Žmogaus teisių komitetas gilinosi į Seimo kontrolierių 2016 metais identifikuotas žmogaus teisių problemas

2017 m. gegužės 24 d.

nuotŽmogaus teisių komitetas išklausė Seimo kontrolierių 2016 metų veiklos ataskaitą, kurią pristatė Seimo kontrolieriai Augustinas Normantas ir Raimondas Šukys. Seimo kontrolierių įstaiga įgyvendina Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Seimo kontrolierių įstatyme numatytas funkcijas – nagrinėja asmenų skundus dėl pareigūnų biurokratizmo ir piktnaudžiavimo, taip pat atlieka nacionalinę kankinimų prevenciją. Įgyvendindami šias funkcijas Seimo kontrolieriai prižiūri, kaip valstybė rūpinasi žmogaus teisėms.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinti ne tik pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms principai, tačiau numatytas institucijų, ginančių žmogaus teises, tinklas. Viena šių institucijų – Seimo kontrolierių įstaiga.

2016 metais Seimo kontrolierių įstaigoje iš viso gauti 2 520 fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų, iš kurių 1 686 tapo naujais skundais. Skunduose įvardijamos problemos kurie apėmė įvairias visuomenės gyvenimo sritis, tarp kurių Neįgaliųjų konvencijos įgyvendinimo problemos, sveikatos apsauga, valstybės garantuojama teisinė pagalba, socialinė parama, daugiabučių namų bendrijų ir administratorių veiklos priežiūra, daugiabučių namų renovavimas.

Vykdydami nacionalinę kankinimų prevenciją Seimo kontrolieriai per 2016 metus atliko 47 patikrinimus dėl žmogaus teisių padėties laisvės apribojimo vietose. 2016 metais buvo parengtos 122 rekomendacijos, Atsakingoms institucijoms pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė yra labai svarbus nacionalinės kankinimų prevencijos aspektas, leidžiantis nustatyti, kokių konkrečių veiksmų institucija ėmėsi, siekdama jas įvykdyt bei ar jas pavyko įgyvendinti, todėl 2016 metais Seimo kontrolieriai įvairiose laisvės apribojimo vietose iš viso atliko septyniolika pakartotinių patikrinimų.

Žmogaus teisių stebėsenų metu globos įstaigose nustatyti įvairūs asmens privatumo, higienos normų pažeidimai. Psichiatrijos įstaigose nustatyti atvejai, kai ligoniai laikomi perpildytose palatose, pacientams nėra galimybės naudotis lauko kiemeliu, jie daugiausia laiko praleidžia palatose.

Nustatyta, kad psichiatrijos įstaigose psichologinių paslaugų apimtys yra per mažos, o psichosocialinės reabilitacijos bei kitos psichologinės ar socialinės paslaugos tiekiamos ne visiems ligoniams. Įkalinimo įstaigose nustatyta, kad sanitariniuose mazguose neužtikrinama švara ir tinkamas vėdinimas, neveikia arba yra apgadinta juose esanti įranga, neužtikrinamas asmens privatumas naudojantis tualetu. Įkalinimo įstaigose trūksta kamerų tipo patalpų, todėl dažni atvejai kai nuteistieji kelias paras laikomi laikino laikymo kamerose.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad nuteistųjų skirstymo komisijos protokolai neinformatyvūs, o priežiūros pareigūnų skaičius neužtikrina saugumo įstaigoje. Be to, Sveikatos priežiūros tarnyboje dirbančių darbuotojų etatų skaičius neatitinka etatų skaičiaus, nustatyto atitinkamuose normatyvuose, trūksta įkalinimo įstaigose darbuotojų (prižiūrėtojų, socialinių darbuotojų, psichologų, gydytojų).