Patarėjas

Kita informacija:

Žmogaus teisių biuro patarėjas Seimo kontrolierių ir (ar) Žmogaus teisių biuro vedėjo pavedimu vykdo šias funkcijas:

1. vykdo Seimo kontrolierių pavedimus, pateikiamus per Žmogaus teisių biuro vedėją, susijusius su Seimo kontrolieriams pavestų funkcijų įgyvendinimu;

2. rengia ataskaitų, apžvalgų ir kitų raštų projektus, laikydamasis nustatytų reikalavimų; parengtus projektus teikia derinti Žmogaus teisių biuro vedėjui; nesuderintus su Žmogaus teisių biuro vedėju arba Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiojo patarėjo nevizuotus ataskaitų, apžvalgų ir kitų raštų projektus taiso atsižvelgiant į pateiktas pastabas ir (arba) nurodymus;

3. renka informaciją, būtiną Seimo kontrolierių funkcijoms, atliekant žmogaus teisių padėties stebėseną ir analizę, vykdyti; šią informaciją analizuoja ir apibendrina;

4. rengia medžiagą posėdžiams, susirinkimams, kuriuose svarstomi klausimai, susiję su Seimo kontrolierių vykdoma nacionaline kankinimų prevencija;

5. teikia Žmogaus teisių biuro vedėjui siūlymus dėl ataskaitų, apžvalgų ir kitų dokumentų rengimo eigos, taip pat dėl stebėsenų ir analizių vykdymo eigos;

6. teikia siūlymus, kaip gerinti žmogaus teisių ir laisvių padėtį tose srityse, kuriose nustatoma žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų;

7. teikia Žmogaus teisių biuro vedėjui siūlymus organizuoti susitikimus su valdžios įstaigų pareigūnais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, tarptautinių organizacijų atstovais ir kitais žmogaus teisių ir laisvių sklaidos ir gynimo klausimais suinteresuotais asmenimis; rengia apibendrintą medžiagą organizuojamiems susitikimams;

8. teikia Seimo kontrolieriams siūlymus dėl Seimo kontrolierių rekomendacijų reikalingumo ir dėl reikalingumo pasinaudoti Seimo kontrolierių įstatyme įtvirtintomis Seimo kontrolierių teisėmis; šiuos siūlymus derina su Žmogaus teisių biuro vedėju;

8. teikia siūlymus dėl Žmogaus teisių biuro veiklos planų; vykdo veiklos planuose numatytas užduotis;

10. vyksta į laisvės apribojimo vietas ir atlieka jose esančių asmenų teisių ir laisvių užtikrinimo stebėseną;

11. vyksta į komandiruotes atlikti žmogaus teisių ir laisvių padėties stebėsenos;

12. teikia siūlymus dėl įstatymų projektų atitikimo nacionaliniams ir tarptautiniams žmogaus teisių principams ir normoms; rengia įstatymų projektų vertinimo išvadų projektus;

13. teikia siūlymus dėl kankinimo ar kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo laisvės apribojimo institucijose prevencijos priemonių taikymo; vykdo Seimo kontrolierių ir (arba) Žmogaus teisių biuro vedėjo pavedimus dėl konkrečių prevencijos priemonių taikymo;

14. kontroliuoja, kaip atsižvelgiama į Seimo kontrolierių rekomendacijas žmogaus teisių ir laisvių apsaugos klausimais;

15. teikia siūlymus dėl bendradarbiavimo ir ryšių palaikymo su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais socialiniais partneriais, ginančiais žmogaus teises ir laisves, vykdančiais jų stebėseną; renka informaciją apie jų patirtį šioje srityse bei dalinasi savo veiklos patirtimi;

16. teikia siūlymus dėl bendradarbiavimo ir ryšių palaikymo su tarptautinėmis organizacijomis, ginančiomis žmogaus teises;

17. teikia siūlymus dėl ekspertų pasitelkimo atliekant žmogaus teisių padėties stebėseną ir analizę;

18. teikia siūlymus dėl konkrečių žmogaus teisių padėties stebėsenos ir analizės priemonių bei konkrečios stebėsenos ar analizės reikalingumo;

19. teikia siūlymus dėl informacijos apie žmogaus teises ir laisves sklaidos;

20. teikia siūlymus dėl asmenų švietimo žmogaus teisių ir laisvių klausimais; vykdo asmenų švietimo žmogaus teisių ir laisvių klausimais projektus;

21. teikia Seimo kontrolieriams siūlymus pradėti tyrimus Seimo kontrolieriaus iniciatyva;

22. suveda vykdomų projektų duomenis į įstaigos duomenų tvarkymo sistemą (DTS) laikydamasis nustatytų reikalavimų;

23. teikia siūlymus Seimo kontrolieriui ir (arba) Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiajam patarėjui, ir (arba) Žmogaus teisių biuro vedėjui dėl Žmogaus teisių biuro veiklos tobulinimo ir kitais su Seimo kontrolierių veikla susijusiais klausimais;

24. vykdo kitus Seimo kontrolierių ir (ar) Žmogaus teisių biuro vedėjo pavedimus, susijusius su Seimo kontrolierių funkcijų atlikimu.

 

Žmogaus teisių biuro patarėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį) išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnį kaip trejųmetų teisiniodarbo stažą, iš kurio ne mažiau kaip vieneri metai žmogaus teisių gynimo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir su Seimo kontrolierių veikla susijusius teisės aktus;

4. puikiai išmanyti tarptautinius ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su žmogaus teisėmis, taip pat Konstitucinio Teismo jurisprudenciją ir teismų praktiką, susijusią su žmogaus teisėmis;

5. puikiai išmanyti Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją;

6. ypač gerai išmanyti ir mokėti taikyti Jungtinių Tautų Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą bei šios konvencijos fakultatyvinio protokolo (OPCAT) nuostatas ir reikalavimus bei Paryžiaus principus (Principles Relating to the Status of National Institutions Competence and Responsibilities);

7. mokėti anglų arba prancūzų kalbą ne žemesniu kaip C1 lygiu;

8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

9. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų ar prancūzų kalbomis, gerai išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.

 

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį