Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių19
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755260

Vyresnioji patarėja

Kita informacija:

Seimo kontrolieriaus vyresnysis patarėjas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja, koordinuoja ir prižiūri patarėjų grupės darbą;

2. vykdo Seimo kontrolierių pavedimus, pateikiamus tiesiogiai arba per Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiąjį patarėją, susijusius su Seimo kontrolieriams pavestų funkcijų įgyvendinimu;

3. užtikrina, kad patarėjų grupės darbuotojai: vykdytų Seimo kontrolierių pavedimus; pažymų ir kitų raštų projektus rengtų kvalifikuotai ir laikydamiesi nustatytų terminų; laikytųsi Seimo kontrolierių įstaigos reglamente nustatytų reikalavimų;

4. organizuoja, koordinuoja, prižiūri ir atsako už grupei priskirtų skundų (įskaitant tyrimus Seimo kontrolieriaus iniciatyva) pažymų projektų ir kitų raštų projektų rengimą bei projektų vykdymą; 

5. formuoja ir užtikrina vienodą tos pačios tematikos skundų tyrimo praktiką, pažymų ir kitų raštų projektų rengimą, atsižvelgiant į ankstesnius tyrimus ir į nustatytus reikalavimus;

6. susipažinęs su patarėjų grupei priskirtais skundais, teikia Seimo kontrolieriams siūlymus dėl jų priimtinumo nagrinėti ir dėl jų nagrinėjimo eigos; šiuos siūlymus derina su Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiuoju patarėju;

7. susipažinęs su patarėjų grupei priskirtais raštais, teikia Seimo kontrolieriams siūlymus dėl gautų atsakymų išsamumo ir papildomos informacijos reikalingumo, dėl Seimo kontrolierių rekomendacijų įvykdymo (neįvykdymo), dėl reikiamų raštų projektų parengimo; šiuos siūlymus  derina su Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiuoju patarėju;

8. perduoda skundus (arba kitus kreipimusis) konkrečiam patarėjų grupės darbuotojui ar darbuotojams tirti arba atsisakyti nagrinėti (arba paruošti atsakymo projektą); teikia jiems siūlymus ir (arba) nurodymus šiais klausimais;

9. derina patarėjų grupės darbuotojų pagal nustatytus reikalavimus parengtus pažymų bei kitų raštų projektus; dėl nustatytų reikalavimų neatitinkančių projektų patarėjų grupės darbuotojams teikia pastabas, pasiūlymus ir (arba) nurodymus; suderintus projektus perduoda vizuoti Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiajam patarėjui;

10. teikia Seimo kontrolieriams siūlymus dėl Seimo kontrolierių rekomendacijų reikalingumo ir dėl reikalingumo pasinaudoti Seimo kontrolierių įstatyme įtvirtintomis Seimo kontrolierių teisėmis;

11. tikrina, ar patarėjų grupei priskirtų skundų tyrimo duomenys į įstaigos duomenų tvarkymo sistemą (DTS) suvesti laikantis nustatytų reikalavimų ir tvarkos;

12. užtikrina, kad patarėjų grupės darbuotojų veikla įstaigos priimamajame būtų vykdoma laikantis nustatytų reikalavimų;

13. teikia Seimo kontrolieriams siūlymus dėl reikalingumo susitikti su valdžios įstaigų pareigūnais, ekspertais ir kitais asmenimis, taip pat dėl reikalingumo organizuoti diskusijas, konsultacijas, posėdžius ir kitus renginius; šiuos siūlymus derina su Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiuoju patarėju; Seimo kontrolierių pavedimu, organizuoja ir koordinuoja šiuos susitikimus ir kitus renginius;

14. teikia Seimo kontrolieriams siūlymus pradėti tyrimus Seimo kontrolieriaus iniciatyva ar kitus projektus;

15. užtikrina, kad patarėjų grupės vykdomi projektai ir visa informacija apie juos būtų nustatyta tvarka įvesti įstaigos duomenų tvarkymo sistemoje (DTS);

16. užtikrina, kad patarėjų grupės darbuotojai kontroliuotų, kaip vykdomos Seimo kontrolierių rekomendacijos;

17. analizuoja Seimo kontrolierių rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus ir apie tai informuoja Seimo kontrolierius ir (arba) Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiąjį patarėją; suderinęs su Seimo kontrolieriumi ir (arba) Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiuoju patarėju, teikia siūlymus ir (arba) nurodymus patarėjų grupės darbuotojui dėl Seimo kontrolierių rekomendacijų nagrinėjimo tolesnės eigos;

18. nesant Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiojo patarėjo, Seimo kontrolierių įstaigos vadovo pavedimu, koordinuoja patarėjų grupių veiklą;

19.  organizuoja ir koordinuoja skundų tyrimų analizės ir apibendrinimų, reikalingų Seimo kontrolierių ataskaitoms, pranešimams, susitikimams, informaciniams biuleteniams ir kitais atvejais, rengimą; kartu su kitais įstaigos darbuotojais rengia Seimo kontrolierių metinės ataskaitos projektą; šiais klausimais organizuoja ir koordinuoja patarėjų grupės veiklą, duoda patarėjų grupės darbuotojams reikiamus nurodymus;

20. priima pareiškėjus, teikia jiems konsultacijas, susijusias su Seimo kontrolierių funkcijų atlikimu;

21. dalyvauja valdžios įstaigų ar kituose posėdžiuose, kai juose svarstomi klausimai, susiję su Seimo kontrolierių veikla ar Seimo kontrolierių tiriamu dalyku;

22. vyksta į komandiruotes patikrinti pareiškėjų skunduose nurodytų aplinkybių arba atliekant tyrimus Seimo kontrolieriaus iniciatyva ar vykdant kitus projektus;

23. teikia siūlymus Seimo kontrolieriams ir (arba) Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiajam patarėjui dėl patarėjų grupės veiklos tobulinimo ir kitais su Seimo kontrolierių veikla susijusiais klausimais.

8. Vykdo kitus įstaigos vadovo ir Seimo kontrolierių nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su įstaigos vadovo ir Seimo kontrolierių funkcijų atlikimu.

 

Seimo kontrolieriaus vyresnysis patarėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį) išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnį kaip ketveriųmetų teisiniodarbo stažą;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir su Seimo kontrolierių veikla susijusius teisės aktus;

4. išmanyti tarptautinius ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su žmogaus teisėmis, taip pat Konstitucinio Teismo jurisprudenciją ir teismų praktiką, susijusią su žmogaus teisėmis;

5. išmanyti tarptautinę ir nacionalinę institucinę žmogaus teisių gynimo sistemą;

6. mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ne žemesniu kaip B2 lygiu;

7. gebėti organizuoti darbą, turėti analitinio ir sisteminio mąstymo įgūdžių;

8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

9. gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį