Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių16
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė796592

Patarėjas

Kita informacija:
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį) išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnį kaip trejų metų teisinio darbo stažą, iš kurio ne mažiau kaip vieneri metai žmogaus teisių gynimo srityje;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir su Seimo kontrolierių veikla susijusius teisės aktus; 
4. puikiai išmanyti tarptautinius ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su žmogaus teisėmis, taip pat Konstitucinio Teismo jurisprudenciją ir teismų praktiką, susijusią su žmogaus teisėmis;
5. puikiai išmanyti Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją;
6. ypač gerai išmanyti ir mokėti taikyti Jungtinių Tautų Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą bei šios konvencijos fakultatyvinio protokolo (OPCAT) nuostatas ir reikalavimus bei Paryžiaus principus (Principles Relating to the Status of National Institutions Competence and Responsibilities);
7. mokėti anglų arba prancūzų kalbą ne žemesniu kaip C1 lygiu; 
8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
9. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų arba prancūzų kalbomis, gerai išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus. 
 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją, atliekant žmogaus teisių padėties stebėseną ir analizę; 
2. teikia siūlymus dėl ataskaitų, apžvalgų ir kitų dokumentų rengimo eigos, taip pat dėl žmogaus teisių padėties stebėsenų ir analizių vykdymo eigos;
3. rengia ataskaitų, apžvalgų ir kitų raštų projektus; 
4. teikia siūlymus, kaip gerinti žmogaus teisių ir laisvių padėtį tose srityse, kuriose nustatoma žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų; 
5. rengia apibendrintą medžiagą posėdžiams, susirinkimams, kuriuose svarstomi klausimai, susiję su Seimo kontrolierių vykdoma nacionaline kankinimų prevencija;
6. teikia siūlymus dėl Seimo kontrolierių rekomendacijų reikalingumo ir dėl reikalingumo pasinaudoti Seimo kontrolierių įstatyme įtvirtintomis Seimo kontrolierių teisėmis; 
7. teikia siūlymus dėl Žmogaus teisių biuro veiklos planų; vykdo veiklos planuose numatytas užduotis; 
8. vyksta į laisvės apribojimo vietas ir atlieka jose esančių asmenų teisių ir laisvių užtikrinimo stebėseną; 
9. teikia siūlymus dėl įstatymų projektų atitikimo nacionaliniams ir tarptautiniams žmogaus teisių principams ir normoms; rengia įstatymų projektų vertinimo išvadų projektus;
10. teikia siūlymus dėl kankinimo ar kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo laisvės apribojimo institucijose prevencijos priemonių taikymo; vykdo Seimo kontrolierių ir (arba) Žmogaus teisių biuro vedėjo pavedimus dėl konkrečių prevencijos priemonių taikymo;
11. kontroliuoja, kaip atsižvelgiama į Seimo kontrolierių rekomendacijas žmogaus teisių ir laisvių apsaugos klausimais;
12. teikia siūlymus dėl bendradarbiavimo ir ryšių palaikymo su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais socialiniais partneriais, ginančiais žmogaus teises ir laisves, vykdančiais jų stebėseną; renka informaciją apie jų patirtį šioje srityse bei dalinasi savo veiklos patirtimi;
13. teikia siūlymus dėl ekspertų pasitelkimo atliekant žmogaus teisių padėties stebėseną ir analizę;
14. teikia siūlymus dėl konkrečių žmogaus teisių padėties stebėsenos ir analizės priemonių bei konkrečios stebėsenos ar analizės reikalingumo; 
15. teikia siūlymus dėl informacijos apie žmogaus teises ir laisves sklaidos;
16. teikia siūlymus dėl asmenų švietimo žmogaus teisių ir laisvių klausimais; vykdo asmenų švietimo žmogaus teisių ir laisvių klausimais projektus;
17. teikia Seimo kontrolieriams siūlymus pradėti tyrimus Seimo kontrolieriaus iniciatyva; 
18. suveda vykdomų projektų, už kuriuos asmeniškai atsakingas, duomenis į įstaigos duomenų valdymo sistemą (DVS) laikydamasis nustatytų reikalavimų; 
19. teikia siūlymus dėl Žmogaus teisių biuro veiklos tobulinimo ir kitais su Seimo kontrolierių veikla susijusiais klausimais;
20. organizuoja privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus, darbuotojų instruktavimą darbų saugos ir sveikatos klausimais, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų registravimą;
21. vykdo kitus Seimo kontrolierių ir (ar) Žmogaus teisių biuro vedėjo pavedimus, susijusius su Seimo kontrolierių funkcijų atlikimu.

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį