Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių68
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755213

Skyriaus vedėjos pavaduotoja

Kita informacija:

Skyriaus vedėjo pavaduotojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją koordinuoja, kontroliuoja ir dalyvauja planuojant dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą įstaigoje;

2. nuolat stebi įstaigos veiklos tendencijas, teikia siūlymus dokumentų ir informacijos valdymo, skyriaus veiklos tobulinimo klausimais;

3. organizuoja ir koordinuoja dokumentų bylų sudarymą, tvarkymą, įforminimą, apskaitą, archyvų darbo reikalavimų įgyvendinimą įstaigoje bei kontroliuoja jų vykdymą;

4. pagal kompetenciją teikia įstaigos darbuotojams metodinę pagalbą ir konsultacijas dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;

5. koordinuoja ir kontroliuoja raštų projektų skyriaus kompetencijos klausimais rengimą;

6. teikia statistinę skundų analizę, apibendrinamąsias išvadas Seimo kontrolieriams, skyriaus vadovui, įstaigos darbuotojams ir visuomenei;

7. koordinuoja informacijos apie įstaigos veiklą rinkimą ir apibendrinimą;

8. organizuoja įvairių raštų, pranešimų, jeigu reikia, ir skundų bei pažymų, vertimą;

9. dalyvauja rengiant įstaigos sudaromų sutarčių, susijusių su dokumentų valdymo arba kita skyriaus kompetencija, projektus;

10. administruoja Seimo kontrolierių įstaigos interneto svetainę;

11. kontroliuoja, ar įstaigos interneto svetainė atitinka bendruosius reikalavimus, taikomus valstybės institucijų interneto svetainėms, ar nuolat atnaujinamas jos turinys;

12. administruoja įstaigos dokumentų tvarkymo sistemą, teikia siūlymus dėl jos tobulinimo;

13. rengia ir derina su įstaigos vadovu, Seimo kontrolieriumi, skyriaus vedėju medžiagą informaciniams biuleteniams, ataskaitoms, kitiems leidiniams;

14. organizuoja informacinių biuletenių, Seimo kontrolierių metų veiklos ataskaitų, kitų leidinių leidybą, atsako už įvairių įstaigoje parengtų leidinių platinimą;

15. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimus;

16. organizuoja valstybės tarnautojų viešuosius konkursus, kitų darbuotojų priėmimo į pareigas atranką;

17. užtikrina, kad Valstybės tarnautojų registrui laiku būtų perduoti tikslūs duomenys;

18. rengia darbo sutartis ir pildo darbo sutarčių žurnalą;

19. rengia personalo, atostogų, įstaigos pagrindinę veiklą reglamentuojančių įsakymų projektus, veda įsakymų registrus;

20. tvarko Seimo kontrolierių ir visų įstaigos darbuotojų asmens bylas, parengia jas perduoti archyvui;

21. rengia pažymas personalo klausimais;

22. planuoja ir organizuoja darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, mokymus;

23. kontroliuoja skyriaus darbuotojų darbo laiką, koordinuoja jo apskaitą;

24. užtikrina Seimo kontrolierių pažymų, įstaigos leidžiamų leidinių ir kitų raštų redagavimą;

25. dalyvauja rengiant investicinius projektus, teikia siūlymus ir dalyvauja projektų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti rengimo procese;

26. teikia informaciją apie savo veiklą;

27. vykdo kitus su Seimo kontrolierių veikla, skyriaus funkcijomis susijusius įstaigos vadovo bei skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;

28. atsako už suteiktų funkcijų vykdymą, priimtų sprendimų pasekmes;

29. laikinai nesant skyriaus vedėjo vykdo jo funkcijas ir užtikrina skyriaus veiklos organizavimą.

 

Skyriaus vedėjo pavaduotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties ir aukštąjį universitetinį technologijos srities išsilavinimą bei turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo dokumentų valdymo srityje patirtį;

2. būti gerai išstudijavusiam Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir darbo santykių reguliavimą, teisės aktus, reglamentuojančius Seimo kontrolierių įstaigos veiklą, norminių aktų rengimo tvarką, rekomendacijas, tarptautinius standartus, reikalingus įgyvendinti skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigoms priskirtų funkcijų įgyvendinimui;

3. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas;

4. gerai išmanyti Valstybės tarnautojų registro struktūrą, šio registro duomenų tvarkymo taisykles.

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa;

6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B.1 lygiu;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti gerai išstudijavusiam dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, kalbos kultūros normas, gebėti rengti tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų ir teisės aktų projektus.

 

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį