Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių22
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė746844

Vyriausioji specialistė

Kita informacija:

Siekiant sklandžiai organizuoti įstaigos archyvo darbą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. priima saugoti archyve Seimo kontrolierių, Seimo kontrolierių patarėjų, kitų atsakingų įstaigos darbuotojų parengtas dokumentų bylas, tikrina jų parengimą;

2. kontroliuoja, ar įstaigos padalinių dokumentai yra tinkamai kaupiami, saugomi ir tvarkingai naudojami, ar bylos laiku pateikiamos į archyvą;

3. sudaro ir papildo dokumentacijos planą, derina jį su įstaigos Dokumentų ekspertų komisija ir Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, pateikia tvirtinti įstaigos vadovui;

4. organizuoja nuolat, ilgai ir laikinai saugomų bylų priėmimą į įstaigos archyvą pagal priėmimo – perdavimo aktus;

5. sudaro, tobulina ir papildo archyve saugomų dokumentų informacinę sistemą pagal reikalavimus, užtikrinančius jos įtraukimą į Valstybinio archyvų fondo informacinę sistemą;

6. sudaro tęstinius nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, derina juos su įstaigos Dokumentų ekspertų komisija ir Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, pateikia tvirtinti įstaigos vadovui;

7. įformina ir įriša aparatu ar susega į archyvo dokumentams skirtus segtuvus nuolat ir ilgai saugomų dokumentų bylas pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus.

8. ruošia aktus dokumentų bylas perduodant valstybiniam saugojimui, nurašymui, sunaikinimui.

9. formuoja fondo administravimo bylą, kurioje kaupiami dokumentų perdavimo, naikinimo, būklės ir kiekio patikrinimo aktai ir kiti su fondo apskaita ir jos pakeitimais susiję dokumentai.

10. pagal pareikalavimą išduoda archyvines pažymas ir dokumentų kopijas, rengia paklausimų atsakymus, veda atsakymų į paklausimus apskaitą. Tvirtina archyvinių dokumentų kopijas, išrašus ir nuorašus;

11. inicijuoja Dokumentų ekspertų komisijos posėdžius archyvo klausimams spręsti bei rengia posėdžių protokolus;

12. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojams ir darbuotojams dokumentų tvarkymo, saugojimo bei perdavimo į archyvą klausimais.

13. dalyvauja rengiant norminius ir metodinius dokumentus archyvo darbo ir dokumentų rengimo klausimais.

14. teikia informaciją apie savo veiklą;

15. atsako už suteiktų funkcijų vykdymą, priimtų sprendimų pasekmes;

16. atlieka kitus Seimo kontrolierių pavedimus, susijusius su jų vykdomomis funkcijomis.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. būti gerai išstudijavusiam Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Seimo kontrolierių įstaigos veiklą, dokumentų bylų paruošimą saugoti ir naudoti, nuolat ir ilgai saugomų bylų įforminimo taisykles, dokumentų bylų saugojimo terminus, dokumentų bylų perdavimo saugoti valstybiniam archyvui taisykles, dokumentų nurašymo ir sunaikinimo taisykles, dokumentų šifravimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir talpinimo tam skirtose vietose taisykles; būti gerai išstudijavusiam teisės aktus, rekomendacijas, tarptautinius standartus, reikalingus įgyvendinti šioms pareigoms priskirtą kompetenciją;

3. puikiai išmanyti valstybinę archyvų sistemą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, kalbos kultūros normas, gebėti rengti dokumentų projektus.

 

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį