Asmens duomenų apsauga

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje pradedamas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), kuris taikomas ir teismų bei kitų teisminių institucijų veiklai (su tam tikrais ypatumais). Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia.

Tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, juridinio asmens kodas 191759894, buveinės adresas Gedimino pr. 56, Vilnius, tel. 8 706  65105, el. p. ombuds@lrski.lt.

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, Seimo kontrolierių įstaigoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 39 straipsnyje nustatytoms užduotims įgyvendinti (išskyrus informacinių technologijų klausimus), į kurį galima kreiptis telefonu 8 706  65125 arba rašyti elektroninio pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos privatumo politika

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius, vykdydamas savo pareigas, turi teisę reikalauti nedelsiant pateikti informaciją, medžiagą ir dokumentus, būtinus savo funkcijoms atlikti, įstatymų nustatyta tvarka susipažinti su valstybės, tarnybos, komercinę ar banko paslaptį sudarančiais dokumentais, taip pat dokumentais, kuriuose yra informacijos apie įstatymų saugomus asmens duomenis.

Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių, paduodamas skundą Seimo kontrolieriui, pareiškėjas supranta ir sutinka, kad visi jo pateikti ir (arba) iš kitų šaltinių surinkti skundo tyrimui reikalingi asmens duomenys bus tvarkomi ir (arba), esant reikalui, perduodami tretiesiems asmenims, t. y., kitoms atsakingoms institucijoms ir įstaigoms, siekiant efektyviai išspręsti pareiškėjo skunde keliamus klausimus ir apginti jo pažeistas teises arba laisves.
Pareiškėjas bet kuriuo momentu turi teisę atšaukti sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo.

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje yra sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros, stebinčios įstaigos prieigas, įėjimą ir pirmąjį aukštą.
Asmenų, patenkančių į įstaigos vykdomo vaizdo stebėjimo lauką, stebėjimo tikslas – užtikrinti darbuotojų bei lankytojų saugumą, įstaigos turto apsaugą bei teisės pažeidimų prevenciją.
Vaizdo stebėjimo priemonėmis gaunamų vaizdo duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis įstaigos vadovo nustatyta tvarka. Atsakingas darbuotojas – Bendrųjų reikalų ir finansų skyriaus vyresnysis paslaugų administratorius Liudas Miškinis.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vaizdo stebėjimo priemonėmis gaunamų vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos garso duomenų tvarkymo taisyklės

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos interneto svetainės privatumo politika

 

 

 

© The Seimas Ombudsmen's Office of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.) 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
State budget office
Data is collected and stored in the Register of Legal Entities, code 191759894