos kalbą ir rusų kalbą ne žemesniu nei B.1 lygiu;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu (lietuvių kalba, anglų, rusų ar kt. užsienio kalba), gerai išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, kalbos kultūros normas;

7. būti gerai išstudijavusiamtarptautinio bendravimo protokolą.

 

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį