Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių62
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė800994

Vyriausioji finansų specialistė

Kita informacija:

Siekiant užtikrinti įstaigos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo, trumpalaikio materialiojo turto, atsargų, atsiskaitymų, piniginių lėšų apskaitą, vyriausiasis finansų specialistas vykdo šias funkcijas:

1. pagal pateiktas sąskaitas faktūras ar išankstinio mokėjimo dokumentus ruošia tiesioginio mokėjimo paraiškas naudodamasis Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), mokėjimo pavedimus bankui, kad būtų užtikrintas savalaikis įsipareigojimų vykdymas;

2 pagal kompetenciją atlieka paskesniąją finansų kontrolę, užtikrinant ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo teisingumą apskaitoje;

3. naudodamasis darbo užmokesčio apskaitos informacine sistema per elektroninius bankus perveda priskaičiuotą darbo užmokestį į darbuotojų atsiskaitomąsias korteles;

4. organizuoja kasos darbą: vykdo grynųjų pinigų priėmimo ir išdavimo operacijas;

5. teikia Finansų ministerijai VBAMS asignavimų poreikio prognozes, duomenis apie asignavimų panaudojimą ir biudžetinių lėšų likučius;

6. naudodamasis „1C:Viešojo sektoriaus finansų apskaitos“ kompiuterine programa vykdo visas kasos operacijas, pildo kasos knygą, rengia atitinkamo laikotarpio apskaitos registrus ir teikia skyriaus vedėjui;

7. veda ilgalaikio ir trumpalaikio turto analitinę apskaitą, sudaro metinę ilgalaikio turto apyskaitą ir pažymą apie turto įsigijimą ir nurašymą pagal įstaigos vykdomą programą, teikiant metinę finansinę atskaitomybę;

8. sudaro metinę atsargų ir trumpalaikio turto apyskaitą ir pažymą apie atsargų ir trumpalaikio turto įsigijimą ir nurašymą iš apskaitos pagal įstaigos vykdomą programą, teikiant metinę finansinę atskaitomybę;

9. kas mėnesį apskaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą pagal normatyvus;

10. dalyvauja atliekant kasmetinę įstaigos metinę inventorizaciją;

11. kontroliuoja įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimą pagal nustatytus limitus, rengia ir teikia skyriaus vedėjui mėnesio ataskaitas;

12. kas mėnesį rengia pagal įstaigos vykdomą programą pažymą (Forma Nr. 4) apie kreditinį-debetinį įsiskolinimą ir nustatytais terminais perduoda Finansų ministerijai;

13. atlieka kokybinę ir kiekybinę įstaigos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų sudėties bei darbo apmokėjimo analizę, darbo laiko apskaitos analizę, parengia atitinkamas ataskaitas ir pagal pareikalavimą laiku ir tiksliai perduoda Statistikos departamentui;

14. nustatytais terminais teikia Mokesčių inspekcijai mėnesines, ketvirtines ir metines ataskaitas apie įstaigos darbuotojams apskaičiuotą ir pervestą pajamų mokestį;

15. pagal patvirtintas normas apskaičiuoja ir išmoka lėšas įstaigos darbuotojams, vykstantiems į komandiruotes Lietuvoje ir užsienyje, išrašo avansines apyskaitas;

16. rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;

17. rengia skyriaus paskirtos srities dokumentus ir perduoda archyvui bylas pagal įstaigos bylų nomenklatūrą;

18. vykdo kitus nuolatinio pobūdžio Seimo kontrolierių ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus vykdomomis funkcijomis.

 

Darbuotojas, einantis Bendrųjų reikalų ir finansų skyriaus vyriausiojo finansų specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos kryties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų srities ekonomikos kryties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų finansinio darbo patirtį biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos sistemoje;

3. būti gerai išstudijavusiam Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų finansinę veiklą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, buhalterine VBAMS programa (privalumas – mokėti dirbti Finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos programa, naudotis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios bei valdymo institucijų duomenų bazėmis ir informacinėmis sistemomis); mokėti naudotis internetu, elektroniniu paštu;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti turimą informaciją;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, gebėti rengti tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus.

 

 

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį