Skyriaus vedėja

Kita informacija:

Bendrųjų reikalų ir finansų skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

1. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą vykdydamas skyriui priskirtas funkcijas ir spręsdamas skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, pagal kompetenciją paskirsto užduotis, kontroliuoja, kaip jos vykdomos, užtikrina darbo drausmę ir atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų tinkamą įvykdymą laiku;.

2. įgyvendina įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą, kontroliuoja, kad būtų racionaliai ir taupiai naudojama įstatymu patvirtinta įstaigos išlaidų sąmata, kad būtų pagal paskirtį naudojamos darbo užmokesčiui skirtos lėšos;

3. atlieka išankstinę finansų kontrolę remiantis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;

4. pagal kompetenciją vizuoja teikiamus vadovo įsakymus, dokumentų projektus, sutartis, kitus apskaitos dokumentus;

5. dalyvauja pasitarimuose svarstant išlaidų sąmatų projektus, tvirtinant įstaigos struktūrą, nustatant atlyginimo koeficientus darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, ir kitus klausimus, susijusius su finansiniais ištekliais;

6. teikia siūlymus ir dalyvauja investicinių projektų, projektų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti rengimo procese;

7. įstaigos vadovo pavedimu rengia išlaidų sąmatų projektus organizuojamoms konferencijoms ir tarptautinėms delegacijoms priimti;

8. teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl skyriaus darbuotojų darbo užmokesčio dydžio, dėl darbuotojų vertinimo ir skatinimo;

9. rengia įstaigos išlaidų sąmatos projektus pagal programas ir funkcijas ir teikia tvirtinti įstaigos vadovui, patvirtintus projektus laiku perduoda Finansų ministerijai;

10. atsako už laiku ir tiksliai pateiktą ministerijoms, Statistikos departamentui ir socialinio draudimo tarnybai ataskaitas apie išlaidų sąmatos vykdymą ir kitus rodiklius;

11. naudodamasis Viešojo sektoriaus finansų apskaitos kompiuterine programa bei vadovaudamasis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais sudaro įstaigos finansinės atskaitomybės ir biudžeto vykdymo ataskaitas;

12. kontroliuoja programų sąmatų vykdymą, organizuoja informacijos apie asignavimų panaudojimą, kaupimą, sisteminimą ir analizę pagal programas, vykdomas priemones ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius; 

13. organizuoja mokėjimų paraiškų ir ataskaitų teikimą pagal kompiuterizuotą Valstybes biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą; 

14. tikrina ir pasirašo antrojo parašo teise banko pavedimus, paraiškas, kasos ir kitus piniginius atsiskaitymų dokumentus;

15. skatina skyriaus tarnautojų ir darbuotojų laisvą kūrybinę iniciatyvą ir kiekvieno darbuotojo atsakomybę už jiems pavestų darbų vykdymą, įvertina jų teikiamas pastabas ir pasiūlymus;

16. kontroliuoja įstaigos archyvo tvarkymą;

17. koordinuoja, kontroliuoja ir dalyvauja planuojant dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą įstaigoje;

18. koordinuoja, kontroliuoja ir dalyvauja planuojant informacinių ir komunikacinių sistemų plėtrą įstaigoje;

19. teikia siūlymus įstaigos vadovui skyriaus veiklos tobulinimo klausimais;

20. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Seimo kontrolierių pavedimus, susijusius su pagrindinėmis skyriaus funkcijomis.

 

Valstybės tarnautojas, einantis Bendrųjų reikalų ir finansų skyriaus vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų vadovaujamo darbo ir penkerių metų finansinio darbo valstybės valdžios ir valdymo institucijose patirtį;

3. būti gerai išstudijavusiam Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Seimo kontrolierių įstaigos veiklą, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, biudžetinių įstaigų finansinę veiklą, rekomendacijas, tarptautinius standartus, reikalingus įgyvendinti šioms pareigoms priskirtą kompetenciją;

4. žinoti įstaigos struktūrą, tikslus, uždavinius, visų darbuotojų funkcijas, taip pat žinoti savo kompetencijos ribas;

5. mokėti bent vieną Europos Sąjungos kalbą ne žemesniu kaip B.1 lygiu;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa,mokėti naudotis buhalterinėmis programomis „Navision“, metinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas VSAKIS;

7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą bei administruoti skyriaus veiklą, rinktis darbo metodus;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai žinoti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, kalbos kultūros normas;

9. gebėti rengti išvadas ir analitinę medžiagą valdant, sisteminant ir apibendrinant didelės apimties informaciją.

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį